Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÅ
ÀÃÅÍÑÒÂÎ ÏÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ

ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ

ÔÀÊÓËÜÒÅÒ
ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ

Êàôåäðà
ãèìíàñòèêè

Óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì ïî
óíèâåðñèòåòó                                       
Äîïóùåíà ê
çàùèòå

îò____________________¹_________«____»_____________200_ã

Çàâ.êàôåäðîé
ãèìíàñòèêè

äîö.
ßöûíèí À.È.

_______________________

ÂÛÏÓÑÊÍÀß
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ

Èññëåäîâàíèå
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ
ñðåäñòâàìè
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè.

Ðåöåíçåíòû:                                                                                   Âûïîëíèë:

______________________                                                           Áóñëîâ
Äìèòðèé       
____________________                                             
Àíàòîëüåâè÷

Äàòà
çàùèòû                                                                                   ñòóäåíò
5 êóðñà,
ãðóïïû Á,

«_____»__________200_ã.                                                                    ñïåöèàëüíîñòü
ÔÊèÑ,

Îöåíêà________________                                                                    î÷íîé
ôîðìû îáó÷åíèÿ.

                                                                                                                                      Íàó÷íûé
ðóêîâîäèòåëü:          

                                                                                                    ñò.
ïðåïîä.
Òèòàðåíêî
Å.Â.

                                                                                                                                      Êîíñóëüòàíò:

                                                                                                    ______________________

Ñòàâðîïîëü,
2005ã.


ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………3

ГЛАВА I.Исследование проблемы развития психомоторных способностей……………………………………………………………………..7 

1.1.Характеристика способностей………………………………………………..7

1.2.
Ñâîéñòâà
íåðâíîé
ñèñòåìû êàê
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêàÿ
îñíîâà
ñïîñîáíîñòåé…………………………………………………………………….10

1.3.
Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
êàê ïñèõîôèçè÷åñêîå
êà÷åñòâî..……… …13

1.4.Ñòðóêòóðà
è ñîäåðæàíèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
….……………..16

1.5.Âîçðàñòíûå
îñîáåííîñòè 
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé..……24

1.6.
Íåòðàäèöèîííûå
âèäû
ãèìíàñòèêè
â ôîðìèðîâàíèè
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
……………………………………………………………………30

ÃËÀÂÀ 
II. ÌÅÒÎÄÛ
È
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
………….35

2.1.               
Ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ
……………………………………………………35

2.2.               
Îðãàíèçàöèÿ
èññëåäîâàíèÿ
………………………………………………36

ÃËÀÂÀ
III.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
È ÈÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ
…………………………………………………………………37

ÂÛÂÎÄÛ
..
………………………………………………………………….….42

ЛИТЕРАТУРА …………………………………………………………………..43

ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………
.48

Ââåäåíèå

 Актуальность.
Совершенствование системы непрерывного образования подраста­ющего поколения
невозможно без целостного понимания психической и двигательной деятельности учащегося
и глубокого изучения, психофизиологических детерминант развития психики и
моторики на всех основных стадиях образования (Б.Г. Ананьев, 1960, 1977; В.Б.
Коренберг, 1996; В.П.Озеров, 1993 и др.).  Актуальность исследования
психомоторных способностей подтверждает и тот факт, что еще столетие назад наши
выдающиеся соотечественники И.М.Сеченов и П.Ф.Лесгафт указали на важность
научной разработки и развития психомоторных способ­ностей человека как единства
его физической и психической сферы и основы высочайшей саморегуляции его
двигательной деятельности.  В последние годы наметилась интенсивная научная
разработка психологических основ диагностики и формирования психомоторных
способностей у школьников и студентов (А.П.Ильин,  1976; В.П.Озеров,  1976, 
1983,  1989, 1993; Е.К.Сурков, 1984; Б.Б.Коссов, 1973, 1989,  1991 и  др.). 

Ãóìàíèçàöèÿ
è
äåìîêðàòèçàöèÿ
îáðàçîâàíèÿ,
ïåðåñòðîéêà
ó÷åáíîãî
ïðîöåññà íà
îñíîâå åãî
ãëóáîêîé
äèôôåðåíöèàöèè,
íåâîçìîæíû
áåç
öåëîñòíîãî
ïîíèìàíèÿ
èíòåëëåêòóàëüíîé
è
ïñèõîìîòîðíîé
äåÿòåëüíîñòè
øêîëüíèêîâ.
Ïðè
îðãàíèçàöèè
è ñîâåðøåíñòâîâàíèè
ñèñòåìû
íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ,
êàê
ïîêàçûâàåò
ïåðåäîâîé îïûò,
íåîáõîäèìî
îïèðàòüñÿ íà
çíàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ
îñîáåííîñòåé
ó÷åíèêîâ, íàïðàâëÿòü
ïðîöåññ
èíòåëëåêòóàëüíîãî  
ðàçâèòèÿ,  
êîòîðûé   âî   ìíîãîì  
ñâîäèòñÿ   ê
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
îáùèõ è
ñïåöèàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé
øêîëüíèêîâ.
Â
ñîâðåìåííûõ
óñëîâèÿõ
îáùåñòâà, êîãäà
îò
èíòåëëåêòóàëüíîãî
è ôèçè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ
äåòåé
çàâèñèò
áóäóùåå íàøåé
ñòðàíû,
îñîáåííî
âàæíîé
ÿâëÿåòñÿ
çàäà÷à
êîìïëåêñíîãî
ôîðìèðîâàíèÿ
ñïîñîáíîñòåé
êàæäîãî
ðåáåíêà (Áàëüñåâè÷
Â.Ê.) 

Îòìå÷àåòñÿ,
÷òî ó÷åáíûå
çàíÿòèÿ ïî
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå
äîëæíû
ïðåäóñìàòðèâàòü
îâëàäåíèå
ñèñòåìîé
çíàíèé è
ïðàêòè÷åñêèõ
óìåíèé,
ôîðìèðîâàíèÿ
íàâûêîâ
âûïîëíåíèÿ
ðàçíîîáðàçíûõ
ôèçè÷åñêèõ
óïðàæíåíèé. 

Ïðîãðàììû
ïî
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðå
äîëæíû âêëþ÷àòü
îáùèå
öåëåâûå
óñòàíîâêè ñ
îäíîâðåìåííûì
ïðåäîñòàâëåíèåì
ïðåïîäàâàòåëþ
ïðàâà
ñâîáîäíîãî
âûáîðà
ñðåäñòâ è
ìåòîäîâ
ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè.

Íå ìåíåå
âàæíà
ðàçðàáîòêà
íîâûõ
ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
ðåêîìåíäàöèé
ïî èñïîëüçîâàíèþ
íà çàíÿòèÿõ
ïðîãðåññèâíûõ
ôîðì è âèäîâ
ôèçè÷åñêèõ
óïðàæíåíèé,
â òîì ÷èñëå ðàçâèâàþùèõ
ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
çàíèìàþùèõñÿ.

   Â ýòîé
ñâÿçè è
ïðèâåäåíû
ñâåäåíèÿ, î
íåòðàäèöèîííûõ
óïðàæíåíèÿõ
ãèìíàñòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà,
ðàñøèðÿþùèõ
«çîíó
îõâàòà» çàíèìàþùèõñÿ,
ìîòèâèðîâàííûõ
íà
ðèòìïëàñòèêó,
ýëåìåíòû
ïðèêëàäíîãî
õàðàêòåðà ñ
ïðåèìóùåñòâåííûì
ïðîÿâëåíèåì
ëîâêîñòè, ïîäâèæíîñòè
â ñóñòàâàõ.

Наиболее доступным
способом для развития психомоторных способностей занимающихся является, по
нашему мнению, внедрение упражнений ритмической гимнастики в учебный процесс по
физической культуры со старшими школьниками. 

 
Òàê êàê
âàæíî äëÿ
÷åëîâåêà
îöåíèâàòü
ïðîñòðàíñòâåííûå,
âðåìåííûå è
ñèëîâûå ïàðàìåòðû
äâèæåíèé ïðè
óïðàâëåíèè
äâèæåíèÿìè,
èõ
ïîñòðîåíèè
è
êîððåêòèðîâàíèè.

Îäíîé
èç çàäà÷
íàøåé
ðàáîòû áûëà
ðàçðàáîòêà 
òåñòîâ è
óïðàæíåíèé
äëÿ
äèàãíîñòèêè
è îöåíêè
óðîâíÿ
îñíîâíûõ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ
îáîãàùåíèå
ýòèì
àðñåíàëîì
ñïåöèàëèñòîâ,
êîòîðûå
ðàáîòàþò,
íàä
ðàçâèòèåì
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
äåòåé è
þíîøåé.

Âñ¸
âûøåñêàçàííîå
îïðåäåëÿåò
àêòóàëüíîñòü
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ó  þíîøåé è
äåâóøåê
ñòàðøåãî
øêîëüíîãî
âîçðàñòà
ñðåäñòâàìè
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè, 
à èìåííî
ñðåäñòâàìè
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè.

Öåëü
ðàáîòû.

Îïðåäåëèòü ýôôåêòèâíîñòü
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ ãèìíàñòèêè
â ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðíûõ ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

 Íîâèçíà 
íàøåãî
èññëåäîâàíèÿ
çàêëþ÷àåòñÿ
â öåëåíàïðàâëåííîì
ïðèìåíåíèè
ñðåäñòâ
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

Ïðàêòè÷åñêàÿ
çíà÷èìîñòü.
Ñóùåñòâóþò
ðàçëè÷íûå
ðåêîìåíäàöèè 
ïðèìåíåíèÿ
ñïåöèàëüíûõ
óïðàæíåíèé 
äëÿ ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé,
íî ïðèìåíåíèå
ñðåäñòâ
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ ãèìíàñòèêè
â ýòèõ öåëÿõ
âñòðå÷àåòñÿ
íå ÷àñòî.

Óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
íàìè ïîäîáðàííûå,
íå òðåáóþò
îñîáîé
îðãàíèçàöèè,
ïîäãîòîâêè
ìåñò
çàíÿòèé è
èíâåíòàðÿ,
èõ óäîáíî
ïðèìåíÿòü â
íåáîëüøèõ
çàëàõ øêîë. Ïðåäëàãàåìûå
íàìè
ìåòîäèêè
ïñèõî-äèàãíîñòèêè,
ïîìîãóò
ïðåïîäàâàòåëÿì,
òðåíåðàì  
ïîïîëíèòü
ñâîè çíàíèÿ
â îáëàñòè
òåñòèðîâà­íèÿ ïñèõîìîòîðíûõ ñïîñîáíîñòåé,
äëÿ
âûÿâëåíèÿ
ñèëüíûõ è ñëàáûõ
ñòîðîí 
ó÷åíèêîâ.

  
Ýòè
óïðàæíåíèÿ
ìîãóò
ïðèìåíÿòüñÿ
íå òîëüêî íà
óðîêàõ
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû â
øêîëå, íî è â
òðåíèðîâî÷íîì
ïðîöåññå
ñïîðòèâíûõ
ñåêöèé.

Îáúåêò
èññëåäîâàíèÿ.
Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
ñòàðøèõ øêîëüíèêîâ.

Ïðåäìåò
èññëåäîâàíèÿ.

Ðàçâèòèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ó ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ 
ñðåäñòâàìè
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè.

  
Ãèïîòåçà
èññëåäîâàíèÿ

Ìû
ïðåäïîëàãàåì,
÷òî
óïðàæíåíèÿ
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ ãèìíàñòèêè
áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü
óñêîðåííîìó
ðàçâèòèþ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ,
è ïîâûñÿò ýìîöèîíàëüíûé
ôîí íà
çàíÿòèÿõ
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû.

 Â
ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîáëåìîé,
öåëüþ, ïðåäìåòîì
èññëåäîâàíèÿ
è äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ
ðàáî÷åé
ãèïîòåçû,
áûëè
îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå çàäà÷è
èññëåäîâàíèÿ: 
  

1.                     
Èçó÷èòü
ïðîáëåìó
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ïî
ëèòåðàòóðíûì
èñòî÷íèêàì.

2.                     
 Îïðåäåëèòü
òåñòèðîâàíèåì
è
ñïåöèàëüíûìè
óïðàæíåíèÿìè
ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

3.                     
 Ýêñïåðèìåíòàëüíî
äîêàçàòü
âëèÿíèå 
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè
íà ðàçâèòèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

Глава 1. Исследование проблемы развития психомоторных
способностей. 

1.1. Характеристика способностей.

Âûñîêèé
óðîâåíü
ñîâðåìåííîãî
ñïîðòà
òðåáóåò
âûñîêî
ðàçâèòûõ
ñïîñîáíîñòåé
ê
ýôôåêòèâíîé
ñïîðòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè.
Áåç
ïðåóâåëè÷åíèÿ
ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî ñåé÷àñ
âûäàþùèõñÿ
ðåçóëüòàòîâ
ìîæåò äîñòèãíóòü
òîëüêî
îäàðåííûé
ñïîðòñìåí ñ
âûñîêî
ðàçâèòûìè
èìåííî òåìè
ïñèõîëîãè÷åñêèìè
êà÷åñòâàìè
è ñâîéñòâàìè,
îò êîòîðûõ
áîëüøå
âñåãî
çàâèñèò óñïåõ
â äàííîì
âèäå ñïîðòà.

Это обусловило внимание научных работников к вопросам
психологии спорта, связанным с диагностикой и изучением спортивных
способностей; в то же время другой стороной проблемы становится изучение
положительного влияния, которое оказывают занятия спортом на формирование
личности спортсмена.

Данные обследования ведущих спортсменов, полученные в
процессе динамических наблюдений (начиная с юного возраста), показывают, как
правило, что один из них сразу выделяется среди своих сверстников какими-то
особыми психологическими качествами, а другие имеют определенные достоинства,
которые проявляются позже, но полностью компенсируют недостатки. Однако вскрыть
механизмы такой компенсации и прогнозировать пути развития способностей в
каждом конкретном случае пока трудно. Слишком сложные переплетения различных
качеств и свойств личности определяют спортивные способности, слишком тонки
взаимоотношения между этими качествами и свойствами, которые нельзя уловить с
помощью даже самых современных экспериментальных методик.[1]

В самом общем виде способности – это
индивидуально-психологические особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности,
в общении и легкость овладения ими. Способности не могут быть сведены к
знаниям, умениям и навыкам, имеющимся у человека, но способности обеспечивают
их быстрое приобретение, фиксацию и эффективное практическое применение.
Успешность в деятельности и общении определяется не одной, а системой различных
способностей, при этом они могут взаимокомпенсироваться.

Существует целый ряд классификаций способностей.
Воспроизведем одну из них, наиболее значимую.

—    
природные (или естественные способности) в основе своей
биологически обусловленные, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на
их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения
типа условно-рефлекторных связей.

—    
специфические человеческие способности, имеющие исторически-общественное
происхождение и обеспечивающие жизнь и развитие в социальной среде.

Специфические человеческие способности подразделяются на :

ü
общие;

ü
теоретические;

ü
учебные;

ü
коммуникативные способности.

Если говорить о природе человеческих способностей то, прежде
всего речь должна идти о природе так называемых социальных способностей,
биологическая основа которых до сих пор точно не установлена. Это – высшие
культурно-обусловленные способности. Условиями и предпосылками развития их являются
в первую очередь обстоятельства жизни человека: жизнь в обществе, наличие
социально-культурной среды, созданной искусственно трудом многих поколений
людей; обучение в детстве пользованию соответствующими предметами, например,
музыкальными инструментами; участие в целом ряде сложных, высокоорганизованных
видах деятельности и общения; наличие круга людей, которые в состоянии передать
необходимые знания, умения и навыки с помощью эффективных средств и методов
обучения и воспитания; отсутствие у человека с рождения жесткой
запрограммированности поведения, наличие незрелости мозговых структур с их
способностью к последующему формированию путем обучения и воспитания.[2]

А.М. Прохоров пишет: «Способности – индивидуальные
особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного
осуществления определенного рода деятельности. Не сводятся к знаниям, умениям,
навыкам; обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения способами и
приемами деятельности. Диагностика некоторых сложившихся способностей
проводится с помощью тестов. Высокий уровень развития способностей выражается
понятиями таланта и гениальности»[3].

Ñïîñîáíîñòè
– íå
ñòàòè÷íûå,
à äèíàìè÷åñêèå
îáðàçîâàíèÿ,
èõ
ôîðìèðîâàíèå
è ðàçâèòèå
ïðîèñõîäèò â
ïðîöåññå
îïðåäåëåííûì
îáðàçîì
îðãàíèçîâàííîé 
äåÿòåëüíîñòè
è îáùåíèÿ.
Ðàçâèòèå
ñïîñîáíîñòåé
ïðîèñõîäèò
ïîýòàïíî.
Âàæíûì
ìîìåíòîì ó
äåòåé â ðàçâèòèè
ñïîñîáíîñòåé
ÿâëÿåòñÿ
êîìïëåêñíîñòü
– îäíîâðåìåííîå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
íåñêîëüêèõ
âçàèìîçàìåíÿþùèõ
äðóã äðóãà
ñïîñîáíîñòåé.

Выделяют следующие уровни способностей: репродуктивный,
который обеспечивает высокое умение усваивать  готовое знание, овладевать сложившимися
образцами деятельности и общения, и творческий, обеспечивающий создание нового,
оригинального. Но следует учитывать, что репродуктивный уровень включает
элементы творческого и наоборот.[4]

Также способности школьников зависят от типа темперамента.
Темперамент можно подразделить на четыре наиболее обобщенных типа:
холерический, сангвинический, флегматичный и меланхолический. Нет ни хороших ни
плохих темпераментов. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Достоинство холерика – в возможности сосредоточения значительных усилий в
короткий промежуток времени, и недостаток в том, что не хватает выдержки при
длительной работе. Сангвиник обладает быстротой реакции и повышенной
работоспособностью в начальный период работы, к концу снижает работоспособность
не только из-за быстрого утомления, но и из-за падения интереса. Достоинство
флегматика в способности долго и упорно работать, но не в способности быстро
сконцентрироваться и собраться. Меланхолик обладает большой выдержкой, но
медленным вхождением в работу, его работоспособность выше в середине или конце
работы, а не в ее начале. При обучении школьников необходимо учитывать эти типы
личности и особенно при обучении физическим упражнениям.

1.2.
Ñâîéñòâà íåðâíîé
ñèñòåìû êàê
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêàÿ
îñíîâà
ñïîñîáíîñòåé

Â
íàñòîÿùåå
âðåìÿ â
ëèòåðàòóðå
ïî äèôôåðåíöèàëüíîé
ïñèõîëîãèè
åùå íå
ñëîæèëàñü äîñòàòî÷íî
óñòîé÷èâàÿ
òî÷êà
çðåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ôèçèîëîãè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê
ðÿäà
îñíîâíûõ
ñâîéñòâ
íåðâíîé
ñèñòåìû. Â.Ä.
Íåáûëèöûí (1966)
ïðåäëàãàåò
ñëåäóþùóþ
ñòðóêòóðó
îñíîâíûõ
ñâîéñòâ
íåðâíîé
ñèñòåìû:

—          
ïåðâè÷íûå
ñâîéñòâà
(ñèëà
íåðâíîé
ñèñòåìû ïî
îòíîøåíèþ ê
âîçáóæäåíèþ,
ñèëà íåðâíîé
ñèñòåìû ïî
îòíîøåíèþ ê
òîðìîæåíèþ,
ïîäâèæíîñòü
íåðâíîé
ñèñòåìû;

—          
âòîðè÷íûå
ñâîéñòâà
(óðàâíîâåøåííîñòü
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ, õàðàêòåðèçóåìàÿ
ñîîòíîøåíèåì
âîçáóäèòåëüíîãî
è
òîðìîçíîãî
ïðîöåññîâ ïî
îòíîøåíèþ ê
êàêîìó-ëèáî
èç
ïåðâè÷íûõ
ñâîéñòâ).

Äðóãèå
àâòîðû (Ç.È.
Áèðþêîâà, 1961;
Ë.Ã. Âîðîíèí, Å.È.
Ñîêîëîâ, Ó
Áàî-õóà, 1959; Â.Ñ.
Ìåðëèí, 1958)
ñ÷èòàþò, â
÷àñòíîñòè,
÷òî
ñêîðîñòü
îáðàçîâàíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ
èëè
òîðìîçíûõ ðåàêöèé
ÿâëÿåòñÿ
èíäèêàòîðîì
ñèëû
íåðâíîé
ñèñòåìû
îòíîñèòåëüíî
âîçáóæäåíèÿ
èëè òîðìîæåíèÿ.
Ïîíÿòèå
«óðàâíîâåøåííîñòü»
îíè
ôàêòè÷åñêè
ðàññìàòðèâàþò
êàê óðàâíîâåøåííîñòü
ïî ñèëå íåðâíûõ
ïðîöåññîâ. Ë.Á.
Åðìîëàåâà-Òîìèíà
(1963), Â.È. Ðîæäåñòâåíñêàÿ
(1963), Â.Ä.
Íåáûëèöûí (1966)
ïîíèìàþò áàëàíñ
íå êàê
ñîîòíîøåíèå
ïî ñèëå
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ, à
êàê
ñîîòíîøåíèå
ïî õàðàêòåðó
è äèíàìèêå
ïîëîæèòåëüíûõ
è òîðìîçíûõ óñëîâíûõ
ðåàêöèé.
Áîëüøèíñòâî
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ,
ïîëó÷åííûõ
â ïîñëåäíåå
âðåìÿ,
ãîâîðèò î
òîì, ÷òî
âûíîñëèâîñòü
íåðâíîé
ñèñòåìû ïî
îòíîøåíèþ ê
äàííîìó
ïðîöåññó íå
ñâÿçàíà ñ
äèíàìèêîé ýòîãî
ïðîöåññà (Â.Ä.
Íåáûëèöûí, 1966).

Ñëåäóåò
îñòàíîâèòüñÿ
íà
èíòåðïðåòàöèè
ñòðóêòóð
îòäåëüíûõ ñâîéñòâ
íåðâíîé
ñèñòåìû.

Ñèëà
íåðâíîé
ñèñòåìû â
Ïàâëîâñêîé
ëàáîðàòîðèè
õàðàêòåðèçîâàëàñü
ïðåäåëîì
ðàáîòîñïîñîáíîñòè
íåðâíûõ
êëåòîê, ò.å. èõ
ñïîñîáíîñòüþ
âûäåðæèâàòü
äëèòåëüíîå
èëè î÷åíü
ñèëüíîå
âîçáóæäåíèå,
íå ïåðåõîäÿ â
ñîñòîÿíèå
çàïðåäåëüíîãî
òîðìîæåíèÿ.
È ñåé÷àñ â
äèôôåðåíöèàëüíîé
ïñèõîëîãèè
ñóùåñòâóåò
òî æå
îïðåäåëåíèå 
ñâîéñòâà ñèëû.
Îäíàêî îíî
ãîâîðèò î
ñèëå
íåðâíîé ñèñòåìû
òîëüêî
îòíîñèòåëüíî
ïðîöåññà
âîçáóæäåíèÿ,
íå
çàòðàãèâàÿ
õàðàêòåðèñòèê
òîðìîçíîãî
ïðîöåññà.

×òî
êàñàåòñÿ
ñèëû
íåðâíîé
ñèñòåìû
îòíîñèòåëüíî
ïðîöåññà
òîðìîæåíèÿ,
òî îíà èçó÷åíà
ñîâåðøåííî
íåäîñòàòî÷íî.
Îñíîâíàÿ òðóäíîñòü
çàêëþ÷àåòñÿ
â òîì, ÷òî
ïîêà ñîâåðøåííî
íå ðàñêðûòû
èíòèìíûå
ìåõàíèçìû òîðìîçíîãî
ïðîöåññà.
Ýòî íå
ïîçâîëÿåò îáúÿñíèòü
äîñòàòî÷íî
íàäåæíî
ðåàêöèþ íåðâíîé
ñèñòåìû íà
ïåðåíàïðÿæåíèå
òîðìîçíîãî
ïðîöåññà.

Ñèëà
íåðâíîé
ñèñòåìû
îòíîñèòåëüíî
ïðîöåññà
âîçáóæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ
íå òîëüêî åå
ôóíêöèîíàëüíîé
âûíîñëèâîñòüþ,
íî è ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ,
êîòîðàÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ
íåêîòîðûìè
îñîáåííîñòÿìè
êîíöåíòðàöèè
ïðîöåññà
âîçáóæäåíèÿ:

à) ðàçäðàæèòåëü
ñëàáîé è
ñðåäíåé
èíòåíñèâíîñòè
âûçûâàåò â
ñèëüíîé
íåðâíîé
ñèñòåìå áîëåå
êîíöåíòðèðîâàííûå
î÷àãè
âîçáóæäåíèÿ,
÷åì â ñëàáîé;

á)
êîíöåíòðàöèÿ
ïðîöåññà
âîçáóæäåíèÿ
ñîõðàíÿåòñÿ
ïðè î÷åíü
ñèëüíûõ
ðàçäðàæèòåëÿõ;

â)
âûÿâëÿåòñÿ
ñîïðîòèâëÿåìîñòü
ê òîðìîçíîìó
(ïî çàêîíó
îòðèöàòåëüíîé
èíäóêöèè) äåéñòâèþ
ðàçäðàæèòåëåé
ïîñòîðîííèõ
äëÿ îñíîâíîé
â íàñòîÿùèé
ìîìåíò
äåÿòåëüíîñòè
(Á.Ì. Òåïëîâ, 1959).

Ïîäâèæíîñòü
íåðâíîé
ñèñòåìû
ïåðâîíà÷àëüíî
ïîíèìàëàñü
êàê êîìïëåêñ
âñåõ âðåìåííûõ
õàðàêòåðèñòèê
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
íåðâíîé
ñèñòåìû, ê
êîòîðûì
ïðèìåíèìà
êàòåãîðèÿ
ñêîðîñòè
(ñêîðîñòü
âîçíèêíîâåíèÿ,
ïðîòåêàíèÿ,
ñìåíû è
ïðåêðàùåíèÿ
íåðâíûõ ïðîöåññîâ;
ñêîðîñòü
îáðàçîâàíèÿ
ïîëîæèòåëüíûõ
è òîðìîçíûõ
ñâÿçåé). (18) Êà÷åñòâåííîå
âûïîëíåíèå
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
íåâîçìîæíî
áåç îïðåäåëåííîãî
óðîâíÿ
ðàçâèòèÿ
òî÷íîñòè.
Äàæå íåçíà÷èòåëüíûå
îòêëîíåíèÿ
îò ñòðóêòóðû
äâèæåíèé
ïðèâîäÿò ê
èñêàæåíèþ
åãî òåõíèêè.
Ìíîãèå
àâòîðû
âêëþ÷àþò
òî÷íîñòü â ÷èñëî
âåäóùèõ
äâèãàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííûõ
êà÷åñòâ (1-7, 9-10).
Íàðóøåíèå
òî÷íîñòè
äâèæåíèé, à
òàêæå íåñîðàçìåðíîñòü
ìûøå÷íûõ
óñèëèé âûçâàíû
äâóìÿ
ôàêòîðàìè:
èððàäèàöèåé
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ â
êîðå áîëüøèõ
ïîëóøàðèé è
ñëàáîñòüþ
äèôôåðåíöèðîâî÷íîãî
òîðìîæåíèÿ. Èððàäèàöèÿ
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ â
äâèãàòåëüíîì
àíàëèçàòîðå
ñïîñîáñòâóåò
âîâëå÷åíèþ
â ðàáîòó
èçëèøíåãî ÷èñëà
äâèãàòåëüíûõ
åäèíèö,
äåëàþùèõ
ðàáîòó
íåýêîíîìè÷íîé,
à äâèæåíèå
íåòî÷íûì. Èìåííî
ïîýòîìó
äâèæåíèÿ
íîâè÷êà
îòëè÷àþòñÿ
ïî
àìïëèòóäå,
óñèëèþ è
íàïðàâëåíèþ,
÷òî
ñêàçûâàåòñÿ
íà ñíèæåíèè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè.

Íà
ýòàïå
óãëóáëåííîãî
ðàçó÷èâàíèÿ
äâèãàòåëüíîãî
íàâûêà
ïðîèñõîäèò
òîíêàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ
óñëîâíî-ðåôëåêòîðíûõ
ñâÿçåé.
Óòî÷íåíèå
õàðàêòåðèñòèê
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ óñèëèâàåò
êîíöåíòðàöèþ
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ è
èíäóêöèþ,
ñïîñîáñòâóåò
ðàçâèòèþ
âíóòðåííåãî
òîðìîæåíèÿ.
Ýòî —
äëèòåëüíûé
ïðîöåññ,
ïîñêîëüêó
ôèçèîëîãè÷åñêèå
ïåðåñòðîéêè
ïðîèñõîäÿò
ïîñòåïåííî
è îâëàäåíèå
òî÷íîñòíûìè
ïàðàìåòðàìè
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
çàíèìàåò
äîâîëüíî
ïðîäîëæèòåëüíûé
îòðåçîê
âðåìåíè. ×åì
ñëîæíåå
ôèçè÷åñêîå
óïðàæíåíèå,
òåì ðàçíîîáðàçíåå
òî÷íîñòíûå
õàðàêòåðèñòèêè,
ñîñòàâëÿþùèå
åãî îñíîâó (Ë.Ä.
Íàçàðåíêî, 2001).

1.3.
Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè

Психомоторика — сложное слово от греческого психо — душа, 
моторика латинское  — двигающий, двигательный, приводящий в движение. 

Психомоторика — основной вид объективизации психики в
сенсомоторных, идеомоторных и эмоционально-моторных реакциях и актах (К.К.
Платонов, 1972). Психомоторные акты человека — это сложно организованные
познавательно-регуляторные системы, в которых в единстве представлены как
мотивационные, функциональные, так и операционные компоненты, при этом,
очевидно, что точность, интенсивность и эффективность управления движениями
зависят и существенно определяются уровнем функционирования таких психических
процессов, как ощущение и восприятие.

Ïñèõîìîòîðíûå
ïðîöåññû, èëè
ïñèõîìîòîðèêà,
ïðåäñòàâëÿþò
ñîáîé 
îáúåêòèâíîå
âîñïðèÿòèå
÷åëîâåêîì
âñåõ ôîðì
ïñèõè÷åñêîãî
îòðàæåíèÿ,
íà÷èíàÿ ñ
îùóùåíèÿ è
çàêàí÷èâàÿ
ñëîæíûìè
ôîðìàìè
èíòåëëåêòóàëüíîé
àêòèâíîñòè.
Ïîíÿòèå
«ïñèõîìîòîðèêà»
ââåë
âûäàþùèéñÿ 
ðóññêèé
ôèçèîëîã È.Ì.
Ñå÷åíîâ.

Êàê
îòìå÷àåò Ê.Ê.
Ïëàòîíîâ (1972), â
ñôåðå
ïñèõîìîòîðèêè
÷åëîâåêà â
êà÷åñòâå
âàæíåéøåé
åå
ïîäñòðóêòóðû
âûäåëÿþò íå
òîëüêî
ñëîæíîêîîðäèíèðîâàííûå
è
ìíîãîïëàíîìåòðè÷åñêèå
äâèæåíèÿ, â ñòðóêòóðå
êîòîðûõ â
åäèíñòâå
ïðåäñòàâëåíû
èõ
ïðîñòðàíñòâåííûå,
âðåìåííûå è
ñèëîâûå
êîìïîíåíòû,
íî è
ìíîãîîáðàçíûå
âèäû
ñåíñîìîòîðíûõ
ðåàêöèé
÷åëîâåêà. Â
ñâîþ î÷åðåäü,
â êëàññ
ñåíñîìîòîðíûõ
ðåàêöèé
âõîäÿò èõ
ìíîãî÷èñëåííûå
ðàçíîâèäíîñòè:
ïðîñòàÿ
ñåíñîìîòîðíàÿ
ðåàêöèÿ;
ñëîæíàÿ
ñåíñîìîòîðíàÿ
ðåàêöèÿ;
ñåíñîìîòîðíàÿ
êîîðäèíàöèÿ.
 êàæäîé èç
òðåõ íàçâàííûõ
ðåàêöèé
íåîáõîäèìî
ðàçëè÷àòü
òðè òèïè÷íûõ
ïñèõè÷åñêèõ
ìîìåíòà:

1)      
ñåíñîðíûé
ìîìåíò
ðåàêöèè –
ïðîöåññû
îáíàðóæåíèÿ
è âîñïðèÿòèÿ
ñòèìóëà;

2)      
öåíòðàëüíûé
ìîìåíò
ðåàêöèè –
áîëåå èëè ìåíåå
ñëîæíûå
ïðîöåññû,
ñâÿçàííûå ñ
ïåðåðàáîòêîé
âîñïðèíÿòîãî,
èíîãäà ñ
ðàçëè÷åíèåì,
óçíàâàíèåì,
îöåíêîé è
âûáîðîì òåõ
èëè èíûõ
ñòèìóëîâ;

3)      
ìîòîðíûé
ìîìåíò
ðåàêöèè –
ïðîöåññû,
îïðåäåëÿþùèå
íà÷àëî
äâèæåíèÿ.[5]

Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
îáåñïå÷èâàþò
äâèãàòåëüíûå
íàâûêè,
ñïîñîáíîñòü
â ðàáîòå
«ñîåäèíÿòü
ãîëîâó ñ ðóêàìè».
Çíàíèÿ, îïûò,
ðàññóæäåíèÿ
çäåñü íåîáõîäèìû.
Èìåííî
ïîýòîìó ìû
ãîâîðèì î ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòÿõ,
à íå ïðîñòî î
ìîòîðíûõ.
Ðàññìàòðèâàåìûå
ñïîñîáíîñòè
ïðåäóñìàòðèâàþò
óìåíèå
ïðåïîäàâàòåëÿ
ïîäáèðàòü
èíäèâèäóàëüíóþ
òåõíèêó
äâèæåíèé äëÿ
ó÷àùèõñÿ âî
âðåìÿ
ôèçè÷åñêîé
ðàáîòû,
ãèìíàñòè÷åñêèõ
çàíÿòèé,
ñáîðêè è
ðàçáîðêè
ïðèáîðà, ïðîâåäåíèÿ
ýêñïåðèìåíòà,
ó÷èòûâàÿ
ïðè ýòîì èõ
âåñ, ðîñò,
äëèíó
êîíå÷íîñòåé,
áûñòðîòó
ðåàêöèè è äð.

Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
ïåäàãîãà – ýòî
è óìåíèå,
ãîâîðÿ
ñëîâàìè À.Ñ.
Ìàêàðåíêî, «ñèäåòü,
õîäèòü,
ñòîÿòü,
ðàçãîâàðèâàòü
ñ ó÷åíèêàìè».

Íåñìîòðÿ
íà âåêîâóþ
èñòîðèþ
èññëåäîâàíèÿ,
äî ñèõ ïîð
íåò åäèíîãî
ïîíèìàíèÿ
ïðîáëåìû
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.
Îòñóòñòâóåò
åäèíîå
ìíåíèå îá
îñíîâàõ
äèàãíîñòèêè
è ñïåöèôèêå
ôîðìèðîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðèêè.
À âåäü åùå È.Ì.
Ñå÷åíîâ
óêàçûâàë íà
âàæíîñòü
íàó÷íîé
ðàçðàáîòêè
è ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
÷åëîâåêà,
ñîñòàâëÿþùèõ
åäèíñòâî
åãî
ïñèõè÷åñêîé
è ôèçè÷åñêîé
ñôåðû.
Íåñêîëüêî
ëó÷øå
îáñòîèò
äåëî ñî
ñòðóêòóðîé
ãðóïïû
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.
Óæå âûÿâëåíî,
÷òî îíà
âêëþ÷àåò
ñòàòè÷åñêóþ
êîîðäèíàöèþ,
äèíàìè÷åñêóþ
êîîðäèíàöèþ,
ìîòîðíóþ
àêòèâíîñòü
(ñêîðîñòü
ðåàêöèè è äâèæåíèé),
ñîðàçìåðíîñòü
äâèæåíèé,
ïîìîãàþùóþ
îðèåíòèðîâàòüñÿ
â
ïðîñòðàíñòâå,
ðèòì, òåìï è
íàïðàâëåíèå
äâèæåíèÿ;
îäíîâðåìåííûå
äâèæåíèÿ
êîíå÷íîñòÿìè
è òóëîâèùåì,
ãîëîâîé;
ìûøå÷íûé òîíóñ,
ñèëó,
ýíåðãèþ
äâèæåíèé.

Îäíàêî
èçó÷åíèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
îñëîæíåíî
âûñîêîé
òðåíèðóåìîñòüþ
ìîòîðèêè,
÷òî
îñëîæíÿåò
èõ
èññëåäîâàíèå,
çàòðóäíÿåò
ïîäáîð
âûñîêîíàäåæíûõ
òåñòîâ. Òåì
íå ìåíåå,
ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
àêòèâíî
èññëåäîâàëèñü
ïñèõîòåõíèêàìè
â 20 – 30-å ãã. Íà
êîíòðîëüíûõ
èñïûòàíèÿõ
èñïûòóåìûì
ïðåäëàãàëîñü
çàâÿçûâàòü
óçëû,
îáâîäèòü
îäíîé è
îáåèìè
ðóêàìè ñëîæíûå
ôèãóðû,
íàíèçûâàòü
áóñû, ïðîñòàâëÿòü
÷åðòî÷êè â
ñïåöèàëüíûõ
áëàíêàõ è ò.ï.
Îò íèõ
òðåáîâàëîñü
ïðàâèëüíî
âîñïðèíèìàòü
ïðîñòðàíñòâåííûå
ìîäåëè,
óìåòü èõ
ñðàâíèâàòü
è ðàçëè÷àòü,
ñîáèðàòü
òåõíè÷åñêèå
ïðèñïîñîáëåíèÿ
èç äåòàëåé
êîíñòðóêòîðîâ.
 õîäå ýòèõ
èññëåäîâàíèé
áûëî
âûÿâëåíî,
÷òî âûñîêîíàäåæíûõ
òåñòîâ íå
ñóùåñòâóåò.
Ýêñïåðèìåíòû
âûÿâèëè áûñòðóþ
òðåíèðóåìîñòü
èñïûòóåìûõ.
Ïîýòîìó, òîò,
êòî â æèçíè
áûë ñâÿçàí,
äîïóñòèì, ñ çàâÿçûâàíèåì
óçëîì,
âûïîëíÿë
òåñò ìíîãî
áûñòðåå,
îáíàðóæèâàÿ
õîðîøóþ
ïîäãîòîâëåííîñòü,
íî íå âûÿâëÿÿ
ñâîè
ñïîñîáíîñòè.

Îäíàêî è
ñåé÷àñ
òåñòû â
ðàçíûõ
âàðèàíòàõ
ïûòàþòñÿ
èñïîëüçîâàòü
äëÿ îòáîðà â
ðàçëè÷íûå
ïðîôåññèè. È
åñëè
òåñòèðîâàíèå
ïðîâîäèòü íå
îäíîðàçîâî,
à íà
ïðîòÿæåíèè
äëèòåëüíîãî
âðåìåíè, â
íåñêîëüêî
ýòàïîâ, îíî
ìîæåò äàòü
òðåáóåìûå
ðåçóëüòàòû.

 íàøå
âðåìÿ
íàèáîëåå
ïîïóëÿðíûìè
äëÿ
èçó÷åíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ÿâëÿþòñÿ
òåñòû äëÿ
èññëåäîâàíèÿ
êîîðäèíàöèè
äâèæåíèé,
òðåìîðà è
ñïîñîáíîñòè
ïîääåðæèâàòü
ðàâíîâåñèå
òåëà. Äëÿ
èçó÷åíèÿ
òî÷íîñòè
óñèëèé
èñïîëüçóåòñÿ
äèíàìîìåòð
Â.À.
Àáàëàêîâà.
Äëÿ
èçó÷åíèÿ
äâèãàòåëüíûõ
êà÷åñòâ –
òåñòû,
ïðåäëàãàåìûå
ãðóïïîé
îòå÷åñòâåííûõ
ñïåöèàëèñòîâ.
Èçó÷åíèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
â ïîñëåäíåå
äåñÿòèëåòèå
ïîçâîëèëî
óñòàíîâèòü
äèíàìèêó èõ
ðàçâèòèÿ.[6]
Íàèáîëåå
âûñîêèå
òåìïû
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðèêè
èìåþò ìåñòî
â ìëàäøåì
øêîëüíîì âîçðàñòå.
Â
ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå 
íàáëþäàåòñÿ
äèñïðîïîðöèÿ
â ðàçâèòèè
îòäåëüíûõ
ñåíñîìîòîðíûõ
ôóíêöèé, à â
þíîøåñêîì –
ðàçâèòèå
ïñèõîìîòîðèêè
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ.

Íàèáîëåå
èíôîðìàòèâíûì
äëÿ ïðîãíîçà
ïñèõîìîòîðíîé
îäàðåííîñòè
ÿâëÿåòñÿ
âîçðàñò 9-10 ëåò.
Äëÿ áîëåå
îáúåêòèâíîé
äèàãíîñòèêè
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
òåñòèðîâàíèå
öåëåñîîáðàçíî
ïðîâîäèòü
òðèæäû. Â
ïåðèîäû
ñïàäà è
ïîäúåìà
ëè÷íûõ
áèîðèòìîâ è
â îáùèé äëÿ
âñåõ äåíü
îáñëåäîâàíèÿ.
Ïðîâîäÿ
òàêîå
òåñòèðîâàíèå,
íàäî èìåòü â âèäó,
÷òî ïðè
äëèòåëüíîé
òÿæåëîé
ðàáîòå ïîêàçàòåëè
ìîòîðèêè è
ýíåðãåòèêè
ñíèæàþòñÿ, à
ñåíñîðèêè è
ïñèõîìîòîðèêè
óëó÷øàþòñÿ.

1.4.
Ñòðóêòóðà è
ñîäåðæàíèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.

Òî÷íîñòü
êàæäîãî
äâèãàòåëüíîãî
äâèæåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ
ñòåïåíüþ
åãî
ñîîòâåòñòâèÿ
âíåøíåé
ôîðìå è
ñîäåðæàíèþ.

Âíåøíÿÿ
ñòîðîíà

îïðåäåëÿåò
íàïðàâëåíèå,
àìïëèòóäó,
ñîãëàñîâàííîñòü
îòäåëüíûõ
äâèãàòåëüíûõ
àêòîâ, ò.å. ôîðìó
ôèçè÷åñêîãî
óïðàæíåíèÿ.

Âíóòðåííÿÿ
ñòîðîíà
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ
âçàèìîñâÿçüþ
ðàçëè÷íûõ
ôèçèîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ â
îðãàíèçìå
ïîä
âîçäåéñòâèåì
îïðåäåëåííîé
ôèçè÷åñêîé
íàãðóçêè è
ñîñòàâëÿåò
åãî ñîäåðæàíèå.
×åì âûøå
ñîãëàñîâàííîñòü
ýòèõ
ïðîöåññîâ,
òåì
ýêîíîìè÷íåå
îñóùåñòâëÿåòñÿ
ðàáîòà.
Óïðàæíåíèÿ,
âûïîëíÿåìûå
ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ
òî÷íîñòè,
òåõíè÷åñêè
ñîâåðøåííû.
Ðàöèîíàëüíàÿ
ìûøå÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ
óìåíüøåíèåì
êîëè÷åñòâà
âîâëå÷åííûõ
â ðàáîòó
äâèãàòåëüíûõ
åäèíèö
áëàãîäàðÿ
ñòðîãîìó
äîçèðîâàíèþ
èõ
àêòèâíîñòè.
Ïðè äîñòàòî÷íî
ýôôåêòèâíîé
îðãàíèçàöèè
ìûøå÷íîé
äåÿòåëüíîñòè
ëåã÷å
óñâàèâàþòñÿ
îñíîâû
òåõíèêè
èçó÷àåìîãî
óïðàæíåíèÿ.
Äåòàëè
(÷àñòè
òåõíèêè)
ïîìîãàþò ïðàâèëüíî
âûïîëíèòü
äâèãàòåëüíîå
äåéñòâèå,
ñïîñîáñòâóþò
ýêîíîìíîìó
ðàñïðåäåëåíèþ
óñèëèé.
Ýêîíîìè÷íîñòü
â çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè
îáåñïå÷èâàåòñÿ
÷åðåäîâàíèåì
íàïðÿæåíèÿ è
ðàññëàáëåíèÿ
ìûøö. Âî âðåìÿ
ðàññëàáëåíèÿ
íå òîëüêî
ñîçäàþòñÿ
áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ äëÿ
êîíöåíòðàöèè
óñèëèé, íî è
ïîÿâëÿåòñÿ
âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòèÿ
íàèáîëåå
âûãîäíîãî
ïîëîæåíèÿ
äëÿ èõ
ïðèëîæåíèÿ.
Ïîýòîìó â
ïîäãîòîâèòåëüíîé,
îñíîâíîé è
çàêëþ÷èòåëüíîé
ôàçàõ
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ èõ
ðàñïðåäåëåíèå
ðàçëè÷íî.
Ñïîñîáíîñòü
÷åðåäîâàòü
íàïðÿæåíèå
ìûøö ñ èõ
ðàññëàáëåíèåì,
ðàöèîíàëüíî
ðàñïðåäåëÿòü
óñèëèÿ âî
âðåìåíè —
îäíî èç
âàæíûõ óñëîâèé
òî÷íîãî
âûïîëíåíèÿ
óïðàæíåíèé
è ñîçäàíèÿ ðèòìà
äâèæåíèé
.
Áåç
îâëàäåíèÿ
ðèòìîì
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
íåâîçìîæíî
òî÷íîå
âîñïðîèçâåäåíèå
âñåõ åãî
ïàðàìåòðîâ.
Ñëåäîâàòåëüíî,
òî÷íîñòü
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
îáåñïå÷èâàåòñÿ
òðåìÿ
îñíîâíûìè
êîìïîíåíòàìè:
ôîðìîé,
ñîäåðæàíèåì
è ðèòìîì (ñì.
ñõåìó). Â
ðàçëè÷íûõ
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèÿõ
òî÷íîñòü
ïðîÿâëÿåòñÿ
ïî-ðàçíîìó. Àíàëèç
íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ
âèäîâ ñïîðòà
ïîçâîëèë
âûÿâèòü êàê
ñïåöèôè÷åñêèå,
òàê è
íåñïåöèôè÷åñêèå
ïðîÿâëåíèÿ
òî÷íîñòè (8).
Òî÷íîñòü
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ïî
ïðîñòðàíñòâåííî-âðåìåííûì
è ñèëîâûì
ïàðàìåòðàì èìååò
áîëüøîå
çíà÷åíèå
ïðè
îñâîåíèè
âåäóùåãî
çâåíà
òåõíèêè
ëþáîãî
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ.
Ñòåïåíü
òî÷íîñòè
îöåíêè ïðîñòðàíñòâåííûõ
õàðàêòåðèñòèê
îïðåäåëÿåò
ñêîðîñòü
äâèæåíèé è
ðàöèîíàëüíîå
ðàñïðåäåëåíèå
óñèëèé. Òàê,
ïðè ïðèåìå
ôóòáîëüíîãî
ìÿ÷à
íåîáõîäèìî
â
ìèíèìàëüíîå
âðåìÿ îïðåäåëèòü
íóæíîå
íàïðàâëåíèå
è
ðàññòîÿíèå
äî ñâîåãî
ïàðòíåðà,
êîòîðîìó
ïðåäíàçíà÷àåòñÿ
ïåðåäà÷à, à
òàêæå ñèëó
óäàðà.
Íåòî÷íîñòü
îäíîé èç
ñîñòàâëÿþùèõ
ýòîãî
ñëîæíîãî
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
ïðèâåäåò ê
ïîòåðå ìÿ÷à.

Òî÷íîñòü
äèôôåðåíöèðîâàíèÿ
óñèëèé
â
êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè
êàê
ñëåäóþùåå
ïðîÿâëåíèå
èññëåäóåìîãî
êà÷åñòâà
õàðàêòåðíà
äëÿ
ïîäâèæíûõ è
ñïîðòèâíûõ
èãð,
åäèíîáîðñòâ,
ìåòàíèé è äð.
Íàïðèìåð,
íàïðàâëåíèå
è ñèëà âåòðà
ñóùåñòâåííî
îòðàæàþòñÿ
íà îñíîâíûõ
ïàðàìåòðàõ
äâèæåíèé â áåãå,
ïðûæêàõ;
ðåçêèå
ïåðåïàäû
òåìïåðàòóðû
âîçäóõà
âëèÿþò íà
âûáîð
ñïîñîáà
ïåðåäâèæåíèÿ
ëûæíèêà-ãîíùèêà,
ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ
ñîðåâíîâàíèÿ
îïðåäåëÿåò
òàêòèêó
âåäåíèÿ áîÿ
áîêñåðàìè è
áîðöàìè è ò.ä.

Òî÷íîñòü
äâèæåíèé
òåëà è åãî
îòäåëüíûõ çâåíüåâ
â îòâåò íà
âíåøíèé
ðàçäðàæèòåëü
ñëåäóþùåå
ïðîÿâëåíèå
äàííîãî
êà÷åñòâà. Òàêèì
ðàçäðàæèòåëåì
ÿâëÿåòñÿ
õàðàêòåð äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
ñîïåðíèêà â
ôåõòîâàíèè,
â òåííèñå è â
äðóãèõ
âèäàõ åäèíîáîðñòâ
è
ñïîðòèâíûõ
èãð; ñâèñòîê
ñóäüè; ðåçêîå
èçìåíåíèå
ñêîðîñòè íà
äèñòàíöèè â ëûæíûõ
ãîíêàõ:
ïîâîðîò,
ïîäúåì,
ñïóñê è ò.ä. Ëó÷øåãî
ðåçóëüòàòà
äîáèâàåòñÿ
ñïîðòñìåí ñ
áîëåå
âûñîêèì
óðîâíåì
äàííîãî
ïðîÿâëåíèÿ
òî÷íîñòè.

Ïðèðîñò
äàííîãî
äâèãàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííîãî
êà÷åñòâà
çàâèñèò îò
ðÿäà ôàêòîðîâ,
è â ïåðâóþ
î÷åðåäü îò óðîâíÿ
ìåæöåíòðàëüíûõ
âçàèìîîòíîøåíèé
(ñòåïåíè
âûðàæåííîñòè
èíäóêöèîííûõ
ïðîöåññîâ,
èððàäèàöèè,
êîíöåíòðàöèè
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ).
Ïðè
îïòèìàëüíîì
ñîñðåäîòî÷åíèè
íåðâíûõ
ïðîöåññîâ
âíèìàíèå çàíèìàþùèõñÿ
àêöåíòèðóåòñÿ
íå òîëüêî íà
âåäóùåì
çâåíå
òåõíèêè, íî
è íà äåòàëÿõ. Ýòî
ïîçâîëÿåò
âûïîëíèòü
äâèãàòåëüíîå
äåéñòâèå ñ
òðåáóåìîé
ñòåïåíüþ
òî÷íîñòè.

Óðîâåíü
ôóíêöèîíàëüíîé
ëàáèëüíîñòè
íåðâíûõ
öåíòðîâ

ñëåäóþùèé
ôàêòîð,
âëèÿþùèé íà
ðàçâèòèå
òî÷íîñòè. ×åì
áûñòðåå â
íåðâíûõ
öåíòðàõ
ïðîèñõîäèò
çàìåíà
ïðîöåññîâ
âîçáóæäåíèÿ
òîðìîæåíèåì
è íàîáîðîò,
òåì ëó÷øå
óñâàèâàþòñÿ
ïðîñòðàíñòâåííûå,
âðåìåííûå è
ñèëîâûå õàðàêòåðèñòèêè
ôèçè÷åñêèõ
óïðàæíåíèé.
Òàê,
ñêîðîñòü
áåãîâûõ øàãîâ
â áåãå íà
êîðîòêèå
äèñòàíöèè
çàâèñèò îò
òîãî,
íàñêîëüêî
áûñòðî
ìûøöû íàïðÿãàþòñÿ
è
ðàññëàáëÿþòñÿ,
îáåñïå÷èâàÿ
ñêîðîñòü
âîññòàíîâèòåëüíûõ
ïðîöåññîâ.

Ñîñòîÿíèå
ñèñòåìû
àíàëèçàòîðîâ

òàêæå îäèí
èç ôàêòîðîâ,
âî ìíîãîì
îïðåäåëÿþùèé
óðîâåíü
ðàçâèòèÿ
òî÷íîñòè
äâèæåíèé. Â
çàâèñèìîñòè
îò õàðàêòåðà
è ñëîæíîñòè
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ âåäóùóþ
ðîëü ìîãóò
èãðàòü
çðèòåëüíûé,
âåñòèáóëÿðíûé,
äâèãàòåëüíûé
è ñëóõîâîé
àíàëèçàòîðû.
Íàïðèìåð, ïðè
âûïîëíåíèè
áðîñêà ìÿ÷à
ïî
áàñêåòáîëüíîìó
êîëüöó
ïðåèìóùåñòâåííîå
çíà÷åíèå èìååò
çðèòåëüíûé
àíàëèçàòîð.
 ôèçè÷åñêèõ
óïðàæíåíèÿõ,
âûïîëíÿåìûõ
âíèç
ãîëîâîé: ñòîéêè
íà ðóêàõ,
ñàëüòî,
ïèðóýòû —
îñíîâíóþ
ðîëü èãðàåò
âåñòèáóëÿðíûé
àíàëèçàòîð. Â
âèäàõ
ñïîðòà,
èñïîëüçóþùèõ
ìóçûêàëüíîå
ñîïðîâîæäåíèå,
áîëüøîå
ìåñòî
îòâîäèòñÿ
ñëóõîâîìó
àíàëèçàòîðó.
 ïëàâàíèè è
ïðûæêàõ â
âîäó âåëèêà ðîëü
òàêòèëüíîãî
àíàëèçàòîðà.

Ñëåäóþùèé
ôàêòîð,
îïðåäåëÿþùèé
ïðîÿâëåíèå
òî÷íîñòè
äâèæåíèé, — ñòåïåíü
êîîðäèíàöèè
äåÿòåëüíîñòè
äâèãàòåëüíûõ
è
âåãåòàòèâíûõ
ñèñòåì.

Êàæäûé
äâèãàòåëüíûé
íàâûê èìååò
ìîòîðíûå è
âåãåòàòèâíûå
êîìïîíåíòû.
Ïîýòîìó
ðèòì è òåìï
òåõíè÷åñêè
ñîâåðøåííîãî
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
õàðàêòåðèçóåòñÿ
âûñîêîé
ñòåïåíüþ
ñêîîðäèíèðîâàííîñòè
ðèòìîâ
äûõàòåëüíîé,
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé
è äðóãèõ ñèñòåì.
Ýòèì
äâèæåíèÿ
ìàñòåðîâ
ñïîðòà ãëàâíûì
îáðàçîì
îòëè÷àþòñÿ
îò äâèæåíèé
íîâè÷êîâ.

Óðîâåíü
ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêèõ
è êîîðäèíàöèîííûõ
êà÷åñòâ
êàê
îäèí èç
ôàêòîðîâ,
âëèÿþùèõ íà
ïðîÿâëåíèå
òî÷íîñòè, â
çíà÷èòåëüíîé
ñòåïåíè îáóñëîâëèâàåòñÿ
ïðîñòðàíñòâåííûìè,
âðåìåííûìè
è ñèëîâûìè
ïàðàìåòðàìè
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ.

Ïñèõè÷åñêîå
è
ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèÿ
— åùå
îäèí âàæíûé
ôàêòîð,
âëèÿþùèé íà
ïðèðîñò
òî÷íîñòè.
Óðîâåíü
ýìîöèîíàëüíîãî
âîçáóæäåíèÿ
è
ôóíêöèîíàëüíîãî
ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà
ñîçäàåò
íàèáîëåå
áëàãîïðèÿòíûå
âîçìîæíîñòè
äëÿ
ïðîòåêàíèÿ
ôèçèîëîãè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ è
äîñòèæåíèÿ
âûñîêîé
ñòåïåíè èõ
ñîãëàñîâàííîñòè.
Òàê, óäà÷íîå
íà÷àëî
âûñòóïëåíèÿ
âûçûâàåò ó
ñïîðòñìåíà
äîïîëíèòåëüíûé
ïîäúåì
äóøåâíûõ
ñèë, ÷óâñòâà
âäîõíîâåíèÿ,
îêðûëåííîñòè.
Ïðè
ïîíèæåííîì
ýìîöèîíàëüíîì
íàñòðîå ìîæåò
âîçíèêíóòü
ðàññîãëàñîâàíèå
ôóíêöèîíàëüíûõ
ñèñòåì êàê
îäíà èç
ïðè÷èí
ñíèæåíèÿ
òî÷íîñòè
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ. Â
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ãðóïïàõ ïðè
îðãàíèçàöèè
è ïðîâåäåíèè
çàíÿòèé
ó÷èòûâàëèñü
âñå ôàêòîðû,
âëèÿþùèå íà
ðàçâèòèå
òî÷íîñòè.

Ðàçâèòèå
è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òî÷íîñòè
íåâîçìîæíî
áåç
èñïîëüçîâàíèÿ
êðèòåðèåâ, ïîçâîëÿþùèõ
îöåíèòü
ñòåïåíü
ïðèðîñòà äàííîãî
êà÷åñòâà.

Â
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîé
ëèòåðàòóðå
îñòàåòñÿ
íåðàñêðûòûì
âîïðîñ î
ðàçðàáîòêå êðèòåðèåâ
îöåíêè
òî÷íîñòè
.
Âûÿâëåíèå
êîìïîíåíòîâ
èçó÷àåìîãî
êà÷åñòâà,
åãî
ðàçëè÷íûõ
ïðîÿâëåíèé
ïîçâîëèëî
ïðèéòè ê
âûâîäó, ÷òî îäèí
èç êðèòåðèåâ
îöåíêè
ïðèðîñòà
äàííîãî
êà÷åñòâà — ñòåïåíü
òî÷íîãî
âîñïðîèçâåäåíèÿ
âíåøíåé
ôîðìû
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ.

Ôèçè÷åñêîå
óïðàæíåíèå,
êàê
èçâåñòíî, èìååò
ñâîè
îïðåäåëåííûå
ïàðàìåòðû:
ïîëîæåíèå
òåëà è
èçìåíåíèå
åãî ôîðìû,
àìïëèòóäó, íàïðàâëåíèå
äâèæåíèÿ,
âåëè÷èíó
ïðèëàãàåìûõ
óñèëèé è èõ
ðàöèîíàëüíîå
ðàñïðåäåëåíèå.
Ýòî ïîçâîëÿåò
îáúåäèíèòü
äàííûå
õàðàêòåðèñòèêè
ïî òðåì
îñíîâíûì
êðèòåðèÿì,
äàþùèì
âîçìîæíîñòü
îöåíèâàòü
ñòåïåíü
ïðèðîñòà
òî÷íîñòè:


êà÷åñòâî
âîñïðîèçâåäåíèÿ
âíåøíåé
ôîðìû
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ;


ñòåïåíü
ñîîòâåòñòâèÿ
âûïîëíÿåìîãî
óïðàæíåíèÿ
åãî
ïðîñòðàíñòâåííûì,
âðåìåííûì è
ñèëîâûì
ïàðàìåòðàì;

êà÷åñòâî
âîñïðîèçâåäåíèÿ
ðèòìà
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ.

Спортивная
деятельность, как и трудовая, многообразна по своему внешнему (моторному) и
внутреннему (психическому) содержанию, и любой ее вид осуществляется при помощи
комплекса сложных способностей. Для успешного развития способностей к той или
иной деятельности необходимо знать их структуру и состав психофизиологических
задатков. Ряд специалистов указывают, что в активном отборе и ориентации
спортсменов необходимо использовать не двигательные умения и показатели
физического развития, а бинарный критерий — высокий исходный уровень
прогностически значимых психофизических характеристик и темп роста физических
качеств  и психомоторных способностей (В.П.Озеров, 1983).  

 Îäèí èç
êðóïíåéøèõ
ñïåöèàëèñòîâ
â ýòîé îáëàñòè
È.À.
Áåðíøòåéí (1966)
ïîíèìàë ïîä
ìîòîðèêîé
âñþ îáëàñòü
äâèãàòåëüíûõ
îòïðàâëåíèé.
Èç ýòîãî
âèäíî, ÷òî
ïñèõîìîòîðèêà
÷åëîâåêà
êàê
ìíîãîìåðíàÿ
ñóùíîñòü âî
âñåé
ñëîæíîñòè
äèàëåêòè÷åñêèõ
ïðîòèâîðå÷èé
åå ïðîÿâëåíèé
– ïðîáëåìà
íåîáúÿòíàÿ.

Àíàëèç
ñòðóêòóðû
ïñèõîìîòîðèêè
äîëæåí èäòè
ïî ïóòè
âû÷ëåíåíèÿ
îòäåëüíûõ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
è
óñòàíîâëåíèÿ
âçàèìîîòíîøåíèé
ìåæäó íèìè,
ò.å. íàõîæäåíèÿ
ôóíêöèîíàëüíîé
ñèñòåìû
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.(2)

Èçó÷àÿ
ïñèõîìîòîðèêó
êàê
ïñèõè÷åñêóþ
ïîäñèñòåìó,
ïîëåçíî
ïîìíèòü
ñëîâà È.Ï. Ïàâëîâà
î òîì, ÷òî
«÷åëîâåê
åñòü,
êîíå÷íî,
ñèñòåìà…,
êàê è âñÿêàÿ
äðóãàÿ â
ïðèðîäå,
ïîä÷èíÿåòñÿ
íåèçáåæíûì
è åäèíûì äëÿ
âñåé ïðèðîäû
çàêîíàì, íî
è ñèñòåìà â
ãîðèçîíòå
íàøåãî
ñîâðåìåííîãî
íàó÷íîãî âèäåíèÿ,
åäèíñòâåííàÿ
ïî
âåëè÷àéøåìó
ñàìîðåãóëèðîâàíèþ
…»; ñ ýòîé
òî÷êè
çðåíèÿ ìåòîä
èçó÷åíèÿ
ñèñòåìû
÷åëîâåêà
òîò æå, êàê è
âñÿêîé
äðóãîé
ñèñòåìû:
ðàçëîæåíèå
íà ÷àñòè,
èçó÷åíèå çíà÷åíèÿ
êàæäîé
÷àñòè,
èçó÷åíèå
ñâÿçè ÷àñòåé,
èçó÷åíèå
ñîîòíîøåíèÿ
ñ îêðóæàþùåé
ñðåäîé è, â
êîíöå êîíöîâ,
ïîíèìàíèå
íà îñíîâå
âñåãî ýòîãî
åå îáùåé
ðàáîòû è
óïðàâëåíèÿ
åþ, åñëè ýòî â
ñðåäñòâàõ
÷åëîâåêà. Íî
íàøà
ñèñòåìà â
âûñî÷àéøåé
ñòåïåíè ñàìîðåãóëèðóþùàÿñÿ,
ñàìà ñåáÿ
ïîääåðæèâàþùàÿ,
âîññòàíàâëèâàþùàÿ,
ïîïðàâëÿþùàÿ
è äàæå
ñîâåðøåíñòâóþùàÿ».

 ñâîþ
î÷åðåäü,
ïñèõîìîòîðèêà
ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìîé
äëÿ
ïîäñèñòåì,
êîòîðûå
âõîäÿò â åå ñîñòàâ,
à èìåííî:
ñåíñîðíûå,
êîãíèòèâíûå
è ìîòîðíûå
êîìïîíåíòû
ïñèõîìîòîðèêè.

Êîðîòêî îñòàíîâèìñÿ
íà ñòðîåíèè
êàæäîé
ïîäñèñòåìû
ïñèõîìîòîðíîé
ñàìîðåãóëÿöèè
÷åëîâåêà.
Îñíîâíîé
ôóíêöèåé
ñåíñîðíûõ
ñèñòåì È.Ï.
Ïàâëîâ
ñ÷èòàë
ðàçëîæåíèå
ñëîæíîñòåé
âíåøíåãî è
âíóòðåííåãî
ìèðà íà
îòäåëüíûå
ýëåìåíòû. È.À.
Áåðíøòåéí,
ïîìèìî ïåðâè÷íîãî 
ñáîðà
èíôîðìàöèè,
ñ÷èòàë
âàæíîé
ôóíêöèåé
èíôîðìàöèþ
íåðâíûõ
öåíòðîâ î
ðåçóëüòàòàõ
ðåôëåêòîðíîé
äåÿòåëüíîñòè,
îñóùåñòâëåíèå
îáðàòíûõ ñâÿçåé.

Ôîðìèðîâàíèå
è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
äâèãàòåëüíûõ
íàâûêîâ è
ñïîðòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
ìàñòåðñòâà
íåâîçìîæíî
áåç ïîëó÷åíèÿ
ñåíñîðíîé
ñèñòåìíîé
èíôîðìàöèè
î ñèëå è
äëèòåëüíîñòè
âûïîëíÿåìûõ
ñîêðàùåíèé
ìûøö, î
ñêîðîñòè è òî÷íîñòè
ïåðåìåùåíèÿ
òåëà è
ñïîðòèâíûõ
ñíàðÿäîâ, îá
èçìåíåíèÿõ
òåìïà è
ðèòìà äâèæåíèé,
î ñòåïåíè
äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííîé
öåëè è ò.ä.

Áàçîâûìè
â
ïñèõîìîòîðíîé
ñàìîðåãóëÿöèè
÷åëîâåêà
ÿâëÿþòñÿ
ïðîïðèîðåöåïòîðû,
âîñïðèíèìàþùèå
ðàçäðàæåíèÿ
èç
äâèãàòåëüíîãî
àïïàðàòà î
ñòåïåíè
ñîêðàùåíèÿ
ñêåëåòíûõ
ìûøö,
íàòÿæåíèÿ
ñóõîæèëèé,
èçìåíåíèè
ñóñòàâíûõ
óãëîâ, ÷òî
íåîáõîäèìî
äëÿ ðåãóëÿöèè
äâèãàòåëüíûõ
àêòîâ è ïîç.
Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè
ìîòîðíîé ïîäñèñòåìû
ÿâëÿþòñÿ
îñóùåñòâëåíèå
äâèãàòåëüíûõ
àêòîâ è
ïîääåðæàíèå
íåîáõîäèìîé
ïîçû.

Â
ñòðîåíèè
ãîëîâíîãî
ìîçãà
÷åëîâåêà
ìîæíî
âûäåëèòü òðè
îñíîâíûõ
ôóíêöèîíàëüíûõ
áëîêà:
ýíåðãåòè÷åñêèé,
ïîçíàâàòåëüíûé
è
ïðîãðàììèðóþùèé,
êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîîòíåñåíû
ñ âûäåëåííûìè
âûøå
ïîäñèñòåìàìè.
Ýíåðãåòè÷åñêèé
áëîê ñ
ïîçèöèé
ïñèõîìîòîðíîé
ñàìîðåãóëÿöèè
çà ñ÷åò
ðåãóëÿöèè
òîíóñà êîðû
ïîçâîëÿåò
íîðìàëüíî
âîñïðèíèìàòü
è ïåðåðàáàòûâàòü
äâèãàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü,
îñóùåñòâëÿÿ
ïñèõîìîòîðíóþ
äåÿòåëüíîñòü.
Ïîçíàâàòåëüíûé
áëîê ïîëó÷àåò,
îáðàáàòûâàåò
è õðàíèò
äâèãàòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ.

Íàêîíåö,
óïðàâëÿþùèé
áëîê ìîçãà
èãðàåò ðåøàþùóþ
ðîëü â
ïðîöåññàõ
ïëàíèðîâàíèÿ,
ïðîãðàììèðîâàíèÿ,
ðåãóëÿöèè è
êîíòðîëÿ ïñèõîìîòîðíîé
äåÿòåëüíîñòè,
ÿâëÿÿñü
öåíòðàëüíûì
áëîêîì ïî
îáåñïå÷åíèþ
öåëåñîîáðàçíîé
äâèãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè
ëè÷íîñòè.

Òàêèì
îáðàçîì,
ïñèõîìîòîðèêà
÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ
ñëîæíîé
ôóíêöèîíàëüíîé
ñèñòåìîé,
ñîñòîÿùåé
èç
ñåíñîðíîé,
ìîòîðíîé è
êîãíèòèâíî-ìûñëèòåëüíîé
ïîäñèñòåì
óïðàâëåíèÿ
ñëîæíîé
äâèãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòüþ,
÷òî
ñîãëàñóåòñÿ
ñ àðõèòåêòîíèêîé
ôóíêöèîíàëüíîé
ñèñòåìû,
ðàçðàáîòàííîé
Ï.Ê. Àíîõèíûì.

 Исследования
В.П.Озерова (1998) психомоторики у высококлассных легкоатле­тов-десятиборцев
подтвердили следующее:

      
Âûäàþùèåñÿ
àòëåòû
ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà
çà÷àñòóþ
èìåþò
óíèâåð­ñàëüíîå
è âûñîêîå
ðàçâèòèå
ðàçëè÷èòåëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè
äâèæåíèé è
ïñèõîìîòîðíîé
ïàìÿòè ïî
âñåì òðåì
èçó÷àåìûì
ïàðàìåò­ðàì
äâèæåíèé.

 
Уровень V может выражать универсальное развитие нескольких психомоторных
способностей. IV уровень предусматривает общие компоненты психомоторных
способностей, а именно: психический и моторный компоненты. III  уровень включает в
себя групповые компоненты: психический, сенсорный, моторный и энергетический.
На II
уровне групповые компоненты расчленяются на специальные компоненты, которые
включают, в частности, в психический компонент: мышление, память, внимание и
волевое усилие; в сенсорный: различительную чувствительность движений и
двигательную память, а также быстроту реагирования и координацию движений.
Моторный компонент, в свою очередь, включает быстроту реагирования, координацию
движений и работос­пособность мышечной системы. Энергетический компонент
включает следующие компоненты: работоспособность сердечно-сосудистой, мышечной
и дыхательной систем.

Первый
уровень включает широкий арсенал психофизиологичес­ких задатков, каждый из
которых может входить в состав разных специальных компонентов. В  исследованиях
(В.П. Озеров, 1998 и др.) подтвер­дили, что  именно II и частично I уровень
психомоторных способнос­тей являются ядром общих (сложных) психомоторных
способностей. Было доказано, что различительная чувствительность человека по
основным параметрам управления движением (время, пространство и усилие) может
рассматриваться тоже как сложная психомоторная способность, которая включает в себя
ряд более простых компонентов:

1) запоминание
предыдущей эталонной величины на основе кинестетической чувствительности и
концентрации нервных процес­сов;

2) воспроизведение
предыдущего эталона на основании точности двигательной памяти по отдельному параметру
движения, который опирается на сохранение двигательного образа, концентрацию и
баланс нервных процессов;

3)
дифференцировочная чувствительность при минимальном увеличении предыдущей
величины (эталона), которая зависит от сензитивности психики и кинестетического
аппарата;

4) абсолютная
чувствительность, о которой можно судить, если разделить заданный интервал
различения (10 кг или 10 см) на количество правильно построенных ступеней, что,
вероятно, зависит от концентрации нервных процессов и чувствительности
конкретного кинестетического анализатора;

5) активность и
настойчивость, которая может определяться количеством дифференцировочных
ступеней независимо от того, были они правильные или ошибочные.

Как видно из этого
примера, предложенная схема структуры психомоторных способностей позволяет
любой, даже специальный компонент способностей разложить на ряд
основополагающих психофизиологических компонентов психомоторных способностей.

Таким образом:

1. Психомоторные
способности являются ядром двигательных способностей, выступая как их
когнитивно-моторный компонент, включающий сенсомоторные, перцептивные,
интеллектуальные и нейродинамические особенности, реализуемые как на
произвольном, так и на непроизвольном уровне самоконтроля и саморегуляции
движений.

2. Психомоторные
способности наиболее отчетливо проявляются в таких элементах, как тонкая
различительная (дифференцировоч­ная) чувствительность к основным параметрам и
модальностям движения, устойчивое сохранение в памяти образов движений,
оперативность и точность сенсорного и перцептивного самоконтроля, а также
надежность его функционирования в усложняющихся условиях двигательной
деятельности.

3. Психомоторные
способности эффективно формируются у школьников, студентов и спортсменов с
помощью специально разработанных методических приемов (произвольность
управления, поэтапность, игровой и- соревновательный метод) и комплекса
психомоторных упражнений (осознание величины основных парамет­ров движений,
подвижные игры, игры-задания, упражнения-тес­ты). Они способствуют большему
росту технической эффективности в овладении сложными двигательными навыками по
сравнению с традиционными методами физического воспитания. Принципиальное
сходство этих приемов на разных возрастных этапах подчеркивает единство
процесса непрерывного развития психомоторных способнос­тей (В.П.Озеров, 1989,
1993).

1.5.
Âîçðàñòíûå
îñîáåííîñòè 
ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé

Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
äåòåé ïðåòåðïåâàþò
âåñüìà
çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ ïîä
âëèÿíèåì
åñòåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ, ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ
è
ñïîðòèâíîé
òðåíèðîâêè.
×òîáû
ïîíÿòü 
õàðàêòåð è
êà÷åñòâî
ýòèõ èçìåíåíèé,
íåîáõîäèìî
óòî÷íèòü â
ýêñïåðèìåíòå
îñîáåííîñòè
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ
äåòåé è
ïîäðîñòêîâ.

Èñõîäÿ
èç
ìîíèñòè÷åñêîãî
âîççðåíèÿ
íà èíäèâèäóàëüíîå
ðàçâèòèå
÷åëîâåêà
ñëåäóåò
ïîëàãàòü,
÷òî
ïñèõè÷åñêîå
è ôèçè÷åñêîå
(ìîòîðíîå)
ðàçâèòèå
âçàèìîñâÿçàíû.
Îäíàêî
íåëüçÿ
ïîëàãàòü,
÷òî ýòè ïîêàçàòåëè
èìåþò
îäèíàêîâóþ
ñâÿçü âî
âñåõ âîçðàñòíûõ
ïåðèîäàõ. Ñ
âîçðàñòîì
ñâÿçàíî íå
òîëüêî
ðàçâèòèå
ôóíêöèîíàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé
âñåõ ñèñòåì
îðãàíèçìà,
íî è
íàðóøåíèå
èõ
ñîîòâåòñòâèÿ
è ñâÿçàííàÿ
ñ ýòèì
âçàèìîêîìïåíñàöèÿ
îòäåëüíûõ
ôóíêöèé.
Àíàëèç
áîëüøèíñòâà
ïðîôåññèé
ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ
ïîêàçûâàåò,
÷òî âñå
áîëüøóþ ðîëü
â òðóäîâûõ
äåéñòâèÿõ
ïðèîáðåòàþò
ñåíñîðíûå è
èíòåëëåêòóàëüíûå
ïðîöåññû.
Èíûìè ñëîâàìè,
«âîçðàñòàåò»
è
óñèëèâàåòñÿ
ïñèõè÷åñêàÿ
ðåãóëÿöèÿ
òðóäîâûõ
äåéñòâèé»
(Á.Ã. Àíàíüåâ,
1965).
Ñëåäîâàòåëüíî,
íåîáõîäèìî
óæå â
äåòñêîì
âîçðàñòå
çàáîòèòüñÿ
î ïîëíîöåííîì
ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðèêè
ðåáåíêà, êîòîðàÿ
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ
êàê â õîäå
åñòåñòâåííîãî
ðàçâèòèÿ,
òàê è ïîä
âëèÿíèåì
ïåäàãîãè÷åñêèõ
ñðåäñòâ (Ë.Í.
Ëåîíòüåâ, À.À.
Ëþáëèíñêàÿ,
Í.À.
Ìåí÷èíñêàÿ
è äð.). Êàê
ïîêàçàíî â
ðÿäå èññëåäîâàíèé,
ñïåöèàëüíûìè
ñðåäñòâàìè
ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ
ìîæíî
çíà÷èòåëüíî
óëó÷øèòü
ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
øêîëüíèêà
(Ï.Ô. Ëåñãàôò,
Ñ.Ã.
Ãåëëåðøòåéí,
Â.Ñ. Ôàðôåëü,
Ì.Ì. Áîãåí è
äð.).
Óñïåøíîñòü
ôîðìèðîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
çàâèñèò îò
ýôôåêòèâíîñòè
ñðåäñòâ è
ìåòîäîâ
öåëåíàïðàâëåííîãî
èõ ðàçâèòèÿ
â
îïòèìàëüíûå
âîçðàñòíûå
ïåðèîäû.

Òàê, ïî
äàííûì
âðåìåíè
ïðîáåãà 30 ì, ïî
âðåìåíè
ñåíñîìîòîðíîé
ðåàêöèè è
òåïïèíã-òåñòó,
áûñòðîòà
äâèæåíèé â
ñðåäíåì ïîâûøàåòñÿ
îò 10 äî 15 ëåò,
îäíàêî
íàèáîëüøåå
óëó÷øåíèå
áûñòðîòû
äâèæåíèé
(îñîáåííî ïî
ëàáîðàòîðíûì
ìåòîäèêàì)
íàáëþäàåòñÿ
äî 12-13 ëåò. Ïîñëå
14-15 ëåò ñäâèãè
â ïðèðîñòå
áûñòðîòû
íåñóùåñòâåííû
(335, 345).

Ñèëîâûå
ïîêàçàòåëè
èíòåíñèâíî
ðàçâèâàþòñÿ
ñ 10 äî 12 è ñ 14 äî 15
ëåò. Ñ 12 äî 14 ëåò
íàáëþäàåòñÿ
íåçíà÷èòåëüíûé
ïðèðîñò ñèëû
êàê ó ìàëü÷èêîâ,
òàê è ó
äåâî÷åê.

Òî÷íîñòü
äâèæåíèé ó
äåòåé
çíà÷èòåëüíî
óëó÷øàåòñÿ
äî 12 ëåò. Ñ 13 ëåò
òåìïû
ïðèðîñòà
òî÷íîñòè
äâèæåíèé, êàê
ïî òî÷íîñòè
âîñïðîèçâåäåíèÿ,
òàê è ïî óðîâíþ
ðàçëè÷èòåëüíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè,
íåçíà÷èòåëüíû.
Îòìå÷åíû
îñîáåííîñòè
â ðàçâèòèè
òî÷íîñòè
äâèæåíèé ó
ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê.  Ó
øêîëüíèö
òî÷íîñòü
äâèæåíèé ñ 13
äî 15 ëåò äàæå
íåñêîëüêî
óõóäøàåòñÿ,
â òî âðåìÿ
êàê ó ìàëü÷èêîâ
ñïàä
ïðîïðèîöåïòèâíîé
÷óâñòâèòåëüíîñòè
îòìå÷åí
òîëüêî ñ 12 äî 13
ëåò. 

Ñëåäóåò
îòìåòèòü,
÷òî
ðàçëè÷èòåëüíàÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü
ê äâèæåíèÿì
ïî ðàçíûì ïåðåìåííûì
íå
îäíîçíà÷íà.
Åñëè â
äåòñêîì âîçðàñòå
íàáëþäàåòñÿ
èçâåñòíîå
ñîîòâåòñòâèå
ìåæäó óðîâíåì
ðàçâèòèÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòè
ïî âðåìåííûì,
ïðîñòðàíñòâåííûì
è
äèíàìè÷åñêèì
õàðàêòåðèñòèêàì,
òî â
ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå
øêîëüíèêè
èñïûòûâàþò
íàèáîëüøèå òðóäíîñòè
ïðè êîíòðîëå
ñâîèõ
äâèæåíèé ïî
äèíàìè÷åñêîé
è âðåìåííîé
ïåðåìåííûì.
Äðóãèå
èññëåäóåìûå
ïñèõè÷åñêèå
ôóíêöèè ñ
âîçðàñòîì
òàêæå
ïðåòåðïåâàþò
ðÿä
èçìåíåíèé.

Ïñèõè÷åñêàÿ
óñòîé÷èâîñòü
ó äåòåé ñ âîçðàñòîì
ñîâåðøåíñòâóåòñÿ
êàê ïî
ïîêàçàòåëÿì
óñòîé÷èâîñòè
âíèìàíèÿ,
òàê è ïî ïîêàçàòåëÿì
óñòîé÷èâîñòè
ñàìîîöåíîê
âðåìåíè ñâîèõ
ðåàêöèé.
Îäíàêî, ýòî
ðàçâèòèå íå
ïðÿìîëèíåéíî
è çàâèñèò
íå òîëüêî îò
âîçðàñòà, íî
è îò ïîëà
èñïûòóåìûõ.
Ó äåâî÷åê 13-14
ëåò íàáëþäàåòñÿ
äàæå
óõóäøåíèå
ïñèõè÷åñêîé
óñòîé÷èâîñòè
ïî
ïîêàçàòåëÿì
âíèìàíèÿ, ó
ìàëü÷èêîâ
ñïàä â
ðàçâèòèè
ýòîé ôóíêöèè
íàáëþäàåòñÿ
íåñêîëüêî
ðàíüøå (ñ 12 äî 13
ëåò), õîòÿ è
áûë ìåíåå
âûðàæåí.

Èçó÷åíèå
âîçðàñòíûõ
îñîáåííîñòåé
ïàìÿòè
ïîêàçàëî,
÷òî ïàìÿòü
øêîëüíèêîâ
íà öèôðîâîé
ìàòåðèàë
óëó÷øàåòñÿ
ñ 10 äî 15 ëåò íåçíà÷èòåëüíî.
Äâèãàòåëüíàÿ
ïàìÿòü ó
øêîëüíèêîâ
ýòîãî æå
âîçðàñòà
óëó÷øàåòñÿ
îñîáåííî
èíòåíñèâíî
äî
äâåíàäöàòèëåòíåãî
âîçðàñòà,
çàòåì
íàáëþäàåòñÿ
íåêîòîðûé
çàñòîé â
ðàçâèòèè
ýòîé
ïñèõè÷åñêîé
ôóíêöèè.
Ñëåäóåò
îòìåòèòü,
÷òî íàèëó÷øóþ
äâèãàòåëüíóþ
ïàìÿòü äåòè
äåìîíñòðèðóþò
ïî
ïðîñòðàíñòâåííîé
ïåðåìåííîé,
íàèõóäøóþ –
ïî
äèíàìè÷åñêîé
ïåðåìåííîé,
÷òî
ñîãëàñóåòñÿ
ñ äàííûìè Á.Ì.
Ìåéêñîíà (1964).

Ïñèõè÷åñêàÿ
îïåðàòèâíîñòü
(áûñòðîòà) ó øêîëüíèêîâ
ðàçâèâàåòñÿ
âîëíîîáðàçíî.
Ïåðâîå
áîëüøîå
óñêîðåíèå
êðèâîé
îïåðàòèâíîñòè
ìûøëåíèÿ
íàáëþäàåòñÿ
äî 12-13-ëåòíåãî âîçðàñòà,
âòîðîå
óëó÷øåíèå
îïåðàòèâíîñòè
îòìå÷àåòñÿ
ïîñëå 14 ëåò.

Êîððåëÿöèîííûé
àíàëèç
èçìåðÿåìûõ
ôóíêöèé
ïîçâîëèë
ó÷åíûì
óñòàíîâèòü
ðÿä ïîëîæåíèé.
Êîððåëÿöèÿ
ìåæäó
ïñèõè÷åñêèìè
è ìîòîðíûìè
ôóíêöèÿìè
íàèáîëüøàÿ
â 10-11 ëåò. Íàèìåíüøàÿ
ñâÿçü
ôóíêöèé
íàáëþäàåòñÿ
â 12-14 ëåò. Ó
äåâî÷åê ýòè
çàêîíîìåðíîñòè
ïðîÿâëÿþòñÿ
ïðèìåðíî íà
ãîä ðàíüøå.

Ó
øêîëüíèêîâ 8-11 
êëàññîâ
âûÿâëÿëîñü
âëèÿíèå
ïåäàãîãè÷åñêèõ
ñðåäñòâ
óðîêà
ôèçêóëüòóðû
íà ðàçâèòèå
òàêèõ
ïñèõîìîòîðíûõ
ôóíêöèé, êàê
òî÷íîñòü
äâèæåíèé,
ïàìÿòü, âíèìàíèå,
îïåðàòèâíîñòü
ìûøëåíèÿ.

Â
çàêëþ÷åíèå 
íåñêîëüêî
îáùèõ
âûâîäîâ:

—   
ïñèõîìîòîðíîå
ðàçâèòèå ó
þíîøåé è
äåâóøåê 15-17 ëåò
ïðîèñõîäèò
íåðàâíîìåðíî
è çàâèñèò
êàê îò
ïîëîâûõ, òàê
è
èíäèâèäóàëüíî-âîçðàñòíûõ
îñîáåííîñòåé;

—   
ó
ìàëü÷èêîâ
íàèáîëåå
âûñîêèå
òåìïû ðàçâèòèÿ
ïàìÿòè,
âíèìàíèÿ,
÷óâñòâèòåëüíîñòè
íàáëþäàþòñÿ
äî 11 ëåò. Â 13-14 ëåò
îòìå÷åí
íåêîòîðûé
çàñòîé â
ðàçâèòèè
ïñèõè÷åñêèõ
(îïåðàòèâíîñòü
ìûøëåíèÿ,
äâèãàòåëüíàÿ
ïàìÿòü) è
ìîòîðíûõ
ôóíêöèé
(ñêîðîñòü,
òåìï äâèæåíèé)
ê 15-17 ãîäàì
ïñèõîìîòîðíûå
ôóíêöèè óâåëè÷èâàþòñÿ;

—   
êîððåëÿöèîííûå
ñâÿçè ìåæäó
ïîêàçàòåëÿìè
ïñèõè÷åñêèõ
è ìîòîðíûõ
ôóíêöèé
ðàçëè÷íû â
ðàçíûå
âîçðàñòíûå
ïåðèîäû.
Íàèáîëüøàÿ
ñâÿçü
ïîêàçàòåëåé
íàáëþäàåòñÿ
â 10, 12 è 15 ëåò;

—   
äîêàçàíà
ýôôåêòèâíîñòü
ïðèìåíåíèÿ
ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííûõ
óïðàæíåíèé
äëÿ ðàçâèòèÿ
ó äåòåé
ïñèõîìîòîðèêè.
Íàèáîëüøóþ
ïîòðåáíîñòü
â ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðèêè
èñïûòûâàþò
øêîëüíèêè 5-7
êëàññîâ è
ïîäðîñòêè 12-14
ëåò.

Â
âîçðàñòíûõ
îñîáåííîñòÿõ
ôîðìèðîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
òàêæå âåäóùóþ
ðîëü èãðàåò
êîîðäèíàöèÿ
äâèæåíèé è êîîðäèíàöèîííûå
ñïîñîáíîñòè.

Èòàê,
êîîðäèíàöèîííûå
ñïîñîáíîñòè
(ÊÑ) – ýòî
âîçìîæíîñòè
èíäèâèäà,
îïðåäåëÿþùèå
åãî
ãîòîâíîñòü
ê
îïòèìàëüíîìó
óïðàâëåíèþ è
ðåãóëèðîâêå
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ.

Ñóùåñòâóþò
ñïåöèàëüíûå
ÊÑ,
îòíîñÿùèåñÿ
ê îäíîðîäíûì
ïî
ïñèõîôèçèîëîãè÷åñêèì
ìåõàíèçìàì
ãðóïïàì
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé,
ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ
ïî âîçðàñòàþùåé
ñëîæíîñòè. Â
ýòîé ñâÿçè
ðàçëè÷àþò ñïåöèàëüíûå
ÊÑ:

—   
âî
âñåâîçìîæíûõ
öèêëè÷åñêèõ
(õîäüáà, áåã,
ïîëçàíèå,
ëàçàíèå,
ïåðåëåçàíèå,
ïëàâàíèå;
ëîêîìîöèè
íà
ïðèñïîñîáëåíèÿõ:
êîíüêè, âåëîñèïåä,
ãðåáëÿ è äð.);

—   
àöèêëè÷åñêèõ
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèÿõ
(ïðûæêè);

—   
â
íåëîêîìîòîðíûõ
äâèæåíèÿõ
òåëà â ïðîñòðàíñòâå
(ãèìíàñòè÷åñêèå
è
àêðîáàòè÷åñêèå
óïðàæíåíèÿ);

—   
â
äâèæåíèÿõ
ìàíèïóëèðîâàíèÿ
â ïðîñòðàíñòâå
îòäåëüíûìè
÷àñòÿìè
òåëà
(äâèæåíèÿ óêàçûâàíèÿ,
ïðèêîñíîâåíèÿ,
óêîëà,
îáâîäà êîíòóðà
è ò.ï.);

—   
â
äâèæåíèÿõ
ïåðåìåùåíèÿ
âåùåé â
ïðîñòðàíñòâå
(ïåðåêëàäûâàíèå
ïðåäìåòîâ,
íàìàòûâàíèå
øíóðà íà
ïàëêó, ïîäúåì
òÿæåñòåé);

—   
â
áàëëèñòè÷åñêèõ
(ìåòàòåëüíûõ)
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèÿõ ñ
óñòàíîâêîé
íà äàëüíîñòü
è ñèëó
ìåòàíèÿ
(òîëêàíèå
ÿäðà, ìåòàíèå
ãðàíàòû,
äèñêà,
ìîëîòà);

—   
â
ìåòàòåëüíûõ
äâèæåíèÿõ
íà ìåòêîñòü
(ìåòàíèÿ èëè
áðîñêè
ðàçëè÷íûõ
ïðåäìåòîâ â öåëü;
òåííèñ,
ãîðîäêè,
æîíãëèðîâàíèå);
â äâèæåíèÿõ
ïðèöåëèâàíèÿ;

—   
â
ïîäðàæàòåëüíûõ
è
êîïèðóþùèõ
äâèæåíèÿõ;

—   
â
àòàêóþùèõ è
çàùèòíûõ
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèÿõ
åäèíîáîðñòâ
(áîðüáà, áîêñ,
ôåõòîâàíèå,
âîñòî÷íûå
åäèíîáîðñòâà);

—   
â
íàïàäàþùèõ
è çàùèòíûõ
òåõíè÷åñêèõ
è òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ
äåéñòâèÿõ
ïîäâèæíûõ è
ñïîðòèâíûõ
èãð
(áàñêåòáîë,
âîëåéáîë,
ôóòáîë,
ðó÷íîé ìÿ÷,
õîêêåé ñ
ìÿ÷îì è øàéáîé
è äð.).

Â
ïðèâåäåííóþ
ñèñòåìàòèçàöèþ
íå âîøåë åùå
ðÿä ãðóïï ÊÑ,
êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê
òðóäîâûì
äåéñòâèÿì è
áûòîâûì
îïåðàöèÿì.
Ýòî òàê
íàçûâàåìàÿ
âåðòèêàëüíàÿ
êëàññèôèêàöèÿ
ÊÑ.

Ê
íàèáîëåå
âàæíûì èç
ñïåöèôè÷åñêèõ,
èëè ÷àñòíûõ,
ÊÑ
(ãîðèçîíòàëüíàÿ
êëàññèôèêàöèÿ
ÊÑ)
îòíîñÿòñÿ:
ñïîñîáíîñòü
ê
îðèåíòèðîâàíèþ
â ïðîñòðàíñòâå,
ðàâíîâåñèå,
ðèòì,
ñïîñîáíîñòè
ê âîñïðîèçâåäåíèþ,
äèôôåðåíöèðîâàíèþ,
îöåíêå è îòìåðèâàíèþ
ïðîñòðàíñòâåííûõ,
âðåìåííûõ è
ñèëîâûõ
ïàðàìåòðîâ
äâèæåíèé,
ñïîñîáíîñòè
ê
ðåàãèðîâàíèþ,
áûñòðîòå
ïåðåñòðîåíèÿ
äâèãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè,
ñïîñîáíîñòè
ê
ñîãëàñîâàíèþ
äâèæåíèé,
ïðîèçâîëüíîå
ìûøå÷íîå
íàïðÿæåíèå è
ñòàòîêèíåòè÷åñêóþ
óñòîé÷èâîñòü.
Äàäèì
êðàòêèå
îïðåäåëåíèÿ
ýòèõ ñïîñîáíîñòåé.

Ïîä
ñïîñîáíîñòüþ
ê
îðèåíòèðîâàíèþ
ïîíèìàþò
âîçìîæíîñòè
èíäèâèäà
òî÷íî îïðåäåëÿòü
è
ñâîåâðåìåííî
èçìåíÿòü
ïîëîæåíèå
òåëà è
îñóùåñòâëÿòü
äâèæåíèÿ â
íóæíîì
íàïðàâëåíèè.

Ñïîñîáíîñòü
ê
äèôôåðåíöèðîâàíèþ
ïàðàìåòðîâ
äâèæåíèé
îáóñëîâëèâàåò
âûñîêóþ òî÷íîñòü
è
ýêîíîìè÷íîñòü
ïðîñòðàíñòâåííûõ
(ïîçèöèé
óãëîâ â
ñóñòàâàõ),
ñèëîâûõ (ñîñòîÿíèå
íàïðÿæåíèÿ â
ðàáî÷èõ ìûøöàõ)
è âðåìåííûõ
(âûñîêîå
÷óâñòâî
ìèêðîèíòåðâàëîâ
âðåìåíè)
ïàðàìåòðîâ
äâèæåíèé.

Ñïîñîáíîñòü
ê
ðåàãèðîâàíèþ
ïîçâîëÿåò áûñòðî
è òî÷íî
âûïîëíèòü
öåëîå,
êðàòêîâðåìåííîå
äâèæåíèå íà
èçâåñòíûé
èëè íåèçâåñòíûé
çàðàíåå
ñèãíàë âñåì
òåëîì èëè
åãî ÷àñòüþ
(ðóêîé, íîãîé,
òóëîâèùåì).

Ñïîñîáíîñòü
ê
ïåðåñòðîåíèþ
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé –
ýòî
áûñòðîòà
ïðåîáðàçîâàíèÿ
âûðàáîòàííûõ
ôîðì
äâèæåíèé
èëè ïåðåêëþ÷åíèå
îò îäíèõ
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé ê äðóãèì
ñîîòâåòñòâåííî
ìåíÿþùèìñÿ
óñëîâèÿì.

Ñïîñîáíîñòü
ê
ñîãëàñîâàíèþ
– ñîåäèíåíèå (ñîïîä÷èíåíèå)
îòäåëüíûõ
äâèæåíèé è
äåéñòâèé â
öåëîñòíûå
äâèãàòåëüíûå
êîìáèíàöèè.

Ñïîñîáíîñòü
ê
ðàâíîâåñèþ –
ñîõðàíåíèå
óñòîé÷èâîñòè
ïîçû
(ðàâíîâåñèÿ)
â òåõ ëèáî èíûõ
ñòàòè÷åñêèõ
ïîëîæåíèÿõ
òåëà (â ñòîéêàõ),
ïî õîäó
âûïîëíåíèÿ
äâèæåíèé (â
õîäüáå, âî
âðåìÿ âûïîëíåíèÿ
àêðîáàòè÷åñêèõ
óïðàæíåíèé,
â áîðüáå ñ
ïàðòíåðîì).

Ñïîñîáíîñòü
ê ðèòìó –
ñïîñîáíîñòü
òî÷íî âîñïðîèçâîäèòü
çàäàííûé
ðèòì
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
èëè
àäåêâàòíî
âàðüèðîâàòü
åãî â ñâÿçè ñ
èçìåíÿþùèìèñÿ
óñëîâèÿìè.

Âåñòèáóëÿðíàÿ
(ñòàòîêèíåòè÷åñêàÿ)
óñòîé÷èâîñòü

ñïîñîáíîñòü
òî÷íî è
ñòàáèëüíî âûïîëíÿòü
äâèãàòåëüíûå
äåéñòâèÿ â
óñëîâèÿõ
âåñòèáóëÿðíûõ
ðàçäðàæèòåëåé
(êóâûðêîâ,
áðîñêîâ,
ïîâîðîòîâ è
äð.).

Ïðîèçâîëüíîå
ðàññëàáëåíèå
ìûøö – ñïîñîáíîñòü
ê
îïòèìàëüíîìó
ñîãëàñîâàíèþ
ðàññëàáëåíèÿ
è
ñîêðàùåíèÿ
îïðåäåëåííûõ
ìûøö â
íóæíûé
ìîìåíò.

Êàæäàÿ
èç
âûøåíàçâàííûõ
ÊÑ íå
ÿâëÿåòñÿ îäíîðîäíîé,
à èìååò
ñëîæíóþ
ñòðóêòóðó.
Íàïðèìåð, â
ñïîñîáíîñòè
ê
ðàâíîâåñèþ
âûäåëÿþò
ñòàòè÷åñêîå,
äèíàìè÷åñêîå
ðàâíîâåñèå
è
óðàâíîâåøèâàíèå
ïðåäìåòîâ. Äî 15
è áîëåå ýëåìåíòàðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ðàçëè÷àþò â
ñïîñîáíîñòè
ê
äèôôåðåíöèðîâàíèþ
(âîñïðîèçâåäåíèå,
äèôôåðåíöèðîâàíèå,
îöåíêà è
îòìåðèâàíèå
ïðîñòðàíñòâåííûõ,
âðåìåííûõ è
ñèëîâûõ
ïàðàìåòðîâ
äâèæåíèé).
Ñëîæíîé
ñòðóêòóðîé
îòëè÷àþòñÿ
ñïîñîáíîñòü
ê
ðåàãèðîâàíèþ
(âûáîðà,
ïðåäâèäåíèÿ,
ïåðåêëþ÷åíèÿ),
ñïîñîáíîñòü
ê ðèòìó
(âîñïðîèçâåäåíèÿ,
èçìåíåíèÿ
ðèòìà) è
äðóãèå
ñïîñîáíîñòè.

Ñëåäóåò
èìåòü â âèäó,
÷òî
íàçâàííûå
ÊÑ ñïåöèôè÷åñêè
ïðîÿâëÿþòñÿ
â
çàâèñèìîñòè
îò
ñïîðòèâíîé
äèñöèïëèíû
è âèäîâ
ïðåäìåòíî-ïðàêòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè.
Ïîýòîìó, íàïðèìåð,
ñïîñîáíîñòü
ê
äèôôåðåíöèðîâàíèþ
ïàðàìåòðîâ
äâèæåíèé
ñâîåîáðàçíî
ïðîÿâëÿåòñÿ
êàê ÷óâñòâî
äèñòàíöèè â
áîêñå.

1.6.
Íåòðàäèöèîííûå
âèäû
ãèìíàñòèêè
â ôîðìèðîâàíèè
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.

Òâîð÷åñòâî 
ïðåïîäàâàòåëÿ
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû
áàçèðóåòñÿ
íå òîëüêî íà
îðèãèíàëüíîé
ìåòîäèêå
îáó÷åíèÿ è
îðãàíèçàöèè
çàíÿòèé, íî
è âî ìíîãîì
íà
äâèãàòåëüíîé
ýðóäèöèè –
âëàäåíèÿ
îáúåìîì
ðàçíîîáðàçíûõ
è
ðàçíîõàðàêòåðíûõ
óïðàæíåíèé.
 ýòîì ñìûñëå
ãèìíàñòèêà
ñ åå
áîãàòñòâîì
ðàçíîâèäíîñòåé
ïðåäîñòàâëÿåò 
ïðàêòè÷åñêè
íåîãðàíè÷åííûå
âîçìîæíîñòè.
 ýòîé ñâÿçè
è ïðèâåäåíû
ñâåäåíèÿ, î åùå
íåòðàäèöèîííûõ
äëÿ íàøåé
ïðàêòèêè óïðàæíåíèÿõ
ãèìíàñòè÷åñêîãî
õàðàêòåðà, ðàñøèðÿþùèõ
«çîíó
îõâàòà»
çàíèìàþùèõñÿ,
ìîòèâèðîâàííûõ
íà
ðèòìïëàñòèêó,
ýëåìåíòû
ïðèêëàäíîãî
õàðàêòåðà ñ
ïðåèìóùåñòâåííûì
ïðîÿâëåíèåì
ëîâêîñòè,
ïîäâèæíîñòè
â ñóñòàâàõ,
ñèëû (Ñìîëåâñêèé
Â.Ì.,1996).

Ðàññìàòðèâàÿ
íåêîòîðûå
íåòðàäèöèîííûå
âèäû
ãèìíàñòèêè,
òàêèå êàê
ðèòìè÷åñêàÿ
ãèìíàñòèêà
è  àýðîáèêà,
ìû ìîæåì
îòìåòèòü,
÷òî íàðÿäó ñ
ðàçâèòèåì
ôèçè÷åñêèõ
è äâèãàòåëüíûõ
êà÷åñòâ îíè
ðàçâèâàþò è
ïñèõîìîòîðíûå
êà÷åñòâà
çàíèìàþùèõñÿ.

Íàèáîëåå
äîñòóïíûì
ñïîñîáîì
âíåäðåíèÿ ïîäîáíûõ
óïðàæíåíèé
â
ôèçêóëüòóðíûå
çàíÿòèÿ
ÿâëÿåòñÿ èõ
ïðèìåíåíèå
â êîìïëåêñå ñ
äðóãèìè,
õîðîøî
çíàêîìûìè
ñðåäñòâàìè ãèìíàñòèêè.  

   Аэробика — это
ритмическая гимнастика в быстром темпе, когда упражнения выполняются без пауз
между ними. Сейчас аэробика разделена на два направления: спортивная аэробика и
оздоровительная аэробика. В первом случае аэробика — это вид отделения
спортивной гимнастики, где акробатические элементы и танцевальные движения
выполняются под музыкальное сопровождение. Оздоровительная аэробика — самый
популярный вид массовых занятий фитнессом. Она помогает скорректировать фигуру,
снять стрессы и отвыкнуть от вредных привычек. Направления оздоровительного
аэробного тренинга включают в себя: базовую (классическую) аэробику,
танцевальную аэробику, аэроденс, детскую аэробику, степ-аэробику,
слайд-аэробику, фитбол-аэробику, кондишин-аэробику, бокс-аэробику
(кик-аэробика), аква-аэробику, аквастеп, вело-аэробику. В процессе занятий
человек приобретает навыки правильного исполнения того или иного упражнения.
Чем ближе к идеалу воспроизводится комплекс, тем эффективнее работа мышц

Наряду с другими
признанными во всем мире видами двигательной активности в 90-е годы большую популярность
приобрели ритмопластические формы гимнастики: аэробика американской кинозвезды
Джейн Фонды, ритмическая гимнастика у нас в стране и ее разновидности и аналоги
за рубежом, которые получили название джим-тоник, джаз-гимнастика,
поп-гимнастика.

В практике
оздоровительной физической культуры под аэробикой понимается систематическое
выполнение физических упражнений, основанных на аэробных процессах,
охватывающих работой большие группы мышц в течение от 15 до 45 минут при
оптимальной интенсивности работы.

Молодежный современный
танец типа джазового танца, брейка и других разновидностей, появляющихся с
каждым новым витком моды построен также на включении многих
спортивно-гимнастических и акробатических элементов (переворотов вперед,
назад,  в сторону, подъемов разгибом с лопаток, шпагатов и даже сальто).
Музыкально-ритмические виды гимнастики, получившие общее название «танцевальная
аэробика», признаются «отцом» аэробики, известным специалистом в области
оздоровительной физической культуры американским врачем Кеннетом Купером в
числе самых эффективных наряду с циклическими упражнениями.

Под воздействием
аэробики во всём её многообразии средств и методов осуществляется
морфологическая и функциональная перестройка в организме человека. В этом
главное преимущество аэробики, и в частности аэробной, а более кратко и теперь
общепринято – ритмической гимнастики.

 Занятия ритмической 
гимнастикой привлекают не только своей эмоциональностью и доступностью, но и
практически безграничным разнообразием упражнений, дающим возможность
воздействовать на организм занимающихся как целостно,  так и избирательно. Это
во многом обеспечивает целенаправленность и эффективность занятий. В
ритмической гимнастике применяют упражнения ряда групп: общеразвивающие
упражнения, упражнения художественной гимнастики и элементы хореографии,
разновидности ходьбы  бега, прыжки, строевые и акробатические упражнения,
танцевальные и основные  упражнения на расслабление.

Имеется несколько форм
проведения ритмической гимнастики в условиях физической культуры (В.Н. Курысь,
Н.Н. Грудницкая ,1998). Авторы отмечают положительное  влияние ритмической
гимнастики на развитие физических, психических качеств, следствием чего
является и развитие психомоторных качеств.

Çàíÿòèÿ
àýðîáèêîé,
øåéïèíãîì
èëè ëþáûì äðóãèì
âèäîì
ôèçêóëüòóðû
îêàçûâàþò
îáùåôèçèîëîãè÷åñêîå
âîçäåéñòâèå
íà îðãàíèçì,
ïîâûøàÿ
îáìåí
âåùåñòâ;
ïîëîæèòåëüíî
âëèÿåò íà
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ,
äûõàòåëüíóþ
è
ïèùåâàðèòåëüíóþ
ñèñòåìû,
ðàçâèâàåò
ñèëó,
ãèáêîñòü,
áûñòðîòó,
âûíîñëèâîñòü,
êîîðäèíàöèþ
äâèæåíèé Ðåçóëüòàòû
ðàçëè÷íûõ
èññëåäîâàíèé
ïîêàçàëè,
÷òî
öåëåíàïðàâëåííûå,
ðåãóëÿðíûå
çàíÿòèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêîé
è ñïåöèàëüíî
ïîäîáðàííûå
êîìïëåêñû
îáùåðàçâèâàþùèõ
óïðàæíåíèé
ïîëîæèòåëüíî
âëèÿþò íà
îðãàíèçì
çàíèìàþùèõñÿ.
Âûçûâàþò ïðè
ýòîì
èçìåíåíèÿ â
ïîêàçàòåëÿõ
ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è
çíà÷èòåëüíûå
èçìåíåíèÿ â
ïîêàçàòåëÿõ
äâèãàòåëüíûõ
êà÷åñòâ —
ñèëå è
ãèáêîñòè, à
òàêæå
óêðåïëÿþò
ìûøå÷íûé
òîíóñ è
óëó÷øàþò
ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå
÷åëîâåêà (20, 21, 45, 40).

Степ-аэробика (от
английского — «шаг») представляет собой систему прыжков на небольшой
платформе. Но этим не ограничиваются и добавляют стандартный аэробный комплекс
— движения для мышц пресса, бедер, силовые упражнения и растяжку. Из-за высокой
нагрузки контингент женщин на это течение ограничивается 35 годами. Именно
поэтому степом занимаются профессионалы. Новички, способные выдержать подобный
темп и желающие быстрее достичь результатов, также выбирают степ. Элементы в
фитнес-аэробике отличаются доступностью и простотой двигательных действий.
Координационное усложнение осуществляется за счет различного рода сочетаний
движений ног и рук, темпа выполнения, изменения направления. Важное значение
имеет логический переход от одного движения к другому, синхронность выполнения
движений, высокая эмоциональность исполнения. В фитнес-аэробике можно выделить
ряд структурных групп элементов.  В классической аэробике это, в первую
очередь, хореография классической аэробики: шаги, скачки и подскоки со
сложнокоординационной
работой руками, махи, некоторые силовые элементы. В
степ-аэробике — различные шаги, скачки, прыжки на платформе и около нее, в
танцевальной — элементы, характерные для фанка и хип-хопа.

Техническое мастерство
оценивается по показателям правильности осанки, движений тела и отдельных его
частей, технической сложности хореографии, включая оригинальность, разнообразие
и темпо-ритмические характеристики движений, а также синхронность исполнения.

Фитнес-аэробика-сложнокоординированный, 
эстетический, командный вид спорта из семейства «Аэробика». Своеобразие ее
определяется   органическим   соединением   спорта  и   искусства, присутствием
творческого компонента и фактора новизны, единством движений и музыки. 

Â
îòëè÷èå îò
ñïîðòèâíîé
àýðîáèêè, â
ôèòíåñ-àýðîáèêå
íåò
ðèñêîâàííûõ
è òðàâìîîïàñíûõ
ýëåìåíòîâ.
Ôèòíåñ-àýðîáèêà
ñèíòåçèðîâàëà
âñå ëó÷øåå,
÷òî íàêîïèëîñü
â ïðàêòèêå è
òåîðèè
îçäîðîâèòåëüíîé
è
ñïîðòèâíîé
àýðîáèêè.
Ýòî —
ãèìíàñòè÷åñêèå,
òàíöåâàëüíûå
äâèæåíèÿ,
ýëåìåíòû  êëàññè÷åñêîé, 
ñòåï-àýðîáèêè, 
ïðîøåäøèå 
òùàòåëüíóþ
ñîðòèðîâêó
âðåìåíåì è
ñïåöèàëèñòàìè
íà ïîëåçíîñòü
èõ äëÿ
çäîðîâüÿ.
Ñîðåâíîâàòåëüíûå
êîìáèíàöèè
îòëè÷àþòñÿ
áûñòðûì
òåìïîì, ðåçêîé
ñìåíîé
ïîëîæåíèÿ
òåëà,
ïîçèöèé,
ñëîæíûìè ïî
êîîðäèíàöèè
äâèæåíèÿìè.
Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ
ýòîò âèä
ñïîðòà
ïîëüçóåòñÿ ñðåäè
äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè, äëÿ
êîòîðûõ
âûñòóïëåíèå
â
ñîðåâíîâàíèÿõ,
êîíêóðñàõ,
øîó-ïðîãðàììàõ
ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì
ìîòèâàöèîííüì
ôàêòîðîì
ñèñòåìàòè÷åñêèõ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé.

Óïðàæíåíèÿ
ðèòìîïëàñòè÷åñêèõ
âèäîâ ãèìíàñòèêè
ÿâëÿþòñÿ
ýôôåêòèâíûì
ñðåäñòâîì
ðàçâèòèÿ
êîîðäèíàöèè,
áûñòðîòû
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé,
ïîäâèæíîñòè
â ðàçëè÷íûõ
ñóñòàâàõ,
ñèëîâûõ
êà÷åñòâ,
îáùåé
âûíîñëèâîñòè
(Å.Ï. Èëüèí, 2000).
Òàê æå
ñïîñîáñòâóþò
ðàçâèòèþ ïàìÿòè
íà äâèæåíèÿ
(Í.Ê.
Ìåíüøèêîâ, 1998).


ÃËÀÂÀ
2.  ÌÅÒÎÄÛ È
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß

2.1.
Ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ

Äëÿ
ðåøåíèÿ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷ áûëè
âûáðàíû
ñëåäóþùèå
ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ:

1.    Èçó÷åíèå
ëèòåðàòóðíûõ
èñòî÷íèêîâ.

 Изучалась специальная литература по вопросам развития
психомоторных способностей школьников на уроках физической культуры. 

            2.  Педагогические наблюдения.

Педагогические наблюдения осуществлялись непосредственно на
уроках физической культуры старших школьников с целью субъективной оценки
влияния различных физических упражнений на развитие психомоторных способностей,
в том числе и нетрадиционных видов гимнастики.

           3. Педагогический эксперимент.

Педагогический эксперимент проводился  в лицее № 17 г.
Ставрополя. В начале и в конце  педагогического эксперимента испытуемые 
экспериментальной и контрольной групп  подвергались следующим контрольным
испытаниям (тестам):

1.       
Ïðîáà
Ðîìáåðãà.
Ïîñòàâèòü
ñòóïíè íà
îäíîé ëèíèè
(íîñîê
ïðàâîé âîçëå
ïÿòêè ëåâîé
íîãè), ñòîÿòü,
óäåðæèâàÿ
ðàâíîâåñèå.

     
Ìû
ïðåäëàãàåì
ñëåäóþùóþ
ìîäèôèêàöèþ
äàííîé
ïðîáû:

—          
ïðîñòîÿòü â
ïîçå ðóêè ïî
øâàì 15 ñ –
îöåíêà «2» (èëè «1»
åñëè íå
óñòîÿë);

—          
âûòÿíóòü
ðóêè âïåðåä,
ïðîñòîÿòü
åùå 15 ñ – îöåíêà
«3»;

—          
çàêðûòü
ãëàçà è
ïðîñòîÿòü
åùå 15 ñ –
îöåíêà «4»;

—          
ïîäíÿòü
ãîëîâó ñ
çàêðûòûìè
ãëàçàìè
ââåðõ è
ïðîñòîÿòü
åùå 15 ñ â òîé
æå ïîçå –
îöåíêà «5».

Ïðèìåíåíèå
òàêîé ïðîáû
îñîáåííî
èíôîðìàòèâíî
äî è ïîñëå
íàãðóçêè. 

2. Äëÿ
èññëåäîâàíèÿ
ñêîðîñòè
äâèæåíèé
èñïîëüçîâàëñÿ
òåñò õëîïêè,
ïðèñåäàíèÿ,
íàêëîíû (Â.Ë.
Ìàðèùóê, 1983).

Õëîïêè. È.ï.
– îñíîâíàÿ
ñòîéêà.
Âûïîëíèòü 20
õëîïêîâ ïðÿìûìè
ðóêàìè íàä
ãîëîâîé è ïî
áåäðàì çà íàèìåíüøåå
âðåìÿ.
Ðåçóëüòàò
áîëüøå 14 ñ
ñ÷èòàåòñÿ
íèçêèì.

Ïðèñåäàíèÿ.
È.ï. – îñíîâíàÿ
ñòîéêà.
Âûïîëíèòü 20
ïðèñåäàíèé.
Ðåçóëüòàò  
áîëüøå 20 ñ
ñ÷èòàåòñÿ
íèçêèì.

Íàêëîíû.
È.ï. – îñíîâíàÿ
ñòîéêà.
Âûïîëíèòü 20
íàêëîíîâ âïåðåä
äî êàñàíèÿ
ïîëà
êîí÷èêàìè
ïàëüöåâ çà
íàèìåíüøåå
âðåìÿ. Ïîñëå
êàæäîãî
íàêëîíà
íåîáõîäèìî
âûïðÿìèòüñÿ
äî
âåðòèêàëüíîãî
ïîëîæåíèÿ.
Ðåçóëüòàò 
áîëüøå 19 ñ
ñ÷èòàåòñÿ
íèçêèì.

4.   Методы математической статистики.

Ìû
èñïîëüçîâàëè
äëÿ ðàñ÷åòà
ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ñîáðàííûå
ìàòåðèàëû
ïîäâåðãëèñü
ìàòåìàòè÷åñêîé
îáðàáîòêå,
ïðè êîòîðîé
îïðåäåëÿëèñü
ñëåäóþùèå
ïîêàçàòåëè.

Ì – ñðåäíÿÿ
àðèôìåòè÷åñêàÿ
âåëè÷èíà.
Îïðåäåëÿåòñÿ
ñðåäíèé
óðîâåíü
ðàçâèòèÿ
(âûðàæåííîñòè)
âñåõ
ïîêàçàòåëåé
â
îïðåäåëåííîì
âàðèàöèîííîì
ðÿäó:

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики , ãäå

V – ïðèçíàê
(âàðèàíòà),

N –
êîëè÷åñòâî
âàðèàíòà â
âàðèàöèîííîì
ðÿäó.

           2.2.
Îðãàíèçàöèÿ
èññëåäîâàíèÿ

 Èññëåäîâàíèå
ïðîâîäèëîñü
â íåñêîëüêî
ýòàïîâ.

Íà ïåðâîì
ýòàïå, ñ
îêòÿáðÿ 2004
ãîäà, ïî
ôåâðàëü 2005
ãîäà,
èññëåäîâàëàñü
ïðîáëåìà ïî
ëèòåðàòóðíûì
èñòî÷íèêàì,
÷òî
ïîäòâåðäèëî
àêòóàëüíîñòü
âûáðàííîé
òåìû,
ïîñòàâëåíû
öåëü, çàäà÷è
èññëåäîâàíèÿ,
îïðåäåëåíû
ìåòîäû
èññëåäîâàíèÿ,
ñîñòàâëåí
ïîíÿòèéíûé
àïïàðàò, äëÿ
ïîëå ïîëíîãî
òåîðåòè÷åñêîãî
ïîíÿòèÿ
ñïåöèàëüíûõ
òåðìèíîâ
(ïðèëîæåíèå 1)
Áûëè
ïîäîáðàíû
òåñòû äëÿ
îïðåäåëåíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.
Ðàçðàáîòàíû
êîìïëåêñû
óïðàæíåíèé
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè, 
äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ
êà÷åñòâ ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

Íà
âòîðîì
ýòàïå
èññëåäîâàíèÿ
â ïåðèîä ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðàêòèêè ñî 2
ôåâðàëÿ ïî 14 ìàðòà,
2005 ãîäà 
ïðîâîäèëñÿ
ïåäàãîãè÷åñêèé
ýêñïåðèìåíò
íà áàçå
ëèöåÿ ¹17 ã.
Ñòàâðîïîëÿ. Â
ñðàâíèòåëüíîì
èññëåäîâàíèè
ïñèõîìîòîðèêè
ïðèíÿëè
ó÷àñòèå
äâàäöàòü
øêîëüíèêîâ
îò 15 äî 16 ëåò.
Äåñÿòü
÷åëîâåê
ñîñòàâèëè
êîíòðîëüíóþ
ãðóïïó è
äðóãèå
äåñÿòü,
ýêñïåðèìåíòàëüíóþ.
Îòëè÷èåì
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïû áûëî
ïðèìåíåíèå
â ýòîé
ãðóïïå ñðåäñòâ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè.

Êàê
êîíòðîëüíàÿ,
òàê è
ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ
ãðóïïû
âíà÷àëå
ïðîøëè
òåñòèðîâàíèå.

 Â
ïðîöåññå
ôèçêóëüòóðíûõ
çàíÿòèé
íàìè
ïîñòåïåííî
äîáàâëÿëèñü
óñëîæí¸ííûå
óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
(ïðèëîæåíèå 2),
÷òî
òðåáîâàëî îò
çàíèìàþùèõñÿ 
÷åòêîãî
ñàìîêîíòðîëÿ
ñâîèõ äåéñòâèé
ïî
âðåìåííûì,
ïðîñòðàíñòâåííûì
è äèíàìè÷åñêèì
ïåðåìåííûì.
Âñå ýòî
ñïîñîáñòâîâàëî
ôîðìèðîâàíèþ
ó øêîëüíèêîâ
òîíêèõ
óìåíèé è
íàâûêîâ â âîñïðèÿòèè
è îöåíêå
âðåìåííûõ,
ïðîñòðàíñòâåííûõ
è
äèíàìè÷åñêèõ
õàðàêòåðèñòèê
äâèæåíèé. Â
òî æå âðåìÿ
ýòî,
ïîâûøàëî ó
íèõ èíòåðåñ
ê âûïîëíåíèþ
çàäàíèé, ÷òî
èìåëî âàæíîå
çíà÷åíèå
äëÿ
ýìîöèîíàëüíîãî
ôîíà óðîêà.

 
Ïîëó÷åííûå
ðåçóëüòàòû
èññëåäîâàíèÿ
ìû âíåñëè â òàáëèöó
(ïðèëîæåíèå 1).


ÃËÀÂÀ
III.
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
È ÈÕ
ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÅ

Ïî
çàâåðøåíèþ
ýêñïåðèìåíòà
ìû ïîëó÷èëè êîëè÷åñòâåííûå
äàííûå. Ïðè
ïîìîùè
ìàòåìàòè÷åñêîé
îáðàáîòêè
ìû âûâåëè
ñðåäíþþ îöåíêó
êàæäîé
ãðóïïû. Â íàøåì
èññëåäîâàíèè
âñå äàííûå
ðàçäåëèëèñü
íà 2 ãðóïïû:
äàííûå,
ïîëó÷åííûå
äî ýêñïåðèìåíòà
è äàííûå,
ïîëó÷åííûå
ïîñëå ýêñïåðèìåíòà,
÷òî ïðè
ñðàâíåíèè
ýòèõ äàííûõ
íàì
ïîçâîëÿåò
íàãëÿäíî
óâèäåòü
ðåçóëüòàò íàøåé
ðàáîòû
(ïðèëîæåíèå 3).
Íàïîìíèì,
÷òî â íàøåì
èññëåäîâàíèè
áûëî
çàäåéñòâîâàíî
2 ãðóïïû ïî 10 ÷åëîâåê.
Ïðè
ïðîâåäåíèè
Ïðîáû
Ðîìáåðãà ìàêñèìàëüíûé
áàëë – 5,
ìèíèìàëüíûé
– 0 áàëëîâ. Â êîíòðîëüíîé
ãðóïïå
ðåçóëüòàòû
óëó÷øèëèñü
íà 0,5 áàëëà, â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå íà 1,4
áàëëà. Òî
åñòü â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå
ðåçóëüòàò
ëó÷øå íà 0,9
áàëëà ïî
ñðàâíåíèþ ñ
êîíòðîëüíîé
ãðóïïîé. Ýòî
ïîäòâåðæäàåò
íàøó
ãèïîòåçó îá
óñêîðåííîì
ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé 
ñðåäñòâàìè
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
(òàáëèöà 1).

 Õëîïêè.
Âûïîëíÿëèñü 20
õëîïêîâ ñ
ìàêñèìàëüíîé
ñêîðîñòüþ, 14
ñåêóíä,
ñ÷èòàëñÿ
õîðîøèì
ðåçóëüòàòîì.

 
êîíòðîëüíîé
ãðóïïå
ðåçóëüòàò
óëó÷øèëñÿ
íà 1,9 ñåêóíä, â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå íà 4,3
ñåêóíäû, ÷òî
ñîñòàâëÿåò
ðàçíèöó â 2,4 ñåêóíäû.  
(òàáëèöà 1).

Ïðèñåäàíèÿ.
20 ïðèñåäàíèé
âûïîëíÿëèñü
ñ
ìàêñèìàëüíîé
ñêîðîñòüþ,
õîðîøèì
ðåçóëüòàòîì
ñ÷èòàëîñü
âûïîëíåíèå
çàäàíèÿ çà 19
ñåêóíä. Â
êîíòðîëüíîé
ãðóïïå
ïðîèçîøåë
ñäâèã íà 1,9
ñåê, â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå íà 3,3
ñåê, ÷òî íà 1,4
ñåêóíäû
ëó÷øå
(òàáëèöà 1). 

Íàêëîíû.
Íàêëîíû
âûïîëíÿëèñü
ñ
ìàêñèìàëüíîé
ñêîðîñòüþ
çà 19 ñåêóíä. Â
êîíòðîëüíîé
ãðóïïå
ðåçóëüòàòû
íà 1,1 ñåêóíäû
ëó÷øå
ïðåäâàðèòåëüíîãî
èçìåðåíèÿ, â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå íà 4,4
ñåêóíäû, ÷òî
ñîñòàâëÿåò
ðàçíèöó – 3,3
ñåêóíäû  (òàáëèöà
1).

Òàáëèöà
1

Ñðàâíèòåëüíûå
ðåçóëüòàòû 
íà÷àëüíîãî
è êîíòðîëüíîãî
òåñòèðîâàíèÿ
â
êîíòðîëüíîé
è ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïàõ.

ãðóïïû

Ðîìáåðãà

Õëîïêè

Ïðèñåäàíèÿ

Íàêëîíû

Ê 0,5 0,9 1,9 2,4 1,9 1,4 1,1 3,3
Ý 1,4 4,3 3,3 4,4

Ïðè
ñîñòàâëåíèè
ãðóïï
âíà÷àëå
ýêñïåðèìåíòà
ìû
ñïåöèàëüíî â
ýêñïåðèìåíòàëüíóþ
ãðóïïó âêëþ÷èëè
êàê ñèëüíûõ,
òàê è áîëåå
ñëàáûõ ó÷åíèêîâ.
Òàêæå áûë
ñäåëàí
ïîäáîð è â
êîíòðîëüíóþ
ãðóïïó. Ïî
çàâåðøåíèþ
íà÷àëüíîãî

òåñòèðîâàíèÿ
ñðåäíèé áàëë
âî âñåõ
òåñòàõ â
êîíòðîëüíîé
è
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïï îñîáî
íå
îòëè÷àëñÿ.
Íåñìîòðÿ íà
ýòî ïî çàâåðøåíèþ
ýêñïåðèìåíòà,
ñðàâíèâ
íà÷àëüíûå è
êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû,
ìû óâèäåëè
çíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå
ðåçóëüòàòà
â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå è
íåçíà÷èòåëüíîå
óâåëè÷åíèå
â
êîíòðîëüíîé
ãðóïïå.

 Óðîê
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû â
ýêñïåðèìåíòàëüíîì
êëàññå â
îòëè÷èå îò
êîíòðîëüíîãî
íà÷èíàëñÿ ñ
öåëåâîé
óñòàíîâêè
íà âûïîëíåíèå
êàæäîãî
óïðàæíåíèÿ
ñ
ìàêñèìàëüíîé
òî÷íîñòüþ.
Òàê, â
ïîäãîòîâèòåëüíîé
÷àñòè, âî
âðåìÿ õîäüáû
íà íîñêàõ,
òðåáîâàëîñü ïåðåäâèæåíèå
íà ïðÿìûõ
íîãàõ, ñ
ïîäòÿíóòûì
æèâîòîì,
ðàçâåðíóòûìè
ïëå÷àìè,
ïîäíÿòîé
ãîëîâîé, áåç
çàäåðæêè
äûõàíèÿ.
Îáðàùàëîñü
âíèìàíèå íà
òî÷íîå
âûïîëíåíèå
êàæäîãî
äâèæåíèÿ.
Íàïðèìåð, ïðè
çàäàíèè
«ðóêè íà
ïîÿñ» ëîêòè
äîëæíû áûòü
ðàçâåðíóòû â
ñòîðîíû,
ïëå÷è ñëåãêà
îïóùåíû, ïðè
çàäàíèè
«ðóêè çà
ãîëîâó» êèñòè
— íà çàòûëîê,
îäíà íà
äðóãîé,
ëîêòè ìàêñèìàëüíî
ðàçâåðíóòû â
ñòîðîíû,
ëîïàòêè
ñâåäåíû è ò.ä.

Óðîêè
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû â
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ãðóïïàõ
èìåëè
êîìïëåêñíûé
õàðàêòåð.
Îíè
âêëþ÷àëè
ðàçíîîáðàçíûå
óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
íà ðàçâèòèå
äâèãàòåëüíî-êîîðäèíàöèîííûõ
êà÷åñòâ,
èãðîâûå
ìîìåíòû,
èñïîëüçîâàíèå
îáðàçíûõ
ÿðêèõ
ñðàâíåíèé —
âñå ýòî
äàâàëî
âîçìîæíîñòü
ñîçäàâàòü è
ïîääåðæèâàòü
ïîëîæèòåëüíîå
ïñèõè÷åñêîå
è
ýìîöèîíàëüíîå
ñîñòîÿíèå
çàíèìàþùèõñÿ.
Êðîìå òîãî,
ìåòîäèêà
çàíÿòèé â
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ãðóïïàõ
âêëþ÷àëà
ñèñòåìû
ñïåöèàëüíûõ
óïðàæíåíèé,
íàïðàâëåííûõ
íà ðàçâèòèå
è
ñîâåðøåíñòâîâàíèå
òî÷íîñòè: 

   1 . È.ï. —
î.ñ., íà 1 — ðóêè
âïåðåä, íà 2 —
ââåðõ, íà 3 — â
ñòîðîíû, íà 4 —
è.ï.

2. È.ï. —
î.ñ., íà 1 —
øèðîêèé
âûïàä ïðàâîé
âïåðåä, ïðàâóþ
ðóêó â
ñòîðîíó,
ëåâóþ — çà
ãîëîâó,
ñìîòðåòü
âïðàâî, íà 2 —
è.ï., íà 3 — 4 — òî æå
ñ äðóãîé
íîãè.

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

3. È.ï. —
óïîð ïðèñåâ,
íà 1 — ñòîéêà
íà ïðàâîé,
ëåâóþ íàçàä
íà íîñîê,
ðóêè âïåðåä-â
ñòîðîíû, ëàäîíÿìè
ââåðõ, íà 2 — è.ï.,
íà 3 — 4 òî æå ñ
äðóãîé íîãè.

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

 4. ×åòûðå
ïðûæêà íà
îäíîé íîãå,
êàæäûé ñ
ïîâîðîòîì íà
90O âïðàâî,
çàòåì òî æå
âëåâî, ðóêè
íà ïîÿñ.

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

5. Íà 4
ñ÷åòà
ïîâîðîò
ïåðåñòóïàíèåì
íà360O âïðàâî
è íà 4 ñ÷åòà
òî æå âëåâî.

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

6.
Ïîî÷åðåäíîå
ïîäáðàñûâàíèå
êàæäîé ðóêîé
îáðó÷à
ìàíèïóëèðîâàíèå
äâóìÿ
îáðó÷àìè)

Исследование развития психомоторных способностей старших школьников средствами нетрадиционных видов гимнастики

Òî÷íîñòü
âûïîëíåíèÿ
óïðàæíåíèé
îïðåäåëÿëàñü
ïî
ñîîòâåòñòâèþ
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ
îáðàçöîâîìó
èñïîëíåíèþ.
Òàê, â 1-ì è 2-ì
òåñòàõ
îöåíèâàëàñü
òî÷íîñòü
êàæäîãî äâèæåíèÿ:
íàïðèìåð, â
ïîëîæåíèè
ðóêè âïåðåä
îíè äîëæíû
áûòü íà
óðîâíå è
øèðèíå ïëå÷,
ëàäîíÿìè
âíóòðü,
ïàëüöû
âìåñòå;
òóëîâèùå ïðÿìîå,
õîðîøàÿ
îñàíêà,
ïîäáîðîäîê
ïðèïîäíÿò,
ñìîòðåòü
ïåðåä ñîáîé.

Äàííûå
óïðàæíåíèÿ
ïðîâîäèëèñü
â
ïîäãîòîâèòåëüíîé
÷àñòè óðîêà,
÷òî  
ñïîñîáñòâîâàëî
ïîìèìî
ðàçâèòèÿ ïñèõîìîòîðíûõ
êà÷åñòâ
òàêæå
ðàçâèòèþ âíèìàíèÿ
è
äâèãàòåëüíîé
ïàìÿòè.
Âûñîêàÿ
êîíöåíòðàöèÿ
âíèìàíèÿ
÷åðåäîâàëàñü
ñ ðàññëàáëåíèåì
è îòäûõîì.

Â
çàêëþ÷èòåëüíîé
÷àñòè, ïðè
âêëþ÷åíèè äàííûõ
çàäàíèé íà
êîîðäèíàöèþ,
îñàíêó, âîññòàíîâëåíèå
äûõàíèÿ è
ïðè
ïðîâåäåíèè ðàçëè÷íûõ
èãð, òàêæå
îöåíèâàëàñü
òî÷íîñòü
èñïîëíåíèÿ.

Òî÷íîñòü
êàæäîãî
äâèæåíèÿ
îïðåäåëÿëàñü ïî
ñòåïåíè åãî
ñîîòâåòñòâèÿ
âíåøíåé ôîðìå
óïðàæíåíèÿ è
óñòàíàâëèâàëàñü
ïî
ñëåäóþùèì
ïàðàìåòðàì:
íàïðàâëåíèþ
äâèæåíèÿ,
âåëè÷èíå
àìïëèòóäû,
ñëèòíîñòè
âûïîëíåíèÿ,
òåìïó è
ëåãêîñòè
äâèãàòåëüíîãî
äåéñòâèÿ. Äâèãàòåëüíûå
äåéñòâèÿ,
òðåáóþùèå
êîíöåíòðàöèè
óñèëèé â
ìèíèìàëüíîå
âðåìÿ, áûñòðåå
è ëåã÷å
óñâàèâàþòñÿ
ïðè
äîñòàòî÷íî
âûñîêîì
óðîâíå
ðàçâèòèÿ
òî÷íîñòè. 

Ó÷àùèìñÿ
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ãðóïï äàâàëèñü
òàêæå
çàäàíèÿ,
íàïðàâëåííûå
íà îâëàäåíèå
ðèòìè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè
äâèæåíèé. Äëÿ
óñâîåíèÿ
ðèòìà
èçó÷àåìîãî
óïðàæíåíèÿ
îïðåäåëÿëñÿ
ãëàâíûé
ìîìåíò
ïðèëîæåíèÿ
óñèëèé, âûäåëÿëèñü
ïîäãîòîâèòåëüíûå
è çàêëþ÷èòåëüíûå
äåéñòâèÿ.
Ýòî äàâàëî
âîçìîæíîñòü
óïðàâëÿòü
îäíîâðåìåííî
íåñêîëüêèìè
äâèãàòåëüíûìè
äåéñòâèÿìè,
êîòîðûå âíåøíå
âîñïðèíèìàþòñÿ
êàê
åñòåñòâåííûé
ïîòîê
äâèæåíèé. 

Ïðè
âûïîëíåíèè
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé â ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
ãðóïïàõ
îáðàùàëîñü âíèìàíèå
íà
ñîáëþäåíèå
ñëåäóþùèõ
òðåáîâàíèé:

—   
ñòåïåíü
èõ
ñîîòâåòñòâèÿ
îáðàçöîâîìó
èñïîëíåíèþ;

—   
êîëè÷åñòâî
ïîäõîäîâ äëÿ
îâëàäåíèÿ
òåõíèêîé
óïðàæíåíèÿ;

—   
êîëè÷åñòâî
íîâûõ
äâèãàòåëüíûõ
çàäàíèé
ðàçëè÷íîé
ñëîæíîñòè,
âûïîëíåííûõ
çà îïðåäåëåííûé
ïåðèîä
âðåìåíè.

 êîíòðîëüíîé
ãðóïïå
ó÷åíèêè
çàíèìàëèñü ïî
îáû÷íîé
øêîëüíîé
ïðîãðàììå
îáó÷åíèÿ.

Ïîëó÷åííûå
äàííûå
ïîäòâåðæäàþò
íàøó ãèïîòåçó
î òîì, ÷òî
ñðåäñòâàìè
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè,
à èìåííî
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
ðàçâèòèå
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé
ïðîèñõîäèò
óñïåøíåå.

ÂÛÂÎÄÛ

1.                     
Ðåçóëüòàòû
òåîðåòè÷åñêîãî
èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè,
÷òî ïðîáëåìà
ïñèõîìîòîðèêè
àêòóàëüíà.
Ïñèõîìîòîðíàÿ
ïîäãîòîâêà
ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç
îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé
â ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðíûõ
ôóíêöèé
îðãàíèçìà. Â
ðàçâèòèè
ïñèõîìîòîðíûõ
êà÷åñòâ ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ
áîëüøóþ ðîëü
èãðàþò ñëîæíîêîîðäèíàöèîííûå
óïðàæíåíèÿ,
êàêèìè è ÿâëÿþòñÿ
óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè.

2.                     
 Ýôôåêòèâíîñòü
âëèÿíèÿ
íåòðàäèöèîííûõ
âèäîâ
ãèìíàñòèêè
íà ðàçâèòèå
ïñèõîìîòîðíûõ
êà÷åñòâ
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ
äîêàçàíî
ýêñïåðèìåíòàëüíî.
Ïî ïðîáå
Ðîìáåðãà â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå
ïðîèçîøëî
èçìåíåíèå
íà 0,9 ñåêóíäû
â îòëè÷èè îò
êîíòðîëüíîé,
ïî òåñòó
«Õëîïêè»,
ðåçóëüòàò â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå ëó÷øå
íà 2,4 ñåêóíäû,
ïî òåñòó
«Ïðèñåäàíèÿ» íà
1,4 ñåêóíäû è
òåñòó
«Íàêëîíû» — íà 3,3
ñåêóíäû. 

3.                     
 êîíå÷íîì
ðåçóëüòàòå
ìû ìîæåì
ñäåëàòü âûâîä,
÷òî â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå, ãäå ñèñòåìàòè÷åñêè
ïðèìåíÿëèñü
óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
ïîêàçàòåëè
ïñèõîìîòîðíûõ
êà÷åñòâ
îêàçàëèñü
íàìíîãî
âûøå. 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

1.            
 Àíàíüåâ Á.Ã.
Ïñèõîëîãèÿ ÷óâñòâåííîãî
ïîçíàíèÿ. Ì., 1960

2.     
Бершнтейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии 
активности.- М.: Медицина, 1966.

3.     
 Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. — М.:  2000. —
275 с., ил.

4.            
 Áûëååâà Ë.Â.
Ïîäâèæíûå
èãðû. – Ì.:
«Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà
è ñïîðò», 1974.

5.     
Годик М.А., Бальсевич В.К., Тимошкин В.Н. Система
общеевропейских тестов для оценки физического состояния человека // Теор. и
практ. физ. культ., 1994, № 11-12, с. 24-32.

6.            
Ãåëëåð Ì.Å.
Ïñèõîìîòîðèêà.
//Òåîð. è
ïðàêò.ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû.1984, ¹ 2.

7.     
Горбунов Г.Д. Психопедагогика. — М.: Фис, 1986. 162 с.

8.     
 Гончаров В. И. Запоминание и воспроиз­ведение амплитуд
движений в зависимости от количества и условий предъявления движе­ний //
Психофизиологическое изучение учеб­ной и спортивной деятельности. Л., 1981.

9.            
Ãóðåâè÷ È.À.
Êðóãîâàÿ
òðåíèðîâêà
ïðè
ðàçâèòèè
ôèçè÷åñêèõ
êà÷åñòâ. Ìèíñê,
3-å èçä. Âûñøàÿ
øêîëà, 1985.

10.         
Ãóæàëîâñêèé
À.À. Ðàçâèòèå
äâèãàòåëüíûõ
êà÷åñòâ ó
øêîëüíèêîâ.
Ìí. Íàð. Ïðîñâ.
1978. 3. Çàöèîðñêèé
Â.Ì. Òåîðèÿ è
ìåòîäèêà
ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.
Ò. 1, èçä 2-å. — Ì.:
ÔèÑ, 1976, ñ. 201-208.

11.         
 Åðìîëàåâà
Ì.Â., À.Â.
Ðîäèîíîâ, Ì.Ì.
Èåâëåâà. Êîãíèòèâíûå
ìåõàíèçìû
ïðîöåññà
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ïñèõîìîòîðíîé
äåÿòåëüíîñòè
â
ñïîðòå.//Òåîðèÿ
è ïðàêòèêà
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. – 1996, ¹8.

12.         
Çäîðîâüå â
äâèæåíèè.
Ïîä ðåä. Â.Ê.
Áàëüñåâè÷, èçä.
«Ñîâåòñêèé
ñïîðò», Ì., 1988.

13.         
  Èëüèí  Å.Ï. 
Â.êí.:  Ïñèõîìîòîðèêà.- 
Ë.,   1976,  ñ. 4-22.

14.         
  Èëüèí Å.Ï. 
Ïñèõîëîãèÿ
ôèçè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ.
–Ñïá — 2000, ñ. 84-99.

15.         
 Êóïåð Ê.
Íîâàÿ
àýðîáèêà. — Ì.:
Ôèçêóëüòóðà
è ñïîðò, 1979.

16.         
 Êëèìåíêî
Â.Â.
Ïñèõîìîòîðíûå
ñïîñîáíîñòè
þíîãî
ñïîðòñìåíà.-Êèåâ:
Çäîðîâüÿ, 1987.

17.         
 Êîññîâ Á.Á.
Ïîçíàâàòåëüíûå
ïðîöåññû ó
ñïîðòñìåíîâ.
Ò.2.
Ñàìîêîíòðîëü
è
ìàñòåðñòâî
â ñïîðòå. Ì.:
ÂÍÈÈÔÊ, 1976.

18.         
 Â.Á.Êîðåíáåðã.
Ïðîáëåìà
ôèçè÷åñêèõ
è äâèãàòåëüíûõ
êà÷åñòâ//
Òåîðèÿ è
ïðàêòèêà
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. –1996, ¹7.

19.         
Êîçëîâà Ò.Â.,
Ðÿáóõèíà Ò.À.
Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà äëÿ
âñåé ñåìüè.
Ì., ÔèÑ. 

20.         
 Ëÿõ. Â.È.
Ðàçâèâàÿ
êîîðäèíàöèîííûå
ñïîñîáíîñòè. 
//
Ôèçêóëüòóðà
â øêîëå, ¹ 10, 2000.

21.         
 Ëóáûøåâà
Ë.È. Êîíöåïöèÿ
ôèçêóëüòóðíîãî
âîñïèòàíèÿ:
ìåòîäîëîãèÿ
ðàçâèòèÿ è
òåõíîëîãèÿ
ðåàëèçàöèè //Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà:
âîñïèòàíèå,
îáðàçîâàíèå,
òðåíèðîâêà. 1996,
¹ 1, ñ. 11-17.

22.         
 Ëþáîìèðñêèé
Ë.Å., Ïðèñòóïà
Í.È. Âîçðàñòíûå
îñîáåííîñòè
òî÷íîñòè
äâèãàòåëüíûõ
äåéñòâèé ó
øêîëüíèêîâ â
ñòàòè÷åñêèõ
è
äèíàìè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ.   Ñá.
íàó÷. òð. ÀÏÍ
ÑÑÑÐ, ÍÈÈ
ôèçèîëîãèè
äåòåé è
ïîäðîñòêîâ.
Ì., 1985.

23.         
 Ëÿõ Â.È. Ñîâåðøåíñòâóÿ
êîîðäèíàöèîííûå
ñïîñîáíîñòè
// Ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà â
øêîëå, 1996, ¹ 4, ñ.18-20.

24.   Лини И., Григоренко Д. Методология управления тренировочной
нагрузкой на занятиях по базовой танцевальной аэробике.//
Теория
и практика физической культуры. – 2001. — № 4. – с.34-43

25.         
Ëèñèöêàÿ Ò.
Ñ. Àýðîáèêà
íà âñå âêóñû.
— Ì.: Ïðîñâåùåíèå-Âëàäîñ,
1994.

26.   Лисицкая Т. С., Ростовцева М. Ю., Ширковец Е. А. Ритмическая
гимна­стика: методика и физиологическое обоснование / Гимнастика: Сборник
статей. — М., 1985, №4. -Вып. 1.

27.      Матвеев Л.П.Теория и методика физической культуры.- М.: ФиС, 1991.

28.         
 Ìàðèùóê Â.Ë.,
Ñåðîâà Ë.Ê.
Èíôîðìàöèîííûå
àñïåêòû
óïðàâëåíèÿ
ñïîðòîì. Ì.:
, 1983.

29.         
 Ìàðèùóê  Â. Ë
Ìåòîäèêè
ïñèõî-äèàãíîñòèêè
â ñïîðòå. /
Ìàðèùóê  Â. Ë.,
Áëóäîâ Þ.Ì. Ì.:
Ïðîñâåùåíèå,
1983.

30.   Некрасов В.П., Худадов Н.А. и др. Психорегуляция в
подготовке спортсменов. М.: ФиС, 1985. — 176с.

31.   Обухов Л.Ф. Возрастная психология. – М.: Педагогическое
общество России, 2000. – 448 с.

32.    Озеров В.П. Методические рекомендации по развитию
психомоторных качеств у студентов на занятиях по физическому воспитанию.-
Кишинев, КПИ им. С. Лазо, 1986.

33.    Озеров В.П. Формирование психомоторных способностей у
школьников.- Кишинев: Лумина, 1989.

34.    Озеров В.П., Михальченко В.М. Методика измерения и оценки
психомоторных способностей у студентов. Методическая разработка.- Кишинев: КПИ
им. С.Лазо, 1989.

35.   Озеров В.П. Меделевский В.И. Терминология по психофи­зиологии
труда и спорта для студентов. Методическая разработка. Кишинев. КПИ им. С.Лазо,
1991, 26 с.

36.    Пирогова Е. А., Иващенко Л. Я., Страчко Н. П. Влияние
физических упраж­нений на работоспособность и здоровье человека. — Киев:
Здоровье, 1986, С.47.

37.   Психология и педагогика. Учебное пособие для вузов.
РадугинА.А. М.: 1996. — 336с.  

38.   Прохоров А.М. Советский энциклопедический словарь. М.,
«Советская энциклопедия», 1987.

39.   Подвижные игры: Физическая культура. Ставрополь:
Издательство СГУ, 2000. — 85 с.

40.   Родионов А.В. Психодиагностика психомоторных способностей.
М., «ФКиС», 1973.

41.   Ради здоровья детей. Под ред. Р.В. Тонковой-Ямпольской, Т.Я.
Черток,   «Просвещение», М., 1985.

42.    Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология детей и
подростков. — М.:  Издательский центр «Академия», 2000. — 456 с.

43.         
 Ñåëóÿíîâ Â.
Í.
Òåõíîëîãèÿ
îçäîðîâèòåëüíîé
ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû. — Ì.:
Ñïîðò Àêàäåì
Ïðåññ, 2001,Ñ.26-29.

44.         
Ñìîëåâñêèé
Â.Ì., Èâëåâ Á.Ê.
Íåòðàäèöèîííûå
âèäû
ãèìíàñòèêè.
– Ì.:
Ïðîñâåùåíèå,
1992. – Ñ. 80.

45.         
Ñîñèíà Â.Þ.
Àçáóêà
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè.
– Êèåâ:
Çäîðîâÿ, 1986. – Ñ. 4.

46.         
Ñóðêîâ Å.Í.
Ïñèõîìîòîðèêà
ñïîðòñìåíà. –
Ì.: ÔèÑ, 1984.

47.         
Ñòàíêèí
Ì.È.
Ïðîôåññèîíàëüíûå
ñïîñîáû ïåäàãîãà.
Ì., 1998.

48.         
 Óòêèí Â.Ë. Áèîìåõàíèêà
ôèçè÷åñêèõ
óïðàæíåíèé. —
Ì.:
Ïðîñâåùåíèå,
1989.

49.         
Óêðåïëÿéòå
çäîðîâüå
äåòåé. Ïîä ðåä.
Å.Í. Âàâèëîâà,
«Ïðîñâåùåíèå»,
Ì., 1986.

50.   Цзен Н.В., Ю.В. Пахомов.  Психотренинг: игры и упражнения.
М.: ФиС, 1988.

51.   Юсим Е. Д. Индивидуальные различия в моторной памяти и
свойства нервной системы: Автореф. канд. дис. М., 1975.

52.    Юсеф А.А. Бу Аббас. Психомоторные
характеристики подростков 6-10 лет в связи с особенностями двигательной
активности //Физическая культура, 1997, №3.

Приложение 1.

Ïîíÿòèéíûé
àïïàðàò äëÿ
èçó÷åíèÿ,
îöåíêè è
ôîðìèðîâàíèÿ 
ïñèõîìîòîðíûõ 
ñïîñîáíîñòåé

  Автоматизация
— изменение структуры действия в процессе формирования различных
двигательных навыков путем упражнения. А.- эффективное осуществление любого
процесса без непосредствен­ного участия сознания, лишь под его контролем.

Адекватность
психических реакций
  соответствие их
значению стимула.

Анализатор — орган, обеспечивающий образование ощущений и восприятии.

Антиципация — способность человека предугадывать события как проявление
опережающего отражения.

Афферентный синтез — синтез материала, запечатленного в памяти, мотивации и
пускового стимула с целью принятия реше­ния.

Взаимодействие
анализаторов
— одно из проявлений
единства сенсорной сферы.

Воля — сознательная саморегуляция субъектом своей деятельнос­ти и
поведения, обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели.

Восприятие — целостное отражение предметов, возникающее при
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные
поверхности органов чувств.

Воспроизведение — этап процесса памяти как проявления в сознании образа и
представления о ранее воспринятом.

Гиперспособности — способности или очень выраженные, или редко
встречающиеся.

Двигательные
реакции
— вид психомоторики или
сенсомоторики.

Задатки — врожденные, обусловленные частично генным фондом,
частично дородовыми условиями потенциальные возможнос­ти развития большинства анатомических,
ряда физиологических и некоторых психических свойств индивида, в частности
личности.

Идеомоторика — форма психомоторики, в которой выполняе­мые движения
непосредственно и непроизвольно  вызваны ярким представлением об их выполнении.

Импульсивные
акты
— один из видов психомоторики, деформированные действия,
принявшие под влиянием сильных эмоций — форму психических актов, подчас
нелепых, непроизвольно совершаемых.

Интеллект — способность мышления, рационального позна­ния.

Интерорецепторы — рецепторы, которые располагаются в мышцах, сухожилиях,
сосудах и внутренних органах.

Интерференция
навыков
— дает ослабление и усиление
новых навыков под влиянием уже имеющихся. Существует ошибочное понимание И.н.
как их только отрицательного переноса; оно противоречит универсальному понятию
И.

Кинестезические
ощущения
— ощущение положения и движения
органов своего тела как результат раздражения проприорецепторов.

Компенсаторность — свойство личности как проявление ее пластичности путем
психической компенсации.

Компонент структуры — термин, обобщающий понятия:

элементы, подсистемы,
подструктуры — и их связи.

Координация
движений
— понятия и термин биомеханики
как согласованность движении в процессе психомоторного акта, обеспечивающая
ловкость.

Лабильность — неустойчивость любого явления, скорость перехода нервных
клеток из состояния возбуждения в торможение и наоборот (В.Д. Небылицын).

Ловкость — свойство личности, эллипсис сенсомоторной Л. как
координации, соразмерности и быстроты правильных движений при осуществлении
двигательных действий.

Локомоция — совокупность движений, обеспечивающих активное
передвижение в пространстве животных и человека. Л. либо может быть одним из
проявлений психомоторики, либо совершен­ствоваться без участия коры головного
мозга и быть неосознанной.

 Моторика
— двигательный компонент психомоторики.

 Навык — действие, автоматизировавшееся в результате упраж­нения и
проходящее через ряд этапов формирования. Различают Н. сенсорные, умственные и
двигательные (психомоторные), которые формируются в процессе деятельности.

Обратная афферентация — термин, введенный П.К. Ано­хиным и развитый им в учение
об акцепторе действия как киберне­тически уточняющий термин «сенсорные
коррекции» Н.А. Бернштейна.

Одаренность — генетически обусловленный компонент способ­ностей,
развивающийся в соответствующей деятельности или деградирующий при ее
отсутствии.

Опережающее отражение — форма физиологического и психологического отражения,
наиболее развитая на уровне сознания и обеспечивающая на основе динамики
отражаемого возможность отражать его ожидаемое будущее как проявление
антиципации (П.К. Анохин, 1962). ‘Высшее проявление О.о. — прогнозирова­ние и
научное предвидение на основе познания законов природы и общества.

Ощущение — субъективный образ объективного мира.

Память — следовая форма психического отражения, развиваю­щаяся на
основе генетической и физиологической памяти как запоминание, сохранение и
последующее объективное и субъективное воспроизведение и узнавание ранее
воспринятого, пережитого или сделанного.

Перенос навыков — взаимодействие уже имеющихся навыков с вновь
приобретенными. Если старые помогают новым, говорят о положительном переносе,
если мешают — об отрицательном.

Познавательные
психические процессы
— процессы ощущений,
восприятии, внимания, представления, памяти, мышления, воображения и речи,
обеспечивающие познание.

Пороги
ощущения
— минимальная величина
раздражителя, вызывающая едва заметные ощущения, называется нижним порогом
ощущения, максимальная, вызывающая его, а не боль, — верхним.

Порог
дифференциальный
— минимальные
различия величины раздражителя, определяющие различие ощущений.

Потенциальные
способности
— способности к еще
не совершаемой деятельности, в которых проявляется в основном процессуальная
сторона личности. При выполнении этой деятельности П.с. становятся актуальными
С. Оценка П.с. осуществляется психодиагностикой с целью прогнозирования
актуальных С. и путем изучения актуальных С. к деятельности, близкой по
психологической структуре.

Представление
— форма отражения в виде наглядно-образно­го значения, одно
из проявлений памяти, следовой образ ранее бывшего ощущения или восприятия.

 Прогнозирование
— проявление высшей формы опережаю­щего отражения в процессе мышления как
предвидение ожидаемого будущего на основе учёта динамики прогнозируемого
явления.

Проприорецепторы — термин и понятие, введенные англий­ским нейрофизиологом Ч.
Шеерингтоном как «ощущение самого себя». Они уточнены понятием И.М.
Сеченова «мышечное чувство»: нервные окончания, заложенные в мышцах,
суставах и коже, являющиеся рецепторами анализатора, обеспечивающего
кинестезические ощущения.

Психика
— свойственное высокоорганизованным позвоночным животным,
обладающим корой головного мозга, психическое отражение объективной
деятельности и объективизирование отражен­ного в поведении, а человеком — и в
деятельности.

Психическая
саморегуляция
— проявление
активности психики, направленное благодаря опережающему отражению на
поддержание жизнеспособности и дееспособности животных и людей. У человека П.с.
может становиться сознательной, в частности при индивидуальном планировании
деятельности.

 Психодиагностика
— отрасль психологии личности, предмет которой — оценка потенциальных
способностей конкретных личностей.

 Психомоторика
— 1) основной вид объективизации психики в сенсомоторных, идеомоторных и
эмоционально-моторных (в частности, импульсных) реакциях и актах (К.К.
Платонов, 1984);

2) способность
человека отражать объективную информацию о своей двигательной деятельности,
точно контролировать и эффективно управлять своими движениями (В.П. Озеров,
1986).

Психомоторные
способности
— ядро двигательных
способностей, связанное с произвольным отражением двигательной деятельности за
счет Тонкой дифференцировочной чувствительности, адекватных двигательных
представлений, воображения, памяти; обеспечивающие эффективное управление
движениями и двигатель­ными действиями на основе точного самоконтроля и
саморегуляции (В.П. Озеров, 1989).

Надо помнить, что
отдельные психомоторные способности не просто сосуществуют рядом друг с другом
и независимы друг от друга. Каждая способность изменяется, приобретает
качественно иной характер в зависимости от наличия и степени развития других
когнитивных, сенсорных и моторных способностей. Качественно своеобразное
сочетание способностей, от которых зависит возмож­ность достижения большого
успеха в выполнении сложной двигатель­ной деятельности, является психомоторной
одаренностью.

Психомоторные
возможности
— философская
категория, выражающая объективную тенденцию развития, заложенную в психических,
сенсорных и моторных функциях личности и наличие необходимых внешних и
внутренних условий для возникновения новых психомоторных способностей,
возникающих в результате реализации некоторых психических, сенсорных и моторных
возмож­ностей.

Психомоторный образ — это результат отражения движения или двигательного
действия в сознании человека.

Психомоторные свойства — это то, что присуще в двига­тельной деятельности одной
личности, что отличает или делает похожими людей в решении одной и той же
двигательной задачи (например, пластичность, сензитивность, сила,
выразительность и точность движения и т.д.).

Психомоторное качество — совокупность психических и моторных свойств, указывающих
на то, что собой представляет объективная определенность объекта исследования,
в силу которого предмет является данным, а не иным предметом, ограничивающая
данный предмет от всех остальных, и с исчезновением которой объект перестает
существовать как психомоторное качество (В.П. Озеров, 1993).

Приложение 2

 Óïðàæíåíèÿ
ðèòìè÷åñêîé
ãèìíàñòèêè
äëÿ ðàçâèòèÿ
ïñèõîìîòîðíûõ 
ñïîñîáíîñòåé
ñòàðøèõ
øêîëüíèêîâ.

Óïðàæíåíèå
¹ 1.
È.ï. –
îñíîâíàÿ
ñòîéêà. 1 – øàã
íà ìåñòå
ëåâîé íîãîé,
ïðàâàÿ ðóêà ê
ïëå÷ó, ëîêîòü
â ñòîðîíó,
ëåâàÿ ðóêà
ââåðõ, ãîëîâó
ïîâåðíóòü
íàïðàâî; 2 – øàã
íà ìåñòå
ïðàâîé
íîãîé, ëåâàÿ
ðóêà ê ïëå÷ó,
ëîêîòü â
ñòîðîíó,
ïðàâàÿ ðóêà
ââåðõ, ãîëîâó
ïîâåðíóòü
íàëåâî; 3 –
ïðûæêîì
ëåâîå ïëå÷î
âïåðåä,
ïîâåðíóòüñÿ
êðóãîì è
ñäåëàòü õëîïîê
ðóêàìè íàä
ãîëîâîé,
ïîñìîòðåòü
ââåðõ,
ïðûæêîì
ïîâåðíóòüñÿ
êðóãîì; 4 –
ïðûæêîì ïðàâîå
ïëå÷î âïåðåä,
ïîâåðíóòüñÿ
êðóãîì,
ïðèíÿòü è.ï.

Упражнение № 2. И.п.
– стойка руки на пояс. 1 – шаг на месте левой, левая рука к плечу, локоть в
сторону; 2 – шаг на месте правой, правая рука к плечу, локоть  в сторону; 3 –
шаг на месте, левая рука вверх, ладонь вовнутрь; 4 – шаг на месте, правая рука
вверх, ладонь вовнутрь; 5 – шаг на месте, левая рука к плечу, локоть в сторону;
6 – шаг  на месте, правая рука к плечу, локоть в сторону; 7 – шаг на месте,
левая рука на пояс; 8 – шаг на месте, правая рука на пояс.

Упражнение № 3. И.п.
– стойка, руки вытянуты влево на уровне плеч. 1 — руки перенести вправо, правую
ногу поднять на 40-50°; 2 –
руки перенести влево, ногу поставить на место; 3 – руки перенести вправо и т.д

Упражнение № 4. И.п.
– основная стойка. На счет «раз» левую ногу поставить в сторону на носок,
правую руку вверх, кисть сжать в кулак, левую руку за голову, локоть в сторону,
голову поднять вверх и смотреть на кисть правой руки; «и» – приставляя левую
ногу к правой, селать хлопок руками о бедра; на счет «два» правую ногу
поставить в строну на носок, левую руку вверх, кисть сжать в кулак, правую руку
за голову, локоть в сторону, голову поднять вверх и смотреть на кисть левой
руки; на счет «три» правую ногу поставить скрестно перед левой, руки опустить,
повернуться кругом и сделать хлопок руками над головой; на счет «четыре»
принять основную стойку.

Упражнение № 5. И.п.
– основная стойка. На счет «раз» – левая нога на носок вперед, правая рука в
сторону, левая рука на пояс, голову повернуть налево (направо); «и» – перенести
тяжесть тела на левую ногу, правая на носке назад, руки опустить; на счет «два»
– правую ногу на носок вперед, левую руку в сторону, правую руку на пояс,
голову повернуть направо (налево); «и» – перенести тяжесть тела на правую ногу,
левая назад на носок, руки опустить; на счет «три» повернуться кругом, в конце
поворота сделать хлопок руками над головой и посмотреть на руки; на счет
«четыре» принять основную стойку.

Упражнение № 6. И.п.
– основная стойка. На счет «раз» повернуть корпус направо, правую ногу вперед
на носок, левую руку за голову, правую руку на пояс, наклониться вправо; «и» –
исходное положение; на счет «два» повернуть корпус налево, левую ногу вперед на
носок, правую руку за голову, левую руку на пояс, наклониться влево; «и» –
принять положение старта пловца и прыжком повернуться кругом, руки вверх,
смотреть на руки; на счет «три» – дугами внутрь руки в сторону; на счет
«четыре» принять основную стойку.

Ïðèëîæåíèå 
3

Ïîêàçàòåëè
òåñòèðîâàíèÿ
â
êîíòðîëüíîé ãðóïïå
(ñåê).

 ¹  ï.ï.

Ïðîáà
Ðîìáåðãà

Õëîïêè

Ïðèñåä.

Íàêëîíû

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

1. 4 4 20 18 22 20 25 24
2. 3 4 19 18 24 22 21 19
3. 2 3 19 16 22 20 22 19
4. . 3 4 20 18 26 24 20 18
5. 3 3 18 16 24 22 24 22
6. 4 4 21 14 23 22 24 23
7. 5 4 18 15 25 24 24 22
8. 2 3 17 17 20 18 22 19
9. 3 4 17 16 24 22 27 25
10. 3 4 16 15 22 19 21 18
Ìñð 3,2 3,7 18,5 16,6 23,2 21,3 23, 0 21,9
0,5 1,9 1,9 1,1

Ïîêàçàòåëè
òåñòèðîâàíèÿ
â
ýêñïåðèìåíòàëüíîé
ãðóïïå (ñåê)

Ý.Ã.

¹ ï.ï.

Ïðîáà
Ðîìáåðãà

Õëîïêè 

Ïðèñåäàíèÿ 

Íàêëîíû 

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

Äî

Ïîñëå

1 4 4 20 15 22 20 25 20
2 4 5 19 14 24 19 21 19
3 3 4 19 15 22 20 22 18
4 2 4 20 15 26 20 20 18
5 3 4 18 14 24 22 24 20
6 3 5 21 14 23 20 24 21
7 2 4 18 14 24 21 24 20
8 3 5 17 15 22 18 22 18
9 3 4 17 14 24 20 27 20
10 3 5 16 12 22 20 21 18
Ìñð 3,0 4,4 18,5 14,2 23,3 20, 23,6 19,2
1,4 4,3 3,3 4,4


[1]
Ðîäèîíîâ À.Â.
Ïñèõîäèàãíîñòèêà
ïñèõîìîòîðíûõ
ñïîñîáíîñòåé.
Ì., «ÔÊèÑ», 1973.

[2]
Ïñèõîëîãèÿ
è
ïåäàãîãèêà.
Èçäàòåëüñòâî
Öåíòð, 1996.

[3]
Ñîâåòñêèé
ýíöèêëîïåäè÷åñêèé
ñëîâàðü/ ãë.
ðåäàêòîð À.Ì.
Ïðîõîðîâ. Ì.,
Ñîâåòñêàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ
, 1987.

[4]
Ïñèõîëîãèÿ
è
ïåäàãîãèêà.
Èçä. Öåíòð, 1996.

[5]
Ñóðêîâ Å.Í.
Ïñèõîìîòîðèêà
ñïîðòñìåíà.
Ì., «ÔÊèÑ», 1984.

Добавить комментарий