Правопис. Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття:

Правопис.
Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа.

Мета заняття:

Дидактична

повторити та
систематизувати знання учнів про вживання апострофа та м’якого знака,
удосконалювати їх правописні вміння та навички

Виховна —

розвивати пам’ять, логічне
мислення, уміння працювати з таблицями, виділяти головне; виховувати пошану
до художнього слова.

Розвиваюча —

Навчити практично використовувати
вивчені правила
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Виконання вправ
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:

Обов’язкова:

Ющук І.П. Практикум з правопису
української мови. 1997.

Пазяк О.М., Українська мова і
культура мовлення.-К.,1995 Український правопис.-К.,1994.

Додаткова:

Збірник диктантів.-Д.,1999.

Беляєв О.М. Українська
мова/Підручник для 10-11 кл.-К.,1998.

Орфографічний словник української
мови. — К., 1999.

Технічні засоби навчання  комп’ютер

м’який
знак апостроф написання

Епіграф:
«Мова наша, мова —

Мова кольорова,

В ній гроза
травнева

Й тиша
вечорова.»

Ю. Рибчинський

ХІД
ЗАНЯТТЯ

1.
Організаційний момент

1.1
Привітання студентів. Перекличка.

1.2
Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2.
Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття

3. Мотивація навчання
(пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої
теми)

1) Що є
предметом вивчення орфоепії?

2) Які
орфоепічні норми вам відомі?

3) Яке значення мають орфоепічні норми?

4) 3
яких причин вони можуть порушуватись?

5) Які
норми характерні для вимови голосних звуків?

6) Якими
нормами визначається вимова приголосних?

4.
Актуалізація опорних знань – виконання вправ

НАВЧАЛЬНИЙ ДИКТАНТ

Виділити
слова з ненаголошеними голосними.

Відомо, що мова
кожного народу — явище давнє, її коріння сягають у доісторичні часи. Вона є
найгеніальнішим наслідком матеріальної і духовної діяльності багатьох поколінь,
а кожне створене слово — це символ сформованої ідеї, витвореної у великих
зусиллях людини проникнути в світ природи, у саму себе.

Національна мова
— це здобуток культури, духовної діяльності певного народу, а одночасно
здобуток культури всього людства, бо кожна мова доповнює іншу, а разом — вони
витвір світового колективного людського розуму.

5.
Коментар відповідей та робіт студентів

6.
Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у
вправах, які студенти мають виконувати)

Правопис.
Складні випадки правопису м’якого знака, апострофа
.

М’який
знак пишемо:

1. Після зубних
звуків — д, т, з, с, ц, л, н, дз — якщо вони звучать м’яко: суть, тінь.

2. Після м’яких
приголосних перед О: льон, трьох.

3. У суфіксах —
еньк, ськ-, есеньк- та ін. — український, голівонька.

4. Після -л-
перед м’яким приголосним: учительський.

5. У дієслівних
формах наказового способу: стань, сядь.

6. Р.в.
іменників: пісень.

7. У дієслівних
формах 3 особи однини-множини дійсного способу: стоїть, біжить.

М’який
знак не пишемо:

1. Після губних
і шиплячих: кров, дощ.

2. Після -р- у
кінці складу: кобзар (виняток — Горький)

3. Між
приголосними: радість.

4. Після -н-
перед -ж,ч,ш-: : тонший, менший.

Апостроф
пишемо:

1.  Після
-б, п, в, м, ф- перед -я, ю, є, ї-: м’яч.

2.  Після
префіксів на приголосний перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

3.  Після
-р- перед -я, ю, є, ї-, якщо звучить -й-: подвір’я.

Апостроф
не пишемо:

Коли -я, ю, є,
ї- лише пом’якшують приголосний -й-нема: свято.

В іншомовних
словах: бюро, бюст — вимова плавна.

7.
Закріплення знань студентів: виконання вправ

Вправа
1

Перепишіть речення, підкресліть слова, у
яких є м«які (або пом»якшені) приголосні. Усно поясніть, яким способом їх
м’якість передана на письмі. Вимовте ці слова вголос.

1.
Поезіє, журо і віро, допоки слово буде жить, твоєї істинності міра: людино, що
тобі болить? (Б. Бунчук). 2. До
самозречення молюсь роботі і віру дня сповідую нову (С. Майданська).
3. Були атланти, і були гіганти. Були боги. І в тому була
рація. Тепер нема. Тепер одні мутанти. А винен хто? Звичайно, радіація (Г. Тарасюк).
4. Я йду у світ, де хтось за щастя вмер. Звичайне щастя —
тішитись і жити (Т. Севернюк). 5. Не
бійсь нового дня, який зі шкіри ночі вилущується в світ, об правду дре боки (С. Галябарда).
6. Батьківщина — завше однина, в Батьківщини множини немає! (Б. Мельничук).

Вправа 2

Словниковий
диктант

Тополька, тополенька,
вишенька, вишеньці, тонюсінький, тонни, галченя, сьомий, синього, медальйон,
Усольє, Тьолкін, Верьовкін, Алфьоров, Ареф«єв, Ананьїн, Гур»їн, Ільюшин, Афанасьєв, сім«я, львів»янин, безмир«я, порядок, пір»їна, моряк,
з«ясування, Ізяслав, роззява, В»ячеслав, Святослав, безголів’я, поцвяхований.

Тести 3

I.
Вкажіть, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1.  Мар’яна,
дев«ять, з»явитися, Стеф«юк, Лук»янівка.

2.  З’єднаний,
рум’яний, дзвякнути, свято, цвях.

3.  Без’ядерний,
надвечір«я, п»явка, міжбрів«я, кров»ю.

4.  Зоряний,
солов«їний, буря, бур»ян, буряк.

5.  Вітряк,
духмяний, різдвяний, торф’яний, морквяний.

II.
У якому рядку всі слова пишуться з ь?

1.  Поділ…ський,
домен…щик, черешен…ці,
кул…ці, гіл…ці.

2.  Парас.ці,
Гал…ці, Натал…ці, т…мяний, веселит…ся.

3.  Приятел…ці,
нен…ці, дон…ці, різ…бяр, добровол…ці.

4.  Вел…можа,
брех…ня, брен…кати, камін…чик, батьківський.

5.  Батьківщина,
бан…ці, склян…ці, бал…зам, баб…ці.

ІІI.
У якому рядку в слові допущено орфографічну помилку?

1.  Свято,
буряк, міжгір«я, бур»ян, кур’єр.

2.  З’єднаний,
з«їхати, з»явитися, об«єм, під»їхати.

3.  Роз’яснити,
дит«ясла, пів»яблука, підв«язати, розм»якшити.

4.  Рум’яний,
дзвякнути, цвях, дев«ятнадцять, торф»яний.

5.  М’ясо,
м«язи, з»їзд, буря, моркв’яний.

IУ.
Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1.  Донецький,
чернівецький, Гриц…ко, різ…ко, сон…ця.

2.  Багатьма,
кін…чик, міл…йон, ремін…, літ…ні.

3.  Кіл…це,
їдал…ня, учител…ство, німецький, доч…ці.

4.  Ручен…ка,
джерел…це, Ковал…чук, вуз…ко, лял…ці.

5.  Т…мяний,
радіст…, корис.тю, брен…кати, сім…десят.

У.
Визначте, у якому рядку допущено орфографічну помилку.

1. Мар’яна,
Лук«ян, Заполяр»я, жираф«ячий, В»ячеслав.

2.  Дев’ять,
возз«єднати, надвечір»я, полум«я, ім»я.

3.  Кров’ю,
солов«ї, кам»яний, пам«ять, об»їзд.

4.  Дзв’якнути,
п«явка, м»ясо, рум«яний, здоров»я.

5.  П’ють,
в«язи, торф»яний, черв«як, краков»як.

УI.
Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1.  Брен…кіт,
дон…ка, нян…ка, кобзар…, с.огодні.

2.  Т…мяний,
різ…бяр, радіст…, с.міх, корис.тю.

3.  Снит…ся,
косит…ся,
лял…ці, виховател…ці, дівчинон…ці.

4.  Київс.кий,
с.вято, тіл…ки, здаєт…ся, Натал…чин.

5.  Ган…ба,
пісен…, кін…, близ…ко, лікар…

УII.
Виберіть рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.

1.  3…юрмитися,
миш…як, верхів…я, п…єдестал, п…юре.

2.  Б…єлгород,
Захар…їн, Монтеск…є, Руж…є, В…язьма.

3.  Мавп…ячий,
тьм…яний, з…ясувати, роз…яснити, пів…яблука.

4.  Голуб…я,
подвір…я, бур…ян, довір…я, дит…ясла.

5.  Духм…яний,
прислів…я, полум…я, зв…язковий, Р…ябко.

VІІІ.
Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з ь.

1.  Прияз…нь,
вічність, кіл…це, намороз…, Ткач…ов.

2.  Вмивают…ся,
присяд…те, майбутнього, миш…як, стан…те.

3.  Кур…йоз,
медал…йон, компаньйон, інтерв…ю, тон…ший.

4.  С.огодні,
різ…бяр, брен…кіт, ател…є, нян…чити.

5.  Міс..кий,
суспільство, т…мяний, сторін…ці, зачіс..ці.

IХ.
У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

1.  Поголів…я,
безриб…я, горохВеЯний, В…язьма, п…ють.

2.  Торф…яний,
без…язикий, пів…яблука, дит…ясла, пір…я.

3.  Об…ява,
обеїзд, мор…як, черв…як, бур…як.

4.  Обєкт,
ін…єкція, св…ятковий,
свеятослав, роз…яснити.

5.  Дзв…якнути, р…яст, арф…яр, сузір…я, подвір…я.


Х.
Вкажіть рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1.  Брен…кіт,
мід…, тесляр, т…мяний, ред…ці.

2.  НяНеЧити,
знан…, дівчинон…ці, стан…те, рибал…ці.

3.  Дон…чин,
різ…бяр, місяц…, сердец…, сон…ця.

4.  С.огодні,
ган…ба, вос.мий, лял…чин, кул…ці.

5.  Порт…єра,
павіл…йон, міл…ярд, на гіл…ці, черешен…ці.

ХI.Виберіть
рядок, у якому всі слова слід писати з ь.

1.  Пал…ці,
рибал…ці, кіл…це, ручен…ка, батен…ко.

2.  Тілки,
кин…тє, їдален…, пісен…, бал…ці.

3.  Ган…ба,
л…он, д…оготь, т…охкати,
близ…ко.

4.  Донец…кий,
полеський, кін…, Натал…чин, гал…ці.

5.  Тр…ома,
дяд…ко, бат…ко, робит…ся,
смієш…ся.

ХІІ.
Вкажіть, у якому рядку всі слова пишуться з апострофом.

1.  Кар…єра,
комп…ютер, б…юро, б…джет, куп…юра.

2.  Бар…єр,
прем…єр, п…єса, інтерв…ю, п…юре.

3.  Інтер…єр,
грав…юра, б…юрократизм,
кур…єр, п…єдестал.

4.  Ф…юзеляж,
Монтеск…є, об…єкт, прем…єра, кап…юшон.

5.  Обєктив,
ар…єргард, ін…єкція, кар…єризм, краков…як.

Вправа 6

Запишіть
слова в дві колонки: 1) у які вставили м’який знак; 2) у які не треба вставляти
м’який знак.

Кавказ.ь.кий,
тюр..ма, астрахан..ський, різ.ь.бяр, арал.ський, камін..чик,
ремін..чик, щіл.ь.ний, емул.ь.сія, мален.ь.кий,
електропаял.ь.ник, астрахан..ці, щонаймен..ший, нян.ь.чити,
економіч..ний, шахтарс.ь.кий, емал.ований.

Ключ.
З перших букв прочитаєте крилатий вислів. (Краще менше та краще)

Вправа 7

Від
поданих іменників утворити присвійні прикметники.

Наталка,
ласунка, кицька, донька, вчителька, галка, Галька.

Вправа 8

Поставити
іменники у формі місцевого відмінка однини.

Виделка,
яблунька, соломинка, зупинка, ненька, сходинка, гілка, черешенька, тарілка,
голка, нянька, сльозинка.

Тренувальний
диктант

Слова
з орфограмою -ь- підкреслити.

Козацькі пісні —
це героїчні українські народні пісні, пов’язані з історією козацтва, з його
мужньою боротьбою проти закріпачення, феодального гніту та іноземних
загарбників. Серед козацьких пісень є такі, в яких йдеться про дійсні події та
їх учасників: Байду, Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса,
Івана Богуна та інших. Але більшість пісень не пов’язана з конкретними подіями.
У них відбилися в узагальненій формі важливі події з життя народу.

Вправа 9

Подані
слова записати у дві колонки: слова з апострофом та без нього.

Пам’ять,
Юр’ївка, Григор’єв, Стеф’юк, Рум’янцев, Муравйов, В’яльцева, Третьяков,
довір’я, врятований, різьбяр, нев’янучий, дров’яний, без’язикий, рядно,
під’юджувати, святковий, цвях, розв’язка, посерйознішав, під’яремний, зоряний,
Лук’янівський, невід’ємний, рюмсати, дзвякнути, курйозний, роз’їхатися,
пів’ящика, пів’юрти, загітувати.

Вправа 10

Утворити
від поданих іменників прикметники.

Дерево, солома,
риба, жаба, камінь, олово, хлопець, жирафа, мавпа, морква, трава, торф.

Вправа 11

До
поданих слів додати префікси, що закінчуються на твердий приголосний.

Явитися, їсти,
єднати, їздити.

Вправа 12

Перекласти
українською мовою.

Мягкий,
трехярусный, Заполярье, честью,
пражский, дезинформация, Новоросийск, Новосибирск, медальон, узбекский,
пятьдесят, пол-яблока шестьсот, пол-яйца, товарищеский.

Вправа 13

Замість
крапок поставити, де потрібно, апостроф. Слова з апострофом та бе апострофа
записати у два стовпчики.

Присв..ята,
торф..яний, розв..язати Дзв..якнути, розп..ятий, моркв..яний, комп..ютер,
роз..орати, медв..яний, арф..яр, п..юре, двох..ярусний, жаб..ячий, б..юджет, риб..ячий,
ін..єкція, Лук..ян, В..ячеслав, Св..ятослав, Григор..єв, пів..ялинки,
В..яземський, м..юхик-хол. Рум..янцев, ф..юзеляж.

Вправа 14

Переписати
слова фонетичною транскрипцією, де треба поставити м’який знак..

Слиз..кістьміц..ність

велетен..с..кийкуз..ня

камін..чикпромін..чик

жмен..цітітон..ці

хвилин..цісиротин..ці

міл..йонкомпан..йон

сер..йознийХар..ків

мен..шетон..ше

віз..мут..сядізнаєт..ся

дивиш..сяграєш..ся

Вправа 15

Пояснювальний
диктант

Зроду бравий
запорожець ні сльозинки не пролив. Гей, мій коню, коню милий! Ось і
Гетьманщина: тут нам води по поводи, сіна по коліна! За буджацькими степами
ідуть наші з бунчуками. Багато бур зазнала Україна, та не схилитись їй! Чи в
нас нема коней на степах широких, чи вуголь у люльці погас? Курінь у козака був
заможний, з високим ганком і різьбленими бильцями.

8.
Коментар роботи студентів

9.
Підсумок заняття:


воздухонагнетательный — повітрянагнітальний


воздухопроницаемый — повітряпроникний

— войлок —
повсть, повстина

— волюта —
волюта

— вставной —
вставний

— втирание —
утирання

— коррозионная
агрессивность — корозійна агресивність

— отопительные
приборы — опалювальні прилади

— площадь
поверхности — площа поверхні

-прямоугольные
тумбы — прямокутні тумби

— Для чого
необхідно використовувати -ь-? Коли найчастіше він використовується?

— Коли вживаємо
-ьо-, а коли -йо-?

— 
Для чого і коли використовуємо апостроф?

10.
Домашнє завдання:

Написати
твір-мініатюру на тему: «Лобом муру не проб’єш».

Добавить комментарий