Бухоблік та аудит в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ

Волинський інститут менеджменту Черкаський філіал

Р Е Ф Е Р А Т
дипломної роботи «Бухгалтерський облік та аудит безготівкових розрахунків
в сучасних умовах господарювання на Черкаському МППЗТ»

Робота містить 98 сторінки, 9 таблиць, 13 рисунків, додатки, перелік
використаної літератури — 46 найменувань.
Об»єктом дослідження у дипломній роботі с організація безготівкових
розрахунків, методика їх бухгалтерського обліку та аудиту на Черкаському
МППЗТ.
Мета роботи — обгрунтування теоретичних і дослідження
методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по
удосконаленню безготівкових розрахунків, їх обліку та. аудиту на
Черкаському МППЗТ.
Результатом дослідження стали пропозиції автора щодо: удосконалення
системи безготівкових розрахунків та створення селективного грошово-
кредитного обслуговування підприємств в Україні; удосконалення системи
бухгалтерського обліку та аудиту безготівкових розрахунків; стабілізації
фінансового стану Черкаського МППЗТ; застосування рі-зноманіти ;х форм
безготівкових розрахунків у 4)інансово-господарській діяльності ЧМПі»ІЗТ.'
Одержані результати можуть бути використані при удосконаленні діючої
безготівкової системи на ЧМППЗТ та інших підприємствах промисловості
України. ^

ВСТУП……………………………………………………………..
………………б

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧШ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ БЕЗГОТІВКОВИХ
РОЗРАХУНКІВ

1.1. Система безготівкових розрахунків в сучасних умовах
господарювання
………………………………………………………………
10
і^.Діюяа система форм безготівкових розрахунків та їх
застосування-
……………………………………………………………….
. .. 15
1.3. Організація синтетичного і аналітичного обліку безготівкових
розрахунків……………………………………………………..
……………. 37
ї .4.Аудит безготівкових
розрахунків……………………………………………48

/
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, ЇХ ОБЛІК ТА АУДИТ НА
Черкаському МППЗТ.

2. і. Загальна характеристика Черкаського
МППЗТ…………………………….. 55
2.2.Методологія бухгалтерського аналізу та аудиту на Черкаському
МППЗТ…………………………………………………………..
……..61
2.3. Аналіз с|зінансової звітності та стану безготівкових розрахунків
на Черкаському
МППЗТ………………………………………………………70

РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІППІЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Черкаського МППЗТ.

З. І .Рекомендації по удосконаленню системи безготівкових
розрахунків, обліку та. аудиту
……………………………………………… ..81
3.2.Пропозиції щодо стабілізації фінансово-економічного стану
на Черкаському
МППЗТ……………………………………………………. ..84

ВИСНОВКИ
ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
ВСТУП

В умовах ринкової економіки бухгалтерський облік є особливо важливою
функцією ефективного управління виробничими і комерційними структурами,
знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів з
метою досягнення комерційного успіху і виконання фінансових обов'язків
перед державою.
Опанування знаннями бухгалтерського обліку, контролю і аналізу
господарської діяльності з метою виявлення слабких місць у роботі
підприємств і знаходження шляхів подальшого покращення їх роботи є головною
метою керівника підприємства, менеджера, економіста, бухгалтера.
Виникненню нових підходів до бухгалтерського обліку на державних,
приватних, орендних, спільних підприємствах, у міжнародних об'єднаннях
сприяє ринкова економіка.
Удосконалення побудови своєчасного і достовірного бухгалтерського
обліку нерозривно пов'язане з вирішенням актуальних завдань в галузі
економіки. Виявленню і використанню внутрішньогосподарських резервів
підприємств, запобіганню зловживанням і перевитратам, зниженню
собівартості продукції, підвищенню продуктивності праці, рентабельності
виробництва, досягненню комерційного успіху сприяють чітко налагоджений
облік і контроль.
Бухгалтерський облік повинен всебічно і повно вхоплювати та
систематизувати господарську діяльність виробничо-комерційного
підприємства, об'єднання, забезпечувати управління інформацією, здатною
контролювати і оцінювати їх господарську діяльність.
Чітка побудова бухгалтерського обліку підвищує роль його як основного
засобу за додерженням режиму економії і комерційного успіху в усіх
підприємствах.
Кожне підприємство складається із окремих груп, в сукупності котрі і
представляють собою це підприємство. Группи займаються лише тільки тою
/ функцією, для котрої вони передбачені, щоб підприємство
могло існуванти. Важливим елементом являється бухгалтерія, котра веде облік
господарських коштів і об'єктів обліку підприємства.
Також функцією бухгалтерії являється аналіз фінансового стану
підприємства, котрий показує по яким направленням потрібно вести роботу,
щоб покращити його. Бухгалтерія також повинна слідкувати за точними і
своєчасними виплатами податків й грошових обов'язків підприємства. Вести
точний документальний облік по роботі підприємства для представленя
звітності в перевіряючі орган.
На сучасному етапі розвитку України головним завданням у галузі
економіки є послідовне здійснення радикальної економічної реформи і
створення цілісної та ефективної системи управління.
В умовах приведення національної економічної системи у відповідність
з вимогами ринкової економіки і міжнародними стандартами виникає багато
проблем, які потребують обгрунтованого розгляду й розв'язання. Однією з
таких проблем є удосконалення системи безготівкових платежів.Від успішного
розв»язання цієї проблеми значною мірою залежить ефективність
функціонування економіки в цілому і кожного окремого підприємства.
В Україні процес створення нормальних умов для проходження
господарських розрахунків стримується недосконалим законодавством і
прорахунками в його практичному застосуванні.Так, вітчизняний виробник,
який у відповідності з договором відвантажив товар споживачам, не ма жодних
гарантій на своєчасне одержання грошей через невизначений правовий статус
боргів.Через це з обороту виводяться величезні грошові масиви, що породжує
дефіцит грошей, який паралізує діяльність підприємства.
У країнах з розвинутою ринковою економікою підприємтсва (виробники)
не залежать від своєчасного перерахування грошей покупцями їх
продукції.Вони мають змогу безперешкодно перетворювати грошові вимоги на
гроші, під заставу грошових вимог (векселів) одержувати кредит, здійснювати
їх дисконт.До того ж вони можуть шляхом проведення факторингових операцій
відразу після відвантаження товарів покупцям продати комерційним банкам чи
8 спеціальним конторам борги останніх, передоручивши їм ще й
ведення своїх рахунків.Для таких посередницьких функцій й виникли
спеціальні установи — комерційні банки.
Українські ж банки поки не стали посередниками у розрахунках і опорою
підприємств в нових умовах господарювання.Вітчизняні підприємства не можуть
розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне користування
не на кабальних умовах банківськими кредитами, будувати на взаємному
співробітництві свою діяльність, своєчасно отримувати кредитні ресурси.
Давно назріла потреба переорієнтації банківської діяльності з грошової
спекуляції на роботу з платіжними вимогами і зобов'язаннями;

відродження комерційного кредиту та надання боргам майнового статусу;
створення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і
зобов'язань на гроші, їх взаємного погашення і переу ступання.Таким чином,
доки в Україні не організоване ефективне грошово-кредитне обслуговування
підприємств-виробників, проблема неплатежів вирішена не буде.
Актуальність теми дослідження визначається важливістю удосконалення
організації безготівкових розрахунків у розв»язанні глобальних економічних
проблем України, і необхідністю трансформації бухгалтерського обліку та
аудиту безготівкових розрахунків відповідно до економічних відносин
ринкового спрямування. Саме організація безготівкових розрахунків повинна
активно сприяти зміцненню договірної дисципліни; підвищенню
відповідальності підприємств за своєчасне і в повному обсязі здійснення
платежів за всіма зобов'язаннями; прискоренню обороту оборотних коштів;
зменшенню видатків обігу; ефективному використанню тимчасово вільних коштів
та ін..
Метою дипломної роботи є обгрунтування теоретичних і дослідження
методологічних положень, а також розробка практичних рекомендацій по
удосконаленню організації безготівкових розрахунків, їх обліку та аудиту.

У відповідності з метою була поставлена сукупність наступних
завдань:

9
-розглянути безготівкові розрахунки в сучасних умовах
господарювання як цілісну систему, яка включає класифікацію, організацію,
діючу систему форм розрахунків та взаємовідносини платників з банками;
-визначити економічну необхідність удосконалення системи
безготівкових розрахунків для розв»язання проблеми неплатежів в Україні;
-викласти теоретичні та методологічні основи обліку та аудиту
безготівкових розрахунків;

-розкрити економічне значення досліджень підприємства;

-виробити конкретні рекомендації з досліджених питань.
Предметом дослідження є система безготівкових розрахунків в сучасних
умовах господарювання України.
Об»єктом дослідження є Черкаське міжгалузеве підприємство
залізничного транспорту.
Теоретичною й методологічною основою дипломної роботи є діалектичний
метод пізнання, який дає змогу вивчати економічні явища у розвитку й
взаємозв'язку. Застосований метод теоретико-емпіричного дослідження, який
включає у себе аналіз і синтез, історико-логічну аргументацію, порівняння й
узагальнення.
1
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ

1.1. Система безготівкових розрахунків в сучасних умовах господарювання
Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а
також між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер
грошових розрахунків.Ці взаємовідносини грунтуються на використанні грошей
в залежності від їх функції як засобів обертання і платежу. Правильна
організація і побудова обліку грошових розрахунків між підприємствами мають
велике народногосподарське значення, оскільки забезпечують швидке
завершення кругообороту оборотних коштів (коштів обігу), перехід їх з
товарної форми в грошову, створюють необхідні умови для безперебійної
оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей.

Розрахунки ведуться в двох формах:
-шляхом безготівкових перерахувань через систему банків (безготівкові
розрахунки);

-у вигляді платежів готівкою (готівкові розрахунки).
Форми та порядок готівкових розрахунків регламентується Інструкцією
«По організації роботи по готівковому обігу установами банків України» від
20.06.95 № 4, затвердженою Постановою Правління Національного банку України
від 20.06.95 № 149 та інших нормативних документів.
Порядок і форми безготівкових розрахунків, які є основною формою
розрахунків на Україні, регламентується Інструкцією «Про безготівкові
розрахунки в господарському обороті України» від 2.08.96 № 7, затвердженою
Постановою Правління Національного банку України від 2.08.96 № 204, з
відповідними змінами та доповненнями.
включає:

-класифікацію розрахунків;

-організацію розрахунків;

-форми відповідних документів;

-взаємовідносини платників з бюджетом.

В залежності від економічного змісту розрахункові операції поділяють:

-розрахунки за товарними операціями;

-розрахунки за нетоварними операціями.
Найбільшу частку в розрахунках займають розрахунки по товарним
операціям.
Операції називаються розрахунково-товарними, якщо мова йде про
оплату: продукції, яка має натурально-речову форму; послуг; робіт.
Передача предмету договору замовнику (партнеру, покупцю) носить назву
товарних операцій, котрі оформлюються товарними документами (накладними,
актами), а розрахунки за них відбуваються в грошовій формі.
Іноді розрахункові та товарні операції не співпадають по часу .При
цьому в діяльності підприємств можуть виникати наступні ситуації:
-гроші перераховані на розрахунковий рахунок постачальнику, а товар
не одержаний — виникає дебіторська заборгованість підприємтсва;
-товар одержаний та оприбуткований, а розрахунок по якийсь причині не
виконаний — виникає кредиторська заборгованість підприємства.
Дебіторська заборгованість за товари — відволікання засобів
підприємства, а кредиторська заборгованість — джерело господарських засобів
підприємства.
Крім розрахунків за товари, підприємство може вести розрахунки за
надані йому на певний час позичені грошові засоби: кредити, цільові
вкладення, тобто воно несе фінансові зобов'язання перед кредиторами
(банками, підприємствами-інвесторами, акціонерами).Такі розрахунки можливі
лише згідно договорам і передбачають не передачу яких-небудь товарів, а
оформлення цінних паперів або окремих договорів (про інвестиції, про
спільну діяльність).
Всі розрахунки, про які зазначалося вище, відносяться до розрахунків
за комерційними операціями (угодами), в результаті яких партнери прагнуть
отримати прибуток.
Крім цих розрахунків, також виконуються розрахунки некомерційного
характеру, без заключення будь-яких договорів.Мова йде про сплату в бюджет
податків, тобто розрахунки по фінансовим зобов»язанням.Перелік, порядок та
терміни внесення податкових платежів до бюджету регулюється відповідними
Законами України, Декретами Кабінету Міністрів України, Інструкціями
Міністерства фінансів України.
Крім платежів, що надходять в бюджет, підприємства вносять платежі на
формування позабюджетних фондів, фонду Соціального страхування та
Пенсійного фонду.Підприємство повинно бути зареєстроване структурами цих
фондів, а також перераховувати їм суми внесків. Сума внесків та порядок
сплати визначається відповідними інструкціями.Підприємство також здійснює
безготівкові розрахунки по виконавчим документам судів, арбітражів, ДАІ,
пожежної інспекції.
Всі ці розрахунки носять назву нетоварних, і їх підприємство
зобов»язано виконувати в обов»язковому порядку як юридична особа.
Відповідно до територіального розміщення підприємств (покупців-
продавців) і банківських установ, що їх обслуговують, безготівкові
розрахунки поділяються:
-місцеві — це розрахунки, що здійснюються між покупцем і
постачальником продукції, якщо їх обслуговує одна установа банку або
комерційний банк постачальника і банк покупця розміщені в тому самому
населенному пункті;
-міжміські — це розрахунки, які здійснюються між покупцем і
постачальником через банки (постачальника і покупця), що знаходяться в
різних регіонах;
15
-міжнародні — це розрахунки, які здійснюються за операціями купівлі-
продажу через банк постачальника, яким є зарубіжний банк.
Організація безготівкових розрахунків передбачає їх здійснення
записом (переказом) коштів з рахунку покупця (платника коштів) на рахунок
постачальника (отримувача коштів) або заліком взаємних розрахунків між
покупцем і постачальником.За економічним змістом організація безготівкових
розрахунків виходить за межі суто технічних операцій пов»язаних зі
списанням і зарахуванням коштів на рахунки клієнтів у банківській установі.
Безготівкові розрахунки в Україні здійснюються різними формами
розрахункових документів_(Рис. 1.1.), які виписуються з використанням
технічних засобів і підлягають виконанню протягом 10 день від дати їх
виписки.

Форми безготівкових документів

Платіжні доручення

Платіжні вимоги-доручення

Чек

Акредитив

Векселя

'Клієнт-банк

Інкасові доручення

Платіжні картки

Рис. 1.1 .ФОРМИ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ

Вибір платіжних документів може залежати від багатьох
чинників.Найважливіші з них:
-вартість використання конкретного платіжного інструменту для платника;

-характер стосунків між платником і одержувачем;

-чи є платіж одноразовим, чи повторюється постійно;

-сума платежу;

-чи є платіж місцевим, на далеку відстань чи зарубіжним.
На вибір засобів платежу також можуть впливати законодавчі або
нормативні обмеження.Так, наприклад, в Україні платіжні вимоги та інкасові
доручення (розпорядження) застосовуються у випадках передбачених чинним
законодавством та нормативними актами НБУ.
Правові основи організації безготівкових розрахунків у господарському
обороті регламентуються законодавчими, інструктивними
доку ментами.Національний банк України виступає як методичний центр щодо
розробки форм і засобів розрахунків у народному господарстві, правил
документообороту, організації банківсткого контролю за проведенням
розрахунків.Підприємства зі свого боку також мають контролювати своєчасне
проведення розрахунків.
І.І.Діюча система форм безготівкових розрахунків та їх застосування

Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

Платіжне доручення (падалі-доручення) — це документ, який являє собою
письмово оформлене доручення клієнта банку, що його обслуговує, на
перерахування визначеної суми коштів зі свого рахунку.
Доручення застосовується в розрахунках по товарним та нетоварним
операціям:
-за фактично відвантажену продукцію (виконаю роботи, надані послуги);

-в рахунок попередньої оплати,
-для завершення розрахунків по актам звірки взаємної заборгованості
підприємств;
-для перерахування підприємствами сум, котрі належать фізичним особам
(заробітна плата, пенсії та ін.) на їхні рахунки, відкриті в установах
банків;

-в інших випадках відповідно узгодженості сторін.
При розрахунках платіжними дорученнями ініціатором платежу є платник.
Доручення приймаються до виконання банками протягом 10 календарних днів з
дня виписки (день заповнення не враховується) і тільки в межах наявних
коштів на їх рахунках, за винятком доручень на перерахування з основних
рахунків підприємств до бюджетів та державних цільових фондів сум податків
і зборів, неподаткових платежів, пені, штрафів та інших санкцій
передбачених законодавством і застосованих у встановленому порядку за
несвоєчасну сплату цих платежів, які приймаються банками незалежно від
16
наявності коштів на цих рахунках. Загальна схема документообороту при
розрахунках платіжними дорученнями наведена на рис. 1.2.
|Покупець |^ |Постачальник |
|(платник | |(отримувач |
|коштів) | |коштів) |
| |————————————^ | |
| |•4—————————— | |
| |1 | |
| |————————————> | |
|3 | |5 | | |8 |
|Банк 4 | |Банк 7 поста |
|Покупця | |пальника |
| |6 | |
| | | |

1 — постачальник відвантажив продукцію, надав послуги, виконав роботу;
2 — постачальник виставляє рахунок-фактуру за продукцію, роботи, послуги;

3 — покупець подає до банку, що його обслуговує, платіжне доручення;
4 — банк покупця списує з його рахунку кошти;

5 — банк покупця повідомляє покупця — власника рахунку про списання коштів;
6 — банк покупця передає електронним зв»язком або надсилає платіжне
доручення на відповідну суму до банку-постачальника;

7 — банк постачальника зараховує кошти на розрахунковий рахунок
постачальника;
8 — банк постачальника повідомляє постачальника про надходження коштів на
розрахунковий рахунок випискою банку

Рис. 1.2. Розрахунок платіжним дорученням

При рівномірних і постійних поставках товарів та наданні послуг
розрахунки між постачальниками і покупцями можуть здійснюватися
дорученнями, періодичним перерахуванням коштів у строки і в розмірах, які
обумовлені в договорах. Останній платіж за договором, як правило, має
враховувати взаємну заборгованість між постачальником і покугщем.При
розрахунках платіжними дорученнями скорочується час здійснення і
документообіг операції.

17

Розрахунки гарантованими дорученнями
У тому разі, якщо одержувач коштів не має рахунку в установі банку
або розрахунки безпосередньо з отримувачем коштів платіжними дорученнями
неможливі, підприємство може здійснювати перерахування коштів
гарантованими платіжними дорученнями через підприємства зв»язку.
За допомогою гарантійних доручень підприємство може здійснювати без
обмеження сумою перекази коштів:
-на ім»я окремих громадян — коштів, які їм належать (пенсії,
заробітна плата та інші),
-підприємствам — на видатки для виплати заробітної плати, для
заготівлі сільськогосподарської продукції у населених пунктах, де немає
банків.
Гарантоване доручення може бути прийняте до платежу тільки у повній
сумі.
Підприємство-платник здійснює через відділення зв»язку перекази
коштів представленням гарантованого банком доручення, в якому вказується
конкретне підприємство зв»язку, з рахунку котрого буде сплачуватися
переказ. Платник, котрий бажає здійснити розрахунки гарантованими
дорученнями, подає в установу банку платіжне доручення в трьох примірниках-
До всіх примірників доручення додається список одержувачів переказів із
зазначенням тих, хто одержує кошти та на які цілі.Крім того, підприємство
надає відділенню зв»язку заповнені бланки переказів.
На суму гарантованого банком доручення не може бути накладено арешт
та здійсненне стягнення за претензіями до платника, котрий виписав
доручення.

Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень Платіжна вимога-
доручення (надалі- вимога-доручення) є новою

формою розрахунків, яка об»єднує форму розрахунків платіжними вимогами з

дорученнями покупця на оплату товарів або послуг.

18 Платіжна вимога-доручення складається з двох частин:
-верхня частина: вимога постачальника (одержувача коштів) безпосередньо до
покупця оплатити вартість поставленої йому продукції або наданих послуг;
-нижня частина: доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунку
суму, котра вказана в графі «сума до оплати літерами».
Схема документообороту при розрахунках платіжними вимогами-
дорученнями наведена на рис. 1.3.
Покупець
(платник коштів)
Постачальник (отримувач коштів)

2

8

Банк Покупця
4
Банк і постачальника

6

1 — постачальник відвантажив продукцію покупцеві;
2 — разом з документами на відвантажену продукцію постачальник передає
платіжну вимогу-доручення на оплату;
3 — покупець передає платіжну вимогу-доручення в банк, який його
обслуговує, для переказу коштів;
4 — банк покупця списує з розрахункового рахунку покупця кошти;
5 — банк покупця сповіщає випискою покупця-власника рахунку про списання
коштів з його розрахункового рахунку;
6 — банк покупця направляє в банк постачальника платіжну вимогу-доручення;
7 — банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника (власника
рахунку);
8 — банк постачальника сповіщає постачальника (власника рахунку) про
надходження коштів на розрахунковий рахунок випискою.

Рис. 1.3.Розрахунок платіжною вимогою-дорученням

Доставляти вимогу-доручення до покупця може і банк одержувача через
банк постачальника. У разі згоди оплатити вимогу-доручення платник заповнює
нижню частину цього документу і здає до обслуговуючого банку. Платіжна

19 вимога-доручення подається в банк покупця протягом 20
календарних днів з

дня виписки.
Платник має право заявити повну або часткову відмову від акцепту. В
цьому випадку він повідомлює одержувача про причини відмови в порядку і
терміни, вказані в договорі.

Причинами відмови може бути:
-пред»явлення вимоги на незаконні (непередбачені договором) товари
або послуги;
-відвантаження товарів за неналежною адресою;
-дострокова поставка товарів або надання послуг без згоди отримувача;
-документально встановлена до припинення терміну для акцепту
недоброякісність або некомплектність товарів;
-відсутність затвердженої або узгодженої у встановленому порядку ціни
на товари і послуги;
-пред»явлення постачальником безтоварної вимоги, тобто вимоги на
товари, фактично не відвантажені або не здані отримувачу, а також за
послуги, фактично не надані.
Причинами часткової відмови від акцепту може бути:
-документально не встановлена до припинення терміну для акцепту
недоброякісність або некомплектність частини товарів, неякісність тари, а
також знижена сортність (якість) товарів порівняно із сортністю, вказаної в
товарно-транспортних документах;
-допущення арифметичної помилки.
Платіжна вимога-доручення застосовується переважно в міжміських
розрахунках за відвантажені товарно-матеріальні цінності, виконані роботи,
надані послуги, їх не застосовують стосовно розрахунків претензійного
характеру навіть тоді, коли вони випливають з реальних відносин щодо
поставки товарів і надання послуг. Також вимогу-доручення можна
застосовувати для попередньої оплати, але для більшої гарантії оплати
ефективніше використовувати платіжні доручення.

Розрахунки чеками
Чеки використовуються для здійснення розрахунків в безготівковій
формі між юридичними особами, а також фізичними і юридичними особами з
метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари, надані послуги,
20 надані послуги.В усіх промислових країнах чеки є основним засобом оплати
товарів і послуг. Так. у СІЛА на чеки припадає 4/5 усіх платежів, що
здійснюються щороку в економіці.
Розрахунковий чек — це документ, який містить письмове розпорядження
власника рахунку (чекодавця) установі банку (банку-емітенту), котрий веде
його рахунок, сплатити чекодержателю (підприємству,яке являється
отримувачем коштів за чеком) зазначену в чеку суму грошових коштів.
Чек — різновид переказного векселя, де платником виступає банк. Але
чек як грошовий документ короткострокової дії не має статусу законного
платіжного засобу. Обіг чеків не регулюється законодавством, а визначається
потребою комерційного обороту. Через це розрахунки чеками мають умовний
характер: видача чека ще не означає оплати його зобов»язань перед
кредитором.3обов»язання погашається тільки після повної оплати чека банком-
платником.
Розрахункові чеки, котрі використовуються фізичними особами при
здійсненні розрахункових операцій, виготовляються окремими бланками і їх
облік ведеться окремо від чекових книжок
Чеки, що видаються банком, зброшуровані в книжки по 10, 20 та 25
аркушів.Чекової книжки (розрахункові чеки) являються бланками суворої
звітності.
Банк-емітент без видачі чекової книжки може видати на ім»я чекодавача
(фізичної особи) один або декілька розрахункових чеків на суму, яка не
перевищує залишок коштів на рахунку чекодавача, або на суму, внесену
готівкою.
Після закінчення терміну дії чекової книжки невикористану суму ліміту
банк повертає на розрахунковий рахунок власника книжки, або за його
дорученням ліміт витрат по книжці може бути доповнений і строк дії може
бути продовжений. Термін дії чекової книжки — один рік-Розрахункового чека,
який вішається для розрахунку фізичній особі — 3 місяця.
21 Чек приймається чекодержателем в оплату безпосередньо від
чекодавця, на ім»я якого виписаний документ, що підтверджує отримання ним
товарів (робіт, послуг).
Чек виписує чекодавець в момент здійснення платежу за отримані ним
товари та надані послуги, і реєструє видані чеки на спеціально відведеній
сторінці в кінці чекової книжки.Чекодержатель здає до банку отримані чеки
разом з примірниками реєстру, де містяться необхідні відомості про
чекодавця та чекодержателя і загальна сума реєстру.Реєстр підписується і
завіряється печаткою чекодержателя.При наданні виписаного для оплати чека
банку одержувача чек має бути звірений підписом посадових осіб чекодавача
та його печаткою, що підтверджує факт одержання або надання послуг. Чек із
чекової книжки пред»являється до оплати в банк чекодержателя протягом 10
календарних днів (день виписки не враховується)^ разі відмови банка-
емітента сплатити чек чекодержатель має право пред»явити до чекодавця у
встановленому порядку претензію, а у разі її повного або часткового
відхилення — позов.
Для кращого розуміння сутності даної форми розрахунків нижче
наведений рис. 1.4.
|Покупець |2 |Постачал|мик|
|(платник |———————————————^ |ь |вч |
|коштів) | |(отримув| |
| | |і | |
| | |коштів) | |
| | | | |
| |4——————————————— 1 | | |
| |4 | | |
| |«———————————— | | |
| |6 | |3 | |9 |
| | | |Банк 8 |
| | | |постачальника|
|Банк |5 | | |
|Покуп| | | |
| | | | |
| |ЦЯ |————————————^ 7 | |
| | | |

1 — постачальник передає товар покупцеві;
2 — покупець передає чек постачальнику;

3 — постачальник передає чек у свій банк;

4 — банк постачальника направляє чек для оплати в банк покупця;

5 — банк платника списує кошти з рахунку покупця;
6 — банк платника повідомляє платника про списання коштів випискою;
22
7 — банк платника переказує банку постачальника відповідні кошти;

8 — банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;

9 — банк постачальника повідомляє постачальника про зарахування коштів на
його рахунок.

Рис. 1.4-Розрахунок чеком
Як бачимо з рисунку, чекова форма розрахунків має свої позитивні і
негативні сторони-Позитивним є те, що при розрахунках чеками прискорюється
швидкість розрахунків, що прискорює оборот капіталу; висока ступінь
гарантованості оплати (при розрахунках банківськими чеками).Негативним для
постачальника є: недостатня гарантія платежу через наявність відсутності
достатнього покриття у чекодавця; неможливість розраховуватися чеками по
великих сумах платежу, так як існують обмеження сум вказані в чеках;
можливість підробки. Негативним для покупця є: для звичайного чека
-відносна складність оформлення; для банківського чека — неможливість
отримання товару по вартості не кратній номінальній вартості чека
Розрахунки акредитивами
Менш поширеною в Україні, але загальноприйнятою у світовій практиці
формою безготівкових розрахунків, є акредитивна-Вона використовується за
договором між постачальником і покупцем для прискорення надходжень коштів
на розрахунковий рахунок.
Акредитив — це форма розрахунків, при якій банк-емітент за дорученням
свого клієнта (заявника акредитива) зобов»язаний:
-виконати платіж третій особі (бенефіціару) за поставлені йому
товари, виконані роботи і надані послуги;
-надати повноваження іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж.
У банку покупця або постачальника можуть бути відкриті такі
акредитиви:
-покритий акредитив, для здійснення платежу при якому завчасно
бронюються кошти платника в повній сумі на окремому рахунку в банку-
емітента або виконуючому банку;
23 -непокритий акредитив, огшата за яким, у разі тимчасової
відсутності
коштів на рахунку платника, гарантується банком-емітентом за рахунок
банківського кредиту.

Акредитиви бувають відзивні і безвідзивні.
Відзивний акредитив — це акредитив, який може бути змінений або
анульований банком-емітентом без попередньої погодження з бенефіціаром
(наприклад, у разі недотримання умов, передбачених договором; дострокової
відмови банку-емітента від гарантування платежів за акредитивом).
Безвідзивний акредитив — це акредитив, який може бути змінений або
анульований лише у разі згоди бенефіціара,
Кожен акредитив призначається для розрахунків лише з одним
бенефіціаром і не може бути переадресованим.
Для відкриття акредитиву платник подає обслуговуючому банку заяву на
відкриття акредитиву встановленого зразка.
Для розуміння сутності акредитивної форми розрахунків наведений рис.
1.5.
|Покупець |0 |Постачальник |
|(платник | |(отримувач |
|коштів) | |коштів) |
| |7 | |
| |4 | |
| |————————————^. | |
|| 1 |3 | | |5 | |10 |
|t | | | | | | |
|Банк 2 | | |Банк 9 |
|Покупг^я | | |постачальника|
| | | | |
| | |————————————^ 8 | |
| | | |

1 — покупець доручає банку, що його обслуговує, відкрити акредитив,
2 — банк покупця відкриває акредитив;

3 — банк покупця сповіщає покупця про відкриття акредитиву;
4 — банк покупця повідомляє банк постачальника про відкриття
акредитиву;

5 — банк постачальника сповіщає постачальника про відкриття
акредитиву;
6 — відвантаження товару;

7 — покупець повідомляє банк про виконання умови акредитиву;
8 — банк покупця переказує банку постачальника суму коштів з
акредитиву;
24
9 — банк постачальника зараховує кошти на рахунок постачальника;

10- банк постачальника повідомляє про це свого клієнта.
Рис. 1.5.Розрахунок акредитивом

Для одержання грошових коштів по акредитиву, депонованому в банку
постачальника, отримувач коштів подає реєстр розрахунків і необхідні
документи, обумовлені акредитивом, в обслуговуючий банк до закінчення
терміну дії акредитива-Не приймаються до оплати з акредитива документи без
дат відвантаження, номерів і дат прийомо-здаточних документів, номерів
квитанцій. Дата, яка вказується в акредитиві, являється останнім днем для
оплати виконуючим банком документів по акредитиву.
Акредитивна форма розрахунків дає покупцю впевненість, що гроші будуть
зараховані на рахунок продавця тільки після відвантаження товарів. А
продавець в свою чергу повністю упевнений, що гроші
перерахують.Негативним є: для покупця — гроші на певний час виводяться з
обігу; для продавця — гроші не можна використовувати до момента
відвантаження товарів.

Розрахунки при здійсненні заліку взаємної заборгованості
До розрахунків, які базуються на зарахуванні взаємної заборгованості
платників, відносяться розрахунки, за якими взаємозобов»язання дебіторів і
кредиторів один до одного погашаються в рівновеликих сумах і тільки лише за
різницею здійснюється платіж на загальних підставах.
Такі розрахунки можуть здійснюватися шляхом зарахуванння зобов»язань
між двома платниками або групи платників усіх форм власності однієї чи
різних галузей господарства.
Підприємства, які мають постійні господарські зв»язки за поставками
товарів (виконаними роботами, наданими послугами), можуть здійснювати
розрахунки періодично за сальдо зустрічних вимог. В угодах сторонами
передбачається періодичність звіряння взаємної заборгованості із складанням
відповідного акту, строки та форми розрахунків. Після складання
відповідного
25 акту звіряння взаємної заборгованості сторона в залежності від того, на
користь кого склалося кредитове сальдо взаємозобов»язань, виконує оплату
розрахунковими документами (платіжна вимога-доручення, платіжне
доручення) або оформляє вексель.
В Україні взаємозалік нерідко використовується для розв»язання
проблеми неплатежів, але поки що не вдається цілком позбутися взаємної
заборгованості між суб»єктами господарювання і платіжна криза поглибюється.
Для того щоб взаємозалік дав очікувані результати, необхідно передбачити
обов»язкову участь у ньому всіх суб»єктів господарської діяльності, які
мають дебіторську і кредиторську заборговність, а крім того, змінити
алгоритм його проведення забезпечивши не двосторонній, а багатосторонній
залік боргів.

Розрахунки в системі електронних платежів «клієнт-банк Створена в Україні
система електронних платежів (СЕП) діє вже понад три роки, що дозволило
відмовитися від використання поштових авізо, значно збільшити швидкість,
якість та надійність платежів, гарантувати безпеку і конфіденційність
банківської інформації. Після того, як за допомогою СЕП на міжбанківському
рівні були вирішені деякі проблеми платежів, багато комерційних банків
України почали створювати і впроваджувати систему типу «клієнт-банк» для
забезпечення обслуговування клієнтів на сучасному рівні і розширення
спектра банківських послуг.Нині за допомогою таких систем провідні
комерційні банки в окремих регіонах обслуговують близько 30% клієнтів.

Система «клієнт-банк» забезпечує:
— передачу повідомлень між клієнтом та банком у зашифрованому вигляді
за допомогою сертифікованих засобів захисту;
— автоматичне ведення протоколу (та захист цього протоколу від
модифікації) передавання розрахункових документів між банком і
клієнтом як у банк, так і в автоматизоване робоче місце клієнта;

— автоматичне архівування протоколів наприкінці дня.

26 Юридичною підставою для входження клієнта в систему електронних
платежів «клієнт-банк» і оброблення його електронних документів банком є
окремий договір між ним і банком.
Автоматичне робоче місце клієнта забезпечує автоматичне ведення
поточного стану власного рахунку в банку, враховуючи проведені початкові та
зворотні гшатежі.Електронні документи, що подаються клієнтом у банк, мають
відповідати формату платіжних документів системи електронних платежів НБУ,
із зазначенням електронних цифорових підписів відповідальних осіб платника,
яким згідно з установчими документами надане право підпису.
При використанні системи «клієнт-банк» здійснюється звіряння
(квитовка) файлів початкових і зворотних платежів між банком і
автоматизованим робочим місцем клієнта, підготовка виписки за платіжними
операціями клієнта в банку протягом операційного дня та звіряння цієї
інформації з інформацією із автоматизованим робочим місцем клієнта
наприкінці дня.
Після отримання від банку виписки з рахунку клієнт складає «'Реєстр
розрахункових документів, які відправлені в банк каналами зв»язку і
прийняті банком до оплати».
Одним із основних напрямків діяльності НБУ на сьогодні є утворення
національної системи масових електронних платежів, яка базується на
використанні банківських платіжних карток.
Згідно з положенням НБУ «Про впровадження пластикових карток
міжнародних платіжних систем» від 24.02.97 p. банківська платіжна картка
-пластиковий ідентифікаційний засіб, за допомогою якого можна керувати
банківським рахунком, тобто здійснювати операції сплати за товари, послуги
та отримувати готівкові кошти.
У процесі розвитку карткових систем виникло багато різновидів
пластикових карток, які розрізняються за призначенням, функціональними та
технічними характеристиками і категоріями споживачів.Банківські платіжні
картки лише одна з гілок «дерева» пластикових карток.
27

На рис. 1.6 наведена кваліфікація банківських платіжних карток за
п»ятьма ознаками.
|Види банківських платіжних карток |
| | | | | | |
|За способом| |За схемою | |За класом | |За | |За |
|запису | |розрахунків | |карток | |власниками | |платіжними|
|інформації | | | | | | | |системами |
|Векселедержате| |Вексел|вець )|
|ль (кредитор) | |еда | |
| | |(боржн| |
| | |ик) | |
| | | | |
| |—————————————————^ | | |
| |3 | | |
|——1——— | | | |

4

1 -товар, послуги, роботи

2 — вексель у день видачі
3 — вексель у день строку платежу

4 — гроші по векселю
Рис.1.8.Порядок видачі простих векселів При складанні переказного
векселя беруть участь такі особи:

— трасант (векселедавець) — той, хто видав вексель або наказав
платити;

— трасат (платник) — той, кому наказано платити;

34
— ремітент (векселедержатель) — той, на користь кого видано вексель;
і
— презентант — отримувач грошей за векселем.
Видача переказних векселів залежить від кількості
учасників.Учасниками при складанні переказних векселів можуть бути дві, три
і чотири особи.
Переказний вексель з трьома учасниками використовується для
перерахування боргу від однієї особи іншій.Порядок перерахування боргу при
використанні переказного векселя з трьома учасниками подано на рис. 1.9.
4
2
з

Трасант
(особа, яка видала
вексель)
Ремітент — кредитор (він же ремітент)
«^ Трасат — боржник
(платник по векселю)

6

1 — вексель у день видачі;

2 — повідомлення про видачу векселя;
3 — повідомлення про прийняття;

4 — повідомлення про отримання;
5 — вексель у день строку платежу;

6 -гроші.
Рис.1.9.Порядок перерахування боргу при застосуванні переказного
Векселя
Видача переказного векселя за участю чотирьох учасників має таке саме
призначення, як і за участю трьох учасників.Відмінність полягає у тому, що
в векселях вказується не лише особа, на користь якої виданий вексель
(ремітент), а й особа, яка отримує гроші за векселем (презентант).
За участю двох осіб — трасанта (ремітента) і трасата переказний
вексель видається аналогічно схемі поданій на рис. 1.9.
До акцепту переказний вексель подається векселедержателем
(уповноваженою ним особою) платнику за його адресою, а якщо платників по
векселю декілька, то вексель подається їм усім.
35 Акцепт — це згода, засвідчена підписом трасата, сплатити вексель у
тому вигляді, в якому він поданий до платежу (навіть якщо на момент акцепту
деякі ознаки векселя ще залишаються не написаними). Акцептант може бути
повністю відмовитись від акцепту або здійснити частковий акцепт, а саме
-прийняти вексель тільки в певній сумі.

Кожний вексель, простий і переказний, може бути переданий:

— у власність іншій особі;

— для здійснення різних дій за дорученням, а саме:

а).пред»явлення векселя до акцепту;

б).пред»явлення векселя до платежу;

в).пред»явлення векселя до стягнення;

г).отримання за векселем грошей;

д).здійснення інших дій.
Право передавання векселя належить не лише першому, а й будь-якому
наступному набувачу його. Разом з пред»явленням векселя передається і право
на отримання платежу по ньому. Передавання векселя позначають особливим
надписом, що має назву індосамент, або жиро, або бланк.
Платіж за простим і переказним векселем може бути здійснений повістю
або частково через аваль. Аваль — це поручительство за векселем, яке
ставиться на векселі або додатковому аркуші (аллонжі) третьою особою
(однією з осіб, що підписали вексель), виражається словом «Як аваліст…»
або '»Тарантую…» або «За…» і підписується тим, хто дає поручительство.
У разі відсутності вказівки про те, за кого виданий аваль, його вважають
виданим за векселедавця. Аваліст по платежу відповідає так само, як і
особа, за яку він дав аваль.Його зобов»язання є дійсним навіть у тому
випадку, якщо зобов»язання яке він гарантував виявиться недійсним з будь-
якої причини.3обов»язання аваліста є другорядним щодо зобов»язання особи,
за яку він поручився.Воно набуває чинності лише за умови невиконання
основного зобов»язання.
36 Поручительство за векселем може бути не тільки у вигляді авалю, а й
в іншій формі — у вигляді прихованого зобов'язання. Згідно з законодавчими
актами України приховане зобов»язання юридичне рівнозначне авалю.
Приховане зобов»язання оформлюється на окремому аркуші підписом
векселедавця або індосанта — за простим векселем; трасанта, акцептанта,
індосанта — за переказним векселем із зазначенням місця його видачі.
Своєчасно неоплачений простий вексель та своєчасно неоплачений і
неакцептований переказний вексель втрачають значення особливого боргового
зобов»язання.Силу вексельного права вони зберігають за собою лише у
випадку, якщо будуть вчасно опротестовані.

Позитивним у застосуванні вексельної форми розрахунків є:

Для покупця:

— зменшення потреби в оборотних засобах;

— залучення до оплати третьої особи, що має засоби;

— можливість використання для оплати товарів векселів, отриманих від
своїх боржників. Для продавця:
— різке збільшення гарантій оплати за рахунок аваліста (поручителя),
відповідальності всіх векселедавщв перед векселедержателем і дій
законодавчих норм, строго регламентуючих вексельний оборот;

— можливість продавати векселі до терміну їх погашення боржниками і
отримання необхідних оборотних засобів. Недоліком застосування
векселів при використанні їх у розрахунках за товари — те, що крім
договора поставки вимагається оформлення ще одного документа —
векселя, для чого покупець повинен в окремих випадках отримувати
згоду надійного поручителя, задовольняючи вимоги продавця.
37

І.З.Організація синтетичного і аналітичного обліку безготівкових
розрахунків

Основу побудови бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків
визначають основні принципи їх організації, а саме:
1.Грошові засоби обов'язково зберігаються на рахунках в установах банку (за
винятком перехідних залишків у касі).Правовою базою для реалізації цього
принципу є угода між підприємством і банком щодо розрахунково-касового
обслуговування.
2.Підприємствам надано право вибору установи банку для відкриття рахунків
усіх видів (основного й додаткового) за згодою банку.
3.Принцип самостійного (без участі банків) вибору підприємствами форми
розрахунків та закріплення їх у своїх договорах та угодах.Установи банків
можуть тільки пропонувати своїм клієнтам застосовувати ту чи іншу форму
розрахунків, враховуючи специфіку діяльності та конкретні умови, які можуть
скластися в процесі розрахунків.
4.Кошти з рахунку підприємства списуються на розпорядження його
власника.Ураховуючи можливість відкриття кількох рахунків, суб»єкт
підприємницької діяльності визначає один з рахунків як основний. На ньому
здійснюється облік заборгованості, яка списується беззаперечно.
5.Поточні рахунки підприємствам-су б»єктам підприємницької діяльності
відкривають установи банків тільки за умови повідомлення про це податкового
органу.
6.Платежі здійснюються до або після відвантаження продукції, виконання
робіт, послуг або одночасно з ними.
7-Принцип полягає в терміновому здійсненні платежів.Момент здійснення
платежу має бути максимально наближеним до часу відвантаження товару,
виконання робіт, надання послуг. Постановою Верховної Ради України «Про
норматив обігу платіжних документів в Україні» від 25.06.93 з метою
прискорення проходження банківських платіжних документів по

38
перерахуванню коштів: в межах України — 7 дн., а для
внутрішньообласних розрахунків — 3 доби.
8.Платежі здійснюються в межах залишків коштів на рахунках платника або в
межах наданого банківського кредиту.
9.Розрахунки між суб»єктами підприємницької діяльності можуть
здійснюватися готівкою.При цьому постачальник-отримувач коштів, повинен
суму отриманої готівки провести через касову книгу і повернути її в повному
обсязі на свій рахунок у банк.Використання готівки, пов»язане з виплатою
заробітної плати, премій, винагород, матеріальної допомоги, дивідендів,
проводиться тільки шляхом її отримання з кас банків.Такийпорядок дає змогу
контролювати своєчасну сплату податків, внесків та інших обов'язкових
платежів, розмір яких залежить від фонду оплати праці.
Через великий обсяг розрахункових операцій та існування
найрізноманітніших взаємовідносин суб»єктів господарської діяльності,
облікова інформація безготівкових розрахунків характеризується дуже
складною структурою.При цьому, інформаційні зв»язки між первинними
документами, реєстрами аналітичного та синтетичного обліку, бухгалтерське.
Звітністю в значній мірі залежить від форми та порядку здійснення
безготівкових розрахунків.Схематично інформаційні зв»язки між обліковими
документами при безготівкових розрахунках зображені на рис. 1.10.
У перебігу господарської діяльності підприємств виникає багато
варіантів зв»язків між обліковими документами.Так, при попередній оплаті
постачальникам за товарними операціями, розрахункові документи
оформлюються раніше відвантажувальних і, відповідно, перерахування коштів
йде в першочерговому порядку, про що на базі виписок банку зазначається у
ж/о № 2.Потім, при надходжені товарів, наданні послуг, виконанні робіт, на
базі первинних документів робляться відповідні відмітки про фактичне
отримання у ж/о № 6,8.Якщо ж оплата здійснюється після фактичного
отримання, то на основі отриманих первинних документів робляться відповідні
записи в реєстрах аналітичного та синтетичного обліку і виписуються
необхідні
39
розрахункові документи, а вже потім списуються кошти з розрахункового
рахунку в банку.
|Первинні | |Розрахунков| |Банківська | |Реєстри | |Бух. |
| | |і | | | | | | |
|документи | |документи: | |Установа | |аналітичног| |Звітність |
| | | | | | |о | | |
| | | | | | |та | | |
|Рахунок | |Плат.доруче| | | |синтетичног| | |
| | |ння | | | |о | | |
|Наряд-заказ| |ГІлат. | |Розрахунков| |обліку | |Баланс |
|Накладна | |вим-доруч | |ий | | | | |
| | |Чек | | | | | | |
|Тов/трансп.| |Акредитив | |рахунок | |Аналіт.раху| |Звіт про |
|накл | |Плат. | |Інші | |нки | |фін. |
|Податкова | |вимога | |рахунки в | |Ж/0№і6,7,8,| |результати|
|накл | |Інкасові | |банках | |11,2 В | |Звіт про |
|Прибут. | |доруч Плат.| | | |№>7,8,9,.2 | |фін.-маино|
|Ордер | |картки | | | | | |вий стан |
|Накл.зальїз| | | | | | | | |
|ниці | | | | | | | | |
|Та інші | |Векселя | | | |Головна | |Та інші |
| | | | | | |книга | | |
|10 |Надійшли суми за пред»явлені претензії |311 |374 |
|11 |Повернені на розрахунковий рахунок перерахунки сум |311 |64 |
| |фінансовим органам | | |
|12 |Надійшли суми, одержані від органів соціального |311 |65 |
| |страхування, | | |
| |за перевищення відповідних перерахувань над | | |
| |відрахуваннями | | |
|13 |Надійшли суми від окремих осіб в погашення |311 |375 |
| |заборгованості по | | |
| |відшкодуванню матеріального збитку | | |
|14 |Суми вкладів, що надійшли від учасників, які раніше |311 |46 |
| |підписалися на акції | | |
|15 |Суми, що надійшли від дебіторів в погашення їх боргів|311 |37 |
|16 |Зарахування штрафів, пені, неустойки |311 |441 |
|17 |Одержані кредити банків; операції з обліку (дисконту)|311 |60,50,6|
| |векселів | |2 |
|18 |Різні витрати оплачені з розрахункового рахунка |23,91,9|311 |
| | |2 | |
| | |93,94 | |
|19 |До каси із банку надійшла готівка |301 |311 |
|20 |Зараховані грошові кошти до акредитиву і на особові | |311 |
| |рахунки з | | |
| |розрахункового рахунку |313 | |
|21 |Придбані грошові документи з оплатою через банк; |33 |311 |
| |викуплені у | | |
| |акціонерів власні акції | | |
|22 |Придбані і оплачені з розрахункового рахунку векселі |34 |311 |
|23 |Погашена заборгованість перед постачальниками |631 |311 |
|24 |Відображені суми авансів, що видані під поставку | |311 |
| |матеріальних | | |
| |цінностей тощо |371 | |
|25 |Погашена різна заборгованість перед покупцями і | |311 |
| |замовниками в | | |
| |зв»язку з перерахунками |36 | |
|26 |Помилково списані банком суми |374 |311 |
|27 |Оплачені векселі і погашена заборгованість по |51 |311 |
| |векселях | | |
|28 |Перераховані платежі до бюджету |64 |311 |
|29 |Погашення заборгованості по відрахуванню органам |65 |311 |
| |соціального | | |
| |страхування | | |

44
Продовження таблиці 1.1.

30

31

32

33

34

35
372 46 685 441 443

60,50
311 311 311 311 311

311

Перерахування авансу підзвітним особам

Перерахування дивідендів учасникам

Перерахувані грошові кошти різним кредиторам

Сплачені штрафи, пені, неустойки

Відрахування, перераховані з розрахункового рахунку протягом

року за рахунок прибутку; сплата процентів по прострочених

позиках

Погашена заборгованість по кредитам банків

Облік розрахунків розрахунковими чеками та акредитивами
Для бухгалтерського обліку наявності і руху коштів на інших рахунках у
банках використовують рахунок № 313 «Інші рахунки в банках».

Кредит рахунку № 311 «Розрахунковий рахунок»
Якщо відкривається акредитив або видається чекова книжка за рахунок
позики банку, то кредитується рахунок № 60 «Короткострокові кредити
банків».
Для відображення оплати постачальнику за рахунок акредитиву робиться
запис:

Дебет № 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»

Кредит № 313 «Акредитиви та особливі рахунки по вантажообігу»
Оплата банком чеків, пред»явлених іншими підприємствами
(торгівельними, транспортними, зв»язку тощо) показується записом:

Дебет № 20,203,207,22,209,25.

Кредит № 313 «Рахунки в банку по доходах»
При зарахуванні невикористаного залишку по акредитиву або його
закриття та при зарахуванні невикористаного залишку по чеку робиться
бухгалтерський запис:
45
Дебет № 311 «Розрахунковий рахунок» або Дебет № 60 «Короткострокові
кредити банку» Кредит № 313 «Рахунки в банку по доходах» Кредит № 313
«Акредитиви та особливі рахунки по вантажообігу»

Облік вексельних операцій

Бухгалтерський облік вексельних операцій залежить від видів
векселів, порядку заповнення показників векселя та їх змісту, порядку
видачі і прийняття (акцепту), передавання векселів, авалю векселя.
Відповідно до Листа Міністерства фінансів України від 12 серпня
1992р. № 18-4116 заборгованість по розрахунках з постачальниками,
підрядчиками та іншими кредиторами по відвантаженій продукції, виконаних
роботах та наданих послугах, забезпечена виданими простими векселями
та акцептованими до оплати переказними векселями, враховується на рахунку №
51 «Векселі видані».
Аналітичний облік по цьому рахунку ведеться за кожним виданим
векселем.

Облік виданих векселів поданий у таблиці 1.2.

Табл.1.2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО РАХУНКУ № 51 «ВЕКСЕЛІ ВИДАНІ»
|№ пп |Зміст операції |Кореспондуючі рахунки |
| | |Дебет |Кредит |
|1 |Векселі видані |371,68 |51 |
|2 |Для обліку руху бланків векселів | |08 |
|3 |Для контролю за виданими простими і |08 | |
| |переказними векселями (при оплаті векселя | | |
| |- | | |
| |дебетується) | | |
|4 |Сума витрат у вигляді договірних | | |
| |відсотків: | | |
| |-відображено відсотки, включені до |39 |51 |
| |весельної суми | | |

46

92

51 51

51

311,312

34
68

311,312 36

90,631,68

441

60,50
-нараховано відсотки понад суми векселя

Погашення заборгованості, забезпеченої виданими

векселями

Акцептовано переказний вексель

При передачі виданого векселя на користь

векселедавача або платника за відвантажену

продукцію

При продажу векселів векселедержателем установі

банку

Сума облікового проценту з позики, виданої під

вексель, яку утримує банк

Зобов»язання покупців, замовників та інших дебіторів, забезпечені
акцептованими до оплати переказними векселями або виданими простими
векселями в рахунок оплати одержаних товарів, виконаних робіт або наданих
послуг, відображаються підприємством-векселедержателем на рахунку № 34
«Векселі одержані».
Аналітичний облік по цьому рахунку ведеться по кожному одержаному
векселю.Так як, датою реалізації продукції, товарів, робіт, послуг вважають
дату відвантаження (передавання), це означає, що для обліку векселів
одержаних в забезпечення заборгованості за товари відвантажені
використовується лише 51 рахунок,а не 05 «Гарантії та забезпечення надані».

Облік векселів одержаних поданий у таблиці 1.3.

Табл.1.3. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО РАХУНКУ № 51 «ВЕКСЕЛІ ОДЕРЖАНІ»
|№ пп|Зміст операції |Кореспондуючі рахунки |
| | |Дебет |Кредит |
|1 |Оприбуткування бланків векселів |08 | |
|2 |Векселі одержані в оплату продукції або |51 |90,36 |
| |товарів | | |
| |відвантажених, зданих робіт і послуг | | |
|') |Нарахування відсотків, що включаються до |69 |441 |
| |вартості векселя за звітний період | | |
|4 |Нарахування відсотків понад суми векселя |68 |441 |
|5 |Оплата векселів |311 |51 |
|6 |Сума доходу, одержаного по векселю | | |
| |продавцем за | | |
| |відстрочку платежу |51 |441 |
|7 |Одержана різниця між ціною векселя і | | |
| |сплаченою | | |
| |сумою (ціна вище) |311 |441 |
|8 |Одержані гроші за векселі до закінчення | | |
| |терміну їх | | |
| |оплати.Різниця між ціноювекселів і | | |
| |одержаною за | | |
| |них сумою являє збиток підприємства |311,441 |51 |
|9 |Одержані позики під вексель |311 |60,50 |
|10 |Утримування банком суми облікового | | |
| |проценту | | |
| |(дисконту) із позики,виданої під вексель |51 |60,50 |
|11 |Купівля векселів, тобто їх оплата |51 |311,312 |
|12 |Переказний вексель, акцептований і |631 |61 |
| |переданий в | | |
| |оплату заборгованості постачальнику | | |

1.4. Аудит безготівкових розрахунків

Розвиток вільного економічного підприємництва з різними формами
власності в Україні зумовив формування нового виду економічного контролю
-незалежного аудиторського контролю. Згідно Закону України «Про аудиторську
діяльність» від 22.04.93 під аудитом розуміють перевірку публічної
бухгалтерської звітності, обліку, первинної документації та іншої
інформації щодо фінансово-господарської діяльності з метою визначення
достовірності їх звітності, обліку, його повноти та відповідності чинному
законодавству та встановленим нормативам.
Поняття аудиторської діяльності передбачає виконання як аудиту, так і
аудиторських послуг у вигляді експертиз, консультацій з бухгалтерського
обліку, звітності, оподаткування, аналізу господарської діяльності та інших
видів економічно-правового забезпечення підприємницької діяльності.Аудит є
незалежною формою контролю, який може дати об»єктивну інформацію про
фінансову спроможність і ділову репутацію партнера, розкрити чинники
ризику, піднести платіжно-податкову дисципліну, сприяти нормалізації
фінансово-господарської діяльності в Україні.
Міжнародними нормативами аудиту визначені такі основні принципи, що
регулюють аудит:

— цілісність, об»єктивність і незалежність;

— конфіденційність;

— майсерність і компетентність;

— відповідальність за роботу виконану іншими аудиторами;

— документування процесу аудиту;

— планування;

— аудиторські свідчення;

— система обліку і внутрішній контроль;

— звітність за підсумками аудиту.

ч-^ Законом України «Про аудиторську діяльність» визначено, що
аудит проводиться на підставі договору між аудиторською фірмою та
замовником.

В Україні аудит класифікують за об'єктами, а саме:

— аудит річної бухгалтерської звітності;

— аудит узгодженості;

— операційний аудит.
Аудит безготівкових розрахунків відноситься до операційного, і тому
носить необов»язковий характер, т.б. проводиться на замовлення клієнта.
Дослідження безготівкових розрахункових операцій являється
складовою частиною аудита господарсько-фінансової діяльності і здійснюється
у зв»язку з іншими операціями (касовими, банківськими, таварними,
виробничими, операціями по капітальним вкладенням і т.д.).Це пояснюється
тим, що багато вказаних та інших операцій прямо або побічно впливають на
розрахункові взаємовідносини між підприємствами.
Аудит безготівкових розрахунків починається з перевірки виконання
порядку відкриття розрахункових, поточних і бюджетних рахунків в установах
банку та виписок за весь перевіряємий період, котрі повинні знаходитися в
бухгалтерії.
Одночасно вивчаються документи підприємств-клієнтів, доданих до
виписок банку.
При вивченні банківських документів визначається законність та
обгрунтованість операцій і правильність віднесення затрат на відповідні
рахунки.
На практиці мають місце випадки порушень, коли для укриття зловживань
окремими бухгалтерами разом з касирами проводилася заміна виписок банку
іншими або виправлення відповідних сум.
В таких випадках важливо провести зустрічну перевірку документів і
співставити між собою взаємопов'язані господарські операції, відображенні
на рахунках обліку і виписках банку .При цьому вивчають порядкову нумерацію
5U виписок банка і правельність перенесення підсумків та іх залишків в

облікові регістри.
Якщо у клієнта відсутні окремі виписки банка, то важливо отримати з
банку затверджені їх копії.Документи, додані до виписок банку,
досліджуються перш за все на предмет їх законності.
Звертається увага на правильність оприбуткування грошей в касу,
отриманих з банку по чекам.Мають місце випадки, коли окремі бухгалтера
разом з касиром привласнювали кошти, отримані по чекам, але для того щоб
обороти у виписці банка співпадали з відповідним журнало-ордером, суму
отриману коштів списували в дебет рахунку «Розрахунки з різними дебіторами
і кредиторами» або в дебет іншого рахунку, по якому відображали
кредиторську заборгованість особливо з простроченням терміну позовної
давності.Необхідно звіряти обороти по дебету та кредиту відповідних
рахунків, так як залишок може співпадати, якщо зменшити його на однакову
суму.
Розрахункові операції можна досліджувати суцільним методом.Однак, цей
метод потребує багато часу.При перевірці розрахункових операцій найчастіше
застосовують метод вибіркової перевірки документів, котрий дозволяє виявити
можливі недоліки, порушення та зловживання.Така перевірка потребує
глубокого аналізу як облікових записів, так і звітних.Важливо знати різні
варіанти та способи викриття можливих порушень, зловживань, незаконного
виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості.
Необхідно встановити, чи відповідають номера та суми використаних
чеків корінцям книжок, а при виявленні анульованих або зіпсованих чеків
з»ясувати, чи є відмітка про це в корінцях.
Вивчають також використання раціональних форм розрахунків і чи
забезпечують вони зближення моментів отримання покупцями матеріальних
цінностей та здійснення платежу, чи сприяють вони зниженню залишків
цінностей в дорозі і кредиторської заборгованості постачальникам по
неотфактурованим поставкам.Важливо здійснити перевірку товарності
розрахункових документів, котрі передаються до оплати в банк, чеків,
доручень, векселів, платіжних вимог та ін.
Джерелами інформації аудиту розрахункових операцій являються первинні
документи та облікові регістри по обліку розрахунків з постачальниками ,
покупцями, різними дебіторами та кредиторами, розрахунки по претензіям і
т.д..Вивчають також відповідні журнали-ордера і відомості журнально-
ордерної форми обліку,баланс та інші фінансові звіти.Особливої уваги
потребує перевірка облікових даних про вартість матеріалів, що знаходяться
в дорозі, якщо вони оплачені, але не надійшли до кінця місяця на
підприємство.Вивчаючи по даним журнала-ордера заборгованість
постачальникам по неотфактурованим поставкам, слід встановити, чи не
враховуються неотфактуровані матеріальні цінності одночасно як оплачені,
котрі знаходяться в дорозі або ще не вивезені зі складу постачальників, чи
не відображається помилкова вартість неотфактурованих поставок як
дебіторська заборгованість. На основі даних журнала-ордера важливо
встановити, чи не занижена при складанні балансу заборгованість
постачальникам по не сплаченим в строк розрахунковим документам і чи не
збільшена у зв»язку з цим нормальна заборгованість їм, котра обліковується
при розрахунках з бюджетом.
Слід вивчити аналітичні рахунки по кожному дебітору і кредитору та
встановити, чи нема підставних аналітичних рахунків.
Досліджують, в яких конкретно документах або облікових регістрах
найчастіше виявлені похибки або підробки, на яких балансових рахунках були
приховані убутки через недостачі, крадіжки, безвідповідальність і незаконно
створена дебіторська та кредиторська заборгованість.Тільки при таких умовах
аудитор може ефективно використовувати метод вибіркової перевірки
документів.Однак при будь-яких обставинах і методах дослідження документів
обов»язковою умовою являється вивчення суцільним методом документів та
записів в аналітичних та синтетичних рахунках по всім видам розрахунків,
пов»язаних з рахунками витрат.
3″ясовують, чи не було випадків укриття дебіторської
заборгованості шляхом відображення в балансі звернутого залишку замість
розвернутого.При цьому вивчають наступні рахунки: «Розрахунки з покупцями
та замовниками», «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»,
«Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами» і т.д..
Необхідно зауважити, що зменшення дебіторської заборгованості не
порушує рівність активу та пасиву балансу.Іноді окремі керівники та головні
бухгалтера вуалюють дебіторську заборгованість, що мати підставу для
отримання премій.У зв»язку з цим необхідно перевіряти первинні документи.
Питання правильності сплати місцевих податків і зборів також
являються об»єктом аудита кредиторської заборгованості.Фінансовий стан
підприємства залежить від співвідношення його ліквідних засобів, тобто всіх
засобів, котрі можуть швидко перетворюватися в готівкові кошти.Чим вище
ліквідність, тим стабільніше підприємство.Тому при аудиті перевіряються
документи, пов»язані з виникненням дебіторської та кредиторської
заборгованості, вивчається реальність цих сум та надійність дебіторів з
точки зору виплат їм своїх боргів.При цьому перевіряють своєчасність
звіряння розрахунків, наявність відправлених платежів дебіторам з
нагадуванням про необхідність погашення боргів.
Суми кредиторської заборгованості між підприємствами недержавної
форми власності, відносно котрих строк позовної давнини вже минув,
підлягають віднесенню на результати господарської діяльності.В усіх інших
випадках суми кредиторської заборгованості підлягають перерахванню в
бюджет.
При дослідженні зобов'язань підприємства перед своїми кредиторами
вивчають заборгованість банкам по позикам, умови та строки надання
кредитів, порівнюючи суму виплачених відсотків з сумою, котра передбачалася
при отриманні кредитів, і аналізують причини відхилень.Особливу увагу
звертають на векселя, видані підприємством, та їх забезпеченість.
55 Досліджуються всі можливі штрафи, пені, визнанні боржником,
або по котрим отримані рішення суду, арбітражного суду про їх стягення.Слід
підкреслити, що списання боргу на збиток в результаті неплатоспроможності
боржника не являється причиною для ліквідації заборгованості, котру
відображають по балансу протягом відповідного періоду, тобто з часу
списання.Якщо є дебіторська заборгованість, відповідно якої строк позовної
давності вже минув, вивчається питання про правильність списання сум за
рішенням керівника підприємства і на який рахунок вона віднесена.Важливо
також перевірити законність таких списувань.
Достовірність дебіторської та кредиторської заборгованості
перевіряється шляхом звіряння по кожній статті балансу на дату перевірки з
сумами заборгованості, відображеної в облікових регістрах і первинних
документах.
Вивчення пертензіонних сум починається з аналізу та інвентаризації
заборгованості по кожній сумі.На підприємствах звіряння розрахунків
необхідна.Для цього дебіторам висилають виписки з особистих рахунків та
направляють до них для взаємозвіряння спеціалістів.Одночасно необхідно
запросити у кредиторів виписки з особистих рахунків про стан розрахунків з
підприємством.З метою повного обхвату вивчення всіх операцій, пов»язаних з
розрахунками, інвентаризацію їх необхідно виконувати на дату
дослідження.Інвентаризацію розрахунків з покупцями та іншими дебіторами
оформлюють спеціальним робочим документом аудитора.
При дослідженні пертензійної зоборгованості необхідно обгрунтувати
відповідними документами і встановити, чи не числяться на балансі суми
претензій з простроченими термінами. Звертається увага на списування суми
неповернутих пертензій за рахунок наслідків діяльності клієнта.
Встановлюють, чи ведеться оперативний облік претензій і як
здійснюється контроль за своєчасністю і обгрунтованістю передачі матеріалів
в арбітражний суд для відшкодування заборгованості. Звертається увага на
своєчасність заключення і виконання угод на постачання продукції та
54
матеріалів.В угоді також визначається відповідальність сторін за
невиконання їм зобов'язань.
Аудит розрахунків кредитних операцій по платіжним документам дозволяє
встановити не тільки правильність, але й своєчасність розрахунків.Для цього
порівнюють дату приймання-відвантаження продукції, що вказана в приймально-
здавальних документах з датою перерахування грошей
підприємству.Розрахунки з постачальниками вивчають шляхом співставляння
ціни і суми виплат, вказаних в документах, з платіжними.
Розрахунково-кредитні операції здійснюються переважно через в
безготівковій формі через банк, котрий систематично контролює правильність
розрахунків і додержання розрахункової дисципліни.Однак і тут можуть мати
місце порушення котрі залишаються непоміченими банками.Тому на ці питання
слід звертати особливу увагу .Результати перевірки операцій по
розрахунковому рахунку оформлюють у відповідну відомість.
Належну увагу приділяють правильності ведення безготівкових
розрахунків по нетоварним операціям.Важливе значення для здійснення
розрахунків має послідовність їх здійснення.В більшості випадків в першу
чергу здійснюють розрахунки з бюджетом.Особливо досліджують операції, котрі
відображаються на рахунку «Розрахунки з бюджетом».Уважно перевіряються всі
суми на субрахунках.Виявляються випадки недостовірності ведення
синтетичного та аналітичного обліку розрахункових операцій по їх видам.
Важливе значення для успішного проведення аудиту безготівкових
розрахунків має ознайомлення з господарством перевіряємого підприємства,
станом бухгалтерського обліку і звітності, документами матеріально
відповідальних осіб.Також, необхідним є проведення аналітичних процедур,
які допоможуть знайти порушення і зекономити час аудитора.
Загалом послідовність перевірки безготівкових розрахунків аналогічна
послідовності інформаційних зв»язків між обліковими документами (Рис.
1.10.)
55
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СТАНУ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ, IX ОБЛІК ТА АУДИТ НА
ЧЕРКАСЬКОМУ МШІЗТ

2.1 Загальна характеристика підприємства

Назва підприємства
Місце знаходження:

Форма власності:
Черкаське міжгалузеве Підприємство промислового Залізничного транспорту
Скорочено: Черкаське МППЗТ

М.Черкаси Залізничний проїзд, 16

Державна

Основні напрямки діяльності підприємства:

-здійснення комплексного транспортного обслуговування, пов»язаного з
перевезенням вантажів залізничним транспортом;
-підвищення ефективності використання локомотивного, вагонного парку
та вантожно-розвантажувальної техніки;
-організація перевезень вантажів власним залізничим рухомим складом;

-прискорення обігу вагонів на під»їзних коліях;
-впровадження нової техніки, технології та прогресивних методів
роботи промислового залізничного транспорту;

-забезпечення безпеки руху поїздів і охорони праці;

56
-зменшення вартості транспортних витрат вантажовласників;
-здійсненння товарообмінних бартерних операцій, торгівельно-
закупівельна діяльність;

-виробництво товарів народного споживання;

-виробництво будівельних матеріалів, здійснення будівельних робіт;

-виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;

-надання побутових послуг населенню.

Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідності
чинного законодавства України, нормативних актів Міністерства,
Укрзалізничого об»еднання «Укрпромзалізтранс» і Статуту підприємства.
Майно підприємства е державною власністю та закріплюється за ним на
праві повного господарського віданння.При визначенні стратегії підприємство
повинно враховувати державні контракти, державні .замовлення та інші
договірні зобов»язання, які є обов»язковими до виконання.
На даному підприємстві, яке відноситься до транспортної галузі,
продуктом являється переміщення, що не має речової форми, споживається в
момент виробництва і не являється об»ектом зберігання. Такий характер
продукту зумовлює відсутність на затзничому транспорті, сировини та
матеріалів, які утворюють основу продукту в галузях, де він виступає у
вигляді речі, відокремленої вщ процесу виробництва. Тому в господарських
ресурсах залізничих доріг на частку оборотних засобів припадає всього
близько 3%.
Предмет перевезення- вантаж-не являється власністю дороги, а тобто,
не виступає в якості одноо з елементів засобів виробництва цієї дороги.На
відміну від предметів праці в промисловості, на транспорті предмет
перевезення в процесі праці не підлягає переробці, не змінює своєї
самостійної споживчої форми; вартість вантажу, що підлягає перевезенню не
входить у вартість корисного ефекта — переміщення, а тому, і у видатки
транспорту.
СЛУЖБА ГОЛОВНОГО ІНЖЕНЕРА
СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА СФЕРА
ВІДДШ РУХУ І ВАНТАЖНИХ РОБІТ

Склади

Ремонтвий цех

Гаражи
ЗДРАВПУНКТ СТОЛОВА
ГУРТОЖИТОК ТУР.БАЗА ТЕПЛИЦЯ
Ст.Заводська

Ст.Змагайловка
Дільниця з/шляху
Ст-Рафінадна

Дільниця СЦБ та зв»язку

Локомотивна бригада

Рис.] .ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МППЗТ

Механізатори

[pic]

58 Як наслідок цього, в бухгалтерському обліку транспорту вантажі ,

що підлягають перевезенню не по кількості, не по якості не відображуються.

Організаційна структура МППЗТ схематично представлена на рис. 1.
Специфіка організації управління пов»язана з виробничим процесом
підприємства. Схематично функціональна структура управління МППЗТ зображена
на рис.2.
Для більш детальної характеристики данного підприємства покажемо
основні показники виробничо-господарської діяльності за 1997-
1999рр.(табл.1.)
Наведені дані свідчать, що дане підприємство має значний виробничо-
господарський потенціал, беручи до уваги глобальні економічні перетворення,
які відбуваються на Україні.Незважаючи на зовнішні економічні фактори,
підприємство за 1999 рік виконало план по вантажоперевезенню на 106,9%, по
вантожообороту на 105,9%. Фактично ж за звітний рік підприємством
перевезено 1769 т.тн вантажу і перероблено 425,1 t.th.b 1999 році
підприємством прийнято на обслуговування 10 підприємств міста та області з
річним обсягом вантажоперевезень 52,5 т.тн й вантажопереробкою 12,5 т.тн.
На 1.01.00 Черкаське МППЗТ обслуговує 91 підприємство міста та області.
Собівартість 1 тн перевезення та переробки зросла внаслідок збільшення
витрат по поточному утриманню залізничих шляхів та дільниць (за звітний рік
замінено 2000 шпал, покладено 5 стрілкових перевода).1нвентарний парк
локомотивів складає 8 одиниць, продуктивність якого в 1999 році склала
221,1 тн. Інвентарний парк вагонів — 70 одиниць, з них працюючих — 34
одиниць.Коефіцієнт експлуатуємого парку локомотивів склав 0,73;
коефіцієнет використання інвентарного парку — 0,27. За 1998 рік
відремонтовано : тепловози в обсязі поточного ремонту — 3 од, на суму 61,0
т.грн; вагонів — 18 од., на суму 31,7 т.грн..Через збільшення поточних
витрат на ремонт інвентарного парку фактичні витрати перевищили заплановані
на 20,б%.1, хоча план загальних доходів виконаний на 112,7%, рентабельність
основної діяльності за 1999 рік складає 12,3%, що на 38,8% нижче
запланованого показника.
59 Аналізуючи основні показники виробничо-господарської діяльності
М1ШЗТ за 1997-1999рр.(Табл.1.), спостерігаємо скорочення обсягів
вантажоперевезення і вантажообороту.Так, обсяги вантажоперевезення за 1998
p. скоротилися порівняно з 1997 p. на 451,1 т.тн., порівняно з 1997 p. — на
465,6 т.тн.; вантажооборот скоротився відповідно на 5680 т.тн.км і на
6546,3 т. та км. Така ситуація пояснюється зовнішніми економічними умовами
в яких функціонує підприємство, та специфікою його діяльності, а саме,
значною орієнтацією виробничо-господарської діяльності на споживача
транспортних послуг. Незважаючи на те, що чисельність працівників
скоротилася порівняно з 1997 p. на 27 чол., фонд оплати праці зріс на 258,7
т.грн.Продуктивність праці зросла порівняно з 1997 p. на 2239,9 грн., хоча
порівняно з 1998 p. скоротилася на 5,7%.3меншення вартості виробничих
фондів порівняно з 1998 p. на 1,9% відбулося за рахунок збільшення
амортизаційних відрахувань. Аналізуючи показники прибутку, валового доходу
і витрат за три роки слід зазначити їх нестабільність, що є наслідком
певних внутрішніх факторів діяльності підприємства, але ж і наслдідком
функціонування підприємства в умовах ринкових відносин. Так,найбільші суми
валового доходу і загального прибутку за період 1997-1999 pp.
спостерігалися в 1998р., і становлять відповідно: 3271 т.грн., та 768,7
т.грн.В 1999р. ці показники порівняно з 1998р. скоротилися: валовий дохід —
на 8,7%, загальний прибуток на 57,. 5%. Таке зменшення прибутку сталося
через збільшення загальних витрат, які в 1999р. складають 2658,4 т.грн, що
на 6,2% більше ніж у 1998р.,і на 30,5% більше ніж в 1997р. Фондовіддача має
тенденцію до зниження, а фондоозброєність — до зростання. Загальна
рентабельність основної діяльності в 1999р. зменшилася порівняно з 1998р.
на 59,9%, і становить 12,3%.
Вцілому ж, враховуючи загальний стан економіки на України, маємо
сказати, що дане підприємство досить успішно, з помірними втратами,
переходить на ринкові умови господарювання.
60
% вик. Темп плану їрост.,
Табл.1.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧО-ГОаіОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРКАСЬКОГО
МПГВТ за 1997-1999 pp.
Факт 1998р.
За!999
Рік План Факі
№ Од. Факт «п ПОКАЗНИКИ вим. 1997р
Вантажоперевезення
^ 2234,6 2220 J
С-'обіваріісіь 1 ія.км

4 Собівартість
1 та гpя

5 Загальна
чисельність Чол
Загальний Тис.
ФОП ip»
Продукїавнісіь 7709 8 ітраиі Гри

Виробничі

фонди

Зага.'іьяі
доходи Ю Загальні
виїра'пй \ Загальний

прибуток
0,13 108J 138,3

1,18 112,4 131,1

300 97,7 96,8

110,1
1655,0 1769,0 106,9 79,7

Вантажооборот Т.ііс. ^'-XC» 1 ^ і->л-» л -,.-•>
0,094 0,90

310
0,12 1,05 307
тн.км ?7 21393Л 14g4a() 15713^ 105,9 73,4 0,066
Грїі
0,655
тнс- 902,5
І'рн
1054,6 1.124,0
327
Н6Ї.2 103,3
тнс- 9510,1 15831,9 15554,4 155388 999
.грн • '>

Tl!c- 2521.1
.грн

тис- 2037,3 2502.3 22050
•їрн '
10552,0 86254,0 9949,7 115,4 94,3
15831,9 15554,4 15538,8 99,9 98,1
3271,0 2648,0 2984,9 112,7 91,3
тис- 483,8-
•грн
768,7 443,0
2658,4 120,6 [06,2 326,5 73,7 42,5
2 Фондовіддача Коп
13 Фондо озброєність Грн

14 Рентабельність %
26-0 2L0 W 19,2 112,9 91,4 2908,0 50362,0 50665,7
51796,0 102,2 102,8
30,7
23,7
20,1
12,3 61,2 40,1
61

2.2. МЕТОДОЛОГИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ НА ЧЕРКАСЬКОМУ
МШІЗТ

1.Основи організації бухгалтерського обліку на даному підприємстві.

На Черкаському МШІЗТ ведеться ж^рнально-ордерна форма
бухгалтерського обліку, яка грунтується на використанні принципу
систематизації і накопичування даних первинних документів безпосередньо-в
реєстрах аналітичного і синтетичного обліку відповідно до діючого

Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні. На
підприємстві журнально-оргдерна форма обліку ведеться за 17 ж/о. Крім
цього
на МШІЗТ ефективно використовується ЕОМ, що зумовлює специфіку організації
бухгалтерського обліку. Основні обліково-обчислювальні роботи виконуються
автоматично.На підприємстві вже функціонує АРМБ по обліку праці і
заробітної плати, АРМБ по обліку матеріальних цінностей, АРМБ обліку витрат
виробництва, АРМБ розрахункових операцій, розробляється АРМ наскрізного
обліку і складання звітності. Загалом, на підприємстві існує тенденція до
комплексної автоматизації бухгалтерського обліку, в основу якої закладено
принцип безперервності обробки облікової інформації на обчислювальній
установці при повному охопленні механізацією усіх облікових робіт.

2.Організація заключного етапу робіт перед складанням річного звіту на
даному підприємстві

Складання річної звітності на Черкаському МППЗТ грунтується на
використанні ряду відповідних нормативних документів України.

62 Річний бухт алтерський звіт Черкаське МППЗТ подає:

-Об»єднанню «Укрпромзалізтранс»;

-Державній податковій інспекції;

-Органам Міністерства статистики.
Подають бухгалтерську звітність не пізніше 1 березня наступного
року.До подання у встановлені адреси річний бухгалтерський звіт
підприємства розглядається і затверджується у порядку, встановленому
законодавством та установчими документами.

Річний бухгалтерський звіт складається з таких документів:

1 .Баланс підприємства — Ф №1;

2.3віт про фінансові результати — Ф №2;

З.Звіт про фінансово-майновий стан підприємства- Ф №3
та інші передбачені додатково окремі види форм. Так, наприклад, в
органи статистики підприємство крім зазначених форм подає: Звіт з праці.
Звіт з використання робочого часу. Звіт про використання норм виробітку і
стан нормування праці та ін.; до об»єднання «'Укрпромзаліздортранс» — Звіт
про фінансову діяльність залізничого транспорту. Звіт про наявність
основних засобів, різну аналітичну документацію.
До річного бухгалтерського звіту додають пояснювальну записку з
викладенням основних факторів, що вплинули у звітному році на кінцеві
результати діяльності підприємства, і висвітленням фінансового та майнового
стану підприємства.
63

З* Методика проведення аудиторської перевірки та її
/
документальне оформлення на даному підприємства

Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 в практику
був введений аудит. Згідно із зазначеним законом під аудитом розуміють
перевірку публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинної
документації та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності з
метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти та
відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам. Так,
аудиторською фірмою проведена перевірка достовірності бухгалтерського
балансу Черкаського МППЗТ за 1999 рік.В результаті перевірки встановлено:

господарські операції в бухгалтерському обліку МППЗТ

відображаються відповідно до плану рахунків;

порушень чинного законодавства та методології бухгалтерського

обліку не виявлено;

в бухгалтерському обліку своєчасно і правильно відображена

фінансово-господарська діяльність підприємства;

показники бухгалтерського балансу відповідають даним
бухгалтерського обліку і Головної книги. Аудитори керувались
законодавством України у сфері господарської діяльності та оподаткування,
встановленим порядком проведення бухгалтерського обліку та формування
фінансової звітності, які прийняті в Україні, нормами аудиту з урахуванням
міжнародних норм та стандартів.
64

4. Аналіз фінансового етаиу іхідїірііємства

-4,2 -154,4
3,4 +1211 +1,7 +101,1 >-76.1
+3,7 +31.2 +178-;?
16,6 +3127 +4,1 +36,2 +196,6 0,2 -290 -0.5
-63.3 -18,2
-1,3 +0,8 +32,9

Дта проведення детального аналізу фінансового стану підприємства, грш
за все, проаналізуємо порівняльний аналітичний баланс Черкаського ІППЗТ за
Ї999р.(Табл.2.).

Табл.2.
гюрют іяльї ірій аналітичтіий баланс черкаського

МГТПЗТ за 1999р.
ПОКАЗНИКИ
Абсолютні Питомі ваги Зміни 1
велітчини
На На На На В абсол. ВПВ, В % до
В % до поч.р, кі.н.р поч.р. кін.р. велич, %
велдч на зміни

поч.р. Підсум.
ба-таису АКТИВ
-5,4
Основні засоби 59220 56763 85,2 7.9,8 -2457 ra
ін.позаобор. активи Запаси і
1198 2409 Затрати
Грошові 9107 11944 Кошти,
розрахунки та інші активи:

-розрах.зДт 8649 11776
-грош.кошти 458 168

ПАСИВ

Джер. власних 64802 65325

та прирівн. до

них коштів

Довгострокові
пасиви

Розрах.та

ін.коротеостр. 4723 5791

Пасиви
8649 11776 12,5
0,7
13,1
16,8 +2837
93.2 91.9 +523
6-8
8.1 +1068 +1.3 +22.6
1.7

БАЛАНС
69525 71116 100% 100% +1591
r2.3 +100%
65 Як бачимо з таблиці, на початок 1999 p. вартість майна у
розпорядженні підприємства становила 69525 т.грн.Ця сума зросла за рік на
+1591 т.грн.,або на +2,3%, і на кінець 1999 p. становить 71116 т.грн.
Приріст саме позичених джерел засобів найбільш вплинув на збільшення всього
майна за звітний рік, і в першу чергу на збільшення власних оборотних
засобів. Так. дольовий внесок короткострокових зобов»язань в збільшення
майна підприємства складає +67,1%, і саме на оборотні кошти найбільше були
спрямовані зрослі джерела, так як їх доля зміни в загальній зміні вартості
майна складає +178,3%. Загалом, така розстановка фінансових ресурсів досить
нормальна, але значний приріст дебіторської заборгованості, а саме +3127
т.грн., може стати першопричиною порушення фінансової стійкості
підприємства.
Вартість джерел власних та прирівняних до них коштів на кінець року
становлять 65325 т.грн., т.б. за рік зросла на +523т.грн. або
+0,8%.Дольовий внесок в збільшення загального майна підприємства складає
+32,9%. Одночасно, вартість основних засобів на кінець року зменшилася на
2457 т.грн., або на 4,2%, і на кінець 1999 року складає 56763
т.грн..Причиною цього є збільшення сум нарахованого зносу на дані основні
засоби. Вартість запасів і затрат зросла на +1211 т.грн або на +101,1%, що
свідчить про спрямування частини засобів на інші види діяльності
передбачені Статутом.
Аналізуючи детально стан дебіторської і кредиторської заборгованості
на МПГГЗТ протягом звітного року (Табл.3) можна говорити про глобальне
загострення проблеми неплатежів. Так, дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги не сплачені в строк протягом року зросла на +3242 т.грн., і
на кінець року складає 9565 т.грн.. Саме це найбільше і вплинуло на приріст
загальної суми дебіторської заборгованості на+3127 т.грн., яка на кінець
року складає 11776 т.грн. Відволікання засобів з обороту у дебіторську
заборгованість в таких розмірах є надзвичайно несприятливим фактором для
фінансової стабільності підприємства
№ Дебіторська п мборгованість
•' «Габл.3.
ДЕБІТОРСЬКА І КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА ЧЕРКАСЬКОМУ МППЗТ протягом
1999р.

На На +, — № Кредиторська На На +,

зяборг ован іс ть
поч-року
•КІН,.

року
иоч.

року
КНІ.

року

Ча товари, роботи і послуга, строк сплати
яіяк не настав
За товари, робота і
послуги, строк сплати

ЯКИХ Ж Н№»!№
З бюджетом
З дочірніми
підприємствами
З інввимн дебіторами
1.010 BOO

<т-ї 9565

561 2
199 262

556 647
'-290 1

+3242

.559 +63

+91
ВСЬОГО
8649 11776
'-3127
За товари.робош і 13 484 +471

послуги, строк
сплати яких не

настав
З податкових 1101 613

розрахунків

З бюджетом 509 1046 W?

По позабюджетних
платежах 251 91 -160

По страхуванню
По оплаті праві 336 396 +60

З іншими 763 891 +128
кредиторами 1750 2270 +520

Всього 4723 5791 +1068

Кт с-до==5985 З табл.3 видно, що
кредиторська заборговність зросла на +1068 т.грн і на кінець рою» становить
5791 т.грн.Це свідчить про недостатність власних оборотних засобів у
підприємства, і намагання перекрити цю недостачу за рахунок залучених
засобі в. Слід відзначити негативне зростання '»термінової» заборгованості:
заборгованість по платежам в бюджет на кінець року складає 1046 т.грн., по
страхуванню — 396 т.грн., по позабюджетних гшатежах — 91 т.грн.; а також
заборгованості по оплаті праці, що на кінець року становить 891 т.грн.
Виникнення простроченої кредиторської заборгованості призведе до додаткових
витрат у вигляді штрафних санкцій, погіршення іміджу підприємства і інших
негативних наслідків. Загалом, хоча платежі по кредиторській заборгованості
не тільки перекриваються майбутніми надходженнями по дебіторській
заборгованості, але й по завершенню розрахунку сума кредиторського сальдо,
а саме 5985 т.грн., буде зарахована
о/
а розрахунковий рахунок підприємства, на підприємтсві існує реальна
аїроза актуалізації проблеми взаємних неплатежі в. Для покращення
озрахунково-платіжної дисципліни слід:

-застосувати штрафдп санкції за порушення строків оплати ;
-контролювати стан розрахунків по простроченій дебіторській
заборгованості /так як дебіторська заборгованість строк позовної І
давності якої закінчився лягає на збитки ггідприємтсва/;

' -переглянути умови відповідних договорів;
-слідкувати за співвідношенням кредиторської і дебіторської
заборгованості;

-використовувати систему знижок при достроковій оплаті;
-застосовувати інші форми розрахункових документів (напр
вексельну форму розрахунків).
Табл.4. , ' ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СТАЮ' ЗАСОБІВ
і

^ Показники Напоч.р. Накшр. Теорет.випр. Відхилення іп
величина
| Коефіцієнт 0,07 0,09 Доі +0,02
автономії

Коефіцієнт 0,93 0,92 —
-0,01
Фінансової
незалежності
Коефіцієнт автономії показує, цю на кінець року на гривню власні-к
коштів або засобів залучено 0,09 ірн. позичених коштів. Такі низьки
значення цього показника свідчать про мінімальний рівень використання
кредитних джерел формування оборотних засобів та посилений режим
використання власних коштів. Про це де, свідчить і коефіцієнт фінансової
незалежності, що ва кінець року становить 0,92. Протягом року автономність
підприємства зазнала втрат на 1%, але це майже не вплинуло на фтансовші
стан ШПЗТ. Високі значення коефіцієнту фінансової незалежності свідчать про
68
зисоку незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування, що є

івщчеїшям фінансової стійкості підприємства.
Табл.5. ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ
№гш Показники На На Відхи- Теор. поч.р. кін.р.
лення випр. велич.
? Коефіцієнт абсолютної 0,096 0,029 -0,067 0,2-0,25
Ліквідності
2 Коефіцієнт ],93 2,06 +0,1.3 0,7-0,8
«критичної»

ліквідності
3 Коефіцієнт 2,18 2,48 +0,3 2,0-2,5
Поточної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, що підприємство проможне
погасїгги на дату складання балансу лише 2,9%
ороткотермшовихборгів, хоча не по всіх цих зобов»язаннях настає термін
плати. Зниження цього показника свідчить про погіршення «тіоточної
'латоспроможності Черкаського МГ1ПЗТ на кінець звітного року.Дтія
іостачальниюв і підрядчиків така ситуашя невипдна, тому можуть бути
складнення при укладанні з ними постачальницьких договорів.
Коефіцієнт «'критичної» ліквідності завищений як на початок року-1,93,
ак і на кінець року-2,06; що свідчить про надмірну достатність суми ріпових
коштів і дебіторської заборгованості для погашення
ароткотермінових зобов'язань. Тому, при оцінці фінансового стану даного
ідприємства банками .ліквідність балансу визначається як позитивна.
Значення коефіцієнту поточної ліквідності підтверджують не тільки іюоку
ступінь стійкості структури балансу, а й здатність підприємства ґ івіщко
розрахуватися по короткостроковим зобов»язанням.Цей показник іржтфизус
повну ішатоспроможність даної о гаджприємства, і свідчить про
w те, що на кожну грошову одиницю короткострокових зобов»язань
припадало на початок року 2,18 , і на кінець року 2,48 грошових
одиниць оборотних коштів.

Габл.6.
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ І ОБОРОТНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

N. ПОКАЗНИКИ 1998р. 1999р. Відхилення

п
п
1 Оборотність оборотних засобів, дні 72 124 +52 В т.ч.:
-оборотність коштів у розрахунках, 61 103 +42 дні
-оборотність виробничих запасів, 15 24 +9 дні
2 Коефіцієнт обертаємості власного 0,61 0,55 -0,06 капіталу

3 Рентабельність всього капіталу,% 11 5 -6
4 Рентабельність-продаж,% 19,4 9 -10,4

5 Рентабельність осн. діяльності,% 30,7 12,3 -18,4

Аналізуючи дані таблиці б бачимо, що ефективність використання
оборотних засобів значно погіршала порівняно з минулим роком.Про це
свідчить сповільнення всіх оборотних засобів на 52 дня, в т.ч. матеріальної
частини на 9 днів, а дебіторської заборгованості на 42 дня. У результаті ,
додаткове залучення коштів в оборот в звітному році становить 5174
т.грн.Причиною такої ситуації стало значне погіршення якості та ліквідності
дебіторської заборгованості, наявність значної суми простроченої
дебіторської заборгованості. Саме через це підприємство вимушено було
залучати в оборот додатково позичені кошти, що призвело до зростання
коефіцієнту обертаємості власного капіталу на -0,06.
Аналіз показників рентабельності свідчить про погіршення виробничо-
господарського стану підприємства порівняно з минулим роком. Це значною
мірою пов»язано з головною проблемою неплатежів, що в свою чергу є
наслідком загально-економічної кризи на Україні.
[pic]
2.3.Аналіз фінансової зугності та стану безготівкових розрахунків на ЧМППЗТ
Для поліпшення організації фінансів та підвищення ефективності їх
виконання в процесі господарської діяльності проведемо аналіз фінансового
стану Черкаського МППЗТ.На підставі бухгалтерського балансу, форм № 2 та З
річної бухгалтерської звітності розрахуємо абсолютні і відносні відхилення,
що відбулись протягом звітного року, визначемо структуру активів і пасивів
досліджувального підприємства.
Зрозуміло, що в умовах виокої інфляції абсолютні суми відхилень
навіть у межах початку і закінченняодного звітного року дадуть хибну
інформацію (особливо щодо статей грошових коштів і розрахунків).Тому
перевага надається аналізу відхилень, розрахованих на підставі відносних
показників (вертикального або структурного аналізу).
Для отримання найбільш повної та глибокої інформації про фінансовий
стан проаналізуємо порівняльний аналітичний баланс Черкаського МППЗТ за
1999р.(Табл.2.1.).
Як бачимо з таблиці, на початок 1999 p. вартість майна у
розпорядженні підприємства становила 6952,5 т.грн.Ця сума зросла за рік на
+159,1 т.грн.,або на +2,3%, і на кінець 1999 p. становить 7111,6
т.грн.Показники структурної динаміки балансу свідчать, що приріст саме
позичених джерел засобів найбільш вплинув на збільшення всього майна за
звітний рік, і в першу чергу на збільшення власних оборотних
засобів.Так. дольовий внесок короткострокових зобов'язань у збільшення
майна підприємства складає +67,1%. Слід зазначити, що найбільше були
спрямовані зрослі джерела саме на оборотні кошти, так як їх доля зміни в
загальній зміні вартості майна складає +178,3%.
Табл.2.1.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІТИЧНИЙ БАЛАНС ЧЕРКАСЬКОГО МППЗТ за 1999р.
|№ | |Абсолютні |Питомі ваги |Зміни |
|пп | |величини | | |
| |ПОКАЗНИКИ | | | |
| | |На |На |На |На |В |ВПВ, |В % до|В % до|
| | | | | | |абсол.| | | |
| | |поч.р.|кін.р|поч.р.|кін.р.|велич.|% |велич |зміни |
| | | | | | | | |на | |
| | | | | | | | |поч.р.|Підсум|
| | | | | | | | | |. |
| | | | | | | | | |баланс|
| | | | | | | | | |у |
| |АКТИВ | | | | | | | | |
|1 |Основні |5922,0|5676,|85,2 |79,8 |-245,7|-5,4 |-4,2 |-154,4|
| |засоби | |3 | | | | | | |
| |та | | | | | | | | |
| |ін.позаобор| | | | | | | | |
| |. | | | | | | | | |
| |активи | | | | | | | | |
|2 |Запаси і |119,8 |240,9|1,7 |3,4 |+121,1|+1,7 |+101,1|+76,1 |
| |Затрати | | | | | | | | |
|3 |Грошові |910,7 |1194,|13,1 |16,8 |+283,7|+3,7 |+31,2 |+178,3|
| | | |4 | | | | | | |
| |Кошти, | | | | | | | | |
| |розрахунки | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | |
| |інші | | | | | | | | |
| |активи: | | | | | | | | |
| |-розрах.з |864,9 |1177,|12,5 |16,6 |+312,7|+4,1 |+36,2 |+196,6|
| |Дт | |6 | | | | | | |
| |-грош.кошти|45,8 |16,8 |0,7 |0,2 |-29,0 |-0,5 |-63,3 |-18,2 |
| |ПАСИВ | | | | | | | | |
|1 |Джер. |6480,2|6532,|93,2 |91,9 |+52,3 |-1,3 |+0,8 |+32,9 |
| |власних | |5 | | | | | | |
| |та прирівн.| | | | | | | | |
| |до | | | | | | | | |
| |них коштів | | | | | | | | |
|2 |Довгостроко|- |- |- |- |- |- |- |- |
| |ві | | | | | | | | |
| |пасиви | | | | | | | | |
|3 |Розрах.та | | | | | | | | |
| |ін.короткос|472,3 |579,1|6,8 |8,1 |+106,8|+1,3 |+22,6 |+67,1 |
| |тр. | | | | | | | | |
| |Пасиви | | | | | | | | |
| |БАЛАНС |6952,5|7111,|100% |100% |+159,1|0 |+2,3 |+100% |
| | | |6 | | | | | | |

Загалом, така розстановка фінансових ресурсів досить нормальна, але
значне зростання дебіторської заборгованості, а саме на +312,7 т.грн.,
деформувало структуру активу балансу .На її фоні зовсім незначним виглядає

збільшення питомої ваги виробничих запасів на +1,7% протягом року і їх
вартості на +121,1 т.грн. (або на 101,1% до величини на початок
року).0сновною причиною зростання питомої ваги виробничиїх запасів, МШП
слід вважати їх дооцінку.Доля зміни в загальній зміні вартості майна
складає +76,1%, що свідчить про спрямувння частини засобів на інші види
діяльності, передбачені Статутом.
Вартість основних засобів зменшилася протягом року на 245,7 т.грн.,
або на 4,2% до величини на початок рку, і на кінець звітного періоду
становлять 5676,3 т.грн..Зменшення і вартості основних заобів, і питомої
ваги на -4,2% протягом року пов»язане із проведенням у звітному році
індексації балансової вартості основних засобів та збільшенням сум
нарахованого зносу на дані основні засоби.
Вартість джерел власних та прирівняних до них коштів протягом року
зросли на + 52,3 т.грн., або на 0,8% до величини на початок року і на
кінець року становлять 6532,5 т.грн.. Дольовий внесок у збільшення
загального майна підприємства складає +32,9%.Питома вага власного капіталу
в структурі пасиву баланса протягом року зменшилася на 1,3% і на кінець
року становить 91,9% всієї суми джерел засобів.Причиною цього стало значне
зростання кредиторської заборгованості, а саме на +106,8 т.грн., що
свідчить про недостатність власних оборотних засобів у підприємства, і
намагання перекрити цю недостачу за рахунок залучених засобів.
Для перевірки цього факту, розглянемо розрахунково-платіжний баланс
ЧМППЗТ за звітний рік (Табл.2.2.). Аналізуючи дану таблицю, можна говорити
про глобальне загострення проблеми неплатежів на досліджувальному
підприємстві: відсутність надходження коштів від дебіторів спричинила
неможливість розраховуватись з кредиторами.Так, сума дебіторської
заборгованості за товари, роботи, послуги не сплачені в строк протягом року
зросла на +324,2 т.грн., або на +36,2% до величини на початок року, і на
кінець року становить 956,5 т.грн., що складає 81,0% всіх оборотних коштів
ЧМППЗТ. Інша дебіторська заборгованість становить 17,5 %.Відволікання
значної суми
73 засобів з обороту у дебіторську заборгованість є надзвичайно
несприятливим
фактором для фінансової стабільності підприємства, тим паче, що основна
частина заборованості — прострочена.Незначна сума грошових коштів, що
складає лише 1,5% всіх оборотних коштів, свідчить про дуже низьку поточну
ліквідність підприємства.Неспроможність оплати з розрахункового рахунку
товарно-матеріальних цінностей постачальнику, або проведення з нього виплат
до бюджету може спричинити появу простроченої кредиторської
заборгованості.

Табл.2.2.
ДЕБІТОРСЬКА І КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА ЧЕРКАСЬКОМУ
МППЗТ протягом 1999р.
|№ |Дебіторська |На |На |+, — | |Кредиторська |На |На |+, — |
| | | |кін. | | | | | | |
|п |заборгованість|поч. |року | |п|заборгованість|поч. |кін.| |
|п | |року | | |п| |року |року| |
|1 |За товари, |101,0|130,0|+29,0|1|За |1,3 |48,4|+47,1|
| |роботи і | | | | |товари,роботи | | | |
| |послуги, строк| | | | |і послуги, | | | |
| |сплати яких не| | | | |строк сплати | | | |
| |настав | | | | |яких не | | | |
|2 |За товари, |632,3|956,5|+324,| | | | | |
| |роботи і | | |2 | | | | | |
| | | | | | |настав | | | |
| |послуги, строк| | | |2|3 податкових |110,1|61,3|-48,8|
| |сплати | | | | | | | | |
| |яких не настав| | | | | | | | |
|3 |3 бюджетом |56,1 |0,2 |-55,9| |розрахунків | | | |
|4 |3 дочірніми |19,9 |26,2 |+6,3 |3|3 бюджетом |50,9 |104,|+53,7|
| | | | | | | | |6 | |
| |підприємствами| | | |4|По | | | |
| | | | | | |позабюджетних | | | |
|5 |3 іншими |55,6 |64,7 |+9,1 | |платежах |25,1 |9,1 |-16,0|
| |дебіторами | | | | | | | | |
| | | | | |5|По страхуванню| | | |
| | | | | |6|По оплаті |33,6 |39,6|+6,0 |
| | | | | | |праці | | | |
| | | | | |7|3 іншими |76,3 |89,1|+12,8|
| | | | | | |кредиторами |175,0|227,|+52,0|
| | | | | | | | |0 | |
| |ВСЬОГО |864,9|1177,|+312,| |Всього |472,3|579,|+106,|
| | | |6 |7 | | | |1 |8 |
| |Кт с-до=598,5 |

Так, кредиторська заборговність на ЧМППЗТ зросла протягом року на
+106,8 т.грн., або на +22,6 % до величини на початок року, і на кінець року
становить 579,1 т.грн..В структурі кредиторської заборгованості помітне
негативне зростання «термінової»» заборгованості: заборгованість по
платежам в

74 бюджет зросла протягом року на 53,7 т.грн., і на кінець року складає
104,6
т.грн.; по страхуванню — зросла на +6 т.грн., і на кінець року становить
39,6 т.грн.; по оплаті праці — відповідно на +12,8 т.грн., і на кінець року
становить 89,1 т.грн.Виникнення простроченої кредиторської заборгованості
призведе до додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій, погіршення іміджу
підприємства і інших негативних наслідків, тому необхідним є суворе
контролювання строків оплати рахунків кредиторів.
Загалом, платежі по кредиторській заборгованості не тільки
перекриваються майбутніми надходженнями по дебіторській заборгованості, але
й по завершенню розрахунку сума кредитового сальдо, а саме 598,5 т.грн.,
буде зарахована на розрахунковий рахунок підприємства.
Проте, на кінець 1999 року наявність великої суми простроченої
дебіторської заборгованості стала причиною значного уповільнення обороту
капіталу; суттєвого погіршення структури балансу; збільшення потреби у
кредитах. Приріст оборотних засобів за рахунок залучення короткострокових
зобов'язань є цілком виправданим заходом за даних обставин.Але ж суми
кредиторської заборгованості повинні бути повернуті найближчим часом, для
чого необхідне надходження оборотних коштів в наближені терміни. Проте,
невідомо, чи заплатять дебітори чи ні.Така ситуація майже блокує ефективну
діяльність , погіршує поточну платоспроможність і погіршує фінансову
стабільність усього підприємства.
Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості протягом 1997-
1999рр., засвідчує негативну тенденцію до зростання сум дебіторської та
кредиторської заборгованості. Якщо на 1.01.98 співвідношення дебіторської і
кредиторської заборгованості було в межах норми, то вже на 1.01.99 сума
дебіторської заборгованості майже у 2 рази більша ніж сума кредиторської
заборгованості.На 1.01.00 таке співвідношення збереглося, за умови
збільшення їх абсолютних сум порівняно з минулим періодом.Зазначена
ситуація свідчить про погіршення протягом наведеного періоду розрахунково-
платіжної дисципліни і загального фінансового стану підприємства.
Залежність фінансової
75 стабільності ЧМППЗТ від своєчасного розрахунку дебіторів з кожним роком
посилюється і набуває загрозливих маштабів.Це наслідок, перш за все,
недосконалої законодавчої бази, що регулює розрахункові операції в
Україні.Тому дана проблема більш зовнішнього характеру, ніж внутрішнього.

Повертаючись до аналізу порівняльного балансу (Табл.2.1.), щодо
суттєвості обсягу виявлених відхилень під час його проведення, можуть
вважатись об»»ктами особливої уваги статті:

-основні засоби;

-дебіторська заборгованість (за роботи та послуги, не сплачені в
строк).

Вплив вказаних змін на ділову активність, фінансовий стан
досліджувального підприємства може бути оцінений лише за допомогою
розрахунку фінансових коефіцієнтів.

Аналіз платоспроможності ЧМППЗТ
Для проведення аналізу платоспроможності даного підприємства за
звітний рік розглянемо таблицю 2.3.
Спочатку проаналізуємо здатність підприємства розраховуватись зі
своїми короткостроковими зобов'язаннями. Абсолютна сума робочого капіталу
на кінець звітного року склала 856,2 т.грн., що перевищує цей показник на
початок року на +298,0 т.грн..Частка запасів у сумі робочого капіталу також
збільшилася з 21% до 28%.
Значення коефіцієнту покриття підтверджують не тільки високу ступінь
стійкості структури балансу, а й здатність підприємства швидко
розраховуватися по короткострокових боргах.Цей показник характеризує повну
платоспроможність і цікавить, в першу чергу, інвесторів.Зростання цього
показника — є позитивним фактором, так як на кожну грошову одиницю
короткострокових зобов»язань на кінець звітного року припадає 2,48 грошові
одиниці оборотних коштів, що на 0,3 грошові одиниці більше, ніж на початку
звітного року.
76 Реальне становище з платоспроможністю показує коефіцієнт
абсолютної ліквідності.Так, ЧМППЗТ на дату складання балансу спроможне
погасити лише 3% короткотермінових боргів, хоча не по всіх цих боргах
настає термін сплати.Зниження цього показника на -0,07 свідчить про
погіршення поточної платоспроможності. Для постачальників і підрядчиків
така ситуація невигідна, тому можуть бути ускладнення при укладанні з ними
постачальницьких договорів.
Коефіцієнт швидкої ліквідності завищений як на початок року 1,93, так
і на кінець року -2,06 , що свідчить про надмірну достатність суми
ліквідних активів для погашення короткотермінових зобов»язань.Приріст
показника на 0,13 був би позитивним, якщо б не таке низьке значення
коефіцієнту абсолютної ліквідності.Проте при оцінці фінансового стану
даного підприємства банками ліквідність балансу визначається як висока.
Отже, незважаючи на те, що грошова платоспроможність на підприємстві
дуже низька через значну суму дебіторської заборгованості,
платоспроможність аналізованого підприємства реально забезпечена.За цієї
умови підприємство відповідає тим параметрам, які необхідні для здійснення
з ним кредитних та інших фінансових взаємовідносин.
Аналізуючи показники довгострокової платоспроможності можна також
сказати про її реальне забезпечення.Так, протягом звітного року
автономність підприємства зазнала втрат лише на 2%, але це майже не
вплинуло на фінансовий стан підприємства.На кінець року на гривню власних
коштів або засобів залучено 0,09 грн. позичених коштів.Такі низьки значення
цього показника свідчать про мінімальний рівень використання кредитних
джерел формування оборотних засобів та посилений режим використання власних
коштів.Цей факт підтверджують і значення коефіцієнта власного капіталу.Так,
частка власного капіталу в сумі балансу складає на початок року 93%, а на
кінець 92%.Такі високі показники характеризують високу незалежність
підприємства від зовнішніх джерел фінансування.По відношенню до підсумку
V
балансу питома вага робочого капіталу протягом року зросла на 4%, і на
кінець року складає 12%.

Табл.2.3.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ЧМППЗТ за 1998-1999 pp.
|№пп |Показники |На |На |Відхиле|Теор. |
| | |поч.р. |кін.р. |ння |випр. |
| | | | | |велич. |
|Показники ліквідності (короткострокової платоспроможності) |
|1 |Робочий капітал |558,2 |856,2 |298,0 |- |
|2 |Маневреність |21,00 |28,00 |7,00 | |
| |робочого капіталу, %| | | | |
|4 |Коефіцієнт |1,00 |0,03 |-0,07 |0,2-0,25 |
| |абсолютної | | | | |
| |Ліквідності | | | | |
|5 |Коефіцієнт швидкої |1,93 |2,06 |+0,13 |0,7-0,8 |
| |Ліквідності | | | | |
|6 |Коефіцієнт Покриття |2,18 |2,48 |+0,3 |2,0-2,5 |
|Показники довгострокової платоспроможності |
|7 |Співвідношення |8 |12 |+4 | |
| |робочого і | | | | |
| |загального | | | | |
| |капіталу, % | | | | |
|8 |Коефіцієнт Автономії|0,07 |0,09 |+0,02 |Доі |
|9 |Коефіцієнт власного |0,93 |0,92 |-0,01 | |
| |Капіталу | | | | |

Аналіз ділової активності ЧМППЗТ

Для аналізу ділової активності ЧМППЗТ розглянемо обраховані
фінансові показники за 1998р. та 1999р. наведені у табл.2.4.

Табл.2.5.

АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ЧМППЗТ ЗА 1998-1999рр.
|№ |ПОКАЗНИКИ |1998р. |1999р. |Відхилення |
|пп | | | | |
|1 |ОБОРОТНІСТЬ ЗАПАСІВ | | | |
| |Коефіцієнт оборотності |24,8 |14,7 | |
| |запасів,об | | | |
| |Середня тривалість одного|15 |24 |+9 |
| |обороту | | | |
| |запасів, дн | | | |
|2 |ОБОРОТНІСТЬ ДЕБІТОРСЬКОЇ | | | |
| |ЗАБОРГОВАНОСТІ | | | |
| |Коефіцієнт оборотності |5,9 |3,5 | |
| |дебіторської | | | |
| |заборгованості, об | | | |
| |Середній період інкасації|61 |103 |+42 |
| |дебіторської | | | |
| |заборгованості, дн | | | |
|3 |ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ |76 |127 |+51 |
|4 |ОБОРОТНІСТЬ АКТИВІВ | | | |
| |Коефіцієнт обертаємості |0,61 |0,55 |-0,06 |
| |власного | | | |
| |капіталу | | | |
| |Коефіцієнт оборотності |9,9 |5,1 |-4,8 |
| |робочого | | | |
| |капіталу | | | |
| |Коефіцієнт оборотності |0,58 |0,51 |-0,07 |
| |активів | | | |
| |Оборотність основних |0,65 |0,62 |-0,03 |
| |засобів | | | |

Ефективність використання оборотних засобів значно погіршала порівняно з
минулим роком.Про це свідчить сповільнення оборотності всіх оборотних
засобів порівняно з показниками 1998 року на +51 день, в т.ч. матеріальної
частини на 9 дн., а дебіторської заборгованості на 42 дні.У результаті
додаткове залучення коштів в оборот у звітному році становить 507,4
тис.грн..Причиною такої ситуації стало значне погіршення якості і
ліквідності дебіторської заборгованості на даному підприємстві. Так,
середній період інкасації

79 дебіторської заборгованості за звітний рік становить 103 дн., тобто
перевищує один квартал.Через недостатність оборотних засобів підприємство
було вимушено залучати короткотермінові зобов»язання, що і призвело до
зростання їх питомої ваги в структурі балансу.
Ефективність використання усіх ресурсів підприємства незалежно від
джерела їх покриття впала порівняно з минулим роком на 7%, і доходність
грошової одиниці активів у звітному році становить 0,51 грн..Швидкість
обертаємості власного капіталу впала на 6%, а робочого майже на 5%
порівняно з показниками 1998 року .Доходність на одиницю вартості основних
засобів становить 0,62 грн., що на 3% менше ніж у 1998 році.

Аналіз прибутковості ЧМППЗТ

Для аналізу прибутковості ЧМППЗТ розглянемо табл.2.6., де наведені
необхідні показники за 1998 та 1999 pp. для можливості їх порівняння.

Табл.2.5.
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ ЧМППЗТ ЗА 1998-1999рр.
|№ |ПОКАЗНИКИ |1998р. |1999р. |Відхилення |
|пп | | | | |
|1 |Норма прибутковості |12 |7 |-5 |
| |власного капіталу, % | | | |
|2 |Рентабельність |11 |5 |-6 |
| |всього капіталу,% | | | |
|3 |Коефіцієнт |0,19 |0,13 |-0,06 |
| |чистого прибутку | | | |
|4 |Рентабельність-продаж^ |19,4 |9 |-10,4 |
|5 |Рентабельність |30,7 |12,3 |-18,4 |
| |осн. діяльності,% | | | |

80 Сума чистого прибутку на одиницю вартості власного капіталу
складає 0,07 грн., що на 0,05 нижче ніж у 1998 році.Основна причина такої
низької прибутковості власного капіталу на даному підприємстві
-використання основних фондів не на повну потужність внаслідок значного
спаду замовлень на перевезення вантажу залізничим транспортом, що в свою
чергу є результатом глобального спаду виробництва в Черкаськів області і
вцілому на Україні.Великі витрати на утримання і ремонт основних фондів та
криза неплатежів ще більше погіршують дану ситуацію.Так, коефіцієнт
валового доходу, або здатність підприємства контролювати собівартість
реалізованих послуг знизилася майже на 10 %, порівняно з 1998 роком, що є
наслідком збільшення собівартості. Сума ж чистого прибутку на одиницю
вартості реалізованих послуг у звітному році становить 0,13.Загальна
рентабельність всього капіталу у 1999 році становить 5%, основної
діяльності -12,3%.3начення наведених показників зменшилися порівняно зі
значеннями рентабельності у 1998 році, що свідчить про погіршення
фінансового стану ЧМППЗТ у звітному році і зумовлює необхідність проведення
негайних заходів щодо виправлення даної ситуації.
Таким чином, усі прийоми аналізу висвітлили дві основні причини
погіршення фінансового стану ЧМППЗТ у звітному році:
-невідповідність виробничого потенціалу підприємства обсягам
перевезень вантажів та виконаних робіт (простоювання основних фондів;
великі витрати на їх утримання і ремонт; великі суми амортизаційних
відрахувань);
-недосконалість розрахунково-платіжної дисципліни (велика сума
простроченої дебіторської заборгованості значно погіршує поточну
платоспроможність підприємства, призводить до зростання кредиторської
заборгованості, загострую проблему неплатежів).
81
РОЗДІЛ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
чмппзт

3.1.Рекомендації по удосконаленню системи безготівкових розрахунків, обліку
та аудиту

Проведений фінансовий аналіз свідчить, що значний обсяг простроченої
дебіторської заборгованості є причиною погіршення його платоспроможності і
фінансової стабільності. Так, ЧМППЗТ, ефективно і своєчасно задовольняючи
потреби майже 91 підприємство Черкаської області (дані на 1 січня 2000 p.)
у перевезеннях вантажів залізничим транспортом, зазнало платіжної кризи
через несвоєчасність оплати рахунків дебіторами. Специфіка
діяльності ЧМППЗТ зумовлює його пряму залежність від фінансового стану
підприємств-клієнтів: не буде ефективно працювати підприємство-клієнт — не
буде і замовлень на перевезення і переробку вантажів. Тому дане
підприємство при розрахунках за надані послуги і виконані роботи
орієнтується, перш за все, саме на споживача цих послуг і робіт.
Дана ситуація погіршується і недосконалістю законодавчої бази, що
регулює розрахункові операції в Україні.Відсутність ефективного грошово-
кредитного обслуговування підприємств призводить до зростання простроченої
дебіторської і кредиторської заборгованості не тільки на даному об»єкті, а
й на багатьох підприємствах України, і як наслідок — поглиблення кризи
неплатежів в країні.
Розірвати всеохоплюючий ланцюг неплатежів можна тільки продажем
боргів, наданням їм майнового статусу.А для цього треба створити певні
умови.
За сучасних умов банк має стати посередником у розрахунках.Робота з
борговими платіжними грошовими вимогами і зобов'язаннями — головне
функціональне призначення банків.
82
На даному етапі в країні процвітає натуральний допотопний,
примітивний обмін (бартер), який сковує економічні зв»язки, руйнує
виробницьво, заганяє товарообмінні операції у вузькі рамки безпосереднього
обміну.
Останнім часом банки добиваються оплати всіх куплених товарів,
виконаних робіт, наданих послуг готівкою, тобто за допомогою дорогого
грошового капіталу.Цей спосіб реалізації товарів, робіт та послуг є
практично нездійсненним, бо державні підприємтсва для цього не наділяються
грошовими ресурсами, а кредит для них здебільшого недоступний через
кабальні проценти і направлення кредитних ресурсів на кредитування
переважно посередницьких спекулятивних операцій.Реалізація положення про
можливе приймання комерційними банками від платника доручення тільки в
межах наявних коштів на його рахунку за виключенням доручень на
перерахування до бюджету сум зборів, інших обов»язкових платежів і плати до
державних цільових фондів призвела до ситуації, коли стимулюється розрив
товарного обороту і грошового обігу та руйнується цілісна система
безготівкових розрахунків.
В усьому світі нині панує кредитний обмін, який базується на
комерційному кредиті, який має чудову властивість створювати грошові
зобов'язання, що і замінюють гроші, виконують їх функції.За цих умов
банківська практика зводиться до оперування грошовими вимогами й
зобов'язаннями (а не дорогим грошовим капіталом), до їх взаємних погашень.В
Україні між підприємствами і банками ще не сформувалося дійсно
партнерських комерційних взаємовідносин.Вітчизняні підприємства не можуть
розраховувати на регулярне, стабільне, надійне і безперешкодне користування
не на кабальних умовах банківськими кредитами, будувати на взаємному
співробітництві свою діяльність, своєчасно отримувати кредитні ресурси,
здійснювати процес виробництва і відтворення, бути впевненими, що в разі
успішної та результативної праці вони завжди зможуть передоручити банкам
стягнення боргів з покупців та клієнтів.Доки такі відносини не створені,
суми

83
простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості на балансах
підприємств України будуть зростати.
В умовах впровадження економічних відносин ринкового спрямування
реформування системи бухгалтерського обліку, в т.ч. й обліку безготівкових
операцій, являється нагальною потребою загальнодержавного характеру.
Головне завдання трансформації національної системи бухгалтерського
обліку полягає у прискоренні процесу її приведення у відповідність з
вимогами ринкової економіки та міжнародними стандартами бухгалтерського
обліку, наданні суб»єктам господарювання можливостей визначати межі та
форми внутрішньовиробничого (управлінського) обліку.
Забезпечення відповідності національної системи бухгалтерського
обліку, створення моделі взаємодії систем бухгалтерського обліку та
оподаткування, перегляд допустимих способів оцінки майна та зобов'язань,
створення умов для поглиблення аналітичності облікової інформації та
забезпечення доступності (публічності) бухгалтерської (фінансової)
звітності -дасть змогу забезпечити зважене використання міжнародних
стандартів з урахуванням економіко-правового середовища та стану ринкових
відносин в Україні.
Відповідно реформуванню системи бухгалтерського обліку повинен
розвиватися і аудит.
Актуальною постає загальнодержавна проблема надмірного
податкового навантаження за яких вітчизняне виробництво не взмозі
забезпечити розширене відтворення.Враховуючи, що механізм визначення та
вилучення найбільш вагомих податків передбачають сплату без одержання
виручки, підприємства не забезпечують навіть простого
відтворення.»Вимивання» обігових коштів податковою системою призвело до
простою підприємств, зрештою — до їх банкрутства.Для забезпечення
розширеного відтворення господарської діяльності всіма податками,
відрахуваннями та платежами податкового характеру у підприємтсва може
вилучатися сума не більше 30-33% прибутку та витрат підприємства на
84
заробітну плату.Але на сьогоднішній день підприємства зобов»язані
сплачувати у 3-5 разів більше.Так, у ЧМППЗТ за звітний рік було вилучено на
виплати до бюджету майже 60% прибутку.За таких умов підприємство не
спроможне ефективно здійснювати господарську діяльність.Тому, вироблення
цілісної, виваженої і послідовної податкової політики має велике значення
для поліпшення фінансового стану вітчизняних виробничих підприємств.

3.2.Пропозиції щодо стабілізації фінансово-економічного стану ЧМППЗТ
На підставі аналізу виробничої та фінансової діяльності за звітний
період розроблені пропозиції щодо стабілізації фінансово-економічного стану
Черкаського МППЗТ:
1.В ході реструктуризації транспортно-залізничої галузі доцільно розглянути
питання про приватизацію підприємств промислового залізничого транспорту
(надалі скорочено ППЗТ), в тому числі і Черкаського МППЗТ.
Останнім часом багато говориться не про приватизацію, а про
ліквідацію підприємств такого типу, і передання обсягів робіт магістральним
станціям.Здійснивши глибоке дослідження роботи ЧМППЗТ, даний підхід
вважається мною хибним.
Транспортний ринок, нормальний, розвинутий являє собою
структуризовану систему здійснення транспортних послуг. У кожного
підприємства на цьому ринку є своє функціональне місце, своя сфера
діяльності.Вузька спеціалізація сприяє покращенню якості запропонованих
послуг.Сегментування транспортного ринку, розподіл і взаємозв'язок функцій
здійснення всього спектру транспортних послуг гарантує його стабільність та
подальший розвиток.
Черкаське МППЗТ являється специфічною транспортною структурою, яка
локально та всебічно обслуговує промислові підприємства Черкаської області
та міста Черкаси.Мобільність і локальність транспортної послуги
85
підприємств помислового залізничого транспорту суттєво відрізняється від
послуг магістрального транспорту, тому, об'єднувати ці функції недоцільно
і, навіть, шкідливо.
Для підтримання життєдіяльності транспортних цехів промислових
підприємств потрібні не лише матеріально-технічні засоби, але й надзвичайні
зусилля та досвід персоналу ППЗТ.А якщо врахувати те, що промислові
підприємства в більшості випадків розраховуються за транспортні послуги
лише своєю продукцією, то можна припустити, що з ліквідацією ППЗТ вони
зупиняться повністю.
Магістральний транспорт не має коштів для покращення стану технічних
засобів промислового залізничого транспорту.А за останні 5 років технічний
стан тягового рухомого складу перетворився на критичний.Через невиконання
вимог законодавчих актів щодо задоволення потреб залізничого транспорту у
транспортних засобах, а також через надмірне падіння обсягів капітального
ремонту, дефіцит запасних частин та зношення локомотивів у середньому по
галузі сягає 70,3 % (дані за 1999 рік).Темпи оновлення парку вантажних
вагонів набагато нижчі від темпів їх списання.Коштів для утримання
під»їзних колій також не має як у залізничих доріг, так і у більшості
промислових підприємств.А як вирішити питання експлуатації різносерійних
локомотивів і забезпечення їх паливно-мастильними матеріалами.В той час,
коли більшість магістральних станцій через відсутність дизельного палива
вимушені були простоювати, ППЗТ не зупиняло своєї роботи.
За 40 років існування ППЗТ здобутий величезний досвід транспортного
обслуговування промисловості У країни. Тільки завдяки тому, що ППЗТ вишукує
можливості транспортного обслуговування підприємств Міністерства
промисловості, останні продовжують працювати.Тому, ліквідація підприємств
даного типу крім шкоди нічого не принесе.
2.3абезпечення повного та якісного задоволення потреб
обслуговуваних підприємств у перевезеннях господарських вантажів, вантажно-
розвантажувальних роботах, експедиційних послуг.
86
Економічна криза, що охопила народне господарство України, стала
причиною значного зниження попиту на транспортні послуги залізничного
транспорту на внутрішньому ринку та платіжної спроможності споживачів цих
послуг.
На Черкаському МППЗТ обсяг вантажоперевезень у 1999 році порівняно
з 1997 року ом скоротився на 21%, а обсяг вантажообороту майже на
30%.Тенденція скорочення наведених показників свідчить не про не ефективну
діяльність даного підприємства, а про поглиблення кризових явищ в
економіці.Не може відбуватися приріст обсягів діяльності ЧМППЗТ за умов,
коли кожне друге підприємство Черкаської області протягом 1999 року
працювало збиткове і спостерігався спад виробництва на основних промислових
підприємствах — замовниках перевезень. Так, наприклад, основний клієнт
ЧМППЗТ — ВАТ » Азот» у звітному році різко зменшив виробництво мінеральних
добрив і аміаку синтетичного, а саме на 79,2 млн.грн.(25,3%) менше, ніж у
1998 році.Незважаючи на те, що «Укрзалізниця» за власною ініціативою
зменшила вартість перевезень аміаку та залізничної руди, збільшення обсягів
перевезень за цими видами вантажу не відбулося.
Отже, проблема спаду обсягів перевезень ЧМППЗТ нерозривно пов»язана з
проблемою спаду виробництва як в Черкаській області, так і вцілому по
Україні.Тому, для її вирішення необхідні раціональні заходи законодавчої та
виконавчої влади.
Зі свого боку. Черкаське МППЗТ повинно намагатися здобути перелом у
динаміці обсягів перевезень за рахунок:
-прведення маркетингових досліджень попиту на перевезення вантажів та
надання послуг на основі анкетування, опитувань, статистик і прогнозованих
даних про розвиток виробництва і споживання;
-активного залучення клієнтури до користування залізничим
транспортом шляхом вивчення потреб у перевезеннях по кількості та якості і
створення умов для їхнього задоволення;
87
-формування замовлень на перевезення з визначенням економічно
доцільної вартості доставки з урахуванням її конкурентноспроможності;
-оформлення заявлених перевезень, перевізних документів і проведення
розрахунків за перевезення в одному місці з мінімальною витратою часу;

-розробки і реалізації гнучкої тарифної політики;
-організації доставки вантажу «від дверей до дверей» і «у
встановлений термін»;

-розробки пропозицій по скороченню строку доставки вантажу;

-прийому заявок на термінові перевезення впродовж планового місяця;
-безперервного стеження за ходом виконання перевезення та оперативний
вплив у випадку відхилення від договірних умов;
-надання довідково-інформаційного сервісу щодо організації умов
перевезень і тарифам;
-погодження умов виконання укладених контрактів (договорів) з
причетними підрозділами;

-оформлення необхідної звітності;

-розширення переліку сервісних послуг;
-аналізу незадоволених заявок і підготовка пропозицій по усуненню
причин, що перешкоджають і стимулювання учасників перевезення за якісне
виконання замовлення;
-розробки пропозицій з надання нетрадиційних послуг, виконання
окремих вимог клієнтів (погодження часу подачі вагонів і контейнерів та
прибуття вантажу; виконання перевезень по спецмаршруту; організація
термінальних операцій; розміщення реклами на об»єктах залізничого
транспорту, прийом і оформлення заявок на оренду рухомого складу, вантажно-
розвантажувального та іншого обладнання, майданчиків);
-рекомендацій використання послуг експедиторів, у тому числі для
експедування вантажів, які перевозяться залізничим транспортом. ЧМППЗТ
повинно гарантувати від імені залізниці:

-забезпечення належного виконання замовле

88
-своєчасність доставки вантажів;

-схоронність вантажів, які перевозяться;
-виконання послуг у відповідності з умовами укладених договорів.
З.Забезпечення виконання заходів по зниженню експлуатаційних витрат за
рахунок впровадження ресурсозберігаючих технологій, вивільнення
невикористаних потужностей підприємства, скорочення та ліквідація збиткових
видів діяльності, приведення чисельності робітників, парків рухомого складу
та інших виробничих потужностей відповідно до обсягів перевезень.
Експлуатаційні витрати досліджу вального підприємства за умови
зниження обсягів вантажоперевезень протягом 1997-1999рр. Зросли майже в 1,3
рази.Основну частину суми екслпуатаційних витрат 1999 року склали витрати
на оплату праці (40%) та амортизація (26%), інша частина — матеріали,
послуги стороннім організаціям та ІН..ЧМППЗТ має можливість значно
скоротити ці витрати за допомогою:

-раціоналізації технологічних потужностей;
-зміни практики технічного обслуговування і інвестицій в обладнання, що
використовується для обслуговування інфраструктури;
-цільових капіталовкладень,спрямованих на підвищення продуктивності
праці.
4.Суворе контролювання строків оплати рахунків кредиторів, зменшення
обсягів дебіторської заборгованості та ліквідація простроченої дебіторської
заборгованості на ЧМППЗТ.Потрібно:

1 .Застосувати штрафні санкції до клієнтів за порушення строків
оплати.
2.Контролювати дебіторську заборгованість строк позовної давності
якої закінчується, так як потім вона лягає на збитки підприємства.

З .Переглянути умови відповідних договорів.
4.Використовувати систему знижок при достроковій оплаті. 5. Слідку
вати за співвідношенням кредиторської та дебіторської заборгованості.
89
5.Використовувати різні форми безготівкових розрахунків відповідно
господарським відносинам між партнерами.
Якщо господарські відносини між партнерами засновані на тривалих, у
тому числі коопераційних зв»язках (постачання матеріалів, палива…) з
точки зору зберігання контактів; збільшення обсягів поставок, перш за все в
інтересах продавця, недоречно використовувати такі жорсткі форми
розрахунків як попередня оплата, авансові платежі і навіть акредитив.
При виникненні певних фінансових труднощів у покупця, доречно
застосовувати таку форму фінансових відносин як комерційний кредит
продавця.При цьому покупець має можливість підтримати свою
платоспроможність виручкою від реалізації товарів, вироблених з
використаної продукції, отриманої у кредит, а продавець, попри отриману
вартість товару може компенсувати свої втрати від відволікання оборотних
засобів і заробити певний прибуток за рахунок отримання відсотків.
Якщо покупець не спроможний оплатити товар або послуги відразу, але
готовий отримати комерційний кредит і впродовж певного часу погасити свій
борг продавцю, а продавець не має можливості в наданні товарного кредиту
-покупець виписує борговий вексель продавцю, в якому бере зобов'язання
виплатити повністю свій борг до певного числа, при чому сума боргу
збільшується на величину відсотка за кредит, визначеного строками погашення
і сумою заборгованості.Продавець має можливість переуступити вексель банку
або іншій особі з дисконтом (знижкою) і фактично отримати суму виручки,
відповідно вартості реалізованих товарів, робіт або послуг.
При постійних і стабільних поставках матеріалів, сировини та ін.
Можна продавцю укласти договір з банківською установою на здійснення
факторингових послуг.Тоді ця установа візьме на себе функції стягнення
боргів, а товар, роботи або послуги будуть оплачені нею продавцю по мірі
його відвантаження, виконання або надання.Банк має більше можливостей
стягнення заборгованості.Продавець повинен оплатити факторингові послуги,
однак ця плата є меншою тієї економії, котру отримає продавець за рахунок
прискорення
90
обороту капіталу, зменшення витрат по стягненню дебіторської
заборгованості та ін..При стабільних господарських зв»язках по постачанню
сировини можна використовувати і страхування товарів, якщо є ймовірність,
наприклад, стихійного лиха.
Якщо покупець систематично порушує свої зобов'язання, продавець може
вимагати забезпечення додаткових гарантій погашення боргів, наприклад,
гарантійні зобов'язання погашення заборгованості зі сторони великих і
надійних фінансових інститутів.Якщо ж покупець зіткнувся з труднощами в
пошуку гарантів, то продавець може в якості крайніх випадків виставити
умови попередньої оплати чи авансового платежу, акредитиву чи бартеру.
Якщо ж господарські відносини між партнерами носять разовий,
випадковий характер, і не має інформації про платоспроможність і
обов'язковість клієнта, то доречно використовувати наступні форми
розрахунків:
-Якщо в якості покупця виступає фізична особа і обсяги реалізації
невеликі, то оплата може проводитися готівкою, банківськими чеками,
кредитними картками ( в останніх двох випадках слід перевірити наявність
грошового покриття через банк).
-Якщо обсяги реалізації великі, а покупець невідомий, доречно
використовувати такі форми розрахунків як: акредитив, попередня оплата,
авансові платежі або інши форми гарантування платежу (наприклад,
гарантований вексель).
Якщо об»єктом господарських відносин між партнерами являються
транспортні засоби, обладнання та ін., що використовується покупцями в
якості основних фондів, повинна проводитися попередня робота по виявленню
стану платоспроможності покупця і форми розрахунків повинні забезпечувати
100% гарантію оплати (попередня оплата, акредитив, гарантований вексель,
лізінг).

Використання різноманітних форм розрахунків відповідно

ГОСПО ПаПСЬКИМ n'iUFMO'iH'^'^KRM. ТИП СКПЯПИСЯ МІЖ ПОС ГТІ
ТТ'Ж'УВЯЛКНИМ

91
підприємством і його дебіторами дасть можливість у разі несвоєчасної оплати
заборгованості:
-якщо борг оформлений як комерційний кредит, то у майбутньому
отримати додатковий прибуток у вигляді % за кредит;

-якщо підприємству потрібні кошти, то продати борг з дисконтом;
-можлива оплата боргу поручителями по векселю або ін.фінансовими
інститутами, які гарантували дане зобов'язання;

-можлива оплата боргу високоліквідними цінностями або продукцією;
-можливо використовувати варіант погашення боргу пакетом акцій
боржником.
Для впорядкування розрахунків всередині транспортно-залізничної
галузі доречно забезпечити введення єдиного векселя Укрзалізниці.
5.Удосконалення зв'язку та комп»юторних технологій» створення цілісної
автоматизованої системи управління діяльності ЧМППЗТ.
За допомогою удосконалення зв»язку та комп»юторних технологій обсяги
технічної роботи, що здійснюється на станціях ЧМППЗТ, можуть бути
централізовані і її виконання може стати більш ефективним.Централізація
технічної праці, що виконується в даний час на станціях, потребує
капіталовкладень, котрі будуть витрачені на придбання апаратного і
програмного забезпечення, обладнання зв»язку.В результаті комп»ютеризації
продуктивність праці службовців управління комерційної роботи зросте
удвічі, а службовців управління перевезеннями в 10 разів.
На даний час на ЧМППЗТ вже комп»ютеризовані основні облікові роботи
бухгалтерії.Ефективно функціонують АРМБ по обліку праці і заробітної плати,
по обліку матеріальних цінностей, обліку витрат
виробництва.Розробляється програмне забезпечення розрахункових операцій та
наскрізного обліку і складання бухгалтерської звітності.Те нданція до
загальної автоматизації облікових робіт відіграє позитивну роль у
підвищенні продуктивності праці управлінського апарату.
висновки

Здійснивши дослідження теоретичних і методологічних положень з обліку
та аудиту безготівкових розрахункових операцій можна зробити певні
висновки.
В Україні давно назріла потреба в удосконаленні системи безготівкових
платежів і створенні ефективного грошово-кредитного обслуговування
підприємств. Від успішного ров»язання цієї проблеми значною мірою залежить
ефективність функціонування економіки в цілому і кожного окремого
підприємства. Переорієнтація банківської діяльності з грошової спекуляції
на роботу з платіжними вимогами і зобов»язаннями; відродження комерційного
кредиту та надання боргам майнового статусу; створення умов для
безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов»язань на гроші, їх
взаємного погашення і переуступання — дозволить вирішити проблему
неплатежів в Україні.
Основу побудови бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків
визначають основні принципи їх організації. При цьому, інформаційні зв»язки
між первинними документами, реєстрами аналітичного та синтетичного обліку,
бухгалтерською звітністю в значній мірі залежать від форми та порядку
здійснення безготівкових розрахунків.
Дослідження безготівкових розрахункових операцій являється
складовою частиною аудита господарсько-фінансової діяльності і здійснюється
у зв»язку з іншими операціями (касовими, банківськими, товарними,
виробничими, операціями по капітальним вкладенням і т.д.).Це пояснюється
тим, що багато вказаних та інших операцій прямо або побічно впливають на
розрахункові взаємовідносини між підприємствами. Аудит безготівкових
розрахунків відноситься до операційного аудиту, і тому носить
необов»язковий характер, т.б. проводиться на замовлення клієнта,
В умовах впровадження економічних відносин ринкового спрямування
реформування системи бухгалтерського обліку, в т.ч. й обліку безготівкових
операцій, являється нагальною потребою загальнодержавного
характеру.Відповідно реформуванню системи бухгалтерського обліку повинен
розвиватися і аудит.
Черкаське МППЗТ, яке входить в об»єднання «Укрпромжелдортранс»,
забезпечує транспортним обслуговуванням промислові підприємства
Черкаської області та міста Черкаси. Останнє включає не тільки подання,
прибирання та розвантаження вагонів на під»їзних коліях, але й роботу з
рухомим составом у виробничих цехах і складах, т.б., включення транспортних
процесів в технологію виробництва. Організація руху і маневрової роботи
здійснюється не на базі графіка руху поїздів на шд»їзних коліях, а на базі
технологічних процесів роботи, безпосередньо, підприємств-клієнтів.
На ЧМППЗТ ведеться журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку за
17 Ж/О. Крім того на ЧМППЗТ ефективно використовується ЕОМ, що зумовлює
специфіку організації бухгалтерського обліку. Основні обліково-
обчислювальні роботи виконуються автоматично.На підприємстві вже функціонує
АРМБ по обліку праці і заробітної плати, АРМБ по обліку матеріальних
цінностей, АРМБ обліку витрат виробництва, розробляється АРМБ по обліку
розрахункових операцій та наскрізного обліку і складання звітності.
Загалом, на підприємстві існує тенденція до створення цілісної
автоматизованої системи управління.
Проведений фінансово-економічний аналіз свідчить, що дане
підприємство має значний виробничо-господарський потенціал. Незважаючи на
зовнішні економічні фактори, підприємство за 1998 рік виконало план по
вантажоперевезенню на 106,9%, по вантожообороту на 105,9%. Фактично ж за
звітний рік підприємством перевезено 1769 т.тн вантажу і перероблено 425,1
т.тн. На 1.01.99 Черкаське МППЗТ обслуговує 91 підприємство міста та
області.Проте, показники рентабельності значно знизилися порівняно з
минулим періодом, що свідчить про погіршення фінансового стану
досліджувального підприємства Основними причинами цього є::
невідповідність виробничого потенціалу підприємства обсягам перевезень
вантажів та виконаних робіт; недосконалість розрахунково-платіжної
дисципліни.
Для стабілізації фінансово-економічного стану Черкаського МППЗТ були
запропоновані заходи: розглянути питання про приватизацію досліджувального
підприємства; забезпечити повне та якісне задоволення потреб клієнтів;
забезпечити виконання заходів по зниженню експлуатаційних витрат;
покращення розрахунково-платіжної дисципліни на підприємстві;
створення цілісної автоматизованої системи управління діяльності
підприємства.

Всі розглянуті проблеми щодо поліпшення фінансово-господарської
діяльності ЧМППЗТ стосується і залізничної галузі вцілому.3 входженням
України до європейського економічного простору значення залізничного
транспорту значно зростає, тому необхідна державна підтримка даної галузі,
допомога регіональних та місцевих органів влади.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93 № 3125 — ХП
2. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97 №
283/97-ВР (із змінами та доповненнями)
3. Закон України «Про податок на додану вартість» від 3 квітня 1997 p.
№1б8/97-ВР (із змінами і доповненнями)

4. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 № 1201-XII
5. Інструкція з використання єдиної журнально-ордерної форми рахівництва №
63, затверджена Міністерством фінансів СРСР 08.05.60 із змінами і
доповненнями
6. Інструкція «По організації роботи по готівковому обігу установами банків
України» від 20.06.95 № 4, затверджена Постановою НБУ від 20.06.95 № 149 зі
змінами та доповненнями
7. Інструкція «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті
України» від 02.08.96 № 7, затверджена Постановою НБУ від 02.08.96 № 204 зі
змінами та доповненнями
8. Інструкція «Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній
валюті», затверджена Постановою Правління НБУ від 18.12.98 № 527

9. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні,

затверджене Постановою КМУ від 3 квітня 1993 року за № 250 зі змінами та
доповненнями Ю.Положення про документальне забезпечення записів в
бухгалтерському

обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95
№88 11. Програма реформування системи бухгалтерського обліку із
застосуванням

міжнародних стандартів, затверджена Постановою КМУ від 28 жовтня1998р.

№ 1706

12. «Про заходи державної підтримки залізничого транспорту», затверджені
Постановою КМУ від 2 червня 1998 p. № 769 ІЗ. Статут залізниць України,
затверджений Постановою КМУ від 6 квітня

1998р. №457
14. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджені
наказом Міністерства фінансів України від 7.05.93 за № 25 зі змінами та
доповненнями

15. Лист Міністерства фінансів України «Про бухгалтерський облік
вексельного
обігу» від 12 серпня 1992 p. № 18-4116 зі змінами та доповненнями
Іб.Наказ Міністерства транспорту від 02.02 99 № 53 «Про затвердження ставок
оплати за користування вагонами й контейнерами залізничих доріг» 17.
Тарифи за перевезення вантажів залізничними коліями, навантажувальне

розвантажувальних робіт та інших послуг, котрі надаються МППЗТ

об»єднання «Укрпромзаліздортранс» Державної адміністрації залізничного
траспорту України, затверджених 13.03.97 № 29, які діють з 01.06.97р. 18-
Протокол .№ 10 засідання Ради Укрзалізниці від 26.05.98 19.План рахунків,
що використовується підприємствами та організаціями

України в бухгалтерському обліку виробничо-господарської діяльності
(в редакції нормативних документів станом на 1 січня 1999р.) 20-Амуржуев
О.В., Дорогавцев А.Е. Неплатежи: способи предотвращения й
сокращения: Практическое пособие. -Москва: «Аркаюр»,-1994г.-56с. 21
.Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. -Київ: Вища школа «Знання»,-1998р. —
574с. 22.Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту:
Підручник.-Київ: Вища школа, 1994р.-364с. 23-Бухгалтерский учет: Учебное
й Практическое пособие.-Москва: Компания
«ДеКА», Книга 1,1996г.-350с. 24.Васильченко З.М., Демешко А.В. Розрахунки
платіжними картками в

Україні: стан, проблеми та перспективи // Ж.: Фінанси України.-1998р.,

№ 10.-С.74-83

25.Гуцал І., Чайковський Я. Банківська система України: стан і перспективи
//Ж. Банківська справа.-1998р., № 2.-С.40-45

26.Дутчак Л. Руйнівна функція в механізмі оподаткування // Ж. :Економіка
України.-1999р., № 4.-С.20-26 27.3авгородний В.П. Автоматизация
бухгалтерського учета, контроля, анализа
й аудита.-Киев, А. С.К.-1998г.-768с. 28-Завгородний В.П. Бухгалтерський
учет й аудит в системе управлений
предприятием.-Киев, ДИ-КСИ, — 1997г.-832с. 29.3індберг А., Мьоллерс Ф.
Взаємодія між грошовою політикою та політикою
реформ в Україні //Ж.: Фондовий ринок.-! 999р., № L-c.28-34 ЗО.Зубілевич
С.Я., Голов С.Ф. Основи аудиту,- Київ: Ділова Україна, 1996р.
380с. 31 -Карпінський Б., Мапух Б. Транспортна система України в
контексті

Європейської інтеграції /Ж. :Економіка України.-1998р., № 7.-с. 17-23
32.Кораблін С. Банківське регулювання і грошова пропозиція //Ж. :Економіка
України.-1998р., № 4.-С.22-28
33.Костюченко В. Бухгалтерський облік вексельних операцій
//Ж.'.Бухгалтерський облік і аудит,- 1997р., Х2 5,7,10 — б2с.

34.Красов А.П. Бухгалтерский учет на железнодорожном транспорте.-Москва:

«Транспорт», 1980.-230с.
35.Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, контролю і
аналізу:Підручник.-Київ: Вища школа, 1993р.-230с.
36.Кузьминський А. Аудиг.ГІрактическое пособие.-Киев: «Учетинформ», 1996г.-
383с.

37.Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси ЯІерекл.з англ. Овсієнка В.Ф./.-Київ:
«Основи», 1993р.-383с. 38.0лейник A.I. Бухгалтерський облік на
підприємствах України:Методичні
рекомендації.-Харьків: Видавництво «Прапор», 1995р.-590с. 39.0сауленко
0.,КарчеваГ. Моделювання дебіторської і кредиторської

заборгованості суб»єктів господарювання//Ж.: Вісник НБУ.-1997р.,

листопад, -с.3 5-40

40.Подцєрьогіна А.М. Фінанси підприємств:Підручник.-Київ: КНЕУ, 1998р.-
3б8с.
41. Сопко В.В. Бухгалтерський облік у підприємництві.-Київ: Техніка, 1995р.-
260с.

42. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.-Київ :КНЕУ,
1998р.-448с. 42-Страхарчук В.ГІ. Платіжні системи: Навчальний посібник.-
Львів,

1998р.-5бс.
43. Статут підприємства, облікові та аналітичні реєстри обліку, інші
документи підприємства

44.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різною формою
власності: Навчальний посібник.-третє видання доп.й перероб.-Київ: А.С.К,
1998р.-784с. 45.Чебанова Н.,Костенко Л., Жихарева А. Методика ведення
журналов

ордеров, ведомостей й иньїх учетньгх регистров по счегам //Г.: Все про

бухгалтерский учет, 1997г.-№ 23 — 8с.,№ 24 — 9с.,№27 — 10с.,№28 — 10с.,
№30-12с. 46.Швайка М, Державне регулювання грошово-кредитних відносин

//Ж.: Економіка У країни.-1999р., 2 лютого.-с. 15-20

Добавить комментарий