Предмет і завдання педагогіки. Функції вчителя

Зміст

1. Предмет і завдання педагогіки, її основні категорії, їх
сутність. Система педагогічних наук

2. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості і
вміння

Використана література1. Предмет і завдання педагогіки, її основні
категорії, їх сутність. Система педагогічних наук

Педагогіка — наука, що вивчає процеси виховання, навчання і розвитку особистості.

Назва
її походить від грецьких слів «paidos» — дитина і «аgо» — веду, тобто „дітородіння”.

Предмет педагогіки — особлива сфера суспільної діяльності з виховання людини,
складовими частинами якої є освіта навчання.

Педагогіка
досліджує виховання як свідомий і планомірний процес підготовки людини до життя
і праці, розкриває його сутність, закономірності, тенденції та перспективи,
вивчає принципи і правила, які регулюють виховну діяльність.

Педагогіка
вивчає процеси виховання, освіти і навчання лише у властивих їй межах,
розглядає у цих процесах тільки педагогічний аспект. Вона досліджує те, на яких
загально-педагогічних засадах, завдяки яким засобам виховної роботи потрібно
будувати виховний процес, освіту і навчання людей різних вікових груп в
освітніх закладах, в усіх типах установ, організацій і трудових колективів.

Основні
педагогічні категорії

Педагогіка
має свій понятійний апарат — систему педагогічних понять, які виражають наукові
узагальнення. Ці поняття називають категоріями педагогіки. Категорії —
найзагальніші поняття, що відображають основні, найістотніші сторони,
властивості та зв«язки явищ об»єктивного світу.

Найважливіші
педагогічні категорії — виховання, освіта і навчання. Вони охоплюють сукупність
реальних явищ, теоретичних і практичних питань, що належать до предмета
педагогічної науки.

Виховання
— соціальне явище, властиве тільки людям, є однією зі сфер суспільно-необхідної
діяльності.

Виховання — цілеспрямований та організований процес формування особистості.

Основне
його призначення полягає у забезпеченні життєвої наступності поколінь, що не
можливе без засвоєння і розвитку новими поколіннями суспільно-трудового
досвіду.

Поняття
«виховання» розуміють по-різному. У широкому розумінні — це процес формування
особистості, що відбувається під впливом соціальних умову. Оскільки дійсність
нерідко буває суперечливою і конфліктною, то особистість може не тільки
формуватися під впливом оточення, а й деформуватись під тиском антисоціальних
явищ чи протистояти їм.

Виховання
(в широкому педагогічному розумінні) — формування особистості дитини під
впливом діяльності педагогічного колективу закладу освіти, яке базується на
педагогічній теорії, передовому педагогічному досвіді.

Одним
з елементів виховання є освіта.

Освіта
процес засвоєння систематизованих знань і формування на їх основі світогляду,
розвитку пізнавальних можливостей, а також набуття умінь і навичок для практичного
застосування загальноосвітніх і професійних знань.

Термін
«освіта» вживається на означення не тільки процесу розумового виховання і
підготовки до виконання певних суспільних функцій, а й результату цього
процесу: певного рівня освіченості, ступеня озброєності знаннями, уміннями і
навичками, а також характеру освіченості (неповна середня, повна середня або
вища, загальна чи професійна освіта). Здобуття певної освіти відповідає і
певному статусу людини в суспільстві, його вченому ступеню (згідно зі ст. 37
Закону «Про освіту» — бакалавр, магістр, кандидат, доктор наук).

Навчання — цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої засвоюються
знання, формуються уміння й навички.

Навчання
не є механічною передачею знань учителем учням. Це — їх спільна праця, в якій
викладання й учіння перебувають у єдності й взаємодії. Провідна роль у цьому
процесі належить учителю, який викладає учням навчальний матеріал, спонукає їх
до учіння, спрямовує та організовує їх пізнавальну діяльність, навчає засобам і
прийомам засвоєння знань, умінь і навичок, перевіряє, контролює та оцінює їх працю.

Виховання,
освіта і навчання — три найважливіші напрями педагогічної діяльності, які
органічно пов«язані між собою і доповнюють один одного, їх взаємозв»язок — одна
з основних педагогічних закономірностей.

Система
педагогічних наук

Педагогічна
наука об’єднує до двадцяти педагогічних галузей, їх кількість зростає залежно
від суспільних потреб (йдеться про самостійні науки із своїм предметом,
методами дослідження, понятійно-категорійним апаратом).

Загальна
педагогіка. Вивчає
і формулює принципи, форми і методи навчання й виховання, які є загальними для
всіх вікових груп та навчально-виховних закладів. Складається з чотирьох
розділів:

—основи педагогіки (її філософські засади, характеристика систем освіти);

—теорія навчання та освіти (дидактика — сутність процесу навчання і змісту
освіти);

—теорія виховання (сутність процесу виховання, організації виховного
процесу);

—теорія управління навчально-виховним процесом (школознавство — система
управління школою і діяльність органів освіти).

Вікова
педагогіка. Вивчає
закономірності виховання й навчання, організаційні форми й методи
навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп, її поділяють на такі
напрями:


дошкільна педагогіка (закономірності виховання дітей дошкільного віку у сім’ї,
в дошкільних виховних закладах);


педагогіка загальноосвітньої школи (зміст, форми й методи навчання і виховання
школярів).

Професійна
педагогіка. Досліджує
і розробляє питання підготовки фахівців для різних галузей народного
господарства. Залежно від рівня освіти існують такі напрями:


педагогіка професійно-технічної освіти (підготовка кваліфікованих робітників і
фахівців середньої ланки для різних галузей народного господарства);


педагогіка вищої школи (навчально-виховний процес у вищих закладах освіти,
проблеми здобуття вищої освіти).

Спеціальна
педагогіка (дефектологія). Вивчає проблеми і розробляє методи виховання, навчання та
освіти дітей з різними фізичними або психічними вадами. Залежно від виду
дефектів педагогічні знання цієї галузі поділяють на такі напрями:


сурдопедагогіка (навчання й виховання глухонімих, глухих і туговухих дітей);


логопедія (навчання й виховання дітей з порушеннями мовлення);


тифлопедагогіка (навчання й виховання сліпих та слабозорих дітей);


олігофренопедагогіка (навчання й виховання розумово відсталих і дітей із
уповільненим розумовим розвитком).

Історія
педагогіки. Висвітлює
процес розвитку теорії та практики навчання й виховання в різні історичні
епохи, різних країн і народів.

Методики
викладання окремих предметів. Вивчають закономірності викладання і вивчення конкретних
навчальних дисциплін у закладах освіти різних типів.

Шкільна
гігієна. Вивчає
і визначає санітарно-гігієнічні умови життя учнів, організацію навчального
процесу залежно від віку, стану здоров’я.

Порівняльна
педагогіка. Порівнює
системи народної освіти різних країн.

—Галузеві педагогіки. До них належать спортивна, авіаційна, військова, інженерна,
медична, культурно-освітня; педагогіка виправно-трудової системи, педагогіка
підвищення кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів, робітничих кадрів.

Соціальна
педагогіка. Вивчає
закономірності й механізми становлення і розвитку особистості в процесі
здобуття освіти і виховання у різних соціальних інститутах.

Науково-теоретичну
структуру соціальної педагогіки утворюють:


агогіка (проблеми попередження відхилень у поведінці дітей та підлітків);


герогіка (соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку);


андрагогіка (освіта й виховання людини протягом усього її життя);


віктимологія (проблеми категорії людей, які стали жертвами несприятливих умов
соціальної організації та насильства).

педагогіка
вчитель виховання

2. Вчитель, його функції, соціально-педагогічні якості
і вміння

Справжній
педагог повинен працювати на майбутнє, випереджати свій час. Його має хвилювати
не лише окрема індивідуальність, а світ людей. Завдяки цьому педагогічна
професія стає творчою місією. Місія педагога — це не лише його власні інтереси,
мотиви, плани. Він є посередником між дітьми та системою ідей, традиціями,
культурою свого народу і людства. Його обов’язок — виховувати гідних людей,
здатних примножувати здобутки людської цивілізації.

Важливу
роль відіграють особистісні якості педагога, його чутливість до іншої людини,
гуманність у помислах і діях. Але це не знижує актуальності такої його риси як вимогливість.

(«Працю
справжнього
педагога живить віра в людину. Він повинен бути оптимістом, глибоко вірити у
сили й можливості дітей, бачити насамперед усе краще, що їм притаманне,
«проектувати хороше» (А. Макаренко).

Обов’язковою
нормою в ставленні учителя до учнів є справедливість. Будь-які прояви
несправедливості з боку педагога (виділення «любимчиків», необ’єктивне
оцінювання знань, необґрунтовані вимоги, безпідставні обвинувачення,
упередженість тощо) ранять дитячі душі, обурюють учнів і завдають непоправної
шкоди справі навчання й виховання.

Важливою
для вчителя є позитивна емоційна налаштованість, яка виявляється в умінні
залишати за дверима школи неприємні переживання, поганий настрій.

Відчуття
учителем учня, усвідомлення своєї ролі у педагогічному процесі і мети своїх
виховних дій зумовлює педагогічний такт, сутність якого полягає у творчому
вмінні обирати в кожному конкретному випадку таку лінію поведінки, такий підхід
(за допомогою слова, вчинків, тону, погляду, жестів, міміки тощо), які
оберігають честь і гідність учнівського колективу, кожного учня, не принижуючи
і не возвеличуючи його честі та гідності. ^

Обов’язкова
передумова педагогічного такту — знання індивідуальних особливостей психічного
стану, настроїв і переживань учнів.

Навчально-виховна
робота потребує від учителя організаторських умінь і здібностей. Педагог має
справу з колективом учнів, яким треба повсякчас керувати, діяльність якого
необхідно спрямовувати.)

Ще
однією важливою характеристикою діяльності вчителя є його мовна культура. Мова
— найважливіший засіб спілкування вчителя з учнями, головний інструмент
педагогічної праці. Вона є засобом безпосереднього впливу на свідомість і
поведінку учнів.

Учитель
— головна фігура педагогічного процесу. Його особистий приклад — могутній
фактор виховного впливу. Завдяки спілкуванню з учнями вчитель виховує їх не
тільки словом, а й всіма якостями своєї особистості. Вплив авторитетного
педагога на учнів залишає свій відбиток на все їхнє життя. «Золотим правилом»
науки виховання вважав К. Ушинський тезу: «Вчителеві треба бути таким, якими
він хоче бачити своїх вихованців»

Позитивні
якості вчителя становлять основу його авторитету — визнання учнями його
інтелектуальної, моральної сили і переваги. А звідси й глибока пошана до
вчителя і віра в нього. Авторитетний педагог — справжній володар думок і
почуттів своїх учнів. У створенні його авторитету важливі такі риси його
особистості, як ерудиція, глибокі фахові знання, справедливість, толерантність,
прихильне ставлення до людей, принциповість, людяність, єдність слова і діла,
високе почуття відповідальності. Він повинен бути привабливим для учнів не
тільки розумом і почуттями, знаннями й уміннями, а й своєю зовнішністю, тобто
володіти педагогічною майстерністю.

(Головне
завдання вчителя — навчати і виховувати. У ньому закорінені функції педагога.

Навчальна
(дидактична) функція. Вважалося, що вчитель як носій знань передає їх учням, і чим обізнаніший
він сам, тим краще засвоять науку діти. З часом, головним стало не передавання
знань, а формування вмінь здобувати їх самостійно. Цінність учительської праці
почали вбачати в його умінні бути організатором процесу засвоєння знань.

Розвиваюча
функція, її
сутність — у створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу
дитини, її саморозкриття, самоутвердження, самореалізації через творчість, у
забезпеченні демократичних засад освітнього процесу, скоординованості його за
цінностями, цілями, що втілюється в дидактичне оформленій системі знань.

Виховна
функція. Бути
вихователем — означає вміти трансформувати поставлені суспільством перед школою
цілі, у конкретні педагогічні завдання — формування необхідних особистісних
якостей у кожного школяра. Виховна функція полягає в тому, щоб загальнолюдські
цінності вкоренилися у свідомості й поведінці учнів.

Використана література 1.Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К., 1973.2.Кравець В. П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.3.Макаренко А. С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т.— К., 1954. — Т. 5. — С. 9—109.4.Мешко О. І., Янкович О. І., Пизтушко Г. М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.

Добавить комментарий