Вплив екологічних факторів на стан здоров’я людини

Державний Навчальний
Заклад

Запорізький
Національний Університет

Міністерство
освіти і науки України

Реферат

з
предмету: Екологія

на
тему: «Вплив екологічних
факторів на
стан здоров’я людини»

Виконав:

студент І курсу

групи 14130 – 1
– 3

Подольний Олег

Запоріжжя
2011 рік

Зміст

Вплив
екологічних факторів на здоров’я людини

Людина
як система, феномен людини, принципи її організації, свідомість і несвідомість.

Біологічне
поле людини

Здоров’я
та його механізми з позиції системного підходу

Список використаної літературиВплив
екологічних факторів на здоров’я людини

людина
біологічний природний заповідний

Людина — це біологічна
істота, тому всі природні фактори та умови, у яких вона живе, впливають на її
здоров’я. Активна трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й
ускладнила взаємозв’язок людини і природи. Лише шляхом пристосування до
навколишнього середовища людина залишається жити на Землі. Сьогодні природне
середовище, в якому діє людина, змінюється швидше порівняно з адаптивністю
людини, що негативно відбивається на ЇЇ здоров’ї.

Проблеми взаємовідносин
між живими істотами та умовами їхнього життя вивчає наука екологія (від oikos —
дім, житло та logos — наука). Рівновага людини з навколишнім світом — це насамперед
її комфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливе поєднання
умов життя, як природних, так і соціальних.

Покоління наших предків
жили в тісному спілкуванні з природою. Уклад життя та праці був синхронним із
природними режимами. Кожна пора року мала притаманні тільки їй трудову
налаштованість і режим життя. Проблема здоров’я людини вирішувалась досить
ефективно і просто. Це пояснюється тим, що культура здоров’я складалась в
індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом природних умов
життя і була важливим елементом загальної культури людини.

Нині вся сукупність
факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров’я, вимагає
іншого підходу до проблеми формування здоров’я. Сьогодні люди живуть у режимі
виробничого циклу, однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасної
людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не однозначні.

Забрудненість
навколишнього середовища, поряд із токсичними ефектами, приховує
у
собі небезпеку генетичних змін (на потреби промисловості спалюється 10 млрд. т.
палива, у повітря потрапляє біля 20 млрд. т. вуглекислого газу, 300 млн. т.
чадного газу, 50 млн. т. окису азоту, сотні млн. т. пилу, велика кількість
шкідливих та канцерогенних речовин). Забруднення атмосфери стало великою
проблемою для міст. Осідання викидів на крапельках води зумовлює появу димних
туманів — смогу. Л. Батонн писав: «Станеться одне з двох, або люди
зроблять так, що у повітрі стане менше диму, або дим зробить так, що на Землі
стане менше людей».

Надходження великої
кількості окисів азоту та сірки зумовлює появу кислотних дощів, які забруднюють
територію на великих відстанях від джерел їхнього викиду. Такі дощі знищують
рослини та тварин, пошкоджують людські споруди та конструкції Промислові викиди
в атмосферу фреонів зменшують товщину озонового шару навколо Землі, який
захищає живу природу від губної дії ультрафіолетових променів із космосу.

Особливо негативно
позначилась на стані здоров’я населення нашої країни аварія на Чорнобильській
атомній станції.

Конституційне право на
безпечне для життя і здоров’я довкілля (право на екологічну безпеку) тісно
пов«язане з правом на життя й охорону здоров»я.

Екологічна ситуація
потребує мобілізації всіх урядових та неурядових організацій, усього суспільства
на вирішення існуючих проблем. Основні шляхи для цього:

— перехід до матеріало

та енергозберігаючих технологій, а в перспективі до замкнутих, безвихідних
циклів виробництва;

— раціональне
природовикористання з урахуванням особливостей окремих регіонів;

— розширення
природно-заповідних територій;

— екологічна освіта та
виховання населення. Вирішення проблеми здоров’я людини закладено в
самій
людині, у знанні та розумінні нею низки проблем, а також в умінні дотримуватись
правил здорового способу життя.

Людина як система, феномен людини, принципи її організації,
свідомість і несвідомість.

Як уже
відомо, предметом вивчення санології є здоров«я, а об»єктом — людина здорова та
людина в «третьому» стані. Щоб дослідити здоров’я, потрібно знати
феномен людини, принципи її організації.

Дослідження
останніх років на основі квантової фізики, нейрофізіології і психології (Бом,
Прибрам, Пригожий, Вульф та інші) дозволили розглянути людину як мікрокосм із
поняттям голограмного принципу будови Всесвіту, голограмної моделі свідомості
людини, уявлення про людину як носія всієї інформації про Всесвіт.

«Пізнай
себе, і ти пізнаєш світ» — говорив Сократ.

Людина — це
цілісна система. Система — сукупність елементів і зв’язків між ними, що
функціонують як єдине ціле та мають єдину ціль — функціонування.

Людина — це
система з пірамідальним принципом будови, яка має три рівні:

1. Нижній,
соматичний (soma — тіло).

2. Середній,
психічний (psyche — душа).

3. Верхній,
духовний (грецьке nous — дух). Останній рівень надсвідомість — ірраціональна
творча сфера.

Піраміда має
свої закони. Організація ця ієрархічна і визначається тим, що задає режим
діяльності всієї системи, є вершина (духовний рівень).

Взаємовідносини
між рівнями та елементами підлягають законам гармонії (правило золотого зрізу).
Ця особливість і забезпечує динамічну стійкість системи та її розвиток.

Людина є
частиною світу, а тому його підсистемою. У свою чергу в собі, у своїй
біологічній структурі людина має мінісистеми, в яких відображено весь організм.
Це радужна оболонка ока, вушна раковина, язик, шкіра, слизова носа, особливості
долоні, ступні. За зміною цих структур можна визначати стан здоров’я, а через
них і впливати на здоров’я, наприклад, іридодіагностика, хіромантія тощо.

Елементарною
мінісистемою організму є кожна його клітина.

Кожен з трьох
рівнів системи «Людина» розглядається як окрема підсистема,
організована за тим же принципом, що і цілісна система. Підсистеми функціонують
відносно автономно, але взаємопов’язано та ієрархічно.

Системоутворюючим
фактором кожної системи є кінцевий результат, мета функціонування системи.
Структура системи визначається метою. Розрізняють три базові мети життя людини:

1) виживання
(на соматичному рівні), тобто формування й зберігання своєї індивідуальної біологічної
структури, збереження популяції;

2) реалізація
себе як особистості (на психічному рівні), тобто потреба прожити повноцінне
життя в суспільстві;

3) розвиток
альтруїзму, прагнення зрозуміти себе і Світ, себе у Світі, прожити життя у
згоді зі своїми індивідуальними прагненнями, здібностями, проявити себе творцем
(на вищому рівні).

Перевага може
віддаватись різним намірам (цілям) залежно від інтелекту людини, умов її життя.

Згідно зі
структурою життєвої мети людини виявляють окремі аспекти валеології як науки:

1)
індивідуальне фізичне здоров’я (його діагностика, прогнозування, формування,
збереження, закріплення) і адаптація виживання;

2)
репродуктивне здоров’я;

3) психічне
здоров’я та управління ним;

4) роль вищих
аспектів свідомості в збереженні здоров’я.

Принципи
функціонування системи «Людина»

Кожна жива
система будується на основі: речовини, енергії й інформації.

Інформація
організовує систему в просторі й часі, визначає форму, в якій перебувають
речовина та енергія. Наукою накопичено великий матеріал щодо біологічної
структури людини та значно менше — щодо психічної. Вищій рівень (сфера
надсвідомості) лише починає досліджуватись.

Інформаційна матриця біологічної структури — це генетичний код.

Інформаційними
структурами адаптаційного призначення є регулятори системи — нейрогуморальний
та імунний комплекс, що спрямовують функції організму на забезпечення виживання
та продовження виду, тобто на репродукцію.

Інформаційна матриця психіки — це психічний код, архетипи людини.

Людина
приходить у життя з певним набором архетипів (за К.Г. Юнгом), що проявляються
протягом усього життя в її поведінці.»х прояв залежить від самосвідомості
і свідомого ставлення до життя, що відрізняє людину від тварин. При цьому
людина має свободу волі, свободу вибору. Через свідомість людина організовує
свою психіку на збереження індивідуального, фізичного, репродуктивного
здоров’я, забезпечує соціальну адаптацію і свій психічний розвиток.

Енергетичний
принцип. Кожна система може функціонувати за наявності відповідної енергії.
Енергія людині потрібна для росту й розвитку, підтримання відповідної
температури тіла, функціонування її органів і систем, адаптації до умов
середовища. Нестача енергії призводить до порушення функцій організму, зниження
його життєдіяльності.

Структурний
принцип. Людина за походженням є біологічною системою. Вона має певну будову.
Структурною одиницею є клітина. В організмі людини є понад двісті різних за
будовою та функцією форм клітин, а загальна кількість досягає 75 трлн. З клітин
будуються тканини, а тканини формують органи. Це структурна сторона людського
організму, на якій ґрунтуються його функції. Від функціональної активності
органів і систем, усього організму залежить стан його структури, тобто тіла, а
також здоров’я.

За допомогою
системного підходу глибоко проаналізовано біологічний рівень людини. Саме
цілісний організм володіє такими інтегральними якостями, якими не володіють
його окремі частини (системи, органи, тканини, клітини), що поза організмом не
мають змоги підтримувати своє індивідуальне існування. В цілому організмі вони
взаємодіють, взаємообумовлюють одна одну, що забезпечує принцип економії
структур і підстраховку функцій. Інтегральним елементом, вершиною пірамідної
системи біологічного (фізичного) рівня є нейрогуморально-імунний ансамбль.

Як біосистема
організм має такі властивості» якості: 1. Здатність до збереження
індивідуального існування за рахунок самоорганізації. Це, перш за все,
самопоновлення, що пов’язано із постійним обміном із навколишнім середовищем
речовиною, енергією та інформацією.

Організм людини — це відкрита система, яка підтримує
свою упорядкованість, якщо вступає в протиріччя з другим законом термодинаміки.
Упорядкованість проявляється гомеостазом. Безперервність обміну із середовищем
забезпечує динамічну стійкість системи, тобто її збереження в часі. Саме
порушення цього процесу в динаміці викликає захворювання.

Самоорганізація
забезпечується також саморегуляцією. Вона ґрунтується на взаємоспрямованості
інформації між елементами. Особлива роль при цьому належить зворотним зв’язкам,
які можуть бути негативними (гальмівними) і позитивними (збуджуючими). Як
правило, малої сили зворотні зв’язки є позитивними, а великої — негативними.
Прикладами таких процесів у центральній нервовій системі є індукція (або
наведення, коли гальмування клітин в одних нервових центрах викликає збудження
у інших), іррадіація (або випромінювання, коли гальмування або збудження
розповсюджується від одних нервових центрів на інші), домінанта (або пануючий,
коли тимчасово пануючий центр збудження в центральній нервовій системі здатний
гальмувати роботу інших).

Організація
регуляції за принципом контуру (прямих і зворотних зв’язків) та принципом
дозозалежності регуляторних ефектів (від різної сили зворотних стимулів) лежать
в основі саморегуляції та самопоновлення людського організму.

Третім
проявом самоорганізації є самовідповлення — регенерація та наявність
паралельних регуляторних впливів, які забезпечують компенсацію та надійність
біосистеми.

Здатність до
саморозвитку (онтогенезу) відбувається на основі позитивних зв’язків, асиметрії
простору живих систем (правизна та лівизна). Оскільки простір і час
взаємопов’язані, то і час життя є асиметричним та рухається лише в одному
напрямку. Ця універсальна властивість організму проявляється закономірністю в
старінні та смерті.

При розвитку
організму через генетичний апарат одна генетична програма змінює іншу за
принципом ланцюгових зв’язків. Велике значення асиметрії передбачав В.І.
Вернадський.

Самовідтворення.
Саме В.І. Вернадський підкреслював дві головні властивості живого: асиметрію
простору й часу та колосальну енергію розмноження. Останню називають
квінтесенцією життя (А. Ленінджер, 1976). При цьому генетичним шляхом
передається інформація наступним поколінням.

Здатність
одночасно реалізувати всі вищенаведені якості визначає феномен біологічного
життя. Деякі з них, наприклад, відкритість, здатність до самовідновлення,
саморегуляції й саморозвитку, властиві й психічному рівню. Але вони ще
недостатньо вивчені.

Біологічна
суть людини пов’язує її з тваринним світом, але свою еволюцію людина звершує
перш за все у психічній сфері, розширюючи свідомість, освоюючи її нові рівні.

Уся психічна
сфера людини поділяється на усвідомлену (свідомість) — 10% та неусвідомлену
(підсвідомість, надсвідомість) — 90%. Саме еволюція психічної сфери передбачає
збільшення частини свідомого та розширення вищого рівня свідомості.

Біологічне поле людини

Разом
із біологічним тілом у людини є біополе, яке можливо зареєструвати
(електроенцефалограма, електрокардіограма тощо). Людина знаходиться в течії інформації та енергії,
споживає їх, трансформує й випромінює у вигляді хвиль. Біополе утворюється
завдяки об’єднанню всіх хвиль, які випромінює організм.

Жива людина —
це своєрідний коливальний контур.

Найбільш активні
генератори енергії — мозок, серце, м’язи.

Біополе має
хвильову природу. Його не можна ототожнювати з відомими фізичними полями тіл
неживої природи (електромагнітним, гравітаційним, слабким). Воно включає так
звані спинторзійні, або спин-кутові моменти обертання мікрочастинок.

Зміна біополя,
пов’язана із змінами у фізичному тілі та навпаки. Дія біополя і фізичного тіла
зворотно обумовлена, тому корегують біополе з метою оздоровлення людини. Видима
частина біополя називається аурою (аура — віяння). Найбільш інтенсивною вона є
навколо голови. За допомогою аури діагностують психоемоційний стан людини,
існує такий напрямок — ауродіагностика.

Під впливом
інформаційно-енергетичних течій змінюється людина, що позначається на стані її
біополя. На основі цього створено уявлення про загальне біополе, що передбачає
існування колективного розуму.

Про існування
біополя у людини відомо з давніх часів. На відомій картині, що демонструє
правило золотого перетину, Леонардо да Вінчі зобразив не лише людське тіло, але
й енергетичну інформаційну структуру — біополе.

Існує кілька
форм обміну речовиною, інформацією та енергією між людиною і зовнішнім
середовищем, а саме живлення, дихання, рух, психо- й біоенергоінформаційний
обмін.

Оптимізація
обміну сприяє оздоровленню системи, що широко використовується медициною,
гігієною, валеологією.

Але потрібно,
щоб екологія великого й малого життєвого простору відповідала вимогам організму
людини.

Для
збереження здоров’я слід враховувати біоритми, тобто часову організацію життя.
Порушення біоритмів негативно позначається на здоров’ї людини.

Таким чином,
в сучасній науці людина виступає як біоенергоінформаційна відкрита система
пірамідального типу, що має певні просторово-часові аспекти функціонування.
Системне уявлення є науковим аналогом холістичного (цілісного) підходу до
людини. З цих позицій слід «лікувати хворого», а не
«хворобу».

Здоров’я та його механізми з позиції системного підходу

Кожна система
має зовнішні та внутрішні аспекти функціонування.

Зовнішнім
аспектом для людини є навколишнє середовище, в якому вона виконує свої
біологічні та соціальні функції.

Внутрішній
стан людини можливо оцінити за ступенем гармонійності системи, тобто
внутрішньосистемного порядку. Цей порядок визначається інформаційним компонентом
системи, для біологічного рівня це генетичний код, нейрогуморальний та імунний
комплекс, для психіки — архетипна структурою та механізм свідомості.

Зовнішнє й
внутрішнє функціонування системи обумовлене енергією, що використовується
системою для підтримки своєї упорядкованості, прояву своїх біологічних і
соціальних функцій. Про зв’язок енергетичності біосистеми та її життєздатності
писав ще в 1922 році В.І. Вернадський.

Передхвороба
і хвороба характеризуються частковим порушенням внутрішнього порядку,
гармонійності системи, зниженням іі функцій. Повного хаосу в біосистемі ніколи
не буває, тому що вона загине раніше ніж наступить повне руйнування її
упорядкованості.

Якщо
розглядати здоров’я як внутрішньосистемний порядок, то як його оцінити? Який аспект
— інформаційний, енергетичний або пластичний — може бути покладений в основу
такої оцінки?

Якщо взяти
інформаційний компонент, то оцінювати можливо за величиною та співвідношеннями
інтегральних регуляторних параметрів, співвідношенням різних фізіологічних
показників тощо. Що ж стосується пластичного аспекту, то він може бути
покладений в основу оцінки формування організму, але він інертний, ригідний і
не здатний швидко реагувати на зміни в динаміці здоров’я.

Найточніше
стан системи можливо оцінити за кінцевим результатом ЇЇ дії, на виході. Саме на
виході системи виявляється енергія, яка діє на навколишнє середовище. Кількість
цієї енергії корелює з життєздатністю, а вона відображає індивідуальне
здоров’я. Крім того, енергетичний потенціал є інтегральним показником функції
всієї системи.

Виходячи з
цього здоров«я можна визначити таким чином: «Здоров»я — це гармонія,
внутрішньосистемний порядок, що забезпечує такий рівень енергетичного
потенціалу, який дозволяє людині добре себе почувати та оптимально виконувати
біологічні й соціальні функції*».

Механізми
валеогенезу (або саногенезу, від sanus — здоровий, genesis — походження),
згідно із сучасними уявленнями, це автоматичні механізми самоорганізації
людини, які забезпечують формування, збереження та закріплення здоров’я. Це
гомеостатичні, адаптаційні, регенеративні та інші механізми, які реалізуються у
здоровому або хворому організмі. У психологічному плані такі механізми
підвладні людині.

Якість
здоров’я залежить від правильного формування системи на ранніх етапах життя й
підтримки, закріплення та відновлення здоров’я в дорослому віці.

Механізми
саногенезу забезпечують підтримку регуляторного, енергетичного гомеостазу
(динамічної рівноваги в самому організмі).

Самоорганізація
забезпечує динамічну стійкість організму, збереження його в русі, у процесі
обміну з навколишнім середовищем як відкритої системи. Саморегуляція — це перш
за все інформаційний аспект, а на рівні організму — регуляторний. Тому
саногенетичну активність, стабільність
і запас міцності саногенетичних механізмів можна оцінити, вивчаючи норму
реакції під впливом навантажень. Чим більше запас функціонування цих механізмів
(із подальшим швидким поверненням у вихідний стан) має людина, тим вище рівень
її здоров’я. Для оцінки цих запасів можливо використовувати, наприклад,
функціональні проби, запроваджені у спортивній медицині.

На
соматичному рівні найбільш вивчені такі механізми саногенезу, як регенерація,
фізична адаптація, компенсація. Відомо, що в організмі більшість функцій
багаторазово підстраховано, тому невиконання якоїсь функції однією структурою
може бути компенсовано посиленою роботою інших. Організації та регуляції
компенсаторних процесів не можливо досягти на рівні структури, яка здатна
виконувати ці функції, тому вони пов’язані з наявністю більш високого рівня
організації.

На психічному
рівні також відомо ряд компенсаторних реакцій, наприклад, регресія, що дозволяє
людині ставитись адекватно до навколишнього середовища.

Завдання
валеолога — зупинити розвиток патологічного процесу на його ранніх стадіях.

Регенерація,
адаптація й компенсація забезпечують індивідуальне здоров ‘я переважно за
рахунок впливу на формоутворюючий процес, відновлюють форму тіла, пристосовують
його до навантажень у фізіологічних умовах (адаптація) та під час хвороби
(компенсація).

Велике
значення має енергетичний потенціал організму, що протидіє руйнуванню системи.
У цілісному організмі людини соматичні та психічні механізми са-ногенезу тісно
пов’язані через переміщення інформації та енергії, однак визначальним є психічний
рівень.

Так званий
поклик життя (Ерос за 3. Фрейдом) мобілізує резерви системи, підвищує її
стійкість, сприяє її самоорганізації. Але у кожної людини закладена й
саморуйнівна тенденція, яка з віком зростає, це так званий поклик смерті
(Танатос за 3. Фрейдом). Від співвідношення цих тенденцій залежить здоров’я,
здатність до самозбереження.

Зрозуміло, що механізми здоров’я постійно
діють як у здоровому організмі, так і у хворому, вони забезпечують його одужання.
Їх слід тренувати, стимулювати і створювати умови для їх прояву.

Ми лише тоді
зрозуміємо, що таке здоров«я, коли встановимо, що здоров»я фізичного рівня є
лише складовою частиною здоров’я усіх інших рівнів (тіл). Умовно розрізняють
п’ять таких тіл: 1. Фізичне (соматичне).

2.
Енергетичне (ефірне), що включає внутрішні регулюючі системи, а також
енергетичну систему (12 меридіанів), чакри (енергетичні центри організму).

3. Емоційно – чутливе тіло.

4. Ментальне
тіло — тіло розуму.

5. Духовне
тіло — частина космічного тіла. Залежно від того, із яким тілом порівнює себе
людина,

звужуються чи
розширюються межі її здоров’я, що можливо продемонструвати на таких крайніх
прикладах — атлет, учений та аскет.

Перший
(атлет) — із хорошою фізичною формою, постійно вдосконалює свій фізичний стан,
багато часу проводить на свіжому повітрі, але й часто відчуває потребу у
духовному та інтелектуальному.

Другий
(учений) — багато часу приділяє своєму інтелектуальному вдосконаленню, але
недостатньо розвивається у фізичному плані.

Третій
(аскет) — більшу частину життя проводить у медитації. Він узагалі відмовляється
від тіла, забуває, що це ємність для психічного та духовного.

Частіше зустрічаються люди, які
поєднують у собі в певній пропорції якості цих трьох тіл. Однак слід пам’ятати
про те, що дійсна цілісність—це не проста сукупність; якість цілого завжди
більше суми якостей його частин, це складає гармонію. Тому здоров’я — це стан
цілісності та гармонічного розвитку за умов пристосування кожної частини до
інших, завдяки чому всі вони найбільш ефективно працюють на користь цілого
(організму).

Кожна хвороба
— порушення законів життєдіяльності організму, законів природи (за Г.
Шелтоном). Людина, яка живе за законами Природи та Космосу, не підвладна
хворобі ні на фізичному рівні, ні на психічному. Вона живе в гармонії з навколишнім
середовищем і своїм внутрішнім духовним «Я».

Саме тому
першим принципом валеології є розуміння, що здоров’я фізичного тіла залежить
від енергетичної, емоційної, інтелектуальної та духовної сфер людини.

Другий
принцип валеології — людина є здоровою, якщо вона цілісна та гармонійна з
Природою й Космосом, живе у відповідності зі своїми духовними завданнями.

Хвороба – не
є якоюсь заразою, що проникає ззовні, чимось відокремленим від людини. Адже ми
щоденно вступаємо в контакт із великою кількістю збудників хвороб і не
хворіємо, доки не станемо сприйнятливими до хвороби. Наприклад, кожна людина є
носієм вірусу герпеса від народження, але вірулентним він стає лише при
зниженні імунітету, при значному дисбалансі в організмі людини.

Як сказав про
хворобу англійський лікар Едвард
Бах (1886-1936), «хвороба — не лютість і не кара, а тільки коректив і
інструмент, яким наша душа користується, щоб указати нам на наші помилки, щоб
утримати нас від омани, щоб завадити нам заподіяти собі ще більшої шкоди,
повернути нас на шлях істини». Хвороба — це засіб, яким тіло зцілює себе
(підвищена температура, кашель, пронос та інші реакції, які звільнюють організм
від усякої «зарази»).

Отже, третій
принцип валеології вчить новому ставленню до хвороби. Хвороба не є великим злом,
яке необхідно негайно викорінити будь-яким чином, хвороба є сигналом до
трансформації, вказівкою повернути в потрібному напрямку.

Четвертий
принцип валеології — здоров’я, не просто відсутність хвороби, а внутрішня
життєва динамічна сила, що протистоїть хворобі.

Валеологія не
зводить людину лише до соматичного, матеріального тіла, яке має неодмінно
захворіти та вмерти (згідно з другим законом термодинаміки), а розглядає її як
посудину, наповнену вічною енергією життя, яка володіє власною тілесною
свідомістю, здатна протистояти силою Духа будь-якому розпаду.

П’ятий
принцип валеології — дійсне здоров’я досяжне для кожного. Це лише результат
знання та віри, відповідальності та цілеспрямованості. Людина може бути
здоровою настільки, наскільки вважає це для себе можливим.

Абсолютне
здоров’я відрізняється від доброго не за певним показником. Воно передбачає
повну зміну, що в перспективі дозволяє уникнути хвороб, бути активним., мати
високій рівень адаптованості до змін у зовнішньому середовищі.

Список використаної літератури

1. 
Будыко,
Михаил Иванович, Глобальная экология. — М., 1972.
— 327 с.

2. 
Одум, Юджин, Основы
экологии. — М., 1975 — 740 с. Пер. с англ. изд., 1971.

3. 
Климова В. Человек и его здоровье. — М.: Знание, 1986. — 290
с.

4. 
Книга о здоровье:
Сборник / Под ред. Ю.П. Лиси-цина. — М.: Медицина, 1988. — 509 с.

5. 
Апанасенко ГЛ. О возможности количественной оценки уровня
здоровья человека. Гигиена
и санитария. — 1985. — № 6. — С. 56-58.

Добавить комментарий