Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Курсова робота

з дисципліни: „Екологічний аудит”

на тему: „Аналіз впливу діяльності станції вулканізації
і зміни масел “ Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку”


Зміст

Вступ

1. Вступна частина

2. Аналітична частина

2.1 Загальна інформація про станцію

2.2 Опис місцевості

2.3 Загальні відомості про станцію

2.4 Характеристика станції вулканізації і зміни масел “ Буран”

2.6 Методи і засоби контролю за станом повітряного басейну

2.7 Аналіз впливу викидів станції (в атмосферу) на біоту і
медико-екологічну безпеку

2.8 Нормативно — правова база проведення аудиту

3. Підсумкова частина

3.1 Висновки

3.2 Рекомендації

Список використаної літературиВступ

Екологічний аудит — підприємницька діяльність екологічних
аудиторів по здійсненню перевірок господарської діяльності, що здійснює вплив на
навколишнє середовище, а також надання рекомендації щодо зниження негативного впливу
на середовище та здоров`я людини.

Екологічний аудит може бути ініціативним (добровільним)
та обов«язковим. Причому обов»язковість буває багаторівневою (державною, корпоративною,
регіональною).

Залежно від того, хто ініціював проведення екологічного
аудиту або хто організує систематичну еколого-аудиторську діяльність, екоаудит можна
визначити як внутрішній (корпоративна група аудиторів) або зовнішній (незалежна
команда професійних аудиторів).

За міжнародними і державними стандартами весь процес
екоаудиту простежується як логічна послідовність чітко визначених завдань, що забезпечують
дотримання системного підходу. Всі завдання поділяються на 3 групи.

Перша група — завдання по підготовчій роботі на
підприємстві, що включають в себе:

Визначення кола питань та цілей, які розглядатимуться
при проведенні екоаудиту та огляд засобів виробництва та перевірка відповідності
їх діяльності існуючим ліцензіям та стандартам.

Розробка протоколу аудиту на основі визначених
раніше питань та вихідної інформації, одержаної під час огляду засобів.

Підготовка плану аудиту, який включає три розділи:

· 
персональний склад групи аудиторів з розподілом функцій
між її членами;

· 
графік проведення аудиту; план організаційно-технічних
заходів щодо проведення екоаудиту.

Друга група — робота зі збирання інформації.

Ця група розглядає виконання таких завдань як:
збори фахівців (аудиторів) у зв’язку з початком аудиту; огляд
виробничого процесу, з метою визначення заходів щодо розв’язання екологічних проблем;
оцінку ефективності системи екоменеджменту; огляд документів і записів, до яких
відносяться:

дозволи на природокористування; паспорт водного
господарства;

екологічний паспорт;

паспорт відходів;

журнали аналізів сировини, викидів, скидів, відходів;

форми статистичної звітності 2 — тп (повітря),
2 — тп (водгосп) та ін.;

накази по підприємству, які стосуються природоохоронної
діяльності;

висновки та приписи екологічної інспекції;

заяви, скарги, листування з приводу екологічних
проблем;

документи, що підтверджують законність видалення
відходів;

звіти про попередні аудити;

звіти підприємства державним органам.

Третя групапідведення підсумків проведеної
роботи та їх обговорення

Це завершальна фаза аудиту, яка розглядає такі
завдання:

1. 
Розгляд списку попередніх результатів проведеної перевірки
та складання переліку виявлених недоліків та подальшим наданням рекомендацій щодо
їх усунення.

2. 
Проведення заключної наради аудиторської групи з керівництвом.

3. 
Підготовка та подання звіту про аудит.

4. 
Звітування перед замовником аудиту.1. Вступна частина

Загальна інформація про аудитора

Аудиторська фірма: «Еколог»

Адреса: 61064, м. Харків, вул. Ощепкова 4/2, к.13

Номер сертифіката: 387605

Номер ліцензії: 9457856 от 13.02.2002

Рахунок №: 688489321188

Директор: Николаенко О. С.

Аудитор: Шаповал Н. С.

Аудиторська фірма: «Еколог» підписала
договір на проведення екологічного аудиту на станції вулканізації і зміни масел
“ Буран”. Цей аудит був ініційований з боку керівництва станції, що мало за мету
переконатися що діяльність даної станції відповідає чинним нормам, законодавству
та екологічним стандартам.

Мета аудиту — виявити вплив станції на повітряний
басейн та медико-екологічну безпеку, а також визначити недоліки у її діяльності
та розробити рекомендації відповідно до збереження екологічної рівноваги в районі
розміщення станції.

Аудит було проведено з 1.08.05 р. по 1.09.05 р.
на території станції вулканізації і зміни масел “ Буран”.

Таким чином, укладено договір на проведення ініціативного
виду аудиту (усунення недоліків в звітній документації, без публічного оголошення
результатів).

Буде проводитися зовнішній аудит на договірній
основі аудиторською фірмою «Еколог».

ДОГОВІР № 111

про проведення екологічної аудиторської перевірки

м. Харків «_1__»__серпня_____ 2005 р.

Аудиторська фірма «Еколог, іменована в

(найменування фірми)

подальшому «Виконавець», в особі _старшого
аудитора Шаповал Н. С.

(посада, прізвище, ініціали)

діючого на підставі статуту, з одного боку, і з
іншого боку

(Устава, положения)

станція вулканізації і зміни масел “ Буран”, іменована
в подальшому «Заказник»,

(найменування організації)

в особі начальника Ковальова В.А., що діє на

(посада, прізвище, ініціали)

підставі _діючого законодавства, з іншого боку,
уклали чинний

(Устава, положения)

Договір про нижче приведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Заказник доручає, а виконавець приймає на себе
виконання робіт:

1.1.1 Проведення ініціативної екологічної аудиторської
перевірки діяльності Заказника за період з 1.07.2004 по 1.07.2005

1.1.2 Срок сдачі рабіт по Договору «1»
вересня 2005 г.

В результаті:

1.1.3 Оцінка важливих екологічних аспектів діяльності
станції;

1.1.4 Визначити, на скільки природоохоронні заходи,
які впроваджуються станцією, система і умови управління відповідають вимогам стандарту;

1.1.5 Оцінка рівня екологічної обізнаності і освіченості
персоналу станції.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Заказник зобов’язується:

2.1.1 Надати Виконавцю бухгалтерську, технічну,
фінансово-банківську документацію і звітність, іншу інформацію, необхідну для виконання
робіт, передбачених п.1.1 даного Договору, в повному об’ємі і в терміни, які забезпечують
план робіт. Відсутність вказаних документів, звітності і іншої інформації є підставою
для розриву даного Договору в порядку, встановленому п.10.3 даного Договору. Збільшення
строків надання вказаних документів, звітності і іншої інформації незалежно від
того, відбулось це збільшення за виною Заказника чи без його вини, якщо це спричинить
неможливість закінчення робіт, передбачених п.1.1 даного Договору в обумовлений
Договором строк, є підставою автоматичного продовження строку Договору на період,
необхідний для завершення робіт. При цьому Заказник відшкодовує нанесений Виконавцю
збиток, в тому числі втрачений прибуток.

2.1.2 Заказник зобов’язується надати по проханню
Виконавця пояснення посадових осіб Заказника відносно питань, пов’язаних з проведенням
робіт, передбачених п.1.1 цього Договору, а також довідки і копії необхідних документів.

2.2 Виконавець зобов’язується:

2.2.1 Провести екологічну аудиторську перевірку
діяльності Заказника на оточуюче середовище за період з 1.07.2004 по 1.07.2005

3. ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

3.1 Вартість робіт, наданих Виконавцем згідно з
п.1.1 даного Договору, визначається помноженням кількості годин, витрачених на проведення
робіт, на вартість однієї години, проведених фахівцем, згідно протоколу узгодження
договірної ціни (Додаток до Договору № _1________ від «_1_»__серпня ___
2005 р.), що є невід’ємною частиною даного Договору.

3.2 Заказник робить платежі одночасно, після здачі
роботи по Договору переводом засобів на розрахунковий рахунок Виконавця з вказанням:
«За послуги по договору № 111 від » 1 «серпня 2005 г. »

4. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИНЯТТЯ РОБІТ

4.1 Передача оформленої в відповідному порядку
документації по закінченні Договору відбувається супроводжуваними документами Виконавця.

4.2 По завершенню робіт Виконавець надає Заказнику
акт здачі-прийняття результатів робіт.

4.3 Заказник зобов’язується протягом 15 днів
з дня отримання акта здачі-приняття робіт розглянути, при відсутності суперечностей,
підписати і направити виконавцю підписаний акт про прийом робіт або мотивований
відказ від прийому робіт.

4.4 У випадку мотивованого відказу Заказника сторони
складають двосторонній акт з переліком необхідних доробіток і строків їх виконання.

4.5 У випадку досрочного виконання робіт Заказник
у праві досрочно прийняти і заплатити роботи по договірній ціні.

4.6 Якщо, на відміну від начальних технічних і
інших вимог, при прийомі роботи буде виявлена необхідність доробітки окремих її
частин, а відповідно цьому технічних умов за потребою Заказника, ця робота виконується
по додатковому погодженню.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 За невиконання чи неналежне виконання обов’язків
по даному Договору Заказник і Виконавець несуть майнову відповідальність відповідно
діючому законодавству та умовам даного Договору.

5.2 Виконавець несе повну матеріальну відповідальність
відповідно діючому законодавству та умовам даного Договору.

5.3 У випадку незавершення робіт в строк, визначений
діючим Договором, по вині Виконавця він виплачує Заказнику пеню в розмірі 1% від
суми вартості робіт за кожний день прострочки.

5.4 За порушення умов оплати, передбачених п.2.1,
даного Договору, і прострочки прийому виконаних робіт Заказник виплачує Виконавцю
пеню в розмірі 1% суми, яка підлягає виплаті, за кожний день прострочки.

6. КОНФІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ

6.1 Сторони зобов’язуються зберігати в таємниці
існування і зміст даного Договору, а також будь-яку інформацію і данні, надані кожною
із сторін в зв’язку з даним Договором, не розкривати і не розголошувати факти чи
інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Заказника і
навпаки.

Зобов’язання по конфіденціальності і невикористанню,
накладених на Виконавця даним Договором, не будуть розповсюджуватися на загальнодоступну
інформацію, а також на інформацію, яка стане відома не по провині Виконавця.

6.2 Інформація, надана Заказнику відповідно даному
Договору, призначена виключно для нього і не може передаватися ні частково, ні цілком
третім особам чи використовуватись будь-яким іншим способом з участю третіх осіб
без згоди Виконавця.

7. СУПЕРЕЧКИ

7.1 Всі суперечки і розбіжності між двома сторонами
діючого Договору, які можуть виникнути по даному Договору, якщо вони не будуть зміщені
способом переговорів, повинні кінцево вирішуватися відповідності з діючим законодавством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Під форс-мажорними обставинами мають на увазі
такі нещасні випадки, як війні, окупація, громадянська війна, громадський безлад,
акти органів держави і т.д. В кожному випадку таких подій знаходиться поза контролем
сторін, і в усіх таких випадках виконання зобов’язань згідно діючого Договору стають
неможливими.

8.2 Якщо форс-мажорні обставини мають місце і заважають
сторонам своєчасно виконати зобов’язання, то сторони, які знаходяться в таких екстремальних
умовах, звільняються від виконання зобов’язань до припинення дій приведених форс-мажорних
обставин при умові, що сторона, яка попала під дію форс-мажорних обставин, негайно
повідомить іншу сторону про те, що відбулось, з докладним описом умов, які утворились.

9. РИЗИК АУДИТОРА

9.1 Норматив аудиторської палати № 32 (від 18 грудня
1998 р.) встановлює оцінки ризика аудитора і ризика невідповідності внутрішнього
контролю, і їх впливу на незалежні процедури аудиторської перевірки. Згідно цьому
Виконавець не несе відповідальності за помилки, зроблені під час аудиту, і які потягнули
за собою помилки в звіті.

10. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Строк дії даного Договору: начало 1 серпня
2005 р. Закінчення 1 вересня_2005 р.

10.2. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати
дію даного Договору передачею письмового повідомлення в випадку, якщо друга сторона
Договору:

а) стане неплатежездатною, відбудеться ліквідація
чи реорганізація;

б) затримає свої звичайні ділові операції чи
виникне загроза їх призупинення;

в) передасть всю чи значну частину інформації третім
особам.

10.3. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати
дію даного Договору письмовим повідомленням протилежної сторони, і якщо друга сторона
зробить будь-яке порушення і таке порушення не буде усунене протягом 3 після подачі
письмового повідомлення про дане порушення.

10.4. У випадку розриву Договору в порядку, передбаченому
п.10.2, 10.3 діючого Договору, оплата послуг і робіт Виконавця буде відбуватися
Заказником на основі, яка виставляється Виконавцем на інкасо платіжної вимоги з
додаванням одностороннього акту з вказанням об’єму і вартості фактично наданих послуг
і виконаних робіт.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Виконавець на свій розсуд обирає набір спеціалістів
для проведення робіт, передбачених діючим Договором.

11.2 Ціни за роботи, вказані в даному Договорі,
визначені тільки для даного Договору і не можуть служити прецедентом чи конкурентним
матеріалом при виводі аналогічних договорів в майбутньому.

До даного Договору додається:

1. Протокол узгодження договірної ціни.

Даний Договір підписаний в 2-х екземплярах.

Підписи сторін:

Від Виконавця                                         Від
Заказника

__________________________ ___________________________

м. п.                                                          м.
п.

1.3 РЕКВІЗИТИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Виконавець: аудиторська фірма: «Еколог»

Директор: Николаенко О. С.

Відповідальний виконавець: старший аудитор Шаповал
Н.С. (свідотство про внесення в Рєєстр №014251 від 18.11.2003, видано Аудиторською
палатою України), індефікаціонний код 5411183275, стаж работы аудитором 4 роки.

Адреса: 61064, м. Харків, вул. Ощепкова 4/2, к.13

Номер сертифіката: 387605

Номер ліцензії: 9457856 от 13.02.2002

Розрахунковий рахунок №: 16358879254

1.4 РЕКВІЗИТИ ЗАКАЗНИКА

Заказник: станція вулканізації і зміни масел “
Буран»

Директор: Ковальов В. А.

Зам. директора: Коваленко В. М.

Відповідальний виконавець Венченко О. О

Адреса: 28769, м. Харків, вул. Дерев’янко

Розрахунковий рахунок: 23146583140111

екологічний аудит ініціативний обов’язковий2. Аналітична частина
2.1 Загальна інформація про станцію

Назва: станція вулканізації і зміни масел
“ Буран”

Адреса: 28769, м. Харків, вул. Дерев’янко 4

Телефон: 725-12-89

Розрахунковий рахунок:
23146583140111

Керівництво

Начальник: Ковальов В.
А.

Головний інженер: Нестеренко
С. Л

Інженер-еколог: Венченко
О. О.

2.2 Опис місцевості

Площадка, відведена під
станцію вулканізації і зміни масел “Буран” розташована в Дзержинському районі м.
Харкова по вулиці Дерев’янко в безпосередній близькості від колективних гаражів,
перед в’їздом на мийку у бік Авіазаводу.

В даний час площадка вільна
від забудови і зелених насаджень.

Границями ділянки служать:

с північного сходу — відкрита стоянка з гаражами;

с південно-заходу — вул. Дерев’янко;

с південно-сходу — запасний в’їзд на відкриту стоянку
з гаражами;

с північного сходу — теплотраса і на відстані 65 м — АЗС.

Найближчі житлові будинки на відстані 200 м.

План — схема розташування станції “Буран” приведено
на рисунку 2.1

Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел «Буран» на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Джерело

забруднення

Добавить комментарий