Основні напрямки розвитку неоекології

Зміст

Вступ

Розділ 1. Нові
напрямки розвитку прикладної екології

1.1 Екологія міських екосистем

1.2 Екологія радіаційно забруднених екосистем

1.3 Екологічні проблеми космосу

1.4 Екологічні проблеми військово-промислового комплексу

Розділ 2. Розвиток менеджменту та маркетингу у сфері неоекології

2.1 Екологічний менеджмент

2.2 Екологічний маркетинг

Розділ 3. Екологічна експертиза і
екологічний аудит

3.1 Екологічна експертиза: її види та сфери застосування

3.2 Екологічний аудит

Висновки

Список використаної літератури

ДодаткиВступ

Екологія як окремий розділ біологічної науки склалася
наприкінці XIX ст. і розвивається швидкими темпами. Особливо значний інтерес до
екології людське суспільство почало виявляти в середині XX ст. після другої
світової війни, що було зумовлено надзвичайно високими темпами зростання
чисельності населення планети та відчутними негативними наслідками
антропогенної діяльності—нераціональним надмірним споживанням природних
ресурсів та утворенням величезної кількості неутилізованих і розсіюваних
відходів, що призводить до забруднення води, повітря й ґрунтів та виснаження
всіх природних ресурсів, необхідних для нормального функціонування як окремих
природних екосистем, так і біосфери загалом.

Вплив антропогенних факторів на біосферу Землі спричинив
виникнення небажаних негативних явищ, таких як кислотні дощі, глобальне
потепління на планеті, руйнування озонового шару атмосфери, спустошування,
знеліснення, забруднення природного середовища різними токсикантами, що врешті
призвело до деградації екосистем та глобальної екологічної кризи в біосфері
Землі. Якщо так триватиме й далі, це неминуче призведе до переростання кризи в
екологічну катастрофу, що в кінцевому підсумку ставить під загрозу в недалекому
майбутньому існування сучасної цивілізації.

Кризовий екологічний стан спричинений також надто низьким
рівнем екологічної науки, освіти та виховання, які зумовили відповідно низький
рівень культури й свідомості у людини ставленні до природи та неспроможність
прогнозувати катастрофічні наслідки такої антропогенної діяльності. Тому,
починаючи з 60-х років XX ст., спостерігається активний рух людської спільноти
за захист довкілля від антропогенних забруднень, за підвищення рівня культури й
свідомості у ставленні до природи, інтенсивними темпами розвиваються наукові
дослідження з екології. З цією метою в багатьох країнах, у тому числі в
Україні, запроваджено вивчення екології на всіх рівнях освіти та загальне
екологічне виховання населення. Основи загальної екології викладають і при
підготовці всіх фахівців у вищих навчальних закладах.

Вивчення основ екології у вищій школі при підготовці фахівців
інженерних спеціальностей має на меті вивчення фундаментальних закономірностей
у природі стосовно взаємозв’язків живих організмів з навколишнім природним
середовищем та формування екологічного світогляду щодо живої природи.
Першочерговими завданнями є подолання екологічних кризових явищ у біосфері
Землі; запобігання глобальному забрудненню довкілля; раціональне
природокористування та забезпечення екологічної безпеки. Ці завдання мають
вирішуватися суспільством на всіх напрямах його діяльності. Тому крім вивчення
фундаментальних закономірностей загальної екології потрібно вивчати й прикладні
її аспекти, спрямовані на вирішення практичних завдань повсякденного життя
суспільства.

Одним
з основних завдань прикладної екології є створення таких методів і засобів
формування та управління природними й природно-антропогенними екосистемами, які
забезпечили б їх функціонування, не порушуючи динамічної рівноваги в природі та
механізмів саморегуляції біосфери.

Мета
нашої роботи – розглянути основні напрямки розвитку неоекології.

Завданнями
роботи є:

— 
охарактеризувати новітні напрямки прикладної екології;

— 
проаналізувати розвиток напрямків менеджменту та маркетингу в
сфері неоекології;

— 
встановити місце та роль екологічної експертизи і аудиту в
розвитку неоекології.

Розділ 1. Нові напрямки розвитку прикладної екології

1.1
Екологія міських екосистем

Останнім часом набули значного розвитку новітні напрями
прикладної екології: екологія міських екосистем, екосистем космосу,
військово-промислового комплексу, екологічна освіта та виховання, радіаційна
екологія, правові й політичні засади екології та ін. З розвитком
містобудівництва та значним зростанням чисельності міського населення великого
значення набуває розвиток екології міських екосистем — урбоекологія.

Урбоекологія (лат. urbanus — міський) — галузь знань, що
займається вивченням містоутворення і дослідженням взаємозв’язків людських
поселень між собою та з навколишнім природним середовищем у міських
екосистемах. За визначенням Європейської конференції (Прага, 1949), містом вважається
компактне поселення з мінімальною чисельністю населення 2000 чоловік. Категорію
міста присвоюють населеному пункту згідно з чинним національним законодавством.

Чисельність міського населення безперервно зростає. Одночасно
виникають величезні житлові та промислові поселення з населенням у мільйони й
десятки мільйонів чоловік. Якщо до 1800 р. єдиним містом у світі з населенням 1
млн. чоловік був Лондон, то в 1900 р. таких міст налічувалося 12, на початок
другої світової війни—42, у 1960 р. — 88. Нині в усьому світі налічується понад
160 міст з мільйонним населенням. За станом на 01.01.1997 р. у світі
налічується 94 міста з населенням понад 2 млн. чоловік. З’явилися
міс-та-мегаполіси (міста з приміськими поселеннями), чисельність населення в
яких становить 10 млн. чоловік і більше (Нью-Йорк, Мехіко, Токіо, Сан-Паулу,
Бостон, Шанхай, Делі, Лондон, Москва та багато інших). Значно зростає
чисельність населення і в містах України. Так, порівняно з довоєнним періодом
кількість населення в обласних центрах збільшилася: у Львові — у 2,3 рази, в
Луцьку, Житомирі, Рівному — у 4,5—6, у Дніпропетровську, Кривому Розі, Києві —
у 7—10 разів. У Києві нині мешкає близько З млн. чоловік. Великі мегаполіси
сформувалися в Донбасі: Донецьк__Макіївка—Горлівка, Краматорськ—Костянтинівка—Слов’янськ
та ін.

Інтенсивність урбанізації в країнах істотно залежить від
рівня їх промислового розвитку. В індустріально розвинених країнах рівень
урбанізації становить лише 10 %, тоді як у найбільш розвинених — 60—70 %. У
міру промислового зростання ступінь урбанізації країн, що розвиваються,
наближатиметься до рівня промислово розвинених. Зростатимуть і міста промислово
розвинених країн. Очікується, що в перспективі населення Землі мешкатиме
переважно в містах.

З усієї поверхні Землі — 510 млн. км2 — площа
суші, як відомо, становить 146 млн. км2, а площа суші, придатна для
життя за кліматичними умовами, — 70,6 млн. км2, тобто не більш як 3
% загальної площі суходолу. Площа, придатна для міської забудови, становить
28,1 млн. км2.

Середня густота населення в сучасних умовах становить 50
чол/км2, тоді як у містах у 10 разів вища — 500 чол/км2.
За даними ООН, у містах більшості розвинених країн нині мешкає 75—80 %
загальної кількості населення (табл. 1.1).

Причинами зростання міст та їх ролі в господарюванні є
ефективніше використання природних і людських ресурсів для найповнішого
задоволення різнобічних суспільних та особистих потреб людини — біологічних,
економічних, соціальних та ін. Отже, головною метою урбоекології є пошук
оптимальних рішень містобудування, спрямованих на поліпшення умов життя та
всебічну раціоналізацію природокористування в межах території міської забудови.
При цьому потрібно вирішувати комплекс проблем, пов’язаних з функціонуванням
міських екосистем: рекреаційних, еколого-економічних, інженерно-технічних,
соціального обслуговування тощо. Впродовж останнього часу темпи зростання
території міст удвічі перевищують темпи зростання чисельності їх населення,
тому густота населення в містах зменшується. Отже, площа під забудову міст буде
потрібна в зростаючій кількості. При цьому також значно зростають потреби в
харчових продуктах, воді, енергії та інших життєвих ресурсах. Зростання
споживання природних ресурсів ускладнює екологічні проблеми урбанізації.
Особливого значення набувають завдання з охорони довкілля.

До складу об’єктів міського господарства входять різні
споруди та підприємства, що забезпечують функціонування міста. До них належать
системи забезпечення продовольчими й господарськими товарами, водопостачання та
водовідведення, енергопостачання, зв’язку, газо- і теплозабезпечення, міського
транспорту, благоустрою і санітарного стану міської території, а також водойми
та зелені насадження. Чим більше місто, тим складніші системи
життєзабезпечення. Одним із найважливіших завдань міського господарства є
створення належних умов для задовільного функціонування складної
соціально-еколого-економічної системи.

У процесі функціонування систем життєзабезпечення міста
споживається значна кількість різних природних ресурсів та створюється величезна
кількість газоподібних, рідких і твердих відходів (табл. 1.2).

Водопостачання має цілодобово забезпечувати населення й
промислові підприємства водою належної якості, що відповідає державним
стандартам. Задовільно виконати це завдання не завжди вдається. У більшості
міст України якість питної води не відповідає санітарним нормам. Тому поряд з
централізованим водопостачанням у містах все більшою мірою використовують
децентралізоване постачання населення водою, яку добувають з глибинних
підземних горизонтів.

У результаті споживання значної кількості води утворюється
багато промислових і побутових стічних вод. Щодоби на одного мешканця міста
припадає в середньому 0,1—0,4 м3 побутових стічних вод. Кількість
таких стоків залежить від густоти населення і становить 10—15 тис. м3/рік
на 1 га житлової забудови. Вміст забруднювальних речовин у каналізаційних
водах, що припадає на одного мешканця міста на добу, становить, г/л: завислі
речовини — 65, амонійний нітроген — 8, органічні речовини (за БСКповн) — 35—40,
хлориди — 9, фосфор — 1,7.

Під час опадів утворюються зливові стоки, забруднені різними
речовинами — зависями, солями, поверхнево-активними речовинами та ін. Основними
джерелами забруднення зливового стоку в містах є:

— 
сміття з поверхні покриття;

— 
продукти ерозії ґрунтів;

— 
продукти руйнування дорожнього покриття та автомобільних покришок;

— 
розливання нафтопродуктів та втрати інших матеріалів;

— 
сміттєзбірні майданчики;

— 
газодимові викиди в атмосферу енергетичними системами,
автомобільним транспортом та промисловими підприємствами.

З одного гектара території великих промислових міст під час
зливи виноситься у водойми в середньому, кг: завислих речовин — 2000—2500,
органічних речовин (за БСКповн) —140—200, нафтопродуктів — 60—100, азоту — 4—6,
фосфору — 1—1,5, мінеральних солей — 400—600.

Зливові стоки з територій підприємств залежать від
асортименту та кількості вироблюваної продукції. Так, з територій підприємств
нафто- і коксохімічної промисловості надходять зливові стоки, що містять, мг/л:
смол і мастила — до 200, амонійного азоту — до 20, роданідів — до 5, фенолів —
до 3. З територій заводів, що виробляють мінеральні добрива, з дощовою водою
виноситься амонійного азоту — 200, фосфатів — до 100, фтору — до 100 мг/л. З
територій заводів, які виробляють кольорові метали, утворюються зливові стоки,
що містять, мг/л: міді — до 100, кадмію — до 40, цинку — до 15, алюмінію — до
5, титану — до 3, свинцю — до 3, арсену — до 75, фтору — до 200.

У містах у значній кількості утворюється побутове сміття,
поховання та перероблення якого є досить складною проблемою. Так, кількість
побутового сміття, що припадає на одного мешканця міста, становить 160— 190
кг/рік. Загальна кількість сміття, що утворюється на одного мешканця 250—300
кг/рік. Для поховання 1 т побутових відходів потрібно З м2
території. До складу побутового сміття входять, %: харчові відходи 43,5, папір
— 28,3, шкіра та гума — 5,1, пластмаса — 2,6, метал — 5, скло — 5,5. На
звалищах побутових відходів вже через рік після їх складування утворюється
біогаз, що містить 54 % метану і 46 % оксиду карбону (IV). З однієї тонни
побутового сміття виділяється 11,4 тис. м3 біогазу. Термін
знешкодження міського сміття на звалищах становить 50—100 років, на
компостувальних заводах — 3—4 доби, на сміттєспалювальному заводі — менше доби.

Ґрунти на території міст забруднюються різними сторонніми
речовинами, які поділяють на механічні, хімічні та біологічні. До механічних
забруднень належить будівельне сміття, бите скло, кераміка та інші матеріали,
що негативно впливають на механічні властивості ґрунтів. Хімічні забруднення
пов’язані з потраплянням у ґрунти різних хімічних речовин, що призводить до
зміни природної концентрації хімічних елементів, яка може перевищувати
встановлені нормативами ГДК. Біологічні забруднення спричинюють внесені в
ґрунти різноманітні мікроорганізми, що погіршують бактеріологічні,
гельмінтологічні та ентомологічні показники стану ґрунтів і визначають рівень
епідеміологічної небезпеки в місті.

Під впливом зміни рельєфу, регулювання поверхневого стоку,
втрат з водоносних комунікацій може спостерігатись підвищення рівня ґрунтових
вод та підтоплення. Водонасичення ґрунтів знижує їх міцність і призводить до
деформації та руйнування будівель. З метою захисту від зсувів та обвалів
крутосхилів здійснюють різні інженерні заходи: зміну рельєфу схилу, регулювання
стоку поверхневих вод, агромеліорацію, закріплення пухких і тріщинуватих порід,
будівництво споруд для закріплення схилів тощо.

Фізичні забруднення міста виявляються в місцевій зміні
температурного, електричного, магнітного та йонізаційних полів і вібрацій, які
значно перевищують природний фон. Інтенсивність шуму в містах промислово
розвинених країн щороку збільшується на 0,5—1 дБ. Рівні шуму на міських вулицях
становлять 85—87 дБ, що зумовлює зашумленість міських територій.

Основними забрудниками атмосферного повітря в містах є
об’єкти енергетики, промисловості й транспорт. У великих містах формується
власний мікроклімат. Істотно змінюється вологість, аеродинамічні, термічні та
радіаційні характеристики. Можуть спостерігатися локальні підвищення
температури повітря порівняно з температурою навколишнього середовища та
утворюватися смоги. На формування міського мікроклімату впливають викиди
теплоти й зміна режиму сонячної радіації, пило-газові викиди промислових
підприємств і транспорту, зміна теплового балансу за рахунок випаровування,
рельєф місцевості, що створюється міською забудовою, тощо. В загазованих містах
від раку легенів помирає значно більше людей, ніж у віддалених передмістях.
Зростає кількість захворювань на ларингіт, фарингіт, кон’юнктивіт, екзему,
пневмонію, інфаркт міокарда, бронхіальну астму, алергічні та інші хвороби.

Охорону атмосферного повітря в місті можна здійснювати шляхом
організації санітарно-захисних зон, архітектурно-планувальних рішень та
інженерно-організаційних заходів, до яких належить використання безвідходних та
маловідходних технологій, а також різні методи очищення газодимових викидів.

Місто є середовищем не тільки для проживання людей, а й для
існування різних видів рослин і тварин. Частково вони існують в одомашненому
(окультуреному) стані, інші ж можуть жити тільки в специфічних домашніх умовах
(оранжереях, теплицях, акваріумах тощо). Зустрічаються також дикорослі рослини
та дикі тварини.

Зелені насадження крім естетичного призначення мають значний
вплив на поліпшення міського мікроклімату, властивостей ґрунтів, очищення
повітря від забруднювальних речовин та збудників хвороб, шумопоглинання тощо.
Разом з тим деякі рослини можуть зумовлювати алергічні реакції. Багато тварин і
мікроорганізмів є збудниками чи переносниками хвороб.

Особлива роль належить зеленим зонам за межами міст, до
складу яких входять ліси й лісопарки. Вони виконують три основні функції:
захисну, санітарно-гігієнічну та рекреаційну. Загальні розміри зелених зон
встановлюють залежно від чисельності населення, природно-кліматичної зони та
загальної лісистості території. Розмір лісопаркової зони встановлюють залежно
від чисельності населення міста (табл. 1.3).

Міста чинять величезний негативний вплив на довкілля, що
виявляється насамперед у забрудненні атмосферного повітря. В повітрі міст
зосереджено до 86 % усіх забруднень, до 13 % припадає на решту суходолу і лише
1 % — на океанський простір. Іншим негативним фактором дії на здоров’я
мешканців міста є незадовільна якість питної води. Нерегулярне видалення
побутових відходів, їх накопичення та гниття зумовлюють погіршення
санітарно-гігієнічних умов і призводять до виникнення інфекційних захворювань.
Міський шум, особливо поблизу автомобільних і залізничних магістралей,
аеропортів, вокзалів та промислових підприємств стали причиною масових нервових
захворювань (неврозів та психічних хвороб). Напружений ритм міського життя
разом з погіршеною екологічною ситуацією спричинюють психоневрологічні розлади
та депресії, серцево-судинні й нервові захворювання, діабет тощо. Несприятливі
екологічні умови проживання населення послаблюють імунну систему і призводять
до скорочення тривалості життя та підвищеної смертності.

Поліпшення екологічного стану в містах має здійснюватись
шляхом поступової стабілізації зростання міст, обґрунтованого з еколого-економічних
позицій їх розміщення на території держави, вдосконалення господарських систем
та збільшення площ зеленої зони. Гострота екологічних проблем переважної
більшості міст світу спонукає до пошуку нових шляхів їх вирішення.

Основним принципом майбутнього містобудування є гармонізація
природного і соціального середовищ у місті. Тут можливі різні шляхи вирішення
цієї проблеми: будівництво невеликих міст або багатомільйонних мегаполісів зі
спорудженням сімейних котеджів чи багатоповерхових будівель. Сучасні тенденції
містобудування, зокрема мегаполісів, свідчать про те, що дедалі більша перевага
віддається будівництву невеликих житлових міст, які розташовані поблизу
промислово-ділової частини міста.

Міста майбутнього мають бути екологічно чистими з достатньо
великими зеленими зонами. Покрівлі передбачається використовувати для
спорудження сонячних колекторів, що дасть змогу заощаджувати до 25 % енергії.
Вони повинні гармонійно вписуватися в природні ландшафти з незайманими
природними екосистемами. Набуває певного поширення напрям підземного
будівництва. Під землею вже будуються гаражі, складські приміщення, торгові
центри, метро та інші побутові об’єкти. Особливого значення набуває будівництво
підземної транспортної мережі. Не виключено, що й житлова частина міста буде
розташована під землею, що дасть змогу заощадити будівельні матеріали під час
будівництва та теплову енергію під час проживання. Отже, основними завданнями в
майбутньому містобудуванні має бути вирішення екологічних проблем, пов’язаних з
нормальним проживанням населення в екологічно безпечних умовах.

1.2
Екологія радіаційно забруднених екосистем

Особливу загрозу для здоров’я людей та існування природних
біоценозів становить забруднення біосфери радіоактивними речовинами, які
небезпечні своїм йонізуючим випромінюванням. Значного поширення дослідження
згубного впливу радіації на біосферу набули з розповсюдженням ядерної зброї,
розвитком атомної енергетики і особливо після найбільшої в світі техногенної
аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 1986 р. Врешті-решт людство
усвідомило зростання загрози світової катастрофи в результаті безглуздого
використання ядерної зброї та небезпечного «мирного» атома в енергетиці.

Розрізняють йонізуючі випромінювання природного і штучного
походження. До недавнього часу, до середини XX ст., основним джерелом
йонізуючого випромінювання були природні джерела — Космос, гірські породи та
вулканічна діяльність. Радіацію можуть зумовити радіонукліди багатьох
елементів, що входять до складу гірських порід, переважно калій — 40, карбон — 14,
стронцій — 90, цезій — 137, йод — 131 та багато інших.

У різних регіонах Землі рівень природної радіації сильно
різниться, збільшуючись у десятки й сотні разів у районах родовищ уранових руд,
радіоактивних сланців, торієвих пісків, кристалічних порід та радонових
мінеральних джерел. До зон підвищеної радіоактивності в Україні належать Жовті
води, Кіровоградська область, Хмельник, Миронівка, Полісся та ін. Внаслідок
міграції радіонуклідів цезію, стронцію та інших з ґрунтів їх вміст у рослинах і
тваринах збільшується в 50—100 разів. Середня доза йонізуючого випромінювання в
сучасних промислово розвинених країнах становить 2,4 мЗв/рік. Загальний
радіаційний фон на території України становить 70—200 мбер/рік. На поверхні
Землі до 50 % загального радіаційного фону створює радон — 222, який утворюється
під час розпаду урану — 238, що міститься в гірських породах.

Нині основними джерелами радіоактивного забруднення біосфери
є джерела антропогенного походження: випробування ядерної зброї, аварії на
атомних електростанціях, підводних човнах та виробництвах радіоактивних
матеріалів тощо.

Розрізняють кілька видів йонізуючого випромінювання. Під час
радіоактивного розпаду утворюються α (альфа)-, (3 (бета)- і γ (гамма)-частинки.
Альфа-випромінювання є потоком позитивно заряджених ядер гелію,
бета-випромінювання — потік негативно заряджених швидких електронів і
гамма-випромінювання — короткохвильове випромінювання електромагнітної природи.
Альфа-випромінювання проникає на відстань кількох сантиметрів у повітрі й
кількох міліметрів — у тканинах, гамма-випромінювання — на відстань сотень
метрів.

Біологічна дія радіоактивного випромінювання полягає в
ушкодженні, йонізації або збудженні молекул (у тому числі ДНК), загибелі
клітин, виникненні мутацій тощо.

Кількісною оцінкою йонізації організму є доза опромінення.
Кількість поглинутої одиницею маси тіла енергії радіації називають поглинутою
дозою. За одиницю цієї дози прийнято грей (1 Гр = 104 ерг/г).
Вживають також поняття ефективна еквівалентна доза (ЕЕД), одиницею якої є зіверт.
Так, доза опромінення щитоподібної залози 1 Зв (зіверт) відповідає ЕЕД 0,03 Зв
(1 Зв = 100 Бер = 104 ерг/г = 1 ГР = 102 рад),
тобто рівномірне опромінення всього тіла дозою 0,03 Зв завдає такої самої шкоди
організму, як і доза 1 Зв при опроміненні тільки щитоподібної залози.

Чутливість різних організмів, а також органів одного
організму до радіоактивного випромінювання неоднакова. Згідно з правилом
Бергоньє — Трибондо, більшою чутливістю в межах одного організму
характеризуються недиференційовані клітини й тканини, яким властива підвищена
ферментативна активність. У людей і тварин — це кровотворні тканини та залози
внутрішньої секреції, у рослин — меристема. Особливо чутливі до радіаційного
опромінення кістковий мозок, епітелій травного каналу та клітини з високою
інтенсивністю процесів відновлення.

Для оцінки токсичності дози вживають поняття середньої
смертельної дози (ЛД50 — летальна доза 50 %), коли гине не менш як 50 %
організмів, що зазнали радіоактивного опромінення. Так, внаслідок одноразової
дії у-випромінювання ЛД5о для вірусів і бактерій становить 4500—7000
Гр, рослин — 10—1500, голубів — 25—30, собак — 2,5—10, людини — З— 5 Гр. Радіоактивне
опромінення людей дозами до 1 Гр підвищує ризик виникнення онкологічних
захворювань та прояву генетичних дефектів. Дія великих доз може спричинити
променеву хворобу.

Як вже зазначалося, джерела радіоактивного опромінення можуть
бути природного й антропогенного походження, тому потрібно завжди враховувати
дію всіх видів випромінювання. Люди і всі живі організми біосфери опромінюються
переважно природними джерелами — галактичним і сонячним опроміненням. Для
кожного мешканця Землі середня річна еквівалентна доза становить 2 мЗв
(мілізіверти). Мешканці України, за даними Міністерства охорони здоров’я,
отримують дозу опромінення 4,46 мЗв. Ця доза залежить від розташування житла
над рівнем моря, наявності поблизу радіоактивних джерел та планувально-архітектурних
особливостей міст.

Рівень гамма-фону в дерев’яних будівлях менший (до 50
мрад/рік), ніж у цегляних (до 100 мрад/рік) та залізобетонних (до 170
мрад/рік). До речі, варто нагадати, що авіапасажири залежно від географічної
широти опромінюються дозою 300—620 мрад/год. Ефективна еквівалентна доза
зовнішнього опромінення під час перебування в приміщенні становить 29 мбер/рік,
а сумарна (в приміщенні та поза ним) — 35 мбер/рік. Побутового опромінення в
приміщеннях людина зазнає від радону — газу без смаку і запаху. Нуклід
радону — 222 є а-випромінювачем. Менше радону міститься в деревині, цеглі й
бетоні, більше — в граніті, пемзі, шлаку, сухій штукатурці, будівельних блоках
з фосфогіпсу, в цеглі з червоної глини, отриманої з відходів виробництва
глинозему, відходів збагачення титанових руд або з доменних шлаків.
Використання цих матеріалів як будівельних призвело до зростання концентрації
радону в житлових приміщеннях.

Звичайна концентрація радону в повітрі становить 1—20 Бк/м3,
а в міських житлових приміщеннях при використанні вищеназваних матеріалів вона
підвищується до 20—69 Бк/м3. Допустимий рівень радонового
опромінення становить 200 Бк/м3. Багато радону утворюється під час
випаровування води в котельнях та ванних кімнатах. Так, концентрація радону у
ванній кімнаті в 40 разів більша, ніж у житловій. Після включення душу повітря
ванної кімнати насичується радоном за 15—17 хв. і потрібно понад 1,5 год., щоб
його концентрація зменшилася до вихідної. Зниження дози випромінювання радону
досягається частим провітрюванням приміщень, в яких знаходиться людина. Радон,
потрапляючи в організм, уражує гіпофіз, надниркові залози та інші залози
внутрішньої секреції. Він спричинює задуху, безсоння, тривожний стан, мігрень,
серцебиття. Можуть також розвиватися злоякісні пухлини в легенях, печінці й
селезінці.

Під час паління тютюну в приміщення потрапляють радіонукліди
радію, торію, урану, плюмбуму, плутонію та ін. Підвищену радіоактивність мають
фосфорити й сланці. Використання фосфоритів як сировини для виробництва мінеральних
добрив може призвести до радіоактивного забруднення ґрунтів та ґрунтових вод.

Надзвичайно великим джерелом радіоактивного забруднення є
випробування ядерної зброї. Хоча останнім часом завдяки досягнутим міжнародним
угодам про обмеження випробувань ядерної зброї надходження радіонуклідів у
біосферу значно зменшилося порівняно з 50—60-ми роками XX ст., проте
довгоживучі радіонукліди продовжують надходити із стратосфери на поверхню
Землі. Загальновідомо, що радіоактивні опади залежно від розміру часточок і
висоти їх виносу в атмосферу мають різні терміни осідання.

За розмірами частинок радіонукліди поділяють на локальні, або
ближні (понад 10 мкм), тропосферні (кілька мікрометрів) та стратосферні, або глобальні
(десяті й соті частки мікрометра). Радіоактивні частинки можуть викидатися на
висоту до 30 км. Під час вибухів ядерних бомб і великих аварій на атомних
електростанціях радіаційне забруднення поширюється по всій планеті й може
випадати з осадами на землю впродовж багатьох років. Коли в 1986 р. на Чорнобильській
атомній електростанції, розташованій на відстані 80 км від Києва, сталася
аварія, яку вважають найбільшою техногенною катастрофою в історії людства,
внаслідок викиду радіоактивного палива відбулося забруднення атмосфери над
усією планетою. Багато радіонуклідів потрапили в організм людини через органи
травлення, дихання та шкіру, але найбільше їх потрапляло з їжею. Відразу після
аварії основним радіонуклідом був радіоактивний йод — 131, що спочатку
накопичується в щитоподібній залозі, а потім з її гормонами надходить до
печінки і виводиться через нирки. Радіоактивний цезій — 137 накопичується
переважно в м’язах. Дуже небезпечними є радіоактивні нукліди стронцію — 90,
плутонію — 240 та плюмбуму — 239. Усього в атмосферу надійшло 77 кг радіоактивних
речовин, що відповідає випроміненню 1019 Бк або 50 млн Кі. Із загального
радіоактивного викиду на територію України потрапило 25 %, Білорусі — 70, Росії
та інших країн — 5 %. Внаслідок цієї аварії в Україні в зоні забруднення
опинилися 11 областей, до складу яких входить 169 населених пунктів та міста
Прип’ять і Чорнобиль. Радіоактивного ураження зазнало 2,5 млн. людей. Найбільше
постраждала від радіації Житомирська область, де на забрудненій території
проживає 362 тис. людей.

Відбулося також забруднення поверхневих джерел водопостачання
міста Києва. В перший період ліквідації наслідків аварії основна маса
радіоактивного забруднення осіла в намулах Київського водосховища. Як свідчать
дані моніторингових спостережень, відбувається неухильне просування
радіоактивного бруду в донних відкладах на південь, вниз по каскаду
Дніпровських водосховищ. Це викликає загрозу погіршення радіаційного стану в
Черкасах, Дніпропетровську, Запоріжжі та інших містах Придніпров’я.

Дуже важливою проблемою сучасної атомної енергетики є організація
ефективного захоронення відходів атомних електростанцій та відпрацьованих
радіоактивних матеріалів. Особливою проблемою є будівництво в Україні
постійного сховища відходів атомної енергетики.

1.3
Екологічні проблеми космосу

З моменту запуску першого штучного супутника Землі освоєння
космічного простору набуває дедалі більшого значення в людській діяльності
взагалі й економіці зокрема. Штучні супутники Землі використовують для
глобальних систем телебачення, радіо- й телефонного зв’язку, глобального
біосферного моніторингу, оперативного контролю лісів і посівів, геологічної та
військової розвідки, оптимізації маршрутів у мореплавстві й авіації, прогнозів
погоди тощо. Особливо великого значення набуває дослідження Місяця, близьких і
віддалених планет Сонячної системи з метою використання їхніх ресурсів для
потреб землян. На сучасному етапі щороку на космічну орбіту виводиться до 200
супутників.

Пілотовані космічні кораблі та орбітальні космічні станції,
так само як і літаки з пасажирами, належать до штучних антропогенних екосистем,
їх функціонування в космічному просторі з біологічними земними істотами може
бути забезпечене тільки в умовах, наближених до земних, оскільки людина, яка
пристосувалася до існування в земній біосфері, не може без земних ресурсів
існувати в космічному просторі. А тому в космічних кораблях і станціях
створюються штучні земні умови, зокрема мікроклімат, та на весь час перебування
в космосі беруться всі необхідні продукти харчування і створюється штучна атмосфера
в приміщенні. В космосі є тільки один ресурс — сонячна теплота, яку
використовують для добування необхідної енергії шляхом перетворення її на
електричну енергію за допомогою сонячних батарей.

Оскільки в космосі існує космічний вакуум, то для створення
штучної атмосфери необхідні певні компоненти, насамперед кисень і азот.
Технічно вирішена проблема регенерації повітря і води в космічному апараті.
Проте створювати продукти харчування в космічних умовах поки що не навчились, і
це є однією з головних перешкод на шляху до здійснення тривалих космічних
подорожей. Крім того, нині працюють над проблемою створення штучних ланцюгів
живлення, які включали б повний набір необхідних компонентів для забезпечення
біологічного колообігу речовин на орбіті і таким чином створювалися б необхідні
продукти харчування рослинного походження. Поки що в космічних апаратах не
здійснюється колообіг речовин, які забезпечують життєдіяльність, а це
унеможливлює створення комфортних умов для тривалих космічних польотів.

Нині до космічних досліджень долучилося багато країн. В
Україні при Національній Академії наук у 1992 р. також створено Центр
геокосмічних досліджень та Національне космічне агентство контролю і
дослідження космічного простору. Україна є космічною державою.

За роки освоєння космічного простору на космічні орбіти було
виведено тисячі космічних апаратів. Після використання ресурсу їх не повертають
на Землю, тому що це економічно недоцільно. В кращому разі їх спалюють у
верхніх шарах атмосфери. Це призвело до того, що в космічному просторі
накопичилося багато космічного сміття, яке не тільки забруднює космічний
простір, а й створює загрозу для подальших запусків нових космічних апаратів.

Під час запусків космічних апаратів ракети-носії та ракети,
які здійснюють орбітальні маневри, викидають відпрацьовані гази, що містять
пару води, оксиди карбону й нітрогену, сполуки хлору, вуглеводні, інертні гази
та багато інших шкідливих речовин, які забруднюють верхні шари атмосфери.
Оскільки атмосфера на висоті сотень кілометрів надзвичайно розріджена (густина
повітря в тисячі й мільярди разів менша, ніж у приземному шарі), вона дуже
чутлива до будь-яких не властивих їй домішок речовин земного походження. Більше
того, на сьогодні немає наукових досліджень, на основі яких можна достовірно
прогнозувати негативні наслідки впливу таких забруднень на біосферу Землі.

Приземний Космос також дедалі більше забруднюється різними
механічними уламками космічних апаратів. Сотні тисяч цих уламків, залишків
ракет-носіїв та численних супутників, що відпрацювали свій ресурс, обертаються
на навколоземних орбітах, створюючи реальну загрозу небезпечних зіткнень з цим
космічним металобрухтом.

Зіткнення з уламком навіть незначної маси може мати
катастрофічні наслідки, оскільки енергія зіткнення надзвичайно висока через
величезну космічну швидкість, з якою рухаються ці уламки та космічні об’єкти. Тому
країни, що запускають супутники, зокрема США, змушені організовувати спеціальну
службу контролю руху космічного металобрухту та захисту від нього космічних
кораблів. Деяким з пілотованих космічних апаратів «Шатл» доводилось змінювати
орбіту для уникнення зіткнення з цими уламками.

З метою зменшення забруднень космосу міжнародне
співтовариство (Токіо, 1999) обговорювало проблему зменшення забруднень
ближнього Космосу і прийняло низку рішень, спрямованих на вирішення цієї
проблеми. У США та Великій Британії працюють над проблемою знешкодження уламків
космічних апаратів за допомогою «знешкоджувальної нитки». Завдяки магнітному
полю Землі і за допомогою цих «ниток» уламки космічних апаратів можна зводити з
космічної орбіти. «Знешкоджувальні нитки» являють собою довгі стальні струни
або штори з багатьох стальних струн, які з’єднують з апаратами, що відпрацювали
свій ресурс. Потрапляючи за їх допомогою в магнітне поле Землі, апарати та їх
уламки згоряють у щільному шарі атмосфери.

1.4
Екологічні проблеми військово-промислового комплексу

Війни завжди несли з собою розруху (руйнування природних та
природно-антропогенних екосистем), загибель людей та величезні матеріальні
витрати, пов’язані з функціонуванням військово-промислового комплексу (ВПК).
Нині ці ВПК створюють загрозу глобальної ядерної війни, яка може призвести до
планетарної екологічної катастрофи і спричинити величезні забруднення навколишнього
природного середовища.

У результаті діяльності ВПК забруднюється природне середовище
навколо ракетних баз, аеродромів, на полігонах та навколо них. На території
України вони розташовані на Житомирщині, Чернігівщині, Сумщині, Миколаївщині,
поблизу Луцька, Брод, Червонограда, в Криму тощо.

Локальні воєнні конфлікти, які постійно виникають між
державами, завдають значної шкоди довкіллю. В разі виникнення глобального
воєнного конфлікту із застосуванням ракетно-ядерної, хімічної та
бактеріологічної зброї може статися повне руйнування біосферного середовища та
загибель людської цивілізації. Нині до озброєння армій долучається ще страшніша
зброя — космічна.

На функціонування військово-промислових комплексів
витрачаються величезні кошти навіть в умовах відносного спокою. За повоєнні
роки світова людська спільнота витратила на військові справи та озброєння понад
6 трлн. доларів. ВПК (армія і промисловість) світу обслуговує 45 млн. чоловік,
у тому числі військових близько 29 млн. чоловік. До нього входять 2125 тис.
танків, 35 тис. літаків та багато іншої складної військової техніки.

Для потреб військової промисловості у величезній кількості
витрачаються такі метали, як залізо, алюміній, нікель, золото, платина та
багато інших. Так, за підрахунками академіка О. Ферсмана, для функціонування
300 дивізій (6 млн. солдатів) під час другої світової війни потрібно було
щороку виробляти 30 млн. т чавуну і сталі, 10 млн. т цементу, видобувати 250 млн.
т вугілля, 25 млн. т нафти тощо.

Нині для виготовлення ядерної зброї видобувається та
переробляється значна кількість уранових руд. Сучасна мілітаристична економіка
споживає ще більше природних мінеральних ресурсів (енергії, пального, металів
та ін.). Так, великий бомбардувальник витрачає до 14 т/год палива, бригада
танків з 350 штук потребує близько 2,3 тис. т палива на день. Загальні витрати
всіх військових планети на сучасному етапі, за даними ООН, становлять понад
один трильйон доларів за рік.

Існування великих армій навіть у мирний час є джерелом
забруднення навколишнього природного середовища. У промислово розвинених
країнах для військових потреб використовується 1—3 % території. Тільки в
колишньому СРСР військові об’єкти займали 42 млн. га земель. Воєнні конфлікти
завжди завдають величезної екологічної шкоди довкіллю, пов’язані з величезними
витратами матеріальних і людських ресурсів. Тільки за 40 повоєнних років у
локальних війнах загинуло близько 40 млн. чоловік, у другій світовій війні —
близько 66 млн., у тому числі близько 27 млн. з колишнього СРСР. Зруйновано
величезну кількість міст і сіл, знищено заводи, фабрики, посіви. Ядерних
вибухів та радіоактивного забруднення зазнали японські міста Хіросіма і
Нагасакі. Після другої світової війни залишилося багато невикористаної хімічної
зброї, яка була затоплена у водах Балтійського моря, Атлантичного й Тихого
океанів, а також у відпрацьованих шахтах. А це переважно такі небезпечні
отруйні речовини, як іприт, люїзит, фосген та ін.

Особливу загрозу становлять сучасні глобальні війни із
застосуванням термоядерної зброї. За підрахунками вчених, після обміну ядерними
ударами потужністю 5000—10000 Мт, що є на озброєнні США та Росії, загине 1 млрд.
чоловік. Поранених буде втричі, а то навіть і в чотири рази більше. Ті, що
залишаться живими, будуть уражені променевою хворобою внаслідок радіаційного
забруднення води, повітря й ґрунтів. Істотно зміниться клімат на всій планеті,
який буде супроводжуватися буревіями, цунамі, смерчами та похолоданнями й
потепліннями. Останні спричинять танення льодовиків та затоплення прибережних
країн. Почнеться незворотна деградація біосфери.

Величезної шкоди завдають військові довкіллю в так званий
«мирний час», який постійно супроводжується локальними війнами на планеті. За
період «холодної» війни було проведено 508 випробувальних ядерних вибухів із
викидом 26 млн. Кі цезію — 137 і 20 млн. Кі стронцію — 90, тобто близько 6 т
високоактивних і довгоживучих радіоактивних ізотопів. За період 1961—1970 pp. у
Карському та Баренцовому морях затоплено 11 тис. контейнерів з радіоактивним
брудом, що містять переважно ядерне паливо з ядерних реакторів підводних човнів
та атомоходів. На Новій Землі було проведено 132 випробування ядерної зброї, у
тому числі 87 вибухів у повітрі ІЗ — у воді. Географічні дослідження свідчать,
що ці випробовування потужної ядерної зброї здатні спричинювати землетруси і
утворювати великі тектонічні тріщини.

Затоплення і захоронення хімічної та бактеріологічної зброї,
термін зберігання якої закінчився, приховує величезну небезпеку забруднення
природного середовища на великих територіях отруйними речовинами та патогенними
бактеріями — збудниками чуми, холери, тифу, сибірки тощо. Така зброя може
«вибухнути» непередбачено в будь-який момент і спричинити катастрофічні
наслідки. Зона дії бактеріологічної зброї набагато більша, ніж хімічної і
навіть ядерної. Одна бактеріологічна бомба вражає територію понад 100 тис. км2.

У деяких країнах розробляється «екологічна» зброя, яка має на
меті не тільки знищення живої сили супротивника, а й навмисне винищення
природи, затоплення територій, руйнування лісових масивів, отруєння
сільськогосподарських угідь, виникнення аварій на промислових підприємствах,
особливо на атомних електростанціях, з метою знищення його економічного
потенціалу. Використання потужної космічної зброї може призвести до
непередбачених глобальних катастрофічних наслідків, до знищення сучасної
цивілізації. То ж чи варто ризикувати заради самознищення?!

Отже, функціонування військово-промислових комплексів — це
війни, які несуть величезну розруху, винищення людей і всього живого на
планеті, руйнацію природних екосистем, а в разі ядерного конфлікту — і біосфери
загалом. Чи можливо нині відмовитися від утримання великих армій та запобігти
воєнним конфліктам? На превеликий жаль, сучасне людське суспільство до цього ще
не готове. Не готове будувати «ноосфер-не» суспільство, яке передбачав академік
В. І. Вернадський. До Організації Об’єднаних Націй вже неодноразово вносилися
пропозиції, що мають на меті обмеження воєнних конфліктів у світі та зменшення
негативних екологічних наслідків. Ці пропозиції включають:

— 
заборону використання природного середовища для ведення
«екологічної» війни;

— 
заборону виробництва і використання хімічної, бактеріологічної та
ядерної зброї;

— 
недопущення застосування гербіцидів для знищення рослинності та
інших засобів для руйнування природного середовища;

— 
недопущення руйнування небезпечних об’єктів, насамперед атомних
електростанцій та хімічних заводів, які здатні спричинити деградацію природного
середовища в особливо великих розмірах;

— 
заборону розміщення військових об’єктів та проведення воєнних дій
на територіях природних національних парків, заповідників та заказників;

— 
заборону використання космосу у воєнних цілях.

На
превеликий жаль, поки що ці пропозиції не знайшли одностайного схвалення і не
прийняті світовим співтовариством. Проте якщо людство прагне мати майбутнє,
воно неодмінно повинно прийняти ці пропозиції і прийти до вирішення конфліктних
питань політичним мирним шляхом.Розділ 2. Розвиток менеджменту та маркетингу у сфері неоекології

2.1
Екологічний менеджмент

Система екологічного менеджменту в країні визначається,
формується і регламентується Законом України «Про охорону навколишнього
природного середовища», прийнятого в 1991 р. Згідно з цим законом, метою
державного управління в галузі охорони довкілля є реалізація законодавства,
контроль за дотриманням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення
ефективних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і
раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості
державних і громадських органів у галузі охорони довкілля. Отже, державний
екоменеджмент включає чотири основні функції:

1. 
здійснення природоохоронного законодавства;

2. 
контроль за екологічною безпекою;

3. 
забезпечення проведення природоохоронних заходів;

4. 
досягнення узгодженості дій державних і громадських органів.

Для здійснення природоохоронного законодавства і контролю за
екологічною безпекою створено відповідну організаційну інфраструктуру, до якої
входять органи екологічної експертизи та екологічної інспекції. Екологічний
аудит покликаний забезпечити проведення ефективних природоохоронних заходів та
досягнення узгодженості дій державних і громадських органів. Екологічна освіта
і виховання та екологічний інжиніринг мають сприяти ефективному забезпеченню
проведення природоохоронних заходів на всіх рівнях державного управління в
галузі охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та
екологічної безпеки.

Ринково орієнтована економіка охоплює такі групи функцій
екоменеджменту: реструктуризація виробництва, приватизація, створення
конкурентного середовища і ринкового ціноутворення, програмно-цільового
розподілу фінансів, корпоратизації, децентралізації та гнучкого нормування і
оподаткування. Це функції змішаного екологічного менеджменту, в якому на
макрорівні діє державна управлінська інфраструктура, а на мікрорівні — ринкова.

На рівні підприємства до загальних функцій управління
належать:

— 
формування екологічної політики;

— 
визначення екологічних цілей та завдань відповідно до екологічної
політики;

— 
розроблення стратегічного плану реалізації екологічної політики;

— 
розроблення програми екологічного управління та механізму її
реалізації;

— 
реалізація програми екологічного управління в узгодженні з
елементами загальної системи управління;

— 
формування екологічної свідомості та мотивування;

— 
обмін інформацією та звітування;

— 
ведення документації екологічного менеджменту;

— 
оперативне управління;

— 
здійснення моніторингу;

— 
аналіз та вдосконалення.

Виконання системоутворювальних функцій екологічної політики,
визначення екологічних цілей і завдань, розроблення та реалізація екологічної
програми здійснюються за допомогою екологічного аудиту та екологічного
маркетингу.

2.2
Екологічний маркетинг

Завданням екологічного маркетингу є визначення потреби в
екологічно безпечній та іншій продукції, а також інтенсифікації умов її збуту
за мінімальних впливів під час її виготовлення та споживання на навколишнє
природне середовище, які порушують нормальне функціонування природних екосистем
зокрема та біосфери загалом. Отже, екологічний маркетинг — це управлінська
функціональна діяльність у складі загальної системи менеджменту підприємства,
спрямована на визначення, прогнозування та задоволення споживчих потреб таким
чином, щоб не порушувати екологічної рівноваги навколишнього природного
середовища і не впливати на стан здоров’я суспільства.

До основних функцій екологічного маркетингу у виробничій
сфері належать:

— 
вивчення попиту на екологічно безпечну продукцію, екологічне
ціноутворення;

— 
планування екологічно безпечного асортименту, збуту і торговельних
операцій;

— 
планування «зеленої» модернізації виробництва; вивчення пропозицій
на більш досконалі й нові очисні технології на основі висновків екологічних
аудитів;

— 
здійснення діяльності, що пов’язана зі збереженням та вибором
екологічно безпечного товаропересування;

— 
організація екологічно безпечного обслуговування споживачів. У
сфері природокористування маркетингові функції включають:

— 
освоєння природних ресурсів;

— 
встановлення платежів і цін на товари та послуги екологічного
призначення для отримання прибутку суб’єктами природокористування;

— 
розвиток всебічних форм торгівлі товарами та послугами
екологічного призначення;

— 
поділ ринків збуту товарів і послуг екологічного призначення
відповідно до природно-географічних територій, регіонів та окремих зон;

— 
залучення до екологічного ринку іноземних інвесторів;

— 
освоєння природних ресурсів і створення на їх основі конкурентоспроможної
на світовому ринку продукції екологічного призначення;

— 
мобілізацію механізмів трансформації екологічних потреб
потенційних покупців на екологічному ринку в ефективний попит на товари і
послуги екологічного призначення.

Виконання перелічених функцій здійснюється шляхом:

дослідження реальних і потенційних потреб споживачів
природних ресурсів, товарів і послуг екологічного призначення; дослідження
ринку та його можливостей, прогнозування ринкового попиту і ємності ринку в
сфері природокористування та охорони навколишнього природного середовища;

розроблення
стратегії екологічного маркетингу природокористування та відповідних
екологічних програм і заходів; маркетингове планування реалізації програмних
заходів.Розділ 3. Екологічна експертиза і екологічний аудит

3.1 Екологічна експертиза: її види та сфери застосування

Екологічна експертиза — це комплексний аналіз технологій,
матеріалів, устаткування, техніки, проектів, планів, прогнозів та іншої
документації, який проводять висококваліфіковані спеціалісти та експерти з
метою визначення відповідності поданих матеріалів чинному законодавству і
розробки конструктивних пропозицій щодо охорони навколишнього середовища.
Здійснюється вона на підставі Закону України «Про екологічну експертизу» (1995
р.). Проведення екологічної експертизи є обов’язковою умовою законодавчої,
управлінської, інвестиційної, господарської та інших видів діяльності, що
впливають на стан довкілля. Існують державна і громадська екологічні
експертизи, які здійснюються в межах України та м. Чернігова зокрема [14].

Екологічній експертизі підлягають:

· 
проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку
галузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районного
планування та інша передпланова і передпроектна документація;

· 
техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на
будівництво і реконструкцію (розширення, технічне переозброєння) підприємств та
інших об’єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього середовища,
незалежно від форм власності та підпорядкування, в тому числі військового
призначення;

· 
проекти інструктивно-методичних і нормативно-технічних актів та
документів, які регламентують господарську діяльність, що негативно впливає на
навколишнє середовище;

· 
документація на створення нової техніки, технологій, матеріалів і
речовин, у тому числі та, що закуповується ва кордоном;

· 
матеріали, речовини, продукція, господарські рішення, системи й
об’єкти, впровадження чи реалізація яких може призвести до порушення норм
екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє середовище чи створення
небезпеки для здоров’я людей;

· 
екологічно небезпечні діючі об’єкти та комплекси, в тому числі
військового та оборонного призначення.

Державна екологічна експертиза

Державну екологічну експертизу проводять експертні підрозділи
чи спеціально створювані комісії природоохоронних органів на основі принципів
законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та
довгострокового прогнозування [14].

Основними завданнями державної екологічної експертизи є:

· 
визначення екологічної безпеки господарської та іншої діяльності,
яка може нині або в майбутньому прямо чи посередньо негативно вплинути на стан
навколишнього середовища;

· 
встановлення відповідності передпроектних, перед-планових,
проектних та інших рішень вимогам законодавства про охорону навколишнього
середовища;

· 
оцінка повноти і обґрунтованості передбачуваних заходів щодо охорони
навколишнього середовища та здоров’я населення, які здійснюються
природоохоронними органами та органами охорони здоров’я.

До участі в проведенні державної екологічної експертизи
залучаються відповідні органи державного управління, представники науково-дослідних,
проектно-конструкторських та інших установ і організацій, вищих навчальних
закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій. Висновки державної
екологічної експертизи після затвердження природоохоронними органами є
обов’язковими для виконання. Позитивний висновок державної екологічної
експертизи є підставою для відкриття фінансування усіх програм і проектів.
Реалізація програм, проектів і рішень без позитивного висновку державної
екологічної експертизи забороняється [14].

Держава гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних
прав, до яких належать:

· 
право на безпечне для їхнього життя і здоров’я навколишнє
середовище;

· 
участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо
розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати
на стан навколишнього середовища, та внесення пропозицій до державних і
господарських органів, установ, організацій з цих питань;

· 
участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів;

· 
одержання у встановленому порядку повної і достовірної інформації
про стан навколишнього середовища та його вплив на здоров’я населення; набуття
екологічної освіти;

· 
подання до суду позовів до державних органів, підприємств,
установ, організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їхньому
здоров’ю та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє середовище;

· 
об’єднання в громадські природоохоронні формування;

· 
участь у проведенні громадської екологічної експертизи.

Громадська екологічна експертиза

Громадська екологічна експертиза здійснюється незалежними
групами спеціалістів з ініціативи громадських об’єднань, а також місцевих
органів управління за рахунок їхніх власних коштів або на громадських засадах.
Громадська екологічна експертиза проводиться незалежно від державної
екологічної експертизи.

Висновки громадської екологічної експертизи можуть
враховуватися органами, які здійснюють державну екологічну експертизу, а також
органами, що зацікавлені в реалізації проектних рішень або які експлуатують
відповідний об’єкт.

Проект і робочі проекти подаються на розгляд державної
екологічної експертизи у такому складі: паспорт проекту (робочого проекту);
загальна пояснювальна записка; генеральний план і паспорт; технологічні
рішення; будівельні рішення (водопостачання, каналізація, опалення,
вентиляція); охорона навколишнього середовища; кошторисна документація [14].

У матеріалах, що подаються на експертизу, обов’язково повинні
бути документи погодження господарської діяльності об’єкта, що проектується, з
органами державного нагляду. В зв’язку з цим на розгляд подаються такі
матеріали:

· 
затверджене завдання на проектування (розробку
техніко-економічного обґрунтування проекту, робочого проекту);

· 
дозвіл на проведення проектно-розвідувальних робіт або
архітектурно-планувальне завдання, якщо ділянка підприємства розташована на
міських землях;

· 
технічні умови з питань водопостачання, каналізації,
теплопостачання, вентиляції, рекультивації земель, утилізації і захоронення
відходів;

· 
рибогосподарська характеристика водойм, де передбачається забір
води або скидання очищених стічних вод;

· 
висновок органів охорони здоров’я щодо вибору земельної ділянки і
матеріалів, поданих на погодження;

· 
висновки щодо водопостачання і каналізації об’єктів, що
проектуються;

· 
висновки спеціалізованої організації по охороні і відтворенню
рибних запасів.

При вивченні матеріалів, поданих на експертизу, особливу
увагу звертають на:

· 
визначення доцільності будівництва об’єкта відповідно до аналогів
раніше запроектованих або діючих підприємств;

· 
техніко-економічний та екологічний рівень запроектованих об’єктів,
скорочення витрат матеріальних ресурсів у процесі будівництва та експлуатації
їх, рівень продуктивності праці;

· 
використання ефективних технологічних процесів виробництва,
впровадження комплексної механізації, автоматичних ліній, гнучких
автоматизованих систем, маловідходних і ресурсозберігаючих технологій;

· 
обґрунтованість вибору ділянки під будівництво об’єкта, а також
погодження його з планом району, в якому передбачається будівництво
підприємства, і погодження з загальними інженерними спорудами промислового
вузла;

· 
технологічні регламенти та відповідність їх проектним рішенням, що
розроблені проектними установами;

· 
наявність сировини;

· 
вірогідність кошторисної вартості будівництва;

· 
забезпечення раціонального використання земель, вод, лісів, надр
та інших природних багатств, дотримання правил і норм рекультивації земель,
охорони навколишнього середовища від забруднення;

· 
оптимальність прийнятих рішень щодо енерго-, водо-, газо-, паро- і
теплопостачання, каналізації, опалювання, вентиляції та використання вторинних
енергоресурсів;

· 
чисельність робітників, інженерів, управлінсько-адміністративного
персоналу для основного і допоміжного виробництва;

· 
забезпеченість робітників підприємства, що проектується, житлом,
соціально-побутовими спорудами і коштами на їх будівництво [14];

· 
доцільність і обгрунтованість проведення при розробці
проектно-кошторисної документації науково-дослідних і
дослідно-експериментальних робіт тощо.

Висновки щодо експертизи проектів і кошторисів на
будівництво, розширення, реконструкцію чи технічне переозброєння підприємства,
незалежно від вартості будівництва і джерел фінансування, повинні містити:

· 
коротку характеристику об’єкта (проекту підприємства), опис
основних практичних рішень і таблицю екологічних та техніко-економічних
показників;

· 
характеристику зовнішньої інженерної мережі з висновком про її
відповідність виданим технічним умовам;

· 
характеристику природоохоронних заходів;

· 
характеристику технологічних процесів з висновком про їх
відповідність найкращим світовим досягненням;

· 
загальний висновок з оцінкою якості проекту, включаючи кошторисну
документацію, що дозволяє рекомендувати проект до затвердження або прийняти
рішення про повернення його на доопрацювання;

· 
рекомендації щодо внесення виправлень і доповнень у проект при
наступному проектуванні.

У процесі роботи над проектом прийняті проектні рішення
порівнюють з іншими рішеннями і показниками, яких досягнуто у вітчизняному і
зарубіжному будівництві.

3.2 Екологічний аудит

Екологічний аудит дозволяє без додаткових бюджетних витрат
підсилити управління охороною навколишнього природного середовища, підвищити
ефективність державного екоменеджменту. Ось чому держава повинна бути
зацікавлена у запровадженні екологічного аудиту і створенні відповідних
правових та нормативних умов для його здійснення. Змішана державно-ринкова
система екоменеджменту задовольняє інтереси держави і громадськості та ринкові
структури. В ній не може бути протиріччя інтересів, тим більше, що екоаудит
заповнює ніші в управлінській структурі, які раніше не були заповнені. Перш за
все, це стосується сфери дії, впливу. Для екологічної інспекції підприємство —
це «чорна скринька» з вихідною екологічною «інформацією» у
вигляді скидів стічних вод і викидів в атмосферу, тобто забруднюючих навколишнє
середовище речовин. Екоінспекція контролює цю вихідну екологічну «інформацію»,
не втручаючись у внутрішні процеси в «чорній скриньці», тобто
підприємство. Внутрішні технологічні процеси і їх екологічна безпека — це
справа керівництва підприємства та його системи екоменеджменту [22]. Для того,
щоб цю справу виконувати кваліфіковано на рівні світових і державних вимог
екологічної безпеки, і потрібен екоаудит. Тобто, сфера дії екоаудиту — це
система екоменеджменту підприємства, його виробничі площі і прилегла місцева
територія на відстані 5 км по периметру, основні технологічні та допоміжні
процеси, будови, устаткування.

Екологічна безпека гарантується природоохоронним
законодавством шляхом здійснення запобіжних комплексних взаємопов’язаних
політичних, економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших
заходів. Комплексні заходи здійснюються підприємствами згідно з законодавчо
визначеними екологічними вимогами. В ринкових умовах державні вимоги
підсилюються конкурентною боротьбою за ринки збуту продукції або залучення
інвестицій для розвитку. Ринкові вимоги екологічної безпеки підприємства
потребують проведення систематичної незалежної і об’єктивної оцінки ступеня
екологічних ризиків. Це можливо зробити тільки завдяки екологічному аудиту.
Причому, результати таких оцінок є конфіденційними і призначаються, перш за все,
для керівництва підприємства. Таким чином, компетентний і кваліфікований
екологічний аудит сприяє підсиленню законодавчих

Типи екоаудиту, цілі та функції

Тепер самий час розібратися з типами екоаудиту, бо нині
склалася така ситуація, що це питання тлумачать по-різному. Перш за все треба
мати на увазі, що безпосередньо екологічний аудит пов’язаний з системою
екоменеджменту (підприємства, компанії, корпорації, галузі регіону тощо). Інші
типи екоаудиту мають оціночний характер і пов’язані з приватизацією або
інвестиційною діяльністю (експрес-оцінка ризиків, оцінка екологічного стану
ділянки). Таким чином, можна перелічити типи екоаудиту:

· 
екологічна експрес-оцінка інвестиційних ризиків (інвестиційний або
фінансовий екоаудит);

· 
оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є
підприємство, або власник змінюється в процесі приватизації;

· 
екоаудит продукції на стадії маркетингових досліджень;

· 
технічний аудит на стадії виробничої діяльності;

· 
аудит системи екоменеджменту підприємств.

Цілі і функції визначаються в залежності від типів екоаудиту
і формулюються за участю замовника.

Екологічна експрес-оцінка здійснюється з метою оцінки
відповідальності або ризику, які приймає на себе потенційний власник або
інвестор в зв’язку з ризиковим екологічним станом промислової ділянки або
шкідливим впливом підприємства на довкілля. Цей тип екологічного аудиту виконує
інвестиційні функції по врахуванню екологічних ризиків при впровадженні
приватизаційних програм або інвестиційних проектів [22].

Оцінка екологічного стану ділянки території, власником якої є
підприємство, визначається в процесі приватизації і може носити характер
експрес-оцінки, якщо метою її є оцінка інвестиційних ризиків, а також може
виконувати природоохоронні функції, якщо цей тип екологічного аудиту
проводиться регулярно і систематично у складі системи екоменеджменту регіону
або галузі.

Екоаудит продукції проводиться, в залежності від бажання
підприємства, у складі маркетингових досліджень ринку збуту продукції, і може
включати огляд процесів постачання, виробництва та збуту, які складають
життєвий цикл продукції та оцінку їх впливу на стан навколишнього природного
середовища і здоров’я людей. Можна сказати, що екоаудит продукції — це оцінка в
кінцевому результаті її екологічної чистоти і конкурентоспроможності.

Технічний аудит використовується безпосередньо підприємством
у вигляді підготовчого екологічного огляду для висновку щодо того, в якій мірі
воно дотримується вимог діючого природоохоронного законодавства та екологічних
нормативів, а також наскільки ефективно здійснюється екологічна політика
підприємства. Можна сказати, що цей екоаудит здійснює функції екологічного
самоконтролю.

Аудит систем екоменеджменту — це безпосередньо екологічний
аудит, при проведенні якого за міжнародними стандартами перевіряють наявність
на підприємстві документа, що визначає його екологічну політику, та дають
відповідні рекомендації щодо створення або вдосконалення такого документу.
Метою при цьому є розробка планів дій по гарантуванню екологічної безпеки на підприємстві,
впровадження програм радикального підвищення культури виробництва, відновлення
належного стану технологічного обладнання для зниження витоків і емісій
(«позеленення» технологій), втілення в життя оперативних планів
зменшення витрат енергії, води та сировини, тобто ресурсозбереження,
знаходження шляхів мінімізації відходів і вдосконалення управління відходами.
Цей тип екоаудиту, як бачимо, багатоцільовий і функціонально носить
еколого-системний характер. Вибір цілей залежить від замовника і рекомендацій
підготовчого екологічного огляду [22].

Наприклад, цілі проведення аудиту систем екоменеджменту (СЕМ)
можуть:

· 
визначити відповідність СЕМ підприємства відносно критеріїв аудиту
СЕМ;

· 
визначити відповідність впровадження та забезпечення СЕМ на підприємстві;

· 
визначити шляхи потенційного покращення СЕМ на підприємстві;

· 
оцінити здатність ефективної адаптації СЕМ до змін зовнішніх та
внутрішніх умов виробництва — оцінити СЕМ в організації, з якою мають намір
укласти контракт (наприклад, з потенційним постачальником або з партнером по
спільному підприємству).

Об«єкти і суб»єкти екоаудиту, аудиторські послуги

Об’єктами екоаудиту можуть бути будь-які види інвестиційної,
господарської, адміністративної діяльності, що здатні негативно впливати на
стан навколишнього середовища та здоров’я населення, зокрема:

· 
інвестиційні та приватизаційні програми і проекти розвитку
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та
підпорядкування, в тому числі військового призначення, діяльність яких пов’язана
з екологічним ризиком для навколишнього природного середовища та здоров’я
населення;

· 
кредитні угоди, інвестиційні підрядні контракти, реалізація яких
може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан
навколишнього природного середовища та здоров’я населення;

· 
галузеві та місцеві господарські і адміністративні рішення,

· 
реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів
чи негативного впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я населення,
господарську діяльність підприємств [22];

· 
екологічно небезпечні діючі об’єкти, системи, комплекси, в тому
числі військового та оборонного призначення;

· 
підприємства, організації та установи незалежно від формвласності
і підпорядкування, в тому числі військового призначення, господарська
діяльність яких пов’язана з екологічними ризиками для навколишнього природного
середовища та здоров’я населення;

· 
об’єкти, системи, комплекси загального природокористування і
забезпечення очищення стічних промислових і комунальних вод, зменшення
відходів, викидів і скидів виробництва;

· 
об’єкти приватизації майна державних підприємств і організацій.

Суб’єкти екологічного аудиту — це особи, які уповноважені
надавати екологічні аудиторські послуги підприємствам, організаціям, установам
та готувати екологічні аудиторські висновки. Суб’єктами екологічного аудиту є:

· 
аудитори, тобто фахівці, які мають відповідний кваліфікаційний
сертифікат та ліцензію на заняття аудиторською діяльністю;

· 
аудиторські фірми, тобто організації, в статутну діяльність яких
входить надання екологічних аудиторських послуг, та які мають відповідну
ліцензію згідно з законодавством.Висновки

Основними
напрямками розвитку нової екології є розвиток її прикладних аспектів. Інтенсивного
розвитку набули такі напрямки: урбоекологія, екологія радіаційно забруднених
екосистем, екологія космосу, екологія військового комплексу.

Екологічним менеджментом називається безпечне
управління природними процесами, яке визначається як біологічними особливостями
об’єкта управління, так і соціально-економічними можливостями управляючого.

Завданням
екологічного маркетингу є створення умов, які не впливають на навколишнє
середовище, для пристосування виробництва до ринкових вимог, розробки
екологічно чистої продукції, що має високу конкурентоспроможність, а також
інтенсифікація її реалізації і отримання додаткових прибутків унаслідок
екологізації виробництва і продукції.

Екологічна
експертиза являє собою комплексний аналіз технологій, матеріалів, устаткування,
техніки, проектів, планів, прогнозів та іншої документації, який проводять
висококваліфіковані спеціалісти та експерти з метою визначення відповідності
поданих матеріалів чинному законодавству і розробки конструктивних пропозицій
щодо охорони навколишнього середовища. Здійснюється вона на підставі Закону
України «Про екологічну експертизу» (1995 р.). Проведення екологічної
експертизи є обов’язковою умовою законодавчої, управлінської, інвестиційної,
господарської та інших видів діяльності, що впливають на стан довкілля. Існують
державна і громадська екологічні експертизи, які здійснюються в межах України.

Екологічний
аудит дозволяє без додаткових бюджетних витрат підсилити управління охороною
навколишнього природного середовища, підвищити ефективність державного
екоменеджменту. Сфера дії екоаудиту — це система екоменеджменту підприємства,
його виробничі площі і прилегла місцева територія на відстані 5 км по
периметру, основні технологічні та допоміжні процеси, будови, устаткування.Список використаної літератури

1. 
Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань: Навч. посібник.
– К.: Либідь, 2002. – 346 с.

2. 
Боков ВЛ., Лущик А.В. Основы экологической безопасности. — Симферополь:
Сонат, 1998. — 224 с.

3. 
Бойчук Ю.Д. Основи екології та екологічного права. – К., 2005. –
368 с.

4. 
Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона
навколишнього середовища. – Суми, 2002. – 284 с.

5. 
Гінсірук С.А. Регіональне природокористування: Навч. посібник. –
К., 1990.

6. 
Голубець М.А., Кучерявий В.П., Генсірук С.А. та ін. Конспект
лекцій з курсу «Екологія і охорона природи». К., 1990.

7. 
Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного
середовища. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 203 с.

8. 
Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа,
2003. – 358 с.

9. 
Злобін Ю.Л. Основи екології. — К.: Лібра, 1998. — 248 с.

10. 
Крисаченко В.С. Екологічна культура: теорія і практика. — К.:
Заповіт, 1996. — 108 с.

11. 
Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500 с.

12. 
Мазур И.И., Молдованов О.И. Курс инженерной экологии. — М.: Высшая
школа, 1999. — 447 с.

13. 
Масюк Н.Т. Введение в сельскохозяйственную экологию. —
Днепропетровск, 1989. — 192 с.

14. 
Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология. — Уфа: Восточный университет,
1998. — 256 с.

15. 
Новиков Ю.В. Природа и человек. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

16. 
Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек. — М.: ФАИР,
1998. — 320 с.

17. 
Принципи природокористування // Основи соціоекології. – К., 1995.

18. 
Розанов СИ. Общая экология. — СПб.: Лань, 2001. — 288 с.

19. 
Сахаєв В.Г., Шевчук В.Я. Економіка і організація охорони
навколишнього середовища: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 272 с.

20. 
Ситник К.М., Брайон В. Н, Городецкий А.В. Биосфера, экология,
охрана природы. — К., 1980.

21. 
Степановских А.С. Экология. — М.: ЮНИТИ, 2001. — 703 с.Додатки

Таблиця 1.1.

Показники урбанізованості населення Землі (станом на
01.01.1995)

Континент Чисельність
населення, млн. чол.

Чисельність
міського населення,

млн.
чол.

Частка
країн з показниками урбанізованості, %
Середня
урбанізованість, %
<20 20—40 40—60 60—80 >80

Немає

даних

Австралія і Океанія 27,9 19,6 25,0 25,0 0 0 16,67 33,33 70,25
Азія 33.22,6 1097,1 15,91 25,0 22,73 18,18 13,64 4,55 33,02
Америка
(Північна)
386,2 286,5 0 0 0 100 0 0 74,17
Америка
(Центральна і Південна)
382,2 268,0 0 18,75 37,5 18,75 15,63 9,38 70,12
Африка 720,4 222,2 15,38 51,92 21,15 5,77 1,92 3,85 30,84
Європа 750 535,7 0 6,67 24,44 40 20 8,89 71,43

Таблиця 1.2

Споживання і відходи міста з населенням 1 млн. чол. (за Г.В.
Стадницьким і А.І. Радіоновим)

Види
споживання та їх обсяг, т /добу
Види
відходів та їх обсяг, т /добу
Вода 625
000
Стічні
води
500
000
Продукти
харчування
2000 Тверді
відходи
2
000
Енергетичні
матеріали:
Газоподібні
викиди:
газ 2700 пил 150
нафта 2800 оксиди
сульфуру
150
бензин 1000 оксиди
нітрогену
100
вугілля 4000 оксид
карбону (IV)
450
органічні
речовини
100

Таблиця 1.3

Розмір лісопаркової зеленої зони міста

Чисельність
населення міста, тис. чол.
Розмір
лісопаркової зеленої зони, га/1000 чол.
Чисельність
населення міста, тис. чол.
Розмір
лісопаркової зеленої зони, га/1000 чол.
Понад
500 до 1000 Понад 250 до 500

25

20

Понад
100 до 250 До 100

15

10

Добавить комментарий