Планування аудиту, перевірка фірми.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

К О Н Т Р О Л Ь Н А Р О Б О Т А

по дисципліні « А У Д И Т »

Слухач:…………………………………….Сидоркевич Дмитро
Іванович

Спеціальність, група:……………….ЗФ – 02 ( фінанси )

Керівник:…………………………………Шило Юлія Миколаївна

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси
2001 р.

З М І С Т

Введення.
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….3

1. Основні аспекти аудиту нематеріальних
активів………………………………………………..4

2. Планування
аудиту………………………………………………………..
…………………………………………………..8

3. Скласти програму аудиторської перевірки приватної виробничо-
комерційної фірми . Вказати час проведення перевірки по кожному
питанню зокрема й у цілому по фірмі , та час написання аудиторського
звіту.
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………..10

Використана література.
………………………………………………………………..
……………………………..17

Введення.

В умовах ринку підприємства, кредитні заснування, інші об'єкти, що
хазяюють, вступають у договірні відносини по використанню майна, коштів,
проведенню комерційних операцій і інвестицій. Довірчість цих відносин
повинна підкріплюватися можливістю для всіх учасників угод одержувати і
використовувати фінансову інформацію. Вірогідність інформації
підтверджується незалежним аудитором.
Власники, і насамперед колективні власники — акціонери, пайовики, а
також кредитори, позбавлені можливості самостійно переконатися в тім, що
всі численні операції підприємства, найчастіше дуже складні, законні і
правильно відбиті в звітності, тому що звичайно не мають доступу до
облікових записів, ні відповідного досвіду, і тому мають потребу в послугах
аудиторів.
Незалежне підтвердження інформації про результати діяльності
підприємств і дотримання ними законодавства необхідно державі для прийняття
рішень в області економіки й оподатковування.
Аудиторські перевірки необхідні державним органом, судам, прокурорам
і слідчим для підтвердження вірогідності цікавлячої їхньої фінансової
звітності.
Потреба в послугах аудитора виникла в зв'язку з наступними
обставинами:
1) можливість необ'єктивної інформації з боку адміністрації у
випадках конфлікту між нею і користувачами цієї інформації (власниками,
інвесторами, кредиторами);
2) залежність наслідків прийнятих рішень (а вони можуть бути дуже
значні) від якості інформації;
3) необхідність спеціальних знань для перевірки інформації;
4) часта відсутність у користувачів інформації доступу для оцінки її
якості.
Усі ці передумови привели до виникнення суспільної потреби в послугах
незалежних експертів, що мають відповідні підготовку, кваліфікацію, досвід
і дозвіл на право надання такого роду послуг. Аудиторські послуги — це
послуги посередників, що установлюють вірогідність фінансової інформації.
Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність
функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати
наслідку різних економічних рішень.

1. Основні аспекти аудиту нематеріальних активів.

Нематеріальні активи — це умовна вартість об'єктів промислової та
інтелектуальної власності, довгострокові вкладення у придбання об'єктів
промислової та інтелектуальної власності, права на здійснення окремих
видів діяльності, правам оренди будівель, споруд, приміщень, права
власності на квартири, а також інші аналогічні майнові права, що
визнаються об'єктом права власності конкретного підприємства і приносять
йому доход або створюють умови для його одержання. До нематеріальних
активів належать «ноу-хау» в (нові технології, технічні й інші рішення, що
приносять вигоду у процесі господарської діяльності), ліцензії, торгові
марки і ї товарні знаки, права на володіння землею, водними і природними
ресурсами, придбані права на місце на товарній, фондовій біржах, до
вартості яких входять усі затрати, пов'язані з практичним використанням
переважно цього місця для самого підприємства.
Бухгалтерський облік нематеріальних активів, регулюється пп. 49—50
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 3.04.93 р.,
та п. 15 Вказівок з організації бухгалтерського обліку в Україні,
затверджених наказом Міністерства фінансів України № 25 від 7.05.93 р.
Ведеться бухгалтерський облік нематеріальних активів за первісною вартістю,
яка складається з фактичних витрат на придбання і витрат по приведенню їх
до стану практичного використання.
Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами (засновниками)
в рахунок їх вкладів до Статутного фонду підприємства, визначається за
згодою учасників правління. На рахунку бухгалтерського обліку № 04
«Нематеріальні активи» відображують тільки витрати на нематеріальні активи,
вартість активів, а не матеріальні об'єкти. Якщо нематеріальні активи
одержано від інших підприємств або осіб безкоштовно, то їх вартість
визначається експертним шляхом.
Надходження і оприбуткування будь-якого об'єкту нематеріальних
активів на підприємстві мають підтверджуватися відповідними первинними
документами, в яких наводяться детальна характеристика об'єкту, його
первісна вартість, термін корисного використання, норми зносу
(амортизації), місце, де буде використовуватися об'єкт. Об'єктами права
інтелектуальної власності, що належать до нематеріальних активів, можуть
бути:
1. Право власності на винахід. Документ, що підтверджує право власності,
— патент.
2. Право власності на промисловий зразок. Патент.
3. Право власності на корисну модель. Патент.
4. Право власності на сорт рослин. Патент.
5. Право власності на товари і послуги. Свідоцтво.
6. Право власності на програми для ПЕОМ. Це право на публікацію,
відтворення, розповсюдження та йищ дії по введенню до господарського обігу
сукупності даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших
комп'ютерних устаткувань, з метою одержання визначених результатів.
7. Право власності на науково-технічну інформацію, тобто результати
науково-технічних, виробничих робіт та іншої науково-технічної діяльності,
яка забезпечує їх відтворення, використання й розповсюдження.
8. Право власності на фірмову назву. Чинним законодавством визначаються
права і обов'язки суб'єктів господарської діяльності, пов'язані з
використанням фірмових назв, виробничих марок і товарних знаків, що
належать до нематеріальних активів.
9. Право власності на базу даних. Право на публікацію, відтворення,
розповсюдження та інші дії по введенню до господарського обігу сукупності
даних (статей, розрахунків тощо), систематизованих для пошуку та обробки за
допомогою ЕОМ.
До об'єктів права користування природними ресурсами належать:
1. Право користування надрами землі, а також розробка корисних копалин.
2. Право користування земельною ділянкою, а також право оренди земельної
ділянки.
3. Право на користування геологічною та іншою інформацією про природне
середовище.
4. Право на користуванню водними, біологічними та іншими ресурсами, які
впливають на рівень екологічної безпеки підприємств, населених пунктів,
регіонів тощо.
5. Право на користування економічними, організаційними та іншими
перевагами, такими, як право на використання економічних та інших
привілеїв, монопольні позиції на ринку виробництва товарів і надання послуг
тощо. Права підтверджуються відповідними документами.
До нематеріальних активів належить гудвіл (ділова репутація). Гудвіл — це
комплекс заходів, спрямованих на збільшення прибутку підприємства без
відповідного збільшення активних операцій, включаючи використання кращих
управлінських здібностей, домінуючу позицію на ринку продукції (робіт,
послуг), нові технології тощо. Вартість гудвілу визначається різницею між
ціною придбання і звичайною ціною відповідних активів.
Аналітичний облік ведеться за видами окремих об'єктів нематеріальних
активів.
Норма зносу нематеріальних активів визначається виходячи з первісної
вартості і встановленого терміну їх корисного, використання.
Не нараховуються амортизаційні відрахування (знос) на нематеріальні
активи: «ноу-хау», гудвіли, товарні знаки тощо, вартість яких не
зменшується в процесі їх використання.

Облік нематеріальних активів.
Внесені засновниками й оприбутковані нематеріальні активи до Статутного
фонду:
Дебет рахунку № 04 «Нематеріальні активи»
Кредит рахунку № 75 «Розрахунки з учасниками».
Придбані підприємством нематеріальні активи:
Дебет рахунку № 04 «Нематеріальні активи»
Дебет рахунку № 68 «Розрахунки з бюджетом» (на суму ПДВ)
Кредит рахунку № 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»
Кредит рахунку № 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
Використання джерел фінансування придбаних нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 87 «Фовди економганого стимулювання»
Дебет рахунку № 81 «Використання прибутку»
Кредит субрахунку № 88-6 «Фонд коштів, використаних на фінансові
вкладення».
Вартість безкоштовно одержаних нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 04 «Нематеіральні активи»
Кредит субрахунку № 88-13 «Фонд безкоштовно одержаного майна».
Нарахування амортизаційних відрахувань на нематеріальні активи провадяться
до досягнення їх залишкової вартості нульового значеная (Закон України «Про
амортизацію»):
Дебет рахунку № 04 «Нематеріальні активи»
Кредит субрахунку № 02-3 «Знос нематеріальних активів».
Списання непридатних для подальшого використання нематеріальних активів,
знос по яких не нараховується:
Дебет рахунку № 20 «Основне виробництво»
Дебет рахунку № 26 «Загальногосподарські витрати»
Дебет рахунку № 44 «Витрати обігу»
Кредит рахунку № 04 «Нематеріальні активи». Списання неповністю
амортизованих нематеріальних активів на суму нарахованого зносу (вибуття
нематеріальних активів):
Дебет субрахунку № 02-3 «Знос нематеріальних
активів»
Кредит рахунку № 04 «Нематеріальні активи».
На суму недоамортизованої частини нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 81 «Використання прибутку» Дебет рахунку № 87 «Фонди
економічного стимулювання», Кредит: рахунку, №^04 «Нема-серіальні активи»
Облік реалізації нематеріальних активів.
1. Надходження грошових коштів:
Дебет рахунку № 51 «Розрахунковий рахунок» , Кредит субрахунку № 46-3
«Реалізація інших активів»
2. Списана первісна вартість нематеріальних активів:
Дебет субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів» Кредит рахунку № 04
«Нематеріальні активи»
або:
1. На продажну вартість нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 76 «Розрахунки з різними дебіторами
і кредиторами»
Кредит субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів».
2. Надходження коштів за реалізацію нематеріальних активів:
Дебет рахунку № 51 «Розрахунковий рахунок» Кредит рахунку № 76
«Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами».
3. Одночасно на первісну вартість:
Дебет субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів»
Кредит рахунку № 04 «Реалізація інших активів». Списується нарахований
знос на реалізовані нематеріальні активи:
Дебет субрахунку № 02-3 «Знос нематеріальних активів»
Кредит субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів».
На суму витрат, пов'язаних з продажем нематеріальних активів:
Дебет субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів»
Кредит рахунку № 76 «Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами»
Кредит рахунку № 70 «Розрахунки з оплати праці» та ін.
Податок на додану вартість на доходи від реалізації:
Дебет субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів» Кредит рахунку № 68
«Розрахунки з бюджетом».
Результат від реалізації.
Прибутки:
Дебет субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів»
Кредит рахунку № 80 «Прибутки і збитки».
Збитки:
Дебет рахунку № 80 «Прибутки і збитки»
Кредит субрахунку № 46-3 «Реалізація інших активів».
При безкоштовній передачі нематеріальних активів залишкова їх вартість
(первісна за мінусім зносу) відноситься підприємством на рахунок прибутку,
що залишається в розпорядженні підприємства або фондів, що створюються
підприємством.
Безкоштовна передача нематеріальних активів:
а) на суму нарахованого зносу:

Дебет субрахунку № 02-3 «Знос нематеріальних активів»

Кредит рахунку № 04 «Нематеріальні активи»;
б) на суму залишкової вартості:
Дебет рахунку № 81 «Використання прибутку»
Дебет-рахунку № 87 «Фонд» економічного стимулювання»
Кредит рахунку № 04 «Нематеріальні активи».
Інвентаризація нематеріальних активів.
По всіх нематеріальних активах перевіряється наявність розпорядчих
документів керівника підприємства щодо затвердження термінів їх корисного
використання і норми зносу (амортизації) даних об'єктів. Інвентаризацією
нематеріальних активів, таких, як секрети технологій, має бути встановлена
наявність на підприємстві документів з детальним описом суті і порядку
використання. Програмні продукти перевіряються за їх наявністю на
відповідних носіях і наявністю експлуатаційної проби. Таким чином, при
інвентаризації нематеріальних активів їх наявність встановлюється шляхом
перевірки документів, що стали підставою для їх оприбуткування на баланс
підприємства, а також документів, якими оформлені (підтверджені) майнові
права.

2. Планування аудиту.

Аудитор планує роботу таким чином, щоб забезпечити:
а) одержання необхідної інформації про стан бухгалтерського обліку
об'єкта, що перевіряється;
б) визначення змісту, часу проведення й обсягу контрольних процедур,
що підлягають виконанню.

У плані аудиторської перевірки повинні бути відбиті :
— обсяг виконуваних робіт;
— терміни проведення і тривалість робіт;
— способи і прийоми, застосовувані аудитором.
При цьому аудитор може обговорити план аудиторської перевірки з
керівництвом і персоналом об'єкта, що перевіряється, що дозволяє
підвищити дієвість проведеного аудиту і скоординувати аудиторські
процедури з діяльністю органів керування об'єкта, що перевіряється. У
випадку залучення до аудиторської перевірки чи співвиконавців експертів
аудитор (як керівник робіт) повинний спланувати і їхню роботу.
У зв'язку з тим, що аудиторська перевірка (на малому і середньому
об`єкті) обмежена в середньому двома тижнями , та чітке планування і
координація дій усіх учасників перевірки в обов`язковому порядку підлягають
письмової фіксації. У плані аудиторської перевірки необхідно передбачити
схему перевірки за кожною ділянкою бухгалтерского обліку:
1. Що підлягає перевірці:
— наявність і оформлення первинних документів по ділянці обліку;
— відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку,
— оподатковування.
2. Задачі аудиту:
— перевірка правильності відображення в бухгалтерському й у
налоговому обліку господарських операцій,
— встановлення вірогідності фінансової звітності даним первинного
обліку.
3. Виявлення помилок і розбіжностей між даними обліку й звітності.
4. Формулювання висновків і рекомендацій для висновку аудитору.

Порядок проведення аудиторської перевірки.

Після формування плану аудиторської перевірки й уточнення термінів і
виконавців, починається власне аудиторська перевірка.
Спочатку перевіряється організація системи внутрішнього обліку –
від результатів цієї перевірки залежить висновок про відсутність системи
внутрішнього контролю, на підставі чого аудитором може бути видане
негативний аудиторський висновок, що передбачено нормативними документами
.
При перевірці ефективності системи внутрішнього контролю зважується
тактична задача: чи досить здійснювати обмежену (вибіркову) перевірку ,
чи потрібна суцільна перевірка.
Аудиторська перевірка проводиться за формою і змістом.
При перевірці первинних документів за формою варто визначити
дотримання нормативно-правових актів у процесі відображення господарських
операцій у первинних документах. При цьому перевіряється правильність
оформлення документації, її повнота і комплектність.
При перевірці первинних документів по змісту здійснюється критичний
аналіз змісту документів: відповідність характеру відображеної
господарської операції, достатність інформаційного овідображення,
обґрунтованість, несуперечливість.
Рекомендується як одина з аудиторських процедур, так звана
«зустрічна перевірка» на практиці скрутна у виконанні, тому що вимагає
втручання в комерційну діяльність сторонніх організацій, які вправі і
відмовитись від надання аудитору (не є державним посадовою особою)
такого роду інформації. Разом з тим у якості одиночних процедур — з
погляду підтвердження (чи спростування) сумнівних документів —
зустрічні перевірки просто необхідні, що повинно обов'язково бути
передбачене в Законі про аудиторську діяльність.
При перевірці первинної документації і відображення господарських
операцій у бухгалтерському обліку і звітності аудитор повинен виходити з
наступних вимог:
1) дотримання протягом звітного року прийнятої облікової політики
відображення окремих господарських операцій і оцінки майна й зобов`язань ;
2) повнота відображення в обліку за звітний період усіх господарських
операцій, здійснених у цьому періоді;
3) правильність віднесення доходів і витрат до звітних періодів;
4) розмежування в обліку поточних витрат на виробництво і
довгострокові інвестиції (капітальні вкладення у оборотні активи);
5) тотожність даних аналітичного обліку оборотам і залишкам по
рахунках синтетичного обліку на перше число кожного місяця;
6) правильність оцінки майна і господарських операцій;
7) правильність і обґрунтованість створення фондів і резервів;
8) правильність своєчасність сплати податків і зборів в бюджет.
При документальній перевірці особливу увагу варто звернути на
правильність оформлення всіх первинних документів, на підставі яких і
здійснюються записи в регістрах бухгалтерського обліку (наявність усіх
необхідних реквізитів).
По завершенні перевірки узагальнюються й аналізуються всі отримані
результати, на підставі яких формується висновок аудитора.
Аудиторській перевірці підлягають усі ділянки бухгалтерського обліку
організації, а також усі всі підрозділи, у яких формується адміністративно-
господарська інформація (кадрові, планові, складські та інші служби).

Про результати перевірки дотримання вимог законодавства про оподаткування
приватної виробниче -комерццйної фірми «Струмочок» за період з 10.06.1996
р. по 1.01.2000 р.

На підставі посвідчення від 20.03.2000 року №66823-015 Державної
податкової інспекції в м. Черкаси державним податковим інспектором відділу
документальних перевірок юридичних осіб Харьковською Т.0. проведена
документальна перевірка дотримання вимог податкового законодавства ПВКФ
«Струмочок» за період з 10.06.96р.по 01.01. 2000 р. у відповідності з
затвердженим переліком питань .
Перевірку проведено з відома та в присутності директора Іванова І.І. та в
присутності головного бухгалтера Петрової П.П.
1. Загальні положення.
1.1. Перевірка проводилась з 21.03.2000 року по 23.03.2000 року
1.2.У період, за який проводилась перевірка, відповідальні за фінансово-
господарську діяльність були: директор — Іванов І.І.та головний бухгалтер
— Сидорова І.А. до 31.08.1999 р. ( наказ на звільнення № 10 від 30.08.99
р.) , Петрової П.П. з 1.09.1999 р. по теперішній час ( наказ на прийняття №
11 від 1.09.1999 р.)
1.3. Перевірка проведена відповідно до Законів України: «Про систему
оподаткування «; «Про державну податкову службу в Україні»; та інших
законодавчих актів з питань оподаткування.
1.4. Приватна виробниче-комерційна фірма «Струмочок» зареєстровано
Черкаським міськвиконкомом 10.06.1996 р. № 5647 , форма власності —
приватна (код 10)
1.4.1. Державною податковою інспекцією у м. Черкаси ПВКФ «Струмочок» взято
на податковий облік 1812.97 р. р. та як платник податку на додану вартість
09.02.1998 р., свідоцтво № 32108154, індивідуальний номер N 243517323012.
1.5. Ідентифікаційний код, за яким підприємство занесено органами
статистики до іржавного реєстру звітних ( статистичних) одиниць України N
43246578
1.6. Статутний фонд на момент утворення підприємства відповідно до
установчих документів склав 100 грн, на дату початку перевірки — 100 грн.
1.7 Місце знаходження ПВКФ «Струмочок» відповідно до установчих документів
(юридична адреса): м. Черкаси, вул. Енгельса , 12 к.3 ; фактична адреса
вул Волкова,5
1.8 Перевірка ПВКФ «Струмочок» з питань дотримання вимог законодавства про
оподаткування проводиться вперше.

1.9. при перевірці використано :

|N |Повна назва і перелік документів , |Перевірені за період |
|пп|які охоплені перевіркою. | |
| | |Суцільним |Вибірковим |Перевіряв|
| | |порядком |порядком | |
|1. |Банківські документи , а саме : | | |Хоменко |
| |виписки банку ; | | | |
| |платіжні доручення ; | | | |
| |реєстри електронних платіжних | | | |
| |документів ; | | | |
| |Первинні касові документи за цей | | | |
| |період : | | | |
| |касова книга ; | | | |
| |касові ордери ; | | | |
| |відомості про виплату заробітної | | | |
| |плати . | | | |
| |Голвна книга. | | | |
| |Книги обліку придбання товарів. | | | |
| |Журнали ордери №1,2,6. | | | |
| |Відомості балансової вартості | | | |
| |валюти. | | | |
| |Податкові накладні, | | | |
| |накладні,рахунки-фактури. | | | |
| |Податкові декларації, розрахунки | | | |
| |податків та інших платежів до | | | |
| |бюджету, квартальні та річні звіти | | | |
| |з додатками та розшифровками до | | | |
| |них. | | | |
| |Угоди. | | | |

1.10. Згідно за статутом підприємство мало право здійснювати такі види
діяльності

71130 — оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
71250 — роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої
кооперації;
71500- посередницькі послуги при купівлі-продажі товарів народного
споживання
18211 – м`ясна промисловість ( крім клеєжелатинової)
84100 — посередницькі послуги при купівлі — продажі товарів,цінних паперів,
валюти і здавання в найм ( в оренду, в прокат) без вираженої спеціалізації
72200 — зовнішня торгівля недержавних організацій.
Фактично у перевіряемий період згідно з даними статистичної та
бухгалтерської
звітності, підприємство здійснювало такі види діяльності:
надавало послуги по купівлі — продажу валюти, згідно агентської угоди з АКБ
“Україна”.
Підприємству видана довідка «Про реєстрацію пунктів обміну валют»
Черкаським обласним управлінням НБУ від 13.04.98 р. № 09-001.
ПВКФ » Плуг» видано торгові патенти :
№ 3783 на пункт обміну валют вул. Смілянська ,100 ,№ 3782 на пункт обміну
валют вул. Шевченка ,200 № 3781 на пункт обміну валют б. Енгельса ,20.

1.11. Рахунки підприємства на дату складення акту :

|Назва рахунку |Номер |Назва установи |Залишки, |
| | |банку код; МФО |кошті на дату|
| | | |складання |
| | | |акту |
|Розрахунковий |26000202622001 |Дирекція АКБ | |
|рахунок | |“Україна” | |

2. Перевірка правильності обчислення , повноти і своєчасності сплати до
бюджету державних цільових фондів податків і зборів ( обов`язкових
платежів) , а також неподаткових доходів, встановлених законодавством.

В 1996, 1997 та І-III кварталах 1998 року ПВКФ “Струмочок“ згідно
бухгалтерської та статистичної звітності фінансово-господарською діяльністю
не займалось.
2.1. Валовий доход.
Перевіркою правильності визначення валового доходу (загальної суми доходу
платника податку від усіх видів діяльності) встановлено наступне:
Скоригований валовий доход підприємства відображено в рядку II Деклараціях
про прибуток підприємства (далі Декларація), затвердженої наказом Державної
податкової адміністрації України від 21 січня 1998 року № 12 та
зареєстрованої в Міністерстві Юстиції України 11 лютого 1998 року за
№94/2534, поданих в ДПІ у м. Черкаси склав:
за ІV квартал 1998 р. — 1,8 тис.грн.
за 1 квартал 1999 р. — 9,6 тис.грн.
за II квартал 1999 р. — 7,8 тис.грн.
за Ш квартал 1999 р. — 401,3 тис.грн.
за ІV квартал 1999 р.- 683,3 тис.грн.
Перевіркою правильності визначення валового доходу порушень не встановлено.

2.2. Валові витрати .
Перевіркою правильності віднесення витрат у грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах до валових витрат виробництва обігу встановлено
наступне:
Загальна сума валових витрат, відображених у рядку 32 Декларації
склала:
за ІV квартал 1998 р. — 3,6 тис.грн.
за І квартал 1999 р. — 10,1 тис.грн.
за II квартал 1999 р. — 14,1 тис.грн.
за III квартал 1999 р.- 412,6 тис.грн.
за ІV квартал 1999 р. — 691,8тис.грн

Перевіркою правильності визначення валового доходу порушень не
встановлено.

2.3. Амортизація.
Перевіркою правильності визначення та нарахування сум амортизаційних
відрахувань встановлено наступне:
Амортизаційні відрахування не нараховувалися в зв'язку з відсутністю
основних засобів.

2.4.Податок на прибуток.
Перевіркою правильності визначення об`єкту оподаткування та обчислення
суми податку на прибуток встановлено наступне:
Сума оподатковуваного прибутку , що підлягає оподаткуванню за ставкою
ЗО відсотків відображена у рядку 36 Декларації склала:
За ІV квартал 1998 р. — -1,8 тис.грн.
За І квартал 1999 р. — -0,5 тис.грн.
За II квартал 1999 р. — -6,3 тис.грн.
За Ш квартал 1999 р. — -11,3 тис.грн.
За ІV квартал 1999 р. — — 8.5 тис.грн.

Перевіркою порушень не встановлено

2.5.Податок на додану вартість.
Перевіркою правильності визначення податку на додану вартість встановлено
наступне:
В перевіряємому періоді підприємство здійснювало операції, що не є
об`єктом оподаткування згідно ст.3. п.3.2 п.п.3.2.4 Закону України » Про
податок на додану вартість » від 03.04. 1997 р. № 16897-ВР.

Перевіркою порушень не встановлено

2.6. Прибутковий податок з громадян.
Перевіркою правильності нарахування прибуткового податку з громадян
буде проведена відділом документальних перевірок юридичних осіб нарахування
податку з заробітної плати та держмита.

2.7. Збір до Фонду здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

Перевіркою правильності нарахування та сплати збору до Фонду здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення порушень не встановлено.
2.8. Податок з власників транспортнихзасобів та інших самохідних машин і
механізмів , плата за землю, воду.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів, плата за землю, воду підприємством не нараховується за
відсутністю об'єктів оподаткування.

2.9. Збір до Державного іноваційного фонду.

Перевіркою правильності визначення та сплати збору до Державного
іноваційного фонду встановлено :
В порушення » Порядку формування використання соціального фонду
позабюджетних коштів цільового призначення » затвердженого постановою КМ
України від 18.02 92 р. №77 та ст.1 Закону україни » Про систему
оподаткування » від 18.02.97 р. № 777- ВР ПВКФ «Струмочок» в 1 та 2
кварталах 1999 року не проводило нарахування коштів до Державного
іноваційного фонду та в 3 кварталі підприємство самостійно нарахувало та
сплатило збір до Державного іноваційного фонду.

|Період |За даними підпрємства |За даними перевіри|Відхилення |
|1 |2 |3 |4 |
|1 |- |96 |96 |
|кв.99р. | | | |
|2 |- |86 |86 |
|кв.99р. | | | |
|3 |280 |98 |-182 |
|кв.99р. | | | |
|4 |129 |129 |- |
|кв.99р. | | | |
|Всьго | | |0 |

Відповідно до Закону України від 26.12.1996р. № 653/96-ВР «Про внесення
змін до ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 8-93
«Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» та
Наказу Міністерства фінансів України від 09.02.1999 р. № 38189 «Зміни і
доповнення до інструкції про особливості застосування Декрету Кабінету
Міністрів України від 21.01.1993 р. № 8-93 «Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.03.99 р. за № 146/3439 після закінчення встановлених
строків сплати відповідних платежів не внесена сума вважається недоїмкою і
стягується з нарахуванням пені. Таким чином, нарахована пеня за несвоєчасну
сплату збору до Державного іноваційного фонду в сумі 39 грн.

2.10. Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і
утримання.

Перевіркою правильності нарахування та. своєчасної сплати відрахувань та
зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування порушень встановлено:

В порушення ст.16 Закону України «Про державний бюджет України на 1999
рік»,
розділу III Закону України від 18.09.91 р. № 1562-ХП «Про джерела
фінансування дорожнього господарства України» зі змінами та доповненнями
підприємство не проводило відрахування на дорожні роботи в і та П кварталах
1999 р. та в III кварталі 1999 р. самостійно нарахувало та сплатило
відрахування.

|Період |За даними |За даними |Відхилення |
| | |перевірки | |
| |Підприємства | | |
|1 |2 |3 |4 |
|Ікв. 99 р. |- |116 |116 |
|П кв.99 р. |- |103 |103 |
|ІІІкв.99р. |336 |117 |-119 |
|ІУ кв. 99 р. |155 |155 |0 |
|Всього | | |0 |

Відповідно до Закону України від 26.12.1996р. № 653/96-ВР «Про внесення
змін до ст.4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 8-93
«Про стягнення не внесених у строк податків і неподаткових платежів» та
Наказу Міністерства фінансів України від 09.02.1999 р. № 38189 «Зміни і
доповнення до інструкції про особливості застосування Декрету Кабінету
Міністрів України від 21.01.1993 р. № 8-93 «Про стягнення не внесених у
строк податків і неподаткових платежів», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.03.99 р. за Х° 146/3439 після закінчення встановлених
строків сплати відповідних платежів не внесена сума вважається недоїмкою і
стягується з нарахуванням пені. Таким чином, нарахована пеня за несвоєчасну
сплату відрахувань на дорожні роботи в сумі 47 грн.

2.11.Порушень «Порядку ведення касових операцій у народному господарстві
України», затвердженої Постановою Правління Нацбанку України від 13.10.97
р. № 334, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.11.97 р. за №
530/2334 не встановлено.

2.12. Товарообмінних операцій в періоді, що перевірявся, підприємство не
проводило.

2.13 . Комунальний податок
Порушень в нарахуванні та сплаті комунального податку – не встановлено.
2.14 . Діяльності у сфері ЗЕД за перевіряемий період не проводило.

З.Висновок.

За результатами документальної перевірки:

1 .Нарахована пеня за несвоєчасну сплату зборів на дорожні роботи в сумі 47
грн.
2. Нарахована пеня за несвоєчасну сплату зборів до Державного іноваційного
фонду в сумі 39 грн.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про державну податкову службу в
Україні» із змінами, внесеними Законом України від 05.02.98 ПВКФ
«Струмочок» має право подати свої зауваження по
відповідному акту у строк до 25.03.2000 року

Акт складено в 3-х примірниках.

Державний податковий інспектор

Директор

Головний бухгалтер

Один екземпляр отримав.

Використана література :

1. Н.М.Ткаченко “Бухгалтерській облік на підприємствах з різними формами
власності” Київ ВТОВ”А.С.К.” 1996 р. ;

2. В.П.Завгородній,В.Я.Савченко “Бухгалтерській облік ,контроль та аудит в
умовах ринку” Київ “Бліц-інформ” 1995 р.;

3. Н.М.Ткаченко “Бухгалтерській облік на підприємствах з різними формами
власності” Київ ВТОВ”А.С.К.” 1998 р.

Добавить комментарий