Методи, прийоми та засоби виховання

План

1. Принципи національного виховання. Їх характеристика

2. Сутність методів, прийомів і
засобів виховання. Їх характеристика

3. Характеристика методів
організації діяльності і формування поведінки. А.С. Макаренко і В.О.
Сухомлинський про доцільність і ефективність методів організації діяльності, їх роль у формуванні особистості
вихованців

Використана література

національний поведінка
макаренко сухомлинський особистість

1. Принципи національного виховання. Їх характеристика

Концепція
національного виховання розглядає такі його принципи:

—народність — єдність загальнолюдського і національного. Національна
спрямованість виховання, оволодіння рідною мовою, формування національної
свідомості, любові до рідної землі та свого народу; прищеплення шанобливого
ставлення до культури, спадщини, народних традицій і звичаїв,
національно-етнічної обрядовості всіх народів, що населяють Україну;

— природовідповідність — урахування багатогранної й цілісної природи
людини, вікових та індивідуальних особливостей дітей, їх анатомічних,
фізіологічних, психологічних, національних та регіональних особливостей;

— культуровідповідність — органічний зв’язок з історією народу, його
мовою, культурними традиціями, з народним мистецтвом, ремеслами і промислами,
забезпечення духовної єдності поколінь;

—гуманізація — створення умов для формування кращих якостей і здібностей
дитини, джерел її життєвих сил; гуманізація взаємин вихователя і вихованців;

—демократизація — усунення1 авторитарного стилю виховання, сприйняття
особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визнання її права на
свободу, на розвиток здібностей і вияв індивідуальності;


етнізація — наповнення виховання національним змістом, що передбачає формування
самосвідомості громадянина. Забезпечення можливості всім дітям навчатися у
рідній школі, виховувати національну гідність, національну свідомість, почуття
належності до свого народ у Принцип етнізації — невід’ємна складова
соціалізації дітей, він однаковою мірою стосується всіх народів, що живуть в
Україні.2. Сутність
методів, прийомів і засобів виховання. Їх характеристика

Методи виховання — способи взаємопов’язаної діяльності вихователів і
вихованців, спрямованої на формування у вихованців поглядів, переконань,
навичок І звичок поведінки.

Виховна
ефективність методів підвищується, якщо під час застосування методу
використовують педагогічні прийоми.

Прийом виховання — частина, елемент методу виховання, необхідний для
ефективнішого застосування методу в конкретній ситуації.

Окрім
методів і прийомів, у виховній роботі використовують засоби виховання.

Засоби виховання — вид суспільної діяльності, який може впливати на
особистість у певному напрямі.

До
засобів виховання відносять працю, мистецтво, засоби масової інформації,
шкільний режим та ін.

Щодо
функціональної залежності розрізняють такі групи методів виховання: методи
формування свідомості; методи формування суспільної поведінки; методи
стимулювання діяльності та поведінки; методи контролю й аналізу рівня
вихованості.

Методи
формування свідомості

Ця
група методів виховання охоплює методи різнобічного впливу на свідомість,
почуття і волю учнів з метою формування у них поглядів і переконань, о неї
належать: а) словесні методи (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут); б) метод
прикладу їх ще називають методами переконування, оскільки за їх допомогою не
лише розвивають і доводять до свідомості учнів сутність норм поведінки, а й
долають помилкові погляди й переконання, негативні прояви поведінки.

Роз’яснення. За його допомогою вихователі
впливають на свідомість учнів, прищеплюють їм моральні норми і правила
поведінки, Особливо ефективне під час засвоєння правил поведінки, режимних
вимог школи, правових норм. Такі роз’яснення підсилюють показом, наочним
демонструванням. Метод роз’яснення часто використовують як прийом виховання під
час бесіди, лекції, диспуту.

Бесіда
(фронтальна або індивідуальна) — поширений метод виховання. Щоб фронтальна бесіда дала
позитивний результат, педагог повинен: обґрунтувати тему як життєво важливу, а
не надуману, формулювати запитання таким чином, щоб вони спонукали до розмови,
спрямовувати розмову в конструктивне русло.

Кругову
поруку в колективі можна кваліфікувати як відсутність принциповості в його
членів. У такому разі говорять про неправильне розуміння таких моральних
понять, як товаришування, колективізм і дружба.

Ефективність
фронтальної бесіди зростає, коли у розглядуваних фактах, процесах учні
відкривають невідомі для себе сторони. Під час такої бесіди вони можуть
обстоювати свої помилкові погляди і переконання. Педагог ніби погоджується з
ними, приймає їхню точку зору, але, виявивши слабкі й суперечливі місця в
аргументації вихованців, спростовує їх: «Я з вами згоден, але ж як
пояснити.,.«, »Припустімо, ви маєте рацію, проте як бути, коли…».
Слід продумати запитання, якими можна спонукати учнів до самостійних пошуків
відповіді на суперечливі судження. Аргументи педагога мають бути
неспростовними.

Найскладнішою
для вчителя є індивідуальна бесіда, яку проводять за заздалегідь наміченим
планом у спокійній обстановці. Важливо, щоб психічний стан учня спонукав його
до відвертості. В індивідуальній бесіді учень має не лише усвідомлювати зміст
моральних сентенцій, які доводять до його свідомості, а й переживати його. З
цією метою використовують переконливі приклади. Водночас вихованець повинен
відчути, що педагог прагне допомогти йому. Якщо йдеться про порушення правил
поведінки, бесіду не можна починати з докорів і винесення рішення про
покарання. Спершу з’ясовують причини і мотиви порушення, відтак визначають міру
педагогічного впливу.

Молоді
педагоги нерідко зводять індивідуальну бесіду до розвінчування вчинків учнів.
Проте досвід переконує, що бесіда корисніша, коли її починають з
аргументованого розкриття правильного розуміння суті вчинку, дії, явища і на
цьому тлі показують недостойність скоєного учнем вчинку.

Лекція відкриває для учня
можливості живого спілкування з людиною, ґрунтовно обізнаною з певними
питаннями, проблемами, готовою відповісти на запитання, що можуть його
цікавити.

Диспут — «ефективний у вихованні
передусім старшокласників. Як метод формування свідомості особистості він
передбачає вільний, жвавий обмін думками, колективне обговорення питань, що
хвилюють учнів.

Приклад використовують передусім як
самостійний метод виховання і як прийом при застосуванні інших методів.

Як
метод виховання приклад дає конкретні зразки наслідування і, отже, активно
впливає на свідомість та поведінку школяра.

Методи
формування суспільної поведінки

Друга
група методів виховання передбачає організацію діяльності та формування досвіду
суспільної поведінки. До неї належать: педагогічна вимога, громадська думка,
вправлення, привчання, доручення, створення виховуючих ситуацій.

Педагогічна
вимога — це
педагогічний вплив на свідомість вихованця з метою спонукання його до позитивної
діяльності або гальмування його негативних дій і вчинків.

1) Громадська думка — за своєю сутністю цей метод є колективною вимогою. Адже
обговорюючи вчинок учня, колектив прагне, щоб той усвідомив свою провину.

Вправляння
як метод полягає
у поступовому створенні умов, в яких учень виконує певні дії з метою вироблення
необхідних і закріплення позитивних форм поведінки.

Привчання
як метод
виховання ґрунтується на вимозі до учня виконати певні дії.

Доручення
як метод
виховання також передбачає вправляння учня в позитивних діях і вчинках.

Створення
виховуючих ситуацій — важливий чинник формування суспільної поведінки. Кожна з таких
ситуацій передбачає визначення педагогом умов, необхідних для здійснення
запланованого, продумування ним своїх дій і поведінки в новій ситуації,
виникнення в учнів нових почуттів, зумовлених новою педагогічною ситуацією, які
стають підґрунтям нових думок, мотивів поведінки і подолання недоліків.

Методи
стимулювання діяльності та поведінки

Третя
група методів виконує функції регулювання, коригування я стимулювання поведінки
й діяльності вихованців. До неї належать змагання, заохочення і покарання.

Змагання
ґрунтується на
природній схильності дітей до здорового суперництва і самоутвердження в
колективі. Його виховна сила виявляється лише за умови, що воно стає дієвою
формою самодіяльності учнівського колективу.

Заохочення
— схвалення
позитивних дій і вчинків з метою спонукання вихованців до повторення.

Покарання
— несхвалення,
осуд негативних дій та вчинків з метою їх припинення або недопущення в
майбутньому.

Покарання
сприяє формуванню вміння переборювати в собі шкідливі потяги і звички,
викорінювати негативні вчинки, привчає до дисципліни і порядку. Як і
заохочення, його слід використовувати тільки як виховний засіб.

Методи
контролю та аналізу ефективності виховання

До
четвертої групи методів виховання відносять педагогічне спостереження, бесіду,
опитування (анкетне, усне), аналіз результатів суспільне корисної роботи,
виконання доручень, створення ситуацій для вивчення поведінки учнів. У
практичній діяльності вчителя важливо вміти використовувати їх під час вивчення
окремого учня та учнівського колективу, яке здійснюється за орієнтовними
програмами.

3. Характеристика
методів організації діяльності і формування поведінки. А.С. Макаренко і В.О.
Сухомлинський про доцільність і ефективність методів організації діяльності, їх
роль у формуванні особистості вихованців

Педагогічна вимога — педагогічний вплив на свідомість учнів з метою спонукати їх
до позитивної діяльності або гальмування негативних дій і вчинків.

На
думку А. Макаренка, без щирої, переконливої, гарячої і рішучої вимоги не можна
починати виховання колективу. Вимога впливає не тільки на свідомість, а й
активізує вольові якості, перебудовує мотиваційну і почуттєву сфери діяльності
в потрібному напрямі, сприяє виробленню позитивних навичок і звичок поведінки.

За
формою висловлення вимоги бувають прямі й опосередковані.

Прямі
вимоги містять
чітку вказівку щодо того, які дії та як їх потрібно виконувати. Висловлюють їх
у безапеляційній (авторитарній) формі, рішучим тоном, що не терпить заперечень,
підкреслюють інтонацією, мімікою. Опосередковані вимоги (порада, прохання,
довіра, схвалення та ін.) не стільки самі стимулюють відповідні дії, як
викликані ними психологічні переживання, інтереси, прагнення, їх поділяють на
три групи. Перша пов’язана з позитивним ставленням педагога до вихованця
(прохання, довіра, схвалення). Друга — не передбачає чіткого ставлення
вихователя до дітей, а базується на ставленні вихованця до стимульованої
діяльності (порада, натяк, умовна вимога, вимога в ігровій формі). Третя група
демонструє негативне ставлення педагога до діяльності вихованця, до вияву
певних його моральних якостей (осуд, недовіра, погрози). Першу групу опосередкованих
вимог називають позитивними, другу — нейтральними, третю — негативними./

Громадська
думка — система загальних
суджень людей, яка виникає в процесі їх діяльності і спілкування та виражає
ставлення до різних явищ, подій, що становлять загальний інтерес.

Громадська
думка є методом виховного впливу і результатом виховання.

Ефективність
використання громадської думки як виховного методу залежить від макросфери
(соціальної дійсності, засобів масової інформації) та мікросфери (колективу,
групи, окремої особистості), а також особливостей діяльності колективу,
індивідуально-психологічних характеристик учнів, які складають цей колектив.

Існують
різні способи формування громадської думки. Найпоширенішим є забезпечення
єдиних педагогічних вимог до учнів. Доцільно стимулювати учнів у культурі
формулювання своєї думки (дипломатичність, коректність), критично, самостійно
оцінювати думки та явища, аргументовано обстоювати власну позицію тощо.

Методи
вправ і привчання

Вправляння — виконання учнем певних дій з метою вироблення і закріплення необхідних,
навичок та позитивних форм поведінки.

Вправляння
у сфері поведінки, як і будь-якій іншій, мають анатомо-фізіологічну основу.
Повторення протягом тривалого часу сприяє утворенню динамічного стереотипу,
підтримання якого вимагає все менших зусиль. Стереотип закріплюється, і його
важко змінити.

Привчання — організація планомірного і регулярного виконання дітьми певних дій з
метою перетворення їх на звичні форми суспільної поведінки.

Методи
вправ і привчання взаємозв’язані, адже спрямовані на засвоєння школярами
соціального досвіду, формування у них системи вмінь і навичок.

Метод
прогнозування

Прогнозування — передбачення ситуацій (обставин, процесів, явищ, подій),
які раніше не мали місця, але можливі в перспективі.

Прогнозування
здійснюють в усіх сферах діяльності (сімейно-побутовій, науковій, економічній
тощо). Воно виражається в проектуванні, моделюванні, плануванні, висуненні
гіпотез, різноманітних передбачень, сприяє досягненню певної мети, результат
якої залежить від мудрості та досвіду прогнозиста.

Під
час прогнозування важливо враховувати інтереси, потреби, нахили кожної
особистості.

Залежно
від потреби прогнозування здійснюють на близьку, середню, далеку перспективи.

Близька
перспектива полягає
в прогнозуванні найближчих подій. Оскільки вона є зрозумілішою, доступнішою за
інші її види, то ефективно впливає на свідомість кожної дитини, стимулює
діяльність, допомагає долати труднощі, рухатися вперед. Середня перспектива полягає
в проектуванні подій певною мірою віддалених у часі. Очікування на них викликає
піднесений настрій, спонукає до діяльності. Далека перспектива спрямована на
проектування діяльності особистості, що триватиме протягом значного періоду, а
інколи усе життя. Наприклад, далекою перспективою учня є майбутня професія.

Створення
виховуючих ситуацій

Виховуючі ситуації — спеціально організовані педагогічні умови для формування в
учнів мотивів позитивної поведінки чи подолання недоліків. І

Прийоми
створення виховуючих ситуацій поділяють на творчі та гальмуючі.

Творчі
прийоми передбачають
виявлення педагогом доброти, уваги та піклування, які сприятимуть пробудженню й
активізації прихованих гуманних почуттів учня, зміцненню його впевненості у
своїх силах, залученню до цікавої діяльності. Гальмуючі прийоми постають як
паралельна педагогічна дія, осуд, наказ, ласкавий докір, натяк, удавана
байдужість, іронія, розвінчання, вияв обурення, попередження, вибух емоцій.Використана література
1. Історія педагогіки / За ред. М.С. Гриценка. — К., 1973.2. Кравець В.П. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1994.3. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу. Твори: У 7-ми т.— К., 1954. — Т. 5. — С. 9—109.4. Мешко О.І., Янкович О.І., Пизтушко Г.М. Історія української школи і педагогіки. — Тернопіль, 1999.

Добавить комментарий