Egipt

Egiptas

|1 |Geografin? pad?tis |

Egiptas yra Afrikos ?iaur?s Rytuose.I? ?iaur?s Egipt? skalauja Vidur?emio
j?ra, i? Ryt? — Raudonoji j?ra. ?alies kaimynai: i? Vakar? — Libija, i?
Piet? — Sudanas, i? Ryt? — Izraelis.59 000km2 Egipto (i? Ryt?) arba
Sinajaus pusiasalis, priklauso Azijai.
|2 |Geologin? sandara, reljefas, gamtiniai |
| |i?tekliai |

Egiptas yra ant sen?j? platform?, kurioms 3-2 mln. met?. Tik kai kuriose
vietose i?kyla sen?j? platform? skydai, bei Sinajaus pusiasalis yra
baikalin?s kalnodaros suformuoto reljefo srityje. Egipte vyrauja 300-2000m.
auk??iai. Yra al Kataros ?duba(-133m.). Auk??iausia vieta — Katerinos
kalnas Sinajaus pusiasalio Pietuose (2637 m.). ?alies Rytuose yra graben?
virtin?. Jie yra prie Afrikos ir Arabijos plok??i? ribos. Egipte yra
naftos, gele?ies, apatit?, fosforit?, urano gamtini? i?tekli?.
|3 |Klimato juosta, klimato bruo?ai |

Egiptas yra atogr??? ir subtropin?se klimato juostose. I?skyrus ma?? Egipto
plot?, esant? subtropin?je klimato juostoje, visoje ?alyje yra sausa ir
kar?ta. Ypa? kar?ta b?na 5-11 m?nesiais, nes saul?s spinduliai krinta
sta?iausiai. O ?iaurin?je Egipto dalyje, esan?ioje subtropin?je klimato
juostoje dr?gniau b?na 11-5 m?nesiais, nes visos klimato juostos tarsi
pasislenka link ?iaur?s. Tada subtropin?je klimato juostoje vyrauja
tropinis klimatas.
|4 |Gamtin? zona ir b?dingi gamtos |
| |bruo?ai |

Egiptas yra pusdykumi? ir dykum? gamtin?je zonoje. 96% Egipto teritorijos
u?ima dykumos. Gyvenamoji teritorija sudaro ~3% Egipto ploto. Did?iausi
plotai — pusdykumi? ir dykum? dirvo?emiai, tik prie Nilo ir Nilo deltoje
yra aliuviniai dirvo?emiai. Gyv?nija ir augalija skurdi, i?skyrus oaz?se.
Gyv?nai ir augalai yra prisitaik? gyventi sunkiomis s?lygomis.
|5 |Gyventojai ir j? ?kin? veikla |

1997m. Egipte buvo ~65 mln. ?moni?. Islamas — oficiali Egipto religija. 90%
egiptie?i? yra musulmonai. Kiti -krik??ionys koptai. 45% egiptie?i? yra
miestie?iai. 99% gyvena ?alia Nilo ar jo deltoje. I?silavinimas yra
nemokamas, bet tik 51% pilame?i? moka skaityti.
|6 |?domyb?s |

Egiptas yra ?domus savo istorija, vietov?mis, kult?ra ir ?mon?mis. ?mon?s
Egipte gyvena vien d?l Nilo. Visas Egiptas yra dykumose. Tik Nilo sl?nys ir
delta n?ra dykumingos. Nilas — ilgiausia pasaulio up?. Smark?s potvyniai
nus?sdavo didelius plotus derlingu dumblu. D?l to pl?tojosi ?emdirbyst?.
?tek?damas ? Vidur?emio j?r?, Nilas sudaro mil?ini?k? delt?.

Senov?s Egiptas buvo labai turtingas. Tod?l faraonai statydavo didelius
savo kapus — piramides. Egipe yra apie 80 piramid?i?. Apie 2700 m. pr. Kr.
faraonas D?oseris pastat? pirm?j? piramid?. I? Gizoje esan?i? piramid?i?
did?iausia yra Cheopso piramid?. Jos auk?tis 146 metrai. ?i? piramid? dar
gyvas prad?jo sau statytis faraonas Cheopsas. Piramid? stat? 20 met?. Kita
Egipto ??ymyb? — Sueco kanalas. Tai dykume einantis kanalas, tarp
Vidur?emio ir Raudonosios j?ros. ?? kanal? kelet? kart? yra u?ne?? sm?liu,
ir reik?davo j? pagilinti, kad b?t? tinkamas laivybai.

Добавить комментарий