Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці, Й. Гербарта і А. Дістервега

Міністерство
фінансів України

Львівська
державна фінансова академія

Кафедра
соціальних та гуманітарних дисциплін

Реферат

з
курсу
Психологія
та педагогіка

на тему

Гуманізм педагогічних ідей Й. Песталоцці, Й. Гербарта і

А. Дістервега

Виконала:

Студентка

групи 310-ЕК

Малойван Р.

Львів
– 2010

Зміст

Вступ

Розділ 1. Педагогічні погляди і
діяльність Й.Песталоцці

Розділ
2.
Педагогічна система А.Дістервега

Розділ
3. Педагогічна теорія Йогана Фрідріха Гербарта

Висновок

Список
використаної літератури

Вступ

Педаго́гіка
(грец. παιδαγωγική —
майстерність виховання) —
наука
про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з
формування людини —
про зміст, форми і методи виховання,
освіту і навчання.

Основними
категоріями педагогіки є: формування особи, виховання, освіта, навчання. Під
формуванням особи, яке раніше позначалося терміном «виховання в широкому
сенсі», розуміється процес становлення людського індивідуума під впливом як
цілеспрямованих впливів (виховання у власному сенсі слова), так і
різноманітних, нерідко суперечливих впливів навколишнього середовища. У
сучасній зарубіжній педагогіці перша група дій на людину часто позначається
терміном «інтенціональне виховання», друга — «функціональне виховання».

Педагогічна
технологія — сукупність, спеціальний набір форм, методів, способів, прийомів
учення й виховних засобів, системно використовуваних в освітньому процесі, на
основі декларованих педагогічних для психолого-педагогічних установок.

Під
освітою розуміється процес і результат засвоєння системи знань, вироблення
вмінь і навичок, що забезпечує кінець кінцем певний рівень розвитку
пізнавальних потреб і здібностей людини і його підготовку до того або іншого
виду практичної діяльності. Розрізняють загальну й спеціальну освіту. Загальна
освіта забезпечує кожній людині такі знання, уміння
і навики, які необхідні їй для всебічного розвитку і є базовими для
отримання надалі спеціальної освіти, що має своєю метою підготовку до
професійної діяльності. За рівнем і обсягом змісту як загальна,
так і спеціальна освіта може бути початковою, середньою або вищою. Невід’ємною
частиною загальної освіти є політехнічна освіта.

Найважливішим
засобом освіти й виховання є навчання,
під яким розуміється процес передачі й активного засвоєння знань, умінь і
навичок, а також способів пізнавальної діяльності, необхідних для здійснення
безперервної освіти людини. Процес навчання є двостороннім, таким, що включає
як взаємозв’язані частини єдиного цілого: викладання —
діяльність педагога з передачі знань і керівництва самостійною роботою учнів і
діяльність учнів з активного оволодіння системою знань, умінь і навиків —
учення. Педагогіка входить у систему наук, які вивчають людину, людське
суспільство, умови його існування (філософія, етика, естетика, психологія,
політекономія, соціологія, історія, анатомія, фізіологія, медицина і ін.), і
використовує їх теоретичні положення, дослідницькі методи (зокрема математичної
статистики
і кібернетики),
а також результати конкретних досліджень.


Розділ
1. Педагогічні погляди і діяльність Й.Песталоцці

Й.Г.Песталоцці
(1746-1827) – видатний швейцарський педагог-демократ. Народився в Цюрiху у
родині лікаря. Вищу освіту здобував у Каролінському колегіумі. Протягом третини
століття керував навчально-виховними закладами, де на основі дослідної роботи
здійснював i розвивав свої педагогічні iдеї. Спочатку організував у своїй
садибі “Нойгоф” “Установу для бідних“ (1774-1780 рр.) – один з перших в історії
дослідний навчально-виховний заклад. З 1798 по 1799 рр. створив і утримував
притулок для сиріт у м. Станцi. У період 1800-1804 рр. Песталоцці керував
інститутом у Бургдорфi, який являв собою комплекс середніх шкіл – базу для
підготовки учителів. Цей інститут у 1804 р. переводить до м. Iвердон i там
керує ним до 1825 р. Роботу свого закладу поставив на високому рівні, чим
здобув світову славу.

Свій
багатий педагогічний досвід Песталоццi
теоретично узагальнив у творах “Лiнгард
i
Гертруда“ (1781-1787), “Як Гертруда вчить своїх дітей“ (1801), “Лебедина пісня“
(1826) та ін. У його працях спостерігається великий вплив Руссо,
особливо ідея зосередження головної уваги на особі вихованця як центральної
точки всіх виховних дій.

Освіту
та виховання Песталоцці розглядав як основний засіб перебудови суспільства на
розумних і справедливих началах. Він одним із перших серед педагогів звернувся
до питання всенародної загальної освіти, оскільки головну причину бідувань
простих людей вбачав у їх неуцтві та невмінні раціонально вести господарство.
Спрямувавши свої зусилля на покращання життя селян, Песталоцці вважав, що
виховання їх дітей повинно полягати у розвитку всебічної здатності до праці та
“діяльної любові один до одного“.

Народну
школу Песталоцці бачив, передусім, як трудову. Підготовку дітей до праці він
мислив собі у тісному поєднанні з їх фізичним, моральним і розумовим розвитком.
Песталоцці висунув ідею поєднання навчання дітей з їх продуктивною працею, яку
реалізував у “Нойгофі“. Проте це поєднання у нього носило механічний характер.

Головним
методологічним положенням у поглядах Песталоцці виступає його твердження, що
моральні, розумові та фізичні сили людської природи (за його термінологією сили
серця, розуму і руки) мають властивість до саморозвитку, до діяльності.
Виховання ж покликане допомогти саморозвитку і спрямувати його у потрібному
напрямку.

Основним
у вихованні Песталоцці називає принцип природовідповідності. Властиві кожній
дитині від народження задатки сил і здібностей треба розвивати, вправляючи їх у
тій послідовності, яка відповідає природному порядку та законам розвитку
дитини, тобто починати з найпростішого і поступово підніматися до дедалі
складнішого.

Метою
виховання повинен бути різнобічний і гармонійний розвиток всіх природних сил та
здібностей дитини.

У
пошуках загального методу виховання Песталоцці розробив теорію “елементарної
освіти“, яка складає так званий метод Песталоцці. Спираючись на принцип
природовідповідності, він виділив три найпростіші елементи, з яких повинно
починатися будь-яке навчання: число (одиниця), форма (пряма лінія), слово
(звук). Елементарне навчання у нього зводиться, передусім, до вміння
вимірювати, рахувати i володіти мовою. Свій елементарний метод Песталоцці
розповсюджує на всі сторони виховання дитини.

Інтелектуальне
виховання Песталоцці ґрунтує на ідеї розвиваючих цілей і завдань навчання. Він
був першим з педагогів, хто диференціював змістову і розвиваючу сторони
навчального процесу та розвинув ідею розвиваючого шкільного навчання. Надаючи
велике значення оволодінню знаннями він вважає, що воно повинно підкорятися
більш головному – розвитку здібностей дитини.

Песталоцці
намагається здійснити навчання через розроблену ним систему спеціальних вправ.
Процес навчання повинен будуватися на принципі послідовного і повного переходу
від частини до цілого, від простого і легкого до більш складного і важчого.
Оволодіння знаннями необхідно поєднувати з розвитком у дітей уміння
користуватися ними.

Пізніше
К.Д.Ушинський назвав ідею розвиваючого навчання “великим відкриттям
Песталоцці“, яке назавжди залишить за ним ім’я першого народного вчителя. Хоч
слід відзначити, що Песталоцці дещо розмежовує i протиставляє розвиток мислення
дитини i нагромадження нею знань.

Прагнучи
психологізувати навчання, Песталоцці розробив теорію “природного шляху
пізнання“. Він вважав, що у дитини процес пізнання починається з чуттєвих
сприймань, які після цього переробляються свідомістю. Отже, всяке навчання
повинно спиратися на спостереження і дослідження. Тому найважливішою основою
навчання Песталоцці вважав наочність, через яку дитина шляхом спостереження
отримує правильні уявлення про світ, розвиває мислення і мову. В обґрунтуванні
цього принципу Песталоцці пішов далі від Коменського. Він розкрив роль
наочності у розвитку логічного мислення дитини під час навчання і, спираючись
на свою теорію пізнання, дав цьому психологічне пояснення.

Виходячи
із своїх загальнодидактичних положень, Песталоцці заснував методику початкового
навчання. Він відкинув книжне початкове навчання, яке ґрунтується на
запам’ятовуванні і переповіданні, і вимагав щоб дитина з ранніх років сама вела
спостереження і розвивала свої здібності. Песталоцці відстоював звуковий метод
навчання грамоти, що було надзвичайно важливо тоді, коли скрізь панував
буквоскладальний метод. Для навчання дітей рахунку, вимірюванню, засвоєнню
дробів, а також написання елементів букв, Песталоцці використовував квадрат. Цю
ідею розвинули його послідовники, створивши так званий “арифметичний ящик“,
який використовують у деяких західних школах i понині.

Фізичне
виховання Песталоцці називає найпершим видом розумного впливу дорослих на
дитину. Його основою є природне прагнення дитини до руху. Здійснювати фізичне
виховання потрібно через систему вправ, що спираються на найпростіші рухи, коли
дитина ходить, бігає, їсть, п’є, піднімає тощо. Песталоцці підкреслює значення
фізичного виховання не тільки для розвитку фізичних сил і можливостей дитини,
але й для підготовки її до праці.

У
сфері трудового виховання Песталоцці прийшов до думки про необхідність
підкорення дитячої праці педагогічним вимогам і висунув принципово нове
положення: дитяча праця здійснює позитивний вплив на дитину лише за умови, коли
ставить перед собою виховні і моральні завдання. Розглядаючи трудове виховання
однією з найважливіших складових свого методу, Песталоцці мав на меті створити
“Азбуку умінь“, яка б вміщувала фізичні вправи в сфері найпростіших видів
трудової діяльності: бити, носити, кидати, штовхати тощо.

Трудова
елементарна освіта, як вважає Песталоцці, повинна допомогти молоді оволодіти
основними прийомами і загальною культурою праці. Ці його висловлювання
історично підготували виникнення теорії політехнічної освіти.

Релігійно-моральне
виховання за Песталоцці полягає вихованні гуманних почуттів до людей, дійової
любові до них. Велика роль у цьому належить сім’ї,
особливо важливе значення надається материнському вихованню. Моральне виховання
повинно вдосконалюватися і в школі. Песталоцці наполягав, щоб моральну
поведінку дітей формувати не повчаннями, а розвитком у них через вправи і
вправляння моральних почуттів і нахилів. Найпростішим моральним почуттям
Песталоцці називає інстинктивно виникаючу у немовляти любов до матері. У
подальшому це почуття усвідомлюється дитиною i переноситься спочатку на батька,
сестер, братів, потім на вчителя i шкільних товаришів i, нарешті, на свій
народ, на всіх людей.

Песталоцці
був одним із перших педагогів, які звернулись до розробки проблеми
взаємозв’язку сім’ї і школи у вихованні дітей. Розробляючи теорію “елементарної
освіти“, Песталоцці передбачав, щоб вона була простою і доступною для
опанування кожній матері. На основі цієї теорії він розробив завдання, зміст і
методику першочергового виховання і навчання у сім’ї, яке має удосконалюватись
у школі. Вважав, що мати повинна з раннього віку розвивати фізичні сили дитини,
прививати їй трудові навички, виховувати любов до оточуючих людей, вести до
пізнання оточуючого світу.

Запропонований
Песталоцці підхід до виховання і навчання дітей має індивідуалізуючий характер,
що тоді було великою новиною. Він вимагає від педагога вивчення і врахування на
практиці індивідуальності дитини, надання їй не тільки елементарних відомостей,
але й розбуджування та скріплювання її духовних сил, морального і суспільного
ушляхетнювання. Цим Песталоцці переосмислив соціальну роль учителя і дав
зрозуміти, що для успішного виховання молоді потрібні професійно вишколені
вчителі.

Розділ
2. Педагогічна система А. Дістервега

песталоцці гербарт дістерверг педагогічний

А.
Дістервег (1790-1866) – видатний німецький педагог-демократ, один із найбільш
відомих послідовників Песталоцці. Народився у німецькому
місті Зiген в сім’ї чиновника-юриста. Дістервег навчався у Герборнському, а
потім у Тюбінгенському університетах, здобувши там вчений ступінь доктора філософії.
У різні часи працював домашнім учителем, викладав у середніх школах Вормса,
Франкфурта-на-Майнi, у період з 1819 по 1847 рік був директором учительських
семінарій у Мерсi та Берліні (викладав там педагогіку, математику, німецьку
мову).

Дістервега
ще при житті називали “вчителем німецьких учителів“. Він прагнув до об’єднання
німецького вчительства, у 1848 році був обраний головою “Всезагальної
вчительської спілки“, а пізніше – від учительства представником до прусської
Палати депутатів.

З
1827 р. i до смерті Дістервег видавав журнал “Рейнські листки для виховання i
навчання“, де опублікував понад 400 статей, а з 1851 р. ще й випускає журнал
“Педагогічний щорічник“. У своїх статтях особливу увагу приділяв проблемам
народної школи. Він написав понад 20 підручників для учнів, кілька посібників
для вчителів, серед яких найбільш відомим є “Керівництво до освіти німецьких
учителів“ (1835).

Дістервег
виступив на захист ідеї загальнолюдського виховання. У людей потрібно
виховувати в єдності любов до всього людства i до свого народу.

Як
і Песталоцці, Дістервег вважав, що людська природа проявляє себе у задатках.
Але, на відміну від свого попередника, він писав, що цим “задаткам дана лише
можливість до розвитку й освіти“. Завдання виховання – збуджувати і спрямовувати
самодіяльний розвиток цих задатків.

Головну
мету виховання він вбачав у гармонійному розвитку всіх можливих задатків людини
для “служіння істині, красі i добру“. Досягнення цієї головної мети, на думку
Дістервега, відбувається через самодіяльність.

Дістервег
вважав, що правильно і розумно організоване виховання повинно будуватися з
урахуванням трьох принципів: природовiдповiдностi,
культуровiдповiдностi
та самодіяльності.

Принцип
природовiдповiдностi
виховання розглядав як головний і пояснював його як необхідність здійснювати
виховання у строгій відповідності до природного розвитку дитини з урахуванням
її вікових та індивідуальних особливостей.

Принцип
культуровiдповiдностi означає, що природовідповідне виховання треба узгоджувати
ще й з конкретними соціально-історичними умовами життя дитини, з духовним
життям суспільства. Дитину потрібно виховувати для даного часу і у
відповідності до умов життя даного народу, враховувати всю культуру у широкому
смислі й, особливо, культуру країни, яка є батьківщиною для дитини.

Принцип
самодіяльності полягає у необхідності розвитку дитячої творчої активності,
ініціативності, що передбачає вільне самовизначення особистості, сприяє
розвитку всіх задатків дитини.

Спираючись
на ці принципи, Дiстервег створив дидактику розвиваючого навчання, зробивши
наступний крок у розвиту започаткованої Песталоццi ідеї розвиваючого навчання.

У
своєму “Керівництві для освіти німецьких вчителів“ Дістервег сформулював цілу
систему дидактичних принципів та правил, які відображують в цілому його погляди
на розумову освіту школярів.

Головним
завданням навчання, за Дістервегом, є розвиток розумових сил i здібностей
дітей. Але, надаючи перевагу формальній освіті над матеріальною, він не
відкидав другої, а тісно їх пов’язував. На його думку, розрив формальних і
матеріальних цілей навчання веде до втрати змісту останнього. Роль розвиваючого
навчання тим більша, чим молодша дитина, причому початкова перевага формальної
освіти над матеріальною з віком учнів поступово втрачається.

Дістервег
запропонував і обґрунтував розвиваючий (елементарний) метод навчання, який
орієнтований на активність і самостійність учнів. При такому методі вчитель
веде заняття у діалогічній формі, коли запитання задаються як з боку самого
вчителя, так i з боку учнів. Цей метод вчить дитину вільно мислити. “Поганий
вчитель повідомляє істину, хороший вчить її знаходити“.

Серед
дидактичних методів, як стверджує Дістервег, добрі ті, які спонукають учнів до
самодіяльності. Але, переоцінюючи роль бесіди при навчанні, він недооцінює при
цьому роль розповіді.

Великого
значення у навчанні Дістервег надавав наочності, що виражено у сформульованих
ним правилах йти у навчанні від чуттєвого сприймання до понять, вiд одиничного
до загального, вiд конкретного до абстрактного. Принцип наочності тісно
пов’язаний у нього з послідовністю і неперервністю навчання. Ця вимога
відображена у правилах іти у навчанні від близького до далекого, вiд простого
до складного, від легкого до важкого, від відомого до невідомого.

Успішне
навчання, на думку Дістервега, завжди носить виховуючий характер. Воно не
тільки розвиває розумові сили дитини, але й формує всю її особистість: її волю,
почуття, поведінку.

Методика
Дiстервега також передбачає здійснення навчання захоплюючим, цікавим. Для цього
в учнів потрібно пробуджувати інтерес до нього. Все це можна досягти через: 1)
різноманітність, 2) енергійність, 3) особистість вчителя.

У
справі навчання і виховання керівну і вирішальну роль відводить учителю.
Дістервег популяризував вчительську професію і поставив ряд вимог до особи
вчителя:


досконало знати свій предмет, любити свою професію i дітей;


бути рішучим, енергійним, мати тверду волю i характер, весь час вести дiтей
вперед, не відступаючи від своїх принципів;


мати громадянську мужність і свої власні переконання;


ніколи не зупинятись – весь час працювати над власною освітою;

Розділ 3. Педагогічна теорія Йогана
Фрідріха Гербарта

Й.Ф.Гербарт
(1776-1841) – німецький філософ, психолог і педагог. Він
був прихильником асоціативної психології. Народився в сім’ї чиновника-юриста.
Здобув університетську освіту. Працював на посаді професора в Геттінгенському
та Кенінгсбергзькому університетах, де читав лекції з філософії, психології і
педагогіки. Педагогічні ідеї Гербарта отримали розвиток у його творах “Загальна
педагогіка, виведена з мети виховання“, “Нариси лекцій з педагогіки“ й ін.

Він
вважав, що все психічне життя людини складається з “реалів“, основою яких є
уява. Встановлював обмежені можливості (“поріг“) у розумовому розвитку людини і
пізнанні нею світу, оскільки весь процес психічної діяльності зводив до
механічних комбінованих видозмін уяви.

Герберт
виступав за наукову самостійність педагогіки. Він критикував тих, хто будував
педагогіку лише з досвіду, а також і тих, хто виводив її з філософських систем.
Вважаючи, що для успішної педагогічної роботи необхідно попередньо оволодіти
педагогічною теорією, Гербарт розробив систему педагогічної науки на основі
психології і етики.

У
справі виховання Гербарт ставить перед школою цілі: можливі – підготовка
майбутніх дорослих людей у галузі певної спеціальності, і необхідні –
підготовка їх до роботи в будь-якій галузі діяльності. У
цілому треба прагнути до виховання “доброчесної“ людини.

Загальна
мета виховання, за Гербартом, повинна полягати у досягненні гармонії волі з етичними
ідеями і в розвитку багатостороннього інтересу. Процес виховання він ділить на
три складові: керування дітьми, виховуюче навчання і моральне виховання.

Систему
керування дітьми Гербарт ґрунтував на власній ідеї про те, що дитині природно
притаманна “дика пустотливість“, тому вона порушує встановлені у школі порядки,
проявляє недисциплінованість. Щоб забезпечити виховання і навчання, треба
приборкати цю “дикість“. Гербарт пропонував у системі керування такі засоби, як
погроза, нагляд, наказ, заборона, фізичні покарання, як допоміжні засоби –
авторитет і любов вихователя.

Гербарт
висунув ідею виховуючого навчання. Процес виховуючого навчання ґрунтував на
розвитку шести видів багатостороннього інтересу: емпіричний (до навколишнього
світу), спекулятивний (до пізнання речей і явищ), естетичний (до прекрасного),
симпатичний (до близьких), соціальний (до всіх людей), релігійний (до служіння
“найвищому духові“). Перші три види інтересу повинні задовольнятись вивченням
предметів природничо-математичного циклу, а інші три – гуманітарних дисциплін.

У
другій пол. XIX ст. було популярним вчення Гербарта про чотири ступені
навчання: виразність, асоціація, система, метод. Ці ступені повинні мати місце
на кожному уроці незалежно від його змісту і віку учнів. На першому ступені
(виразність) здійснюється початкове ознайомлення учнів з новим матеріалом з
широким використанням наочності; на другому ступені (асоціація) у процесі
вільної бесіди відбувається встановлення зв’язків нових уявлень з попередніми;
третій ступінь (система) характеризується зв’язним викладенням нового матеріалу
з виділенням основних положень, з виведенням правил і формулюванням законів; на
четвертому ступені (метод) в учнів у процесі виконання вправ виробляється
навичка використання набутих знань на практиці.

Гербарт
розробив теорію видів навчання: описового (виявити досвід учня і розширити його
через наочність, розповідь та заучування матеріалу), аналітичного (розподіл
матеріалу на складові частини і надання уяві учнів певної системи),
синтетичного (узагальнення вже відомого матеріалу, зведення його до системи).

Ставлячи
вище за все розвиток уявлень і формального мислення в учнів, Гербарт відводив
головне місце у навчальному плані вивченню древніх мов і математики, які, на
його думку, найкраще дисциплінують розум. Меншого значення надавав предметам
природничого циклу. Він вважав, що дитина у своєму розвитку повторює шлях,
пройдений людством, тому дитині ближче і більш зрозуміле життя древніх народів,
ніж сучасників. У зв’язку з цим пропонував до 14 років вивчати передусім мову,
літературу й історію античного світу, математику і географію.

Система
морального виховання дітей у Гербарта базується на п’яти моральних ідеях: ідея
внутрішньої волі (усунення “внутрішнього розладу“), ідея вдосконалювання
(поєднання сили і енергії волі та забезпечення “внутрішньої гармонії“), ідея
приязні (погодження волі однієї людини з волею інших), ідея права
(розв’язування конфліктів між волею людей), ідея справедливості (визначення
нагороди чи покарання тому, хто цього заслужив). Щоб моральне
виховання дало бажані наслідки, Гербарт пропонує застосовувати засоби керування
дітьми.

Педагогічні
ідеї Гербарта мали значний вплив на розвиток педагогіки, вони поширились у
другій пол. XIX- поч. XX ст. по всіх країнах Західної Європи. Гербарт мав
багато послідовників, які розвинули й оформили його ідеї у окремий педагогічний
напрям – гербертіанство.

Висновок

У
рамках педагогіки існує ряд відносно самостійних розділів, пов’язаних із
дослідженням окремих сторін учбово-виховного процесу. Розробкою цілей, завдань,
змісту, принципів, методів і організації освіти й навчання займається дидактика
(теорія освіти й навчання); питання формування етичних якостей особи,
політичних переконань, естетичних смаків, організації різноманітної діяльності
учнів складають предмет теорії й методики виховання. Дослідженням сукупності
всіх організаційно-педагогічних проблем, пов’язаних з управлінням народною
освітою, мережею й структурою учбово-виховних установ і керівництвом їх
діяльністю, займається школознавство.

У
цілях конкретизації науково-дослідної роботи в області педагогіки і
поглибленого професійного вивчення педагогіки як учбового предмету виникає
потреба у виділенні специфічних особливостей виховання і навчання окремих
вікових або професійно орієнтованих груп населення (діти дошкільного віку, учні
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних, середніх спеціальних або вищих
учбових закладів, військовослужбовці
і т. д.).
У цьому разі умовно говорять про П. дошкільною, шкільною, вузівською тощо й
розглядають питання організації й методів виховання й навчання даного контингенту
учнів з урахуванням специфіки прояву в цих умовах педагогічних закономірностей.

До
власне педагогіки примикають методики викладання окремих учбових дисциплін, що
вивчаються в учбових закладах різного типу; дефектологія, що досліджує
психофізіологічні особливості розвитку аномальних дітей, закономірності їхнього
виховання, освіти і навчання (з виділенням вузькоспеціалізованих галузей:
теорія і методика виховання, освіти і навчання глухих і слабочуючих дітей —
сурдопедагогіка; сліпих і слабобачучих —
тифлопедагогіка, з недоліками розумового розвитку —
олігофренопедагогіка,
з порушеннями мови —
логопедія); історія педагогіки,
що вивчає розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні
історичні епохи.

Список
використаної літератури

1. 
Абрамова Г.Г. Введение в практическую психологию. – М., 1995

2. 
Альбуханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности.–
М., 1973.

3. 
Асмолов А.Г. Психология личности: учебник. – М., 1990.

4. 
Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості: навчальний
посібник для студентів. — Харків, 1996.

5. 
Василюк Ф.Б. Психологія переживання. — М., 1989.

6. 
Вилюнас В.І. Психологические механизмы мотивации человека. – М.,
1990.

7. 
Гальбух Ю.З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика,
педагогіка. – К., 1993.

8. 
Джемс У. Психология. — М., 1991.

9. 
Долинська Л.В., Левченко М.В., Чепелєва Н.В., Уманець Л.І. Активні
методи в роботі практичного психолога. — К., 1994.

10. 
Зеличенко А. Психологія духовності — М., 1990.

11. 
Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток
особистості. – К., 1989.

12. 
Климов Е.А. Психология учебник для средней школы. — М., 1997.

13. 
Кон П.Г. Психология ранней юности книга для учителя. — М., 1989.

14. 
Личко А.Е. Подростковая психотерапия: руководство для врачей.-
М.,1985.

15. 
Основи практичної психології: підручник для вищих навчальних
закладів освіти. / Колектив авторів: В.Г. Панок, Н.В Чепелєва, Г.М. Титаренко
та ін. – К., 1998.

16. Психология личности: тесть, почерки, методики. / Авторы –
составители Н.В. Рябчикова — М., 1995.

Добавить комментарий