Сприймання чужого мовлення, відтворення готового тексту

ПЛАН ЗАНЯТТЯ № 24

Тема заняття:

Сприймання чужого мовлення.
Відтворення готового тексту

Мета заняття:

Дидактична

Учень розуміє
зміст висловлювання (тривалість звучання художніх текстів 11-12 хв., інших
стилів — 10-11 хв.), адекватно сприймаючи його основну думку, особливості
побудови і мовного оформлення;

користується
різними видами аудіювання; видами запису почутої інформації (докладним
записом, тезами, конспектом, докладним і коротким планами); оцінює почуте,
висловлює власну думку;

складає
анотацію на прочитане; оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму і
мовного оформлення; редагує написане з урахуванням вимог до культури
мовлення.

Виховна —

Виховувати грамотну особистість

Розвиваюча —

розвивати
зв«язне мовлення, виразність читання, пам»ять, логічне мислення,
самостійність, творчі нахили, естетичні смаки, вміння аналізувати, робити
висновки, здібності до самовираження, самомоніторингу, самопрезентації
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Слухання, аудіювання
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:

Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису
української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і
культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська
мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української
мови. — К., 1999.

Технічні засоби навчання комп’ютер

ХІД ЗАНЯТТЯ

1. Організаційний момент

1.1 Привітання студентів.
Перекличка.

1.2 Підготовка аудиторії до
заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з
темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання

4.
Актуалізація опорних знань (повторення вивченого)

Робота
з текстом (читання або слухання і аналіз авторського тексту)

Учні
читають (слухають) текст, виконують завдання: визначають тему, головну думку,
задачу, яку ставив автор, кому він адресує свій текст;
добирають заголовок або аналізують відповідність заголовкa тексту його темі,
основній думці; визначають тип тексту, стиль, жанр;
пояснють за допомогою чого автор розкриває власний комунікативний задум
(виковистання нової інформації, засобів мовної виразності
та ін.).

5.
Коментар відповідей та робіт студентів

6.
Вивчення та повторення матеріалу:

Будь-який
термін уводиться в науковий текст згідно з суворими «правилами
гри».
Ці правила включають такі основні положення:

1)
системність;

2)
однозначність;

3)
точність;

4)
відсутність експресії;

5)
стилістична нейтральність.

Найпоширенішими
способами творення термінів є суфіксальний та префіксальний. Наприклад:
ділення, архаїзм, полігібрид.

Системи опалення

Системи опалення
являють собою комплекс елементів, необхідних для нагрівання приміщень в
холодний період року. До основних елементів систем опалення належать джерела
тепла, теплопроводи, нагрівальні прилади. Теплоносіями можуть бути нагріта
вода, пара чи повітря.

Системи опалення
поділяють на місцеві та центральні
.

До місцевого
відноситься пічне та повітряне опалення, а також опалення місцевими газовими та
електричними пристроями. Місцеве опалення застосовується, як правило, в
житлових та побутових приміщеннях, а також в невеликих виробничих приміщеннях
малих підприємств.

До систем центрального
опалення відносяться: водяне, парове панельне, повітряне, комбіноване.

Водяна та парова
системи опалення в залежності від тиску пари чи температури води можуть бути
низького тиску (тиск пари до 70 кПа чи температура води до 100 °С) та високого
тиску (тиск пари більше 70 кПа чи температура води понад 100 °С).

Водяне опалення
низького тиску відповідає основним санітарно-гігієнічним вимогам і тому широко
використовується на багатьох підприємствах різних галузей промисловості.
Основні переваги цієї; системи: рівномірне нагрівання приміщення; можливість
централізованого регулювання температури теплоносія (води); відсутність запаху
гару, пилу при осіданні його на радіатори; підтримання відносної вологості
повітряна відповідному рівні (повітря не пересушується); виключення опіків від
нагрівальних приладів; пожежна безпека.

Основний недолік
системи водяного опалення — можливість її замерзання при відключенні в зимовий
період, а також повільне нагрівання великих приміщень після тривалої перерви в
опаленні.

Парове опалення має ряд
санітарно-гігієнічних недоліків. Зокрема, внаслідок перегрівання повітря
знижується його відносна вологість, а органічний пил, що осідає на нагрівальних
приладах, підгорає, викликаючи запах гару. Окрім того, існує небезпека пожеж та
опіків. Враховуючи вищевказані недоліки не допускається застосування парового
опалення в пожеженебезпечних приміщеннях та приміщеннях зі значним виділенням
органічного пилу. сприймання
мовлення почутий

З економічної точки
зору систему парового опалення ефективно влаштовувати на великих підприємствах,
де одна котельня забезпечує необхідний нагрів приміщень усіх корпусів та
будівель.

Панельне опалення
доцільно застосовувати в адміністративно-побутових приміщеннях. Воно діє
завдяки віддачі тепла від будівельних конструкцій, в яких вмонтовані спеціальні
нагрівальні прилади (труби, по яких циркулює вода) або електронагрівальні
елементи. До переваг цієї системи опалення належать: рівномірний нагрів та
постійність температури і вологості повітря в приміщенні; економія виробничої
площі за рахунок відсутності нагрівальних приладів; можливість використання в
літній період для охолодження приміщень, пропускаючи холодну воду через
систему. Основні недоліки — відносно високі початкові витрати при встановленні
та важкість ремонту при експлуатації.

Вправи
і методичні прийоми для навчання монологічного мовлення

Навчання
монологічного мовлення на базі тексту

Завдання
1.
Визначте
тематичну приналежність тексту. Визначте
характер тексту (описання, повідомлення, міркування,
репортаж
тощо). Визначте стиль тексту (суспільно-науковий, науковий,
науково-популярний, художній, розмовний тощо).

Завдання
2.
Прогляньте
текст, використовуючи прийоми переглядового
читання. Визначте, чим цікавий текст для створення
монологічного
висловлення за певним планом, з певною спрямованістю,
орієнтацією
на певну аудиторію.

Завдання
3.
Дайте
відповіді на питання до тексту. Розділіть текст
на смислові частини й озаглавте їх. Сформулюйте головну думку
тексту.

Завдання
4.
Сформулюйте
і запишіть тему, основні думки (думку кожної
змістової частини) і головну думку (основний зміст) тексту.
Прогляньте
текст і назвіть слова, що вживаються для узагальнення
сказаного
або вказують на висновок. Визначте в тексті слова, що
вказують
на перехід від однієї закінченої думки до іншої.

Завдання
5.
Прогляньте
текст і виберіть ключові слова для передачі
його основного змісту. Складіть тези, що
передають основні думки (основний зміст) тексту.
Підберіть
до кожного пункту плану речення з ключовими словами.
Співвіднесіть
план цільового монологічного висловлювання з можливостями
цього тексту.

Завдання
6.
Складіть
усне (писемне) повідомлення за темою «Будівництво».
Для
прищеплення навичок монологічного мовлення існує низка
вправ
на аудіювання. Навчання аудіювання, або смислового сприйняття
(розуміння)
мовлення на слух, передбачає виконання студентами вправ
на
формування загальних аудитивних навичок (вправи на подолання
фонетичних
труднощів сприйняття; вправи на подолання лексичних
труднощів;
вправи на навчання сприйняття мовленнєвого потоку; вправи
на
відпрацювання операцій породження мовленнєвого висловлювання),
мовленнєвих
вправ і послідовну навчальну роботу з текстом, який
звучить.

7. Закріплення
знань студентів:

Перекладіть

Днепровская
ГЭС — первая из каскада гидроэлектростанций построенных
на легендарном Славутиче. С возведением
Днепрогэса в 1932 году была решена проблема сквозного
судоходства по Днепру началась электрификация и регулярное водоснабжение
городов и сел речная вода пришла в засушливые таврические степи. Невиданными в
мировой истории темпами стала
осуществляться индустриализация Запорожья и
Юга Украины.

Огромное
значение станции для экономики страны выразительность и красота ее
архитектурного ансамбля оставляют за Днепрогэсом статус одного из наиболее
величественных сооружений эпохи. Он навсегда
останется самым характерным уникальным памятником
индустриальной цивилизации XX века (С. Бозаджиєв, М. Васьків та ін.).

8.
Домашнє завдання:

творча робота: «Чи доречно змінювати,
осучаснювати архітектурну спадщину
наших
міст? Чому?
»
Словник будівельника

Добавить комментарий