Закон Украины Про милицию

ЗМІСТ

І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ. 3

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ. 3

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ. 4

IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ. 4

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ. 6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 7

І. ПОНЯТТЯ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.

Міліція в Україні — державний озброєний орган виконавчої влади, який
захищає життя, здоров'я, права і свободи громадян, власність, природне
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
Міліція — це єдина система органів, яка входить до структури
Міністерства внутрішніх справ України.
Правовою основою діяльності міліції є: Конституція України,
законодавчі акти України, постанови Верховної Ради України, укази
Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, нормативні акти
МВС України, Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми,
ратифіковані в установленому порядку.
Центральне місце в системі правових актів, що регулюють діяльність
міліції, посідає Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990р.
Закон складається з 6 розділів:
Розділ 1. Загальні положення.
Розділ 2. Обов'язки і права міліції.
Розділ 3. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і
вогнепальної зброї.
Розділ 4. Служба в міліції.
Розділ 5. Правовий і соціальний захист. Відповідальність працівників
міліції.
Розділ 6. Контроль і нагляд за діяльністю міліції.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ МІЛІЦІЇ.

Згідно з чинним законодавством основними завданнями міліції є:
забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав і свобод,
законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; охорона й
забезпечення громадського порядку; виявлення і розкриття злочинів, розшук
осіб, які їх вчинили; обезпечення дорожнього руху; захист власності від
злочинних посягань; виконання кримінальних покарань і адміністративних
стягнень; участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам,
сприяння в межах її компетенції державним органам, підприємствам, установам
та організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків.
Отже, міліція виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-
розшукову, кримінально-процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних
засадах) функції. Відповідно до завдань і функцій міліція складається з
таких підрозділів: кримінальна міліція; міліція громадської безпеки;
транспортна міліція; державна автомобільна інспекція; міліція охорони;
спеціальна міліція.
Для забезпечення громадського порядку на об'єктах і територіях, які
мають особливе народногосподарське значення чи постраждали від стихійного
лиха, екологічного забруднення, катастрофи, МВС України з дозволу Кабінету
Міністрів України можуть створюватися спеціальні підрозділи міліції.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА МІЛІЦІЇ.

Організаційна структура і штатна чисельність міліції визначаються в
порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.
У своїй діяльності міліція підпорядковується МВС України.
Міністр внутрішніх справ України здійснює керівництво всією міліцією
України.
Взаємовідносини у сфері діяльності міліції між МВС України і
відповідними органами інших держав та міжнародними організаціями поліції
будуються на підставі міждержавних чи міжурядових угод, а також угод між
МВС України та цими органами і організаціями.
Особовий склад міліції формується з працівників, що проходять державну
службу в підрозділах міліції, яким відповідно до чинного законодавства
присвоєно спеціальні звання міліції.
На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни,
здатні за своїми особистими, діловими й моральними якостями, освітнім
рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров'я виконувати покладені на
міліцію завдання. З прийняттям на службу може бути встановлено іспитовий
строк до одного року.
Працівники міліції приносять присягу, текст якої затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Не можуть бути прийняті на службу до міліції особи, які раніше
засуджувалися за вчинення злочину.
Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються
Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх
справ, що його затверджує Кабінет Міністрів України.

IV. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ МІЛІЦІЇ.

Діяльність міліції базується на принципах законності, гуманізму,
поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими
колективами, громадськими організаціями й населенням.
Міліція повинна поважати гідність особи і виявляти до неї гуманне
ставлення, захищати права людини незалежно від її соціального походження,
майнового та іншого стану, расової та національної належності,
громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних
та інших переконань.
У межах чинного законодавства міліція має право обмежувати права і
свободи громадян, якщо без цього не можуть бути виконані покладені на неї
обов'язки, й зобов'язана дати їм пояснення з цього приводу. Вона забезпечує
право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під варту осіб,
не пізніш як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким
родичам, адміністрації за місцем роботи чи навчання і в разі необхідності
вживає заходів до негайного подання їм медичної та іншої допомоги.
Міліція функціонує гласно, інформуючи органи влади та управління,
трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової
інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо
його зміцнення.
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій,
рухів та інших громадських об'єднань, що мають політичну мету. Під час
виконання службових обов'язків працівники міліції незалежні від впливу будь-
яких політичних чи громадських об'єднань.
Міліція повинна виконувати свої завдання неупереджено, в точній
відповідності до закону. Ніякі виняткові обставини або вказівки службових
осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій чи бездіяльності
міліції.
Державні органи, громадські об'єднання, службові особи, трудові
колективи, громадяни зобов'язані сприяти міліції в охороні громадського
порядку та боротьбі зі злочинністю.
На території України забороняється створення військових або інших
збройних формувань чи груп, не передбачених законодавством України.
Працівник міліції є представником державного органу виконавчої влади.
Законні вимоги працівників міліції є обов'язковими для виконання
громадянами і посадовими особами.
Працівник міліції під час виконання покладених на нього обов'язків
керується тільки законом, діє в його межах і підпорядковується своїм
безпосередньому і прямому начальникам.
Ніхто інший, окрім уповноважених службових осіб, у передбачених
законом випадках не має права втручатися в законну діяльність працівника
міліції.
Ніхто не має права покласти на працівника міліції виконання
обов'язків, не передбачених чинним законодавством.
Утручання в діяльність міліції тягне за собою відповідальність за
законом.
Працівник міліції перебуває під захистом закону, норми якого
гарантують захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна працівника
міліції та членів його сім'ї від злочинних посягань та інших протиправних
дій.
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні
засоби й вогнепальну зброю у випадках і в порядку, передбачених Законом
України «Про міліцію».
Застосуванню сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно
передувати попередження про намір їх використання, якщо дозволяють
обставини. Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю
громадян чи працівників міліції.
Забороняється застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби
й вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого
віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, окрім випадків
вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров'ю людей,
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору.
За неможливості уникнути застосування сили вона не повинна
перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на міліцію
обов'язків, і має зводитися до мінімуму можливості завдання шкоди здоров'ю
правопорушників та інших громадян. У разі завдання шкоди міліція забезпечує
подання необхідної допомоги потерпілим у найкоротший строк.
Перевищення повноважень працівником міліції, в тому числі в
застосуванні сили, спеціальних засобів і зброї, тягне за собою
відповідальність, установлену законом.

V. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ МІЛІЦІЇ.

Контроль за діяльністю міліції здійснюють Кабінет Міністрів України,
міністр внутрішніх справ України і в межах їхньої компетенції — ради
народних депутатів.
Ради народних депутатів, здійснюючи контроль за роботою міліції, не
втручаються в її оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та
адміністративну діяльність.
Нагляд за додержанням законності в діяльності міліції здійснюють
Генеральний прокурор України і підлеглі йому прокурори.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Коментар до Конституції України: Наук.-популярне видання. – К.: Ін-т
законодавства Верховної Ради України, 1996. – 376с.

2. Конституція незалежної України: Кн. 1: Документи, коментарі, статті. –
К.: Укр. Правнича фундація, 1995. – 380с.

3. Конституція України – основа подальшого розвитку законодавства: Зб.
Наук. Праць. – Вип. 2. – К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України,
1997. – 320с.

4. Правознавство: Навчальний посібник / В.І. Бобир, С.Е. Демський, А.М.
Колодій (керівник авт. Колективу) та ін.; За ред. В.В. Копєйчикова. – К.:
Юрінком Інтер, 1998. – 480с.

Добавить комментарий