Гидросфера

Запорізький комерційний технікум

РЕФЕРАТ

на тему
“Гідросфера”

Виконала студентка Б 2/2
Чорна І.І.

Перевірила викладач
Скуйбіда Г.Ф.

Запоріжжя 2003

Запаси водних ресурсів та їх значення.

Серед природних ресурсів вода займає особливе місце. На протязі довгої
геологічної історії вона створила на нашій планеті сприятливе середовище
для виникнення всього живого, у тому числі й людини. Вода оболонка земної
кулі – океани, моря, ріки, озера – називають гідросферою. Запаси води на
землі (об’єм біосфери) за сучасними підрахунками становлять близько 14млрд.
км3 . Більше 96% із цього об’єму припадає на солоні води світового океану.
Запаси прісної води невеликі : з урахуванням частини підземних вод вони
становлять біля 35 млн. км3 . Причому 70% прісної води сконцентровано в
льодових Антарктиди Гренландії і гірських вершинах. Близько 30% світових
запасів прісних вод становить підземні, з яких доступними є невелика
частина. Води рік і озер становлять незначну частину гідросфери – близько
200 тис км3 (близько 1%)
Водні ресурси – це та частина запасів її, яка технічно доступна і
економічно доступна для задоволення потреб суспільства.
Потреба людини у воді постійно зростає , якщо в давні часи витрати
води на людину становили 12- 18 л. на добу, то розвинених країнах вона
сягає 200 – 400 л. Особливо зросло використання води на виробництві, де
вона застосовується практично у всіх технологічних процесах, є джерелом
дешевої енергії, сприяє транспортування необхідних матеріалів та інше так,
на виробництво тонни чавуну витрачається до 200 м3 води сталі 100 м3
синтетичного волокна – 500 м3 . Великі витрати води і сільському
господарстві, де на вирощування тони зерна потрібно близько 1500 м3 , а
бавовни – до 7500 м3 води.
На початку ХХ ст. Загальне водоспоживання у світі зросло приблизно у7
разів, а на промислові потреби – у 21 раз.
Води рік, озер, морів і океанів як важливі елементи природного
середовища створюють умови для існування всього живого на землі, в тому
числі і людини. Істотною відмінністю води від інших природних ресурсів є
властивість її безперервно відновлюватись в наслідок природного
кругообігу, пов’язаного з атмосферою, літосферою і біосферою.
Важливий резерв водопостачання – це підземні води. Найціннішими з них
є прісні підземні води. Резервом у забезпеченні водою може стати також
солонуваті і солоні підземні води при використанні їх у суміші з прісними
або після штучного їх опріснення.
До факторів, обмежуючих підземний водозабір відносять:
1) Нерівномірність розташування підземних джерел на території
землі.
2) Труднощі пов’язані з переробкою солоних підземних вод.
3) Знижені можливості природного відновлення.
4) Збільшення глибини залягання водоносних пластів.
Значна частина води знаходиться в твердій фазі (лід, льодові покрови
на вершинах гір). Передбачається використовувати воду за рахунок збільшення
водовіддачі льоду з полярних районів, однак обидва способи важко
здійснювати практично, крім того, ще не вивчені екологічні наслідки їх
реалізації. На сучасному етапі можливості залучення додаткових водних
ресурсів поки що обмеженні.
Скидання відпрацьованих забруднених вод у водойми призводить до
погіршення якості води. В ріки та інші водоймища скидається майже 450 км3
стічних вод, при цьому майже половина з них без попереднього очищення. Для
того, щоб води зберегли свою здатність самоочищатися, необхідно не менш як
десятикратне розведення стоків чистою водою. Забруднена вода не тільки не
придатна для використання, але й завдає непоправної шкоди природному
середовищу.

Властивості води

Вода – це прозора, безбарвна рідина, яка широко використовується у
народному господарстві. Вона є сировиною, розчинником теплоносієм або
охолоджувачем, використовується для передачі тиску, розмивання ґрунту,
добування корисних копалин тощо.
В природі вода забруднена як механічними, так хімічними домішками,
містить мікроорганізми, має різну температуру, запах, смак. Механічні
домішки – це частки піску, глини тощо. Хімічні – розчинні солі та інші.
Загальні властивості води визначаються за твердістю, загальним вмістом
солей, прозорістю, наявністю домішок, мікроорганізмів.
Твердість води зумовлено наявністю в ній солей кальцію та магнію.
Вода має тимчасову, постійну та загальну твердість. Перша – спричинення
гідрокарбонатами кальцію та магнію, які під час кип’ятіння переходять і
нерозчинні сої та осідають на внутрішній поверхні посуду у вигляді накипу.
Наявність у воді хлоридів і сульфатів кальцію та амонію спричиняє постійну
твердість. Ці солі після кип’ятіння води залишається у розчиненому стані і
не випадають в осад. Наявність у воді солей обох видів твердості складають
загальну твердість води.
Воду поділяють також за походженням і призначенням:
1. За походженням води бувають атмосферними, поверхневими та підземними.
Атмосферні води випадають на поверхню Землі у вигляді дощу, снігу, граду,
роси, інею, ці води насичені сірководнем, оксидом азоту та іншими газами,
якими забруднена атмосфера особливо у промислових районах. Атмосферна
води не містить солей, кальцію та магнію.
До поверхневих вод належать води річок, озер, морів, океанів, водосховищ.
У цих водах крім домішок, на які багата атмосферна вода, містяться солі
та інші речовини, як є в ґрунтовому розчині. Води річок та озер
самоочищаються під впливом сонячної енергії та дії корисних
мікроорганізмів, рослин та водоростей, інших підводних мешканців,
шкідливі мікроби, що перебувають у воді, часто гинуть.
Підземні води – це води джерел, артезіанських колодязів, гейзерів,
копалень. Склад їх залежить від ґрунтів, через які вони просочуються. У
більшості випадків це прозорі й позбавлені мікроорганізмів води. Солі
кольорових і рідкісних металів, стад, бром, сірководень тощо, часто
містять води копалень. Підземні води є унікальною сировиною для хімічної
промисловості так, вода з розчиненим у ній хлористим натрієм
використовується для отримання хлору, їдкого натру, водню. Деякі з цих
вод мають лікувальні властивості – води Трускавця, Миргородська,
Сатанова.
2. За призначенням води умовно поділяються на питну та промислову воду, у
кожній З них вміст домішок регламентується відповідними стандартами.
Питна вода згідно із санітарними вимогами має бути безпечною для
вживання, не мати запаху, присмаку та забарвлення. Вода придатна для
пиття, не повинна містити домішок більше встановленої норми, оскільки їх
надмірність шкідлива для життя організмів.

Ґрунтова вода буває:
1) хімічно зв’язана (кристалізована) вода в ґрунті входить до складу
мінералів, займає перше місце в їхній кристалічній структурі, не
бере безпосередньої участі в процесах грунтовотворення.
2) Пароподібна вода утворюється через випаровування поверхневої і
ґрунтової вологи при наявності в ґрунті вільної рідкої води. В
ґрунтовому повітрі міститься максимально можлива (за даної
температури) кількості молекул пари. В ночі в наслідок конденсації
пари в при поверхневих горизонтах ґрунту, і відповідного зниження в
цих місцях потужності , відбувається рух пари в гору. В день цей
рух відбувається в зворотному напрямку.
3) Сорбіційно зв’язана ґрунтова вода утворюється в наслідок дії
поверхневих сил твердої фази ґрунту на молекули води (пароподібної
або рідкої) зв’язуванню молекул сприяє їх дипольний характер.
Гігроскопічна вода являє собою сорбовані молекули водяної пари. Чим
дисперсні ший грунт, тим більше міститься в ньому таких часток, тим
більшою буде їх сумарна поверхня і відповідно тим більше буде
сорбованої води. В залежності від концентрації молекул водяної пари
в повітрі навколо твердої частки може утворитися декілька шарів
дипольних молекул водяної пари.
Найбільшу кількість гігроскопічної води грунт може сорбувати з
повітря з відносною вологістю близько 100% тобто насиченою водяною
парою.
4) Вільну воду ґрунту доступну рослинам поділяють на капілярну і
гравітаційну.
Капілярна вода переміщується в тонких норах під дією капілярних сил. В
окремих видах ґрунтів вони настільки великі, що переважають силу ваги води.
Висота підйому залежить від структурних особливостей ґрунту, його
гранулометричного складу форми зерен, їх мінерального складу.
Капілярну вологу поділяють на завислу, підперту і стикову. Зависла
утримується в ґрунті менісковими силами дії яких перевищує дію сил ваги.
Якщо перевищує дію сили ваги. Якщо капілярна вода підпирається з низу
вільними ґрунтовими або підгрунтовими водами її називають капілярно-
підперто вологою. Стикова волога залишається в ґрунті після стікання
вільної води у піщаних гравіювати ґрунтах. Утримується вона на стиках між
частинами ґрунту.
Капілярна волога є найбільш доступною для рослин. Вона відіграє
важливу роль в процесі перерозподілу в ґрунті легко розчинних сполук.
Гравітаційна вода перемішується в ґрунті під дією сил тяжіння. Ця вода
вільно просочується в верхніх горизонтах у глибші, накопичуються у породі
або поповнюючи запаси підгрунтової вологи.
Гравітаційна волога доступна рослинам, але вона досить рухлива, що
дещо ускладнює доступ до неї.

Охорона водних ресурсів

Водні ресурси України складаються з внутрішніх морів, озер, боліт та
інших водоймищ.
Основна частина водних ресурсів припадає річковий стік (92,6%). На
території України налічується понад 71 тис. річок та джерел загальною
довжиною 248 тис. км. Із них більше 67 тис. (94,4%) водостоків –
короткі(менше 10 км.), загальною довжиною 131 тис. км.
В останнє десятиліття на Дніпрі споруджено каскад водосховищ, що
дозволило значно поліпшити умови для судноплавства і водопостачання. Води
Дніпра живлять Інгулецьку зрошувально-обводнювальну, Краснознам’янську
зрошувальні та інші системи. Збудовано канали Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий
Ріг, Північно-Кримський. Дніпро живиться 32 тис. водотоками, в тому числі
більш як 1000 річок, лише 90 з них перевищують довжину 100 км. У результаті
спорудження великих дніпровських водосховищ (довжина берегової лінії
становить понад 3 тис. км.), рівень води в Дніпрі підвищився на 1-15 м.
Підтоплення найбільш масштабно проявляється в придніпровських
регіонах Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей. Водні
ресурси України забруднені радіонуклідами. Спостерігається інтенсивна
міграція радіонуклідів с півночі на південь. У кременчуцькому водосховищі
накопичення радіонуклідів щорічно зростає на 40% .
Накопичення найпоширенішого цезію – 137 в водах Київського водосховища
оцінюються в 7200 Кі, Канівського – 2200 Кі. Усього аварійний викид
техногенних радіонуклідів на Чорнобильській АЕС становив понад 50 млн. Кі,
в т.ч. довгоживучіх цезію-137, стронцію-90, плутонію-270. Близько 120 тис.
км2 території України зазнає забруднення малими дозами радіації і 40 тис.
км2 – середніми і великими.
Другою за протяжністю (після Волги) рікою є Дунай, який в нижній
частині (157 км.) протікає по Українсько-Румунському кордону. Бере свій
початок в Шварцвальді (Німеччина) і тече через 10 країн – Німеччині,
Австрію, Чехію, .Словаччину, Угорщину, Сербію, Хорватію, Болгарію, Румунію
та Україну. Його довжина – 2960 км., площа басейну – 817 тис. км2 . Дунай –
важлива транспортна артерія Європи – через систему каналів з’єднується з
Рейном, Ельбою та Одером. Ріка замерзає лише в холодні зими, на 40-60 днів
на рік. У межах України розташовані великі за площею Дунайські плавні (15
тис. га.), що становить близько 10% їх загальної площі. Дунайські плавні –
унікальний район гніздування (близько 220 видів) птахів, їх відпочинку під
час перельотів, тут водиться понад 100 видів риб. У нижній течії ріка
утворює гирло (рукава). У межах України знайдеться Кілійське гирло, поза її
межами Сумське і Георгівське. Дунай – судноплавна ріка зі значними
енергоресурсами, частина яких використовується (сумарний гидропотенціал у
середній за водністю рік оцінюється в 42 млрд. кВт/год).
Дунай багатий рибою, вилов якої через забруднення різко скорочується
(за 1990 –1994р.р. з 4,0 тис. т. до 2,5тис. т.)
Важливу роль відіграють малі ріки, які потребують належної і постійної
охорони. Реалізація заходів що до їх збурення та оздоровлення набуває
першочергового значення.
Значні запаси водних ресурсів України зосередженно в озерах, яких
налічується понад 3тис., у. т. ч. 30 озер площею 10 км2 і більше. В
Україну створено також понад 1057 водосховищ та понад 27тис. стоків.
В Україні зосереджені значні болотні масиви, площа яких у результаті
проведення широкомасштабних меліоративних робіт помітно скоротилась
загальна площа робіт України становить 1,2 млн. га., в тому числі торфових
– майже 1млн. га. Переважена їх більшістю розташована в Поліссі, особливо в
західному Полісі, де заболоченість становить 11%.
Майже половина всіх боліт України осушена, що викликало порушення
рівноваги с природного середовища, а вивільнені території в переважної
більшості використовуються малопродуктивно.
Особливе місце в країні належить підземними водами. Вони найчистіші і
тому переважно використовуються для задоволення потреб населення. Глибина
залягання артезіанських вод збільшується з півночі (від 100 -150 м.) на
південь (до 500-600м.). Основна частина цих водних ресурсів зосереджена в
західній та північній частинах України. Розвідано понад 800 родовищ прісних
вод, в них зосереджено близько тритини підземних водних ресурсів.
Посилюється забруднення підземних вод, з усіх запасів яких в Україні
вже забруднено близько 7%. Найгостріша ситуація складається в степовому
Криму, де підземні води забруднені на 38% усієї його площі. В результаті
забруднення вод уже виведено з експлуатації 7 водозаборів потужністю 210
тис. м3 на добу, а для 6 водозаборів потужністю 300 тис. м3 на добу існує
небезпека забруднення. Охорона чистих підземних вод від забруднення та їх
раціональне використання – винятково важлива загальнонаціональна проблема
України.
Слід зазначити, що об’єм водоспоживання в Україні за останні 20 років
зріс приблизно в двічі. Основним споживачем прісної води є промисловість.
Далі йдуть сільське і комунальне господарство.
Вода в Україні є цінним і найбільш дефіцитним ресурсом. В маловодні
роки дефіцит води в країні становить майже 4 млрд. м3 . Він відчувається в
басейнах усіх найбільших рік, особливо у південно-східній та південній її
частинах.
Національне використання і належна охорона водних ресурсів важлива
народногосподарська проблема
Багаторічне регулювання. Стоку рік та територій України не
проведеться, тому верхнім (допустимі) теоретичним рівнем запасів води, якою
можна користуватися для господарських та питних потреб вважають стік
маловодного року, який значно менший за середній й один раз на чотири роки
може становити 71,7 млрд. м3 , а 1 раз на 20 років – 55,9 млрд. м3 .

Водогосподарські проблеми України

Через обмеженість та нерівномірність розподілу водних ресурсів для
забезпечення водою населення та галузей народного господарства широко
застосовується регулювання річкового стоку. Найбільше регулюється стік
Дніпра.
Україна має великомасштабне водогосподарство, гідроенергетичні та
іригаційні споруди. Побудовані каскади водосховищ і гідроелектростанцій на
Дніпрі. Північно-Кримський, Сіверський Донець – Донбас та інші канали.
Введені в дію першої черги найбільшого північно-кримського каналу
дозволило зросити 180 тис. га. засушливих земель, забезпечити водою
населення і промисловість міст Керч, Феодосія та інших населених пунктів
Криму. Друга черга цього каналу вирішити проблему забезпечення водою міст
Сімферополя, Севастополя та району Великої Ялти дасть можливість ввести в
експлуатацію ще 80 тис. га. засушливих земель.

Чорне море

Чорне море освоювали греки – колоністи і назвали його Понт-
Євксінкський, що означає “Гостинне море”. Об’єм води — 0,5 млн. м3, довжина
— 1148 км., ширина – 263 – 615 км., площина – 400 тис. км2 , найбільша
глибина – 2245 м. Водний режим молодий – утворився близько 70 тис. років
тому. Ріки щороку приносять 350 км3 прісної води, із них Дунай дає 200 км3,
Дніпро – 50 км3, його солоність – 18 г. на 1 л. Води (18 проміле) у верхніх
шарах і 20 проміле – біля дна. В цілому в інших морях і океанах – 35 г.
солі на 1л. Води (35 проміле). Чорне море мало б опріснитися від притоку
прісної води, але через Босфор щорічно витікає 400 км3, а з Мармурового
моря зустрічним потоком, що йде нижнім шаром, вливається близько 200 км3.
Тому море має два шари: верхній – чистий, блакитний шар невеликої глибини,
в якому проживають живі організми і нижній – мертвий шар двокілометрової
глибини, через що море в давнину назвали Чорним морем. Лише в Чорному морі
шари води рухаються, чого немає в інших морях. Переміщення шарів води
відбувається на глибині 100-150 м., тому на більших глибинах відсутній
кисень для дихання живих організмів. На певній глибині існують бактерій,
які утворюють сіркокислі солі глибинних вод і виділяють сірководень, чому і
виникає екологічна проблема життя в Чорному морі. З 1990 року проводиться
збір інформації про можливість виникнення непередбачених катаклізмів,
пов’язаних з підняттям у верхній шар мертвої води і загибелі окремих видів
риб і дельфінів, як це вже було 20-30 років тому.
Академік М. Г. Виноградов у 1989 р. керував експедицією на науковому
судні “Дмитр Менделєєв” з метою вивчення Чорного моря. Вміст сірководню в
морі коливається від кількох десятих міліграма до кількох міліграмів на
один 1 літр, шар води (плівка) – пікпоклін дає перемішуватися верхньому
шару з нижнім.
У 1991 р. вченими з гідрофізичного інституту проведено дослідження
Чорного моря, які виявили, що сірководень хоч і піднімається, але він не
може виходити вище пікпокліна.
Відомий такий факт: у 80-х роках колір метрового моря Ізраїлі з
блакитного перетворився на чорний. На поверхню піднялися глибинні води з
сірководнем і все живе загинуло. Це сталося тому, що вода з ріки Йордан
була повністю використана на зрошення .
Підняття чорного шару води знищує кількість різних порід риб, гинуть
дельфіни. У 50-х р. р. у Чорному морі було 2,5 млн. дельфінів, у 1990 р. –
100 тис., а скільки тепер? Хворіють дельфіни від промислових стоків,
особливо від забруднених хімічними елементами, міндобривами, гербіцидами,
отрутохімікатами. Через забруднення води закриваються пляжі курортних міст,
розмножуються кишкові захворювання, з’явився новий водяний звір –
гребневик, завезений з Північної Америки (120 видів), він поїдає не лише
планктон, а й ікру риб і розмножується по всьому Чорному морю. У 1989 р.
налічувалось 800 млн. т. гребневика – по 1,5 кг. на 1 м2 . у 1990 р.
кількість планктону – корму зменшилась в 2-3 рази. Забруднення води
призвело до зменшення кількості риби. Виникло проблема порятунку Чорного
моря.

Азовське море

Азовське море має довжину 380 км., у три рази меншу, ніж Чорного моря,
площу – 39 тис. км2 , об’єм води 0,29 км3, глибина 7-8 м., найглибше
місце – 17 м. Щорічно море одержує 14 км2 опадів і випаровує 34 км3. Вода
засолюється тому, що води Дону і Кубані використовуються на зрошування,
зменшується кількість прісноводних риб, а збільшується кількість риб
Чорного моря.
У 1910-1911 р. р. виловлювали 2,6 млн. ц. риби серед якої були
осетрові, білуга, короп, лещ, судак, кілька – до 70 видів риб. 1990 р. у
воді було 2-4 г. на 1 м3 фітопланктону, зоопланктону 600-700 г. на м3,
бентосу 370 г. Міста Маріуполь, Таганрог забруднюють море. У морі з’явилася
медуза-хижак, яка поїдає корм, мальок, а помираючи – виділяє отруту. У 1960
р. було відкрито нового хижака у вигляді рослини заввишки 35 см., що поїдає
у сім разів більше ніж важить сама – гідропт. Він живиться всіма видами
водоростей і маленькими тваринами, шкодить кораблям, попадаючи в труби там
розмножується, закриваючи отвір.
Вилов риби в Азовському морі обмежено до 100 т. судака та червоної
риби.

Джерела і види забруднення водних ресурсів

У нашій країні вимоги до якості води в різних галузях народного
господарства різні і визначаються нормативними документами. Найбільш
якісною повинна бути вода для споживання. Існуючі державні норми
найсуворіше регламентують наявність токсичних речовин. Обмежується також
вміст речовин, що додають воді небажаного смаку, кольору або запаху.
Вимоги промислового виробництва що до якості води визначаються
продукцією, що виробляється, місцем у виробничому процесі. Якщо вони
входять до складу продукції (харчова промисловість, деякі хімічні
виробництва), то якість її не повинна бути нижчою за якість питної води, а
в деяких випадках і перевищувати її скажімо, вимоги до якості води в
енергетиці, деяких машинобудівних виробництвах враховують здатність до
накипоутворення. Вода найнижчої якості (високий вміст розчинних солей,
наявність інших домішок) є непридатною для технологічних процесів.
До зрошувальних вод рівень вимог найнижчій.
Якість природних вод у річках та озерах, а також прісних і підземних
вод в основному відповідає стандартам. І в той же час в наслідок
використання великих об’ємів природних вод як пароутворювачів, розчинників,
теплоносіїв і охолоджувачів та промислового забору, у водоймища викидається
значна кількість забруднювачів.
Загальними джерелами забруднень водоймищ є недостатнє очищення стічних
вод промисловими та комунальними підприємствами, великими тваринницькими
комплексами, змиття талими та дощовими водами забруднюючих речовин з полів
та міських територій: експлуатація водного транспорту. Негативну роль
відіграє також забруднення, що виникає в наслідок підводження з опадами
шкідливих речовин із атмосфери: підвищення температури, водостої через
викиди нагрітих вод тепловими та атомними електростанціями.
Стічні води, що утворюються під час технологічних процесів, після
очищення і не доочищення, як правило викидаються до річок або водоймищ, а в
приморських районах – у прибережну зону морів. Велика кількість
забруднювачів підходить у річки із шахтними і рудниковими водами, а також
із дренажними, що підходять з територій зрошування, землеробства. Загальний
об’єм цих викидів сягає кількох мільярдів кубічних метрів на рік.
У південних областях України кількість стічних вод, що скидаються,
практично рівна дефіциту прісної води, від якого потерпають ці райони.
Повернення стічних вод у систему технічного водоспоживання підприємств
дозволило б ліквідувати дефіцит прісної води. Проте, для цього стічні води
повинні піддаватися додатковій обробці, затрати на яку залежатимуть від
характеру забруднення і вимог до якості технічної води. Відомі такі
забруднення води:
1) Фізичне забруднення – пісок, мул, глина – наслідки
ерозії, пил, радіоактивні домішки, частиною золи від ТЄС;
2) Теплове — спуск у водойми води з теплових та атомних
електростанцій;
3) Біологічне – мікроорганізми, віруси, бактерії, грибки,
найпростіші, черви, промисловими біологічними
забруднювачами є м’ясокомбінати, цукрові та маслозаводи;
4) Хімічне – кислоти, солі, луги;
5) Органічне – нафта та її сполуки, відходи тваринництва;
6) Поверхневе – активні речовини – миючі засоби, пестициди.
У 1992 р. зафіксовано 959 різновидів забруднення води. Здебільшого ці
забруднення токсичні: це сполуки миш’яку, свинцю, ртуті, міді, кадмію,
фтору, хрому. Вони потрапляють у їжу. У фітопланктоні, наприклад, вміст
шкідливих речовин у 10 разів більше, ніж у воді, а в рачках, личинках їх ще
більше. Риба, яка ними живиться, містить шкідливих речовин ще у 10 разів
більше. Отже у щуці, судаку які поїдають забруднену рибу, концентрація може
у тисячу разів перевищувати концентрацію отрути у воді.

Міські стічні води

Міські стічні води. Це води, забрудненні продуктами життєдіяльності
населення, побутовими миючими засобами, фарбниками, відходами
промисловості, що скидаються у каналізацію. Стічні води містять велику
кількість мікроорганізмів, заражені яйцями гельмінтів і тому перед викидом
у водойми вони підлягають механічному і біохімічному очищенню,
знезараженню. Майже 10% всіх забруднених міських стічних вод складають
грубі фракції; 50% забруднення – розчинені у воді органічні речовини.

Промислові стічні води

Утворюються на різних стадіях технологічних і теплообмінних процесів,
тому кількість і склад їх визначаться умовами виробництва.
Оцінюючи шкоду від забруднення водних ресурсів країни, слід
враховувати не тільки витрати води, але й, перш за все. Забруднення і
токсичності стічних вод.
Найбільша концентрація токсичних речовин спостерігається у стічних
водах багатьох виробництв фарбників, паперово-целюлозної промисловості та
виробництва пластмас, а знешкодження їх потребує складних і дорогих
технологій. Часто забруднювачі містять таку високотоксичну речовину, як
сірководень, викиди якого взагалі не припустимі.
Для Донбасу і Криворізького басейну характерний викид шахтних і
рудникових вод з високим вмістом мінеральних солей. Це перешкоджає
використанню неочищених вод промисловістю і для зрошення. Так у скинутих
деякими шахтами Донбасу водах концентрація солей сягає 9,5 г/л, у тому
числі твердих солей – до 3 г/л.
В багатьох машинобудівних підприємствах застосовують технологій
гальванічного покриття металів – нікелювання хромування, міднення,
кадміювань деталей. У стічних водах гальванічних цехів присутні ціаніди,
прості й комплексні солі всіх вище згаданих металів та солі, що утворюються
при нейтралізації стічних вод. Скидання таких вод у міську каналізацію
можливе за умов вилучення з води сполук кольорових та важких металів і
ціанідів.

Правова охорона водних ресурсів

Відповідно до водяного кодексу України всі води становлять її водний
фонд. До нього належать:
I. — поверхневі води: природні водойми (озера, водостоки –
річки, струмки), штучні водостоки (водосховища, ставки,
канави, інші водні об’єкти).
II. – підземні води та джерела.
III. – внутрішні морські води та територіальне море.
До земель водного фонду належать землі, зайняті морями, іншими водоймищами,
болотами, а також островами, прибережними захисними смугами вздовж морів,
річок, водойм, гідротехнічними і іншими водогосподарськими спорудами та
каналами, а також землі виділені під смуги відведення для них, береговими
смугами водних шляхів.
Усі води підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання,
та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдати шкоди
здоров’ю людей, зменшенню рибних запасів, погіршенню умов існування деяких
тварин, зниження родючості землі та інші несприятливі явища в наслідок
зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до
природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму
вод. Забороняються введення в дію підприємств, споруд та інших об’єктів що
впливають на сток вод:
1) Нових і реконструйованих підприємств, цехів, агрегатів та
інших об’єктів; які не мають пристроїв і очисних споруд
необхідної потужності, що запобігають забрудненню і засміченню
вод, або їх шкідливої дії та необхідної вимірювальної
апаратури, що здійснює облік об’ємів забору й скидання води;
2) Зрошувальних систем, водосховищ і напалів до проведення
передбачених проектами заходів, що запобігають затопленню,
підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозій ґрунтів, а
також забрудненню поверхневих та підземних вод, скиданням із
зрошувальних систем;
3) Осушувальних систем – до повної готовності водоприймачів та
інших споруд відповідно до затверджених проектів;
4) Водозабірних споруд – без рибозахисних пристроїв та об
лаштованих проектів зон санітарної охорони водозаборів;
5) Гідротехнічних споруд – до повної готовності пристроїв для
пропускання паводкових вод і риби згідно проекту;
6) Експлуатаційних свердловин на воду – без оснащення
водорегулюючими та контрольно-вимірюючими пристроями.
Відповідно до Водного кодексу України забороняється скидання у водні
об’єкти виробничих, побутових, радіоактивних та інших відходів і сміття.
Підприємствам, установам, організаціям і громадянам заборонене забруднення,
засмічування поверхні водозаборів, льодового покриву водойм, водостоків, а
також морів, їх заток, лиманів, виробничими побутовими та іншими
забруднюючими речовинами. Власники засобів водного транспорту,
трубопроводів, плаваючих та інших споруд зобов’язані забезпечувати охорону
вод від забруднення мастильними, паливними, хімічними, нафтовими та інших
забруднюючими речовинами.
Обов’язкове отримання запобігання забрудненню при зберіганні,
транспортуванні та використанні добрив, хімічних засобів захисту рослин та
інших токсичних препаратів і речовин сільськогосподарськими підприємствами.
Підприємства, установи і організації, діяльність яких може впливати
на стан підземних вод, які експлуатують накопичувачі промислових, побутових
і сільськогосподарських стоків чи відходів, повинні здійснювати заходи що
до попередження забруднення підземних вод, а також об’єднувати локальні
мережі спостережу вальних свердловин для контролю за якісним станом цих
вод.
За забруднення, засмічення, порушення водного законодавства винні
притягуються до адміністративної, цивільної або кримінальної
відповідальності, самовільне порушення правил водокористування, права
державної власності на воду, самовільне захоплення водних об’єктів або
самовільне водокористування, забруднення і засмічення вод, пошкодження
водогосподарських споруд карається штрафом. Кримінальна відповідальність,
що передбачає позбавлення волі встановлене за забруднення річок, озер та
інших водних об’єктів неочищеними і не знешкодженими стічними водами,
покиднями та відходами, промислових і комунальних підприємств, що заподіяли
шкоду здоров’ю людей, сільськогосподарському виробництву, або рибним
запасам, а також за забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров’я
людей чи для живих організмів моря відходами і шкідливими речовинами.
Цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків заподіяних
порушенням водного законодавства, які визначаються за спеціальною
методикою.

Добавить комментарий