Василь Стефаник – майстер психологічної новели

=shur@= [email protected]
Його новели – як найкращі народні
пісні, в яких нема риторики, ані
сентиментальності, а тільки наочне,
голе, просте, не підфарбоване життя,
дуже часто сумна дійсність, але
оздоблена золотом найправдивішої поезії.

Іван Франко

ВСТУП
Доля української літератури – доля України. Важко знайти у світовій
історії аналогію, щоб жива мова, мова великого народу систематично
заборонялася й переслідувалася спеціальними державними вердиктами й актами.
Цей геноцид тривав століттями.
За останні триста з гаком років українська література, перебуваючи в
колоніальному становищі, не могла розвиватися на всю силу генетично
закладених у ній можливостей; спираючись на невмирущі скарби народної
творчості, постійно дбаючи про самозбереження й виживання – своє і своєї
підвалини – української мови, вона проходила через утиски й труднощі,
невідомі літературам, які не зазнавали національного гніту.
Кінець ХІХ — початок ХХ ст. – один із найцікавіших і найскладніших
періодів не лише в мистецтві, а й у суспільному житті. Суспільство втрачає
духовні орієнтири, не знає, у що вірити та куди йти. А література, не
задовольняючись формами критичного реалізму, теж немовби опинилася на
роздоріжжі. Перед письменниками стояло завдання осмислити кризу в
соціальному середовищі та мистецтві і віднайти шляхи подальшого розвитку
культури.
Донедавна українську літературу кінця ХІХ — початку ХХ ст. не
досліджували комплексно, як систему, не вивчали об’єктивно, із врахуванням
усіх мистецьких явищ і фактів, не розкривали широту й різноманітність
оновлення стильових особливостей літератури. В останні роки інтерес
дослідників-літературознавців до цієї культурної епохи значно зріс, що
викликало неоднозначні, інколи навіть діаметрально протилежні погляди на
проблему визначення художніх методів та стилів художньої літератури кінця
ХІХ – початку ХХ ст.
Серед теоретичних проблем, висунутих літературним процесом 90-х років
ХІХ ст. і початком наступного, можливо, центральною є проблема визначення
художнього методу, проблема поєднання традицій та новаторства в літературі.
Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. – явище
загальноєвропейського типу, і, як така, вписується у той процес зміни типів
художнього мислення, методів, стилів, який визначає історико-літературний
розвиток майже всіх європейських (у тому числі й слов’янських) літератур
цього періоду. Загальновизнано, що в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. в усіх
європейських літературах розпочиналося становлення модернізму – художньої
системи, принципово відмінної від художньої системи критичного реалізму.
В історії української літератури кінець ХІХ – початок ХХ ст. –
період, позначений активним протистоянням і поєднанням реалізму й
модернізму, традиційного та модерного мистецтва.
На рубежі XIX-XX ст. українська мала проза стала явищем європейського
масштабу. Плеяда талановитих новелістів — Коцюбинський, Стефаник,
Кобилянська, Черемшина, Винниченко, Яцків — стрімко розширювала естетичні
обрії українського письменства, утверджувала нові стильові напрями. В
такому блискучому контексті твори Василя Стефаника були зустрінуті
найавторитетнішими тогочасними критиками як явище значне і цілковито
новаторське. «З Стефаника безперечно цікава постать саме з художнього
погляду: ще не вироблена, не вирізьблена, не докінчена навіть, але сильна,
— писав С. Єфремов. — У нього широкі можливості: бистре око меткого
спостережника разом з незалежною об'єктивністю художника, вміння різко й
рельєфно, без страху зачеркнути контури, вложити в них промовистий образ,
знайти відповідне слово без зайвої розволіклості, округлити цілу картину
яким-небудь загальним штрихом. Люди у нього здебільшого живі в дії, в
описах багато руху, широкого захвату, повітря, синіх просторів…»
Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної
новели. Ця істина міцно утвердилася в нашому літературознавстві. Він
найближчий соратник Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки,
Ольги Кобилянської, товариш і спільник у творчій та громадській діяльності
Леся Мартовича та Марка Черемшини. Творчість Стефаника припадає на кінець
ХІХ та початок ХХ століття. Талант письменника найбільше виявився у жанрі
соціально-психологічної новели. Основною темою його творів, як і творів
Леся Мартовича і Марка Черемшини, що становлять разом із Стефаником так
звану “покутську трійцю”, було життя найбіднішого селянства на
західноукраїнських землях. З великою силою слова Василь Стефаник зобразив
трагедії і драми селян, про яких він говорив: “Я люблю мужиків за їх
тисячолітню тяжку історію, за культуру … За них я буду писати і для них”.

1. Методологія курсової роботи.
1.1. Актуальність теми курсової роботи.
Менше знаємо про нього як про людину. А така інформація теж важлива
для глибшого розуміння творчості письменника, для проникнення в таємниці
його майстерності. Цікавим видається спогад Василя Костащука, який добре
знав Стефаника: “Гарна класична будова тіла, приємні риси обличчя та
благородні рухи творили з нього непересічний тип чоловічої краси. Був
незрівнянним психологом. Інтуїція, якою володів, давала змогу йому
відкривати найтаємніші думки й бажання свого співбесідника, вбирав у слова
те, що інші лише відчували, але назвати того не могли. Коли говорив,
всміхався якоюсь дивною усмішкою: то дивиться з-під брів, то в очі глядів,
ніби зазирав у душу. А як оповідав про щось гірке, то чоло морщив і
хмурився; тоді здавалося, що от-от з буйної чуприни вилетить іскра і
запалить світ”.
Оце вміння спостерігати і глибоко переживати бачене й почуте надало
новелам письменника того болю, що гримів, як музика Бетховена. А уривчаста,
нервова фраза зближує його творчість з експресіонізмом – літературно-
мистецьким напрямом, що розвивався в перші десятиріччя ХХ ст.
Молоде покоління українських письменників, розквіт творчості яких
припадає на цей період, під впливом соціально-культурної ситуації в Україні
і нового досвіду європейських літератур дедалі більше усвідомлює
обмеженість критичного реалізму, необхідність змін, відходу від традиційних
проблем і форм їх зображення. Визрівали протест проти натуралізму, вузького
просвітянства, “грубого реалізму”, бажання якось наблизитися до новітніх
течій європейської літератури, зруйнувати стереотипи і нормативи
реалістичного побутописання.
Стефаник Василь — неперевершений майстер психологічної новели. У
збірках «Синя книжечка» (1899), «Камінний хрест» (1900), «Моє слово» (1905)
та інших відобразив тяжкі умови життя західноукраїнського селянства в
Австро-Угорській імперії, практично перемалював всю ту голу бувальщину,
котра охоплювала в ті часи бідноту народу в селі.
У низці новел змалював пробудження в українців Галичини національної
самосвідомості, наростання протесту проти національного й соціального
поневолення («Могіпігі», «Дурні баби», «У нас все свято» та ін.).
Отже, з сказаного вище, можна сказати, що актуальність обраної теми
полягає у розумінні творів Василя Стефаника, в оцінці становища селянства
XIX століття, морального та духовного, соціально-психологічного буття. Я
вважаю, що вивчення творчості Стефаника вимагає більших знань з історії
України тих часів, для того щоб мати уявлення про дійсні проблеми, з якими
зіштовхується автор у своїх творах.

1.2. Огляд критичної літератури.
Своєрідність літературного розвитку кінця ХІХ – початку ХХ ст.
розуміли вже сучасники. У 1901 р. І.Франко пише про традицію й новаторство
творчості молодих українських письменників у статті “З останніх десятиліть
ХІХ віку”: “Засвоївши літературні традиції своїх учителів, молода генерація
письменників, до яких належать О.Кобилянська, В.Стефаник, Л.Мартович, Антін
Крушельницький, Михайло Яцків і Марко Черемшина, прагне відображати
своєрідність українського життя у зовсім новій європейській манері”. У цій
статті І.Франко велику увагу приділяв дослідженню нових особливостей
літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст., правдиво висвітлив ті риси, що
відрізняли “нову школу” літератури від “старої”, а в статтях, “Старе й нове
в сучасній українській літературі”, “Принципи й безпринципність” та ін.
продовжив розмову на цю тему.
Академік О.І.Білецький зауважував, що література кінця ХІХ — початку
ХХ ст. – це час народження нової формації реалізму, для якої не знайшли ще
вдалої назви, хоч для кожного ясно, що реалізм М.Коцюбинського,
В.Стефаника, С.Васильченка та ін. відрізняється від реалізму їхніх
попередників: “Це в усякому разі народження нової реалістичної літератури,
що живилася ідеалами наукового соціалізму і вела боротьбу проти
просвітянства, що вироджувалося, проти декадентства і “чистого мистецтва”.
Сучасні літературознавці, зокрема В.Мельник, М.Наєнко, вважають, що
“антинауково було б трактувати її (літературу кінця ХІХ – початку ХХ ст.)
як органічне продовження класичного реалізму”, що “то був ніякий не
реалізм, а те, що пізніше назване модернізмом”.
Сьогодні літературознавці намагаються осмислити процес зміни художніх
методів, стилів та напрямів в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. і
трактують його або як продовження критичного (чи, як його ще називають,
класичного) реалізму, або як початок модернізму (“ранній” модернізм).
Проблема хронологічних рамок українського модернізму і критичного реалізму,
а також письменників, яких називають модерністами чи реалістами,
залишається дискусійною.
Літературну діяльність Стефаник починає 1890 року. Тоді в журналі
“Народ” був опублікований його допис “Жолудки наших робітних людей і
читальні”. Протягом 1890-1897 років він пише свої перші “образки”, тобто
(пісні) ліричні етюди, поезії в прозі, далі переходить до писання
реалістичних новел, в яких змальовує тяжке економічне становище і
безправність селян Галичини, різні побутові трагедії і драми, які постають
на ґрунті пригнічення, темноти і нужди.
«Джерелом духовних цінностей» назвав Стефаника Володимир Винниченко.

Загалом слухові образи превалюють у ранній творчості Стефаника.
“Музична інструментованість” його новели помітна і на рівні композиційному,
і в синтаксичній будові фрази, діалогу (при публікації письменник прагнув
це увиразнити навіть графічним розташуванням періодів, речень) і, зрештою,
на рівні слова. Соціальну стихію у творах Василя Стефаника критики
відзначали не раз. І коли під таким «соціальним» кутом подивимося на новели
Стефаника, то мусимо їх поставити генетично безпосередній зв'язок його
творів з бібліографічним викладом історії.
Така реакція критики зумовлена аж ніяк не лише тематичною
злободенністю, зверненням до бурхливої революційної дійсності. Новели
Стефаника приваблювали своєю стильовою, мистецькою самобутністю,
засвідчували утвердження нової манери письма. Василь Стефаник починав як
романтик, хоча в його новелістиці легко знайти і впливи імпресіоністичної
поетики, і елементи експресіонізму, і навіть, найбільше, сюрреалізму.
Вражальність у його ранніх речах відчутно превалювала над зображальністю,
це була проза психологічна, ритмізована, навіть не зрідка альтерована, з
дуже сильним ліричним струменем. Роль сюжету тут дуже незначна, композиція
досить хаотична.
Ці ранні новели відбили нетривалий період майже цілковитого прийняття
художником своєї неспокійної сучасності як світанку нової щасливої ери. Але
Стефаник був надто прозірливим і чесним митцем, щоб закривати очі на
неодномірність дійсності, на драматичне неспівпадання ідеалу і його
реального втілення. Роль захопленого критика не могла довго задовольняти
письменника. У його новелах починають вібрувати складні конфлікти, трагічні
суперечності доби. Життєствердні мотиви все ж продовжують звучати, але
тепер уже художник приймає життя, осмисливши його трагізм, пізнавши велич і
ницість, на які здатна людина.
Відчуття перехідності своєї доби, неусталеності, фрагментарності не
лише побуту, але й буття було розвинене у митця надзвичайно сильно. І тому
пристрасно, нервово, раз у раз кидаючись у крайнощі, він шукав можливостей
передати незвичайну суспільно-психологічну атмосферу в слові. У критиці
часом лунали нотки подиву з приводу того, що Василь Стефаник постав перед
читачем пильним аналітиком і нещадним сатириком. Між тим передумови такої
еволюції можна побачити ще в ранніх творах. Його герої — звичайний люд
села, біднота, вчорашні борці, революціонери почуваються не в своєму часі,
на обочині життя, стають зайвими людьми у суспільстві, за утвердження якого
вони боролися як за втілення найсвітлішої своєї мрії.

1.3. Мета і завдання курсової роботи.
Отже, головною метою моєї курсової роботи є доскональне дослідження
творчості Василя Стефаника, а разом з тим нову літературну течію, яка
виникла на при кінці ХIХ початку ХХ століття. Тому що саме в той період
виникає такий жанр у літературі як психологічна новела, яка висвітлює
справжнє буття того часу. Нова течія реалізму відкриває очі та високо
піднімає голову перед тими всіма перепонами, які не дають вільно дихати
літературному слову, усіма можливостями перешкоджає тому. Саме в той період
(20 – 30 роки ХХ століття) ознаменувались великою кількістю страчених
людських доль. Велика кількість шанованих митців була репресована, або ж в
гіршому випадку, позбавлена життя. Саме тому, мета і завдання цієї роботи
становить зрозуміти те, що хотіли передати письменники того часу своїм
нащадкам.
Описуючи лиху годину, понівеченні долі, соціально-культурне становище
Василь Стефаник прагнув донести до читача злиденність просто людського
життя, тим самим “давлячи” на психіку своїми, дещо сумними, дещо
застережливими або ж жартівливими описами сьогодення. Тому я спробую
зробити аналіз його думки, особливо з психологічної точки зору, та місце
творчості Стефаника в українській літературі.
Причину такого ставлення ми вбачаємо в специфіці українського
літературного процесу, який формувався не тільки під впливом мистецьких
віянь Заходу, а й на підставі відновлюваної вітчизняної традиції.
Оскільки український реалізм був здебільшого народницьким,
“селянським” реалізмом, остільки антинародництво стало важливою засадою
модерністів. Прозвучали заклики до оновлення і розширення проблемно-
тематичного діапазону, відходу від переважно селянської тематики,
характерів, зрештою, мови, лексики. Нарешті, на противагу народницькому
реалізмові, модернізм відстоював пріоритет індивідуального над колективним,
права особистості, а не абстрактні інтереси суспільства, в жертву яким
приносилися особисті пориви.

2. Життєвий та творчий шлях Василя Стефаника.

Народився Василь Семенович Стефаник 14 травня 1871р. в с. Русові
(тепер Снятинського району Івано-Франківської області) в сім'ї заможного
селянина. Допитливий розум вбирав народні пісні, казки, легенди, деталі
селянського побуту, звичаїв, обрядів мешканців покуття. Як підріз, пас
овець, їздив з батьком в поле.
Три роки відвідував школу у рідному селі, а потім ще три роки
навчався у Снятині, де вперше відчув на собі погорду з боку вчителів і
паничів. Стефаник писав в автобіографії 1926 року – “Я почув велику погорду
для мене. Тут зачали мене бити”. Ще гостріше відчув на собі, будучи
хлопцем, соціальний і національний гніт. В той час і вчителі, і гімназисти
ставилися до мужицьких дітей з відкритою зневагою, глузували, знущалися і
навіть били. В той час рідко селянські діти потрапляли до гімназій, бо
навчання вимагало великих витрат. Був випадок коли знущання одного з
учителів мало не довели хлопця до самогубства.
Знущання стали ще нестерпнішими, коли в 1883р. Стефаник вступає до
польської гімназії в Коломиї, де з четвертого класу бере участь у роботі
гуртка гімназичної молоді. Учасники гуртка вели громадсько-культурну роботу
серед селян (зокрема, організовували читальні).У великому залі першого
класу польської гімназії в Коломиї, пише Стефаник у автобіографії: “ми,
селянські хлопці зайняли послідню лавку. Товариші наші в лакерованих
чобітках глузували з нас та посміхалися”. Оце глузування рано пробудило у
хлопцеві почуття протесту проти соціальної та національної нерівності.
Стефаник — гімназист починає пробувати сили в літературі. Зі своїх
перших творів Стефаник опублікував без підпису лише один вірш. У
співавторстві з Мартовичем написав два оповідання: “Нечитальник” (1888) та
“Лумера” (1889). Вони виявляли великий інтерес до революційно-демократичних
видань, що їх здійснювали І.Франко і М.Павлик. Заборонену літературу вони
одержували від сестри М.Павлика Анни, вона теж активна учасниця
революційного руху. Вони утворили свій гурток, збиралися потайком від
учителів. Так вони поступово придбали чималу бібліотеку. Крім політичної
літератури в ній були твори Т.Шевченка, Марка Вовчка, Ю.Федьковича,
І.Франка, П.Мирного, М.Гоголя, О.Герцена, М.Чернишевського, А.Чехова,
Л.Толстого та ін. Особливо захопили Стефаника твори Г.Успенського.
Формування світогляду майбутнього письменника проходило поза стінами
гімназії, бо, як згадує він в автобіографії, “гімназія, крім формального
навчання і ворожого відношення до нас, українців-студентів, нічого нам не
давала.”
Діяльність таємного гуртка гімназистів не лишалася непоміченою.
Наслідком цієї “читальняної діяльності” було те, пише Стефаник, що його
разом з багатьма іншими “прогнали з Коломийської гімназії”, і він уже в 7-
му класі був у Дрогобичі. У 1890р. Стефаник у зв'язку із звинуваченням в
нелегальній громадсько-культурній роботі змушений був залишити навчання в
Коломиї і продовжити його в Дрогобицькій гімназії. Там він брав участь у
громадському житті, став членом таємного гуртка молоді, особисто
познайомився з Франком, з яким потім підтримував дружні зв'язки.
Тут, у Дрогобичі, Стефаник уперше побачив Івана Франка і, вирішивши з
ним с особисто познайомитися, завітав до нього у село Нагуєвичі. Знайомство
відбулося, і далі, як зазначає Стефаник в автобіографії, підтримував з ним
ціле життя найдружніші взаємини і його, може, єдиного з українських великих
письменників, найбільше любив.”
У студентські роки Стефаник бере активну участь у громадському житті,
виїздить на села агітувати за селянських кандидатів у депутати до
австрійського парламенту, зокрема за Івана Франка. За демократичні
переконання його переслідують австрійські жандарми і кидають до в’язниці.
Після складання в Дрогобичі 1892 року іспитів на атестат зрілості
Василь Стефаник вступає на медичний факультет Краківського університету,
хоч, як він пише в автобіографії, з тією “медициною вийшло діло без пуття,
бо ані тої науки не любив, а вже ніяк не міг мудрувати хворих своїми
обшукуваннями”. Замість студіювання медицини він поринає у літературне і
громадське життя Кракова. Тут існувало товариство студентів-українців
“Академічна громада”. Більшість студентів, які належали до нього, тягнулися
до радикальної партії. До них приєднався і Стефаник. У студентські роки він
особливо багато читає, пильно стежить за сучасною літературою, зближується
з польськими письменниками.
Перебування Стефаника в Кракові не було безплідним. Вивчення
письменником медицини, особливо психіатрії, позначилися згодом на його
творчості у повсякденній пильній увазі до пізнання найглибших таємниць
психіки людини, з'ясування причин тих чи інших людських вчинків і дій,
найтонших порухів людської душі.
Стефаник — студент бере активну участь у громадському житті рідного
Покуття, розширює творчі контакти з українськими періодичними виданнями,
активізує свою діяльність як публіцист. Після опублікування в 1890р. першої
статті — “Жолудки наших робітних людей і читальні” — він у 1893 — 1899 рр.
пише і друкує в органах радикальної партії “Народ”, “Хлібороб”,
“Громадський голос” та “Літературно-науковому віснику” ряд статей: “Віче
хлопів мазурських у Кракові”, “Мазурське віче у Ржешові”, “Мужики і
вистава”, “Польські соціалісти як реставратори Польщі od morza do morza”,
“Книжка за мужицький харч”, “Молоді попи”, “Для дітей”, “Поети і
інтелігенція”.
1896 — 1897 рр. — час особливо напружених шукань Стефаника. Намагання
його відійти від застарілої, як йому здавалося, описово-оповідної манери
своїх попередників на перших порах пов'язувалося з модерністичною
абстрактно-символічною поетикою. У 1896 — 1897 рр. він пише ряд поезій у
прозі і пробує видати їх окремою книжкою під заголовком “З осені”. Та
підготовлена книжка не зацікавила видавців, і письменник знищив рукопис.
Кілька поезій у прозі, що лишилися в архівах друзів Стефаника, були
опубліковані вже після його смерті (“Амбіції”, “Чарівник”, “Ользі
присвячую”, “У воздухах плавають ліси”, “Городчик до бога ридав”, “Вночі”
та ін.).
1897р. у чернівецькій газеті “Праця” побачили світ перші реалістичні
новели Стефаника — “Виводили з села”, “Лист”, “Побожна”, “В корчмі”,
“Стратився”, “Синя книжечка”, “Сама-саміська”, які привернули увагу
літературної громадськості художньою новизною, глибоким та оригінальним
трактуванням тем з життя села. Проте не всі відразу зрозуміли і сприйняли
нову оригінальну манеру Стефаника. Коли невдовзі письменник надіслав нові
новели — “Вечірня година”, “З міста йдучи”, “Засідання” — в “Літературно-
науковий вісник”, то у відповідь дістав лист-пораду, зміст якого зводився
по суті до невизнання манери Стефаника. Це й викликало появу листа
Стефаника від 11 березня 1898р. до “Літературно-наукового вісника”,
адресованого фактично О. Маковею. Він являє собою своєрідне літературне
кредо Стефаника, його справді новаторську ідейно-естетичну програму.
Перша збірка новел — “Синя книжечка”, яка вийшла у світ 1899р. у
Чернівцях, принесла Стефаникові загальне визнання, була зустрінута
захопленими відгуками найбільших літературних авторитетів, серед яких, крім
І. Франка, були Леся Українка, М. Коцюбинський, О. Кобилянська, стала
помітною віхою в розвитку української прози. Автор “Синьої книжечки”
звернув на себе увагу насамперед показом трагедії селянства.
Новели “Катруся” і “Новина” належать до найбільш вражаючих силою
художньої правди творів Стефаника. Вони стоять поряд з такими пізнішими
його шедеврами, як “Кленові листки”, “Діточа пригода”, “Мати” та ін.
Майстерно змальовано в цих творах трагічні людські долі. Героїчний склад
художнього мислення Бетховена, невід'ємною ознакою якого є вражаюча
масштабність почуттів, думок, картин, можна впізнати в окремих новелах
Стефаника (“Сини”, “Марія”). У листі до редакції “Плужанина” від 1 серпня
1927р. Стефаник, заперечуючи трактування його як “поета загибаючого села”,
зазначав: “Я писав тому, щоби струни душі нашого селянина так кріпко
настроїти і натягнути, щоби з того вийшла велика музика Бетховена. Це мені
вдалося, а решта — це література”.
У 1900р. вийшла друга збірка Стефаника — “Камінний хрест”, яку також
було сприйнято як визначну літературну подію. Для другої збірки Стефаника
характерне посилення громадянського пафосу (завдяки таким творам, як
“Камінний хрест”, “Засідання”, “Лист”, “Підпис”). У другій збірці головне
місце займає тема, що хвилювала письменника протягом усього творчого життя,
— одинока старість, трагедія зайвих ротів у бідних селянських родинах. Цій
темі цілком присвячені твори із “Синьої книжечки” (“Сама-саміська”,
“Ангел”, “Осінь”, “Школа”), новели зі збірок “Камінний хрест” (“Святий
вечір”, “Діти”), “Дорога” (“Сніп”, “Вістуни”, “Озимина”). Цікавить
Стефаника вона й у другий період творчості, хоч уже в іншому плані (“Сини”,
“Дід Гриць”, “Роса”, “Межа”).
1901р. вийшла в світ третя збірка новел Стефаника — “Дорога”, яка
становила новий крок у розвитку його провідних ідейно-художніх принципів.
Це наявне у своєрідній поетичній біографії Стефаника “Дорога” та роком
раніше написаній ліричній сповіді “Confiteor”, що в переробленому вигляді
була надрукована під назвою “Моє слово”. У збірці переважають новели
безсюжетні, лірично-емоційного плану (“Давнина”, “Вістуни”, “Май”, “Сон”,
“Озимина”, “Злодій”, “Палій”, “Кленові листки”, “Похорон”).
Тема матері і дитини, жертовності материнської, батьківської любові
з'являється в Стефаника у життєвому переплетінні з іншими темами ще в
збірці “Синя книжечка” (“Мамин синок”, “Катруся”, “Новина”). Наявна вона й
у збірці “Камінний хрест”. У “Літературно-науковому віснику” за 1900р.
український читач відкрив для себе Стефаникову новелу “Кленові листки”, яка
стала окрасою збірки “Дорога”.
У 1903 році, “по невдатній медицині” Стефаник повертається у рідне
село, в 1904 р. до тестя в с.Стецеву, де живе до 1910 року. Згодом
повертається в Русів і мешкає там до кінця життя.
У 1903 році письменник уперше побував, як сам казав, “на Великій
Україні”, куди його запросила громадськість на відкриття пам’ятника
І.Котляревському в Полтаві. Тут він особисто познайомився з М.Старицьким,
М.Коцюбинським та іншими відомими письменниками, відвідав могилу Т.Шевченка
в Каневі. З Канева написав Ользі Гаморак: “Осе ж і місце, звідки я
поклонився всій Україні”.
1905р. вийшла в світ четверта збірка письменника — “Моє слово”. В ній
уперше була надрукована новела “Суд”, яка завершує перший період творчості
Стефаника.
Написані з великою художньою силою твори Стефаника здобули широку
популярність: вони перекладалися російською, польською, німецькою, чеською
та іншими мовами, про них багато писала критика. Але сам письменник через
певні життєві обставини після 1907 року надовго припинив творчу працю. За
наступних 15 років він не опублікував жодного нового художнього твору.
З 1908 по 1918 рік Стефаник був послом (депутатом) австрійського
парламенту у Відні. Перебуваючи депутатом від селянської радикальної
партії, зрозумів, що його діяльність в умовах цісарської само державної
влади приносить дуже мало користі народові.
Першу світову війну Василь Стефаник зустрів у рідному селі. Однак
постійне прискіпування ворожої німецької вояччини, підозри в симпатіях до
російського війська примусили письменника перебратися до Відня. У пору
імперіалістичної війни і великих соціальних потрясінь, розпаду Австро-
Угорської імперії і народження Радянської країни Стефаник знову береться за
перо новеліста. Почався другий період його творчості, не такий інтенсивний,
як перший, але з чималими здобутками. Воєнні дії глибоко вразили
В.Стефаника, а саме тут, у Відні, після майже 15 р. перерви, у нього “знову
народилося слово”. Одна за одною з'являються новели “Дівоча пригода”,
“Марія” (яку присвячує пам'яті Франка), “Сини”, “Вона-земля”, “Пістунка”,
що мають антивоєнний характер. Вони малюють трагедію народу: над його
селами й містами, полями й горами пройшла, як смерч, все знищуючи на своєму
шляху, війна.
А після війни приходить нове лихо – окупація західноукраїнських
земель напівфашиським – польським урядом на чолі з маршалом Пілсудським.
Про те, як жили і на що сподівалися покутські селяни під окупаційною
владою, розповідається в новелах “Дід Гриць”, “Morituri” та “Воєнні шкоди”.
Ось із цих творів, написаних під час першої світової війни та в
повоєнний час, і склалася нова книжка новел Стефаника – “Земля”, що вийшла
1926 року у місті Львові.
Коли розвалилася царська імперія, і на її руїнах постала Українська
Народна Республіка Стефаник привітав її утворення як волевиявлення
українського народу. 17 листопада 1917 року виступаючи на все людному вічі
у Снятині, він з радістю говорив, що в Україні “в найбільшій величі встає
новий світ. Звідти йде до нас світло для нашого розвою”.
Разом із тим письменник протестував проти намагань польсько-
шовіністичних кіл загарбати Галичину. “віримо всі: ніхто нас не може
збороти, ні знищити..: ніяка держава не може змусити народ, аби йшов до
ворога на погибель…” – сказав Стефаник у своїй промові 14 грудня 1917
року.
У численних публічних виступах цього періоду він утверджував ідею
державної незалежної України. Найвиразніше ця ідея втілена в його
патріотично-політичній громадській акції-участі у святі Злуки українських
земель.
У січні 1919 р. В.Стефаник очолив велику делегацію на знаменне свято
– проголошення злуки всіх українських земель.
Василь Стефаник разом з багатьма діячами української культури болюче
пережив трагедію нашого народу, який не зміг відстояти свою незалежність у
той час. Йому стелилася дорога в Україну і утретє, 1927 року. Але Стефаник
не приїхав. І не лише тому, що польські власті не дали закордонного
паспорта. До нього дійшла інформація про наближення тієї тяжкої, жахливої
дійсності, що йменується беззаконням, сталінськими репресіями,
більшовицьким червоним терором. Отримуючи від українського радянського
уряду за свою літературну працю персональну пенсію, В.Стефаник водночас не
давав себе втягнути в сумнівну політичну полеміку, зрештою, відмовився від
згаданої пенсії. Дальший розвиток трагічних подій в Радянській Україні
репресії діячів української культури, серед них приятелів і знайомих
Стефаника, старший голодомор 1933 року – все переконало письменника в тому,
що більшовицько-сталінський тоталітарний режим ворожий народові, несе йому
горе і страждання. Тому відомий вислів Стефаника 1927 року: “Стою на вуглі
моєї хати і простягаю до Вас руки…” не можна переносити на всю тогочасну
дійсність Радянської України. Ці слова стосувалися лише певної групи
письменників і декларують, насамперед, духовну єдність В.Стефаника з
чесними, відданими народові митцями у Великій Україні.
У 1927 — 1933 рр. Стефаник опублікував ще більше десяти новел. У 1926-
1927 роках широко відзначалося 30-річчя літературної діяльності Стефаника.
Ім'я письменника стає широко знаним у світі. Його втори перекладаються
багатьма мовами.
В останні роки життя Стефаник пише також автобіографічні новели,
белетризовані спогади. До них належать такі твори, як “Нитка”, “Браття”,
“Серце”, “Вовчиця”, “Слава йсу”, “Людмила”, “Каменярі”.
У роки перебування Західної України під владою Польщі Стефаник жив
майже безвиїзне в с. Русів, де й писав останні твори у вільну від
хліборобської праці хвилину.
До самої смерті не полишало Стефаника бажання “сказати людям щось
таке сильне і гарне, що такого їм ніхто не сказав ще”. І на його долю
випало найбільше для художника щастя — він сказав те, що хотів, і сказав
так, як хотів.
Одного разу, розповідають, Василь Стефаник з цікавістю і подивом
запитав письменника Гната Хоткевича, автора великих прозових творів:
— Я не розумію, як ви можете так багато і так легко писати?
Хоткевич відповів:
— Бачите, така вже несправедливість на цьому світі. Вам досить
написати кілька сторінок, щоб сказати, що ви маєте талант, а мені
треба – цілу книжку.
У цій іскорці гумору є глибока і влучна характеристика одного з
найславніших майстрів української літератури Василя Семеновича Стефаника.
Але життя не вічне. Він чекав коли його край звільниться від
чужинців. Але нажаль, 7 грудня 1936 р. перестало битися чуле до людського
горя серце Стефаника. Похований він на пагорбі край Русова.

3. Дослідження творчості В.Стефаника.

Хоча він був з заможної родини, але ніколи не цурався бідняцької
дітвори і дитинство його пройшло серед них. Василь Стефаник і пас худобу з
ними. Він дуже часто спілкувався з наймитами, які розповідали Василеві
багато казок. Дуже любив пісні, що їх співали мати й сестра Марія. Коли
підріс допомагав влітку у роботі дорослим, а після закінчення польових
робіт ходив до сільської школи. Тому я гадаю, що вся любов до людей, до
селян особливо, вилилась у його творах. Він намагався писати без особливих
прикрас, так як є насправді.
Однією з найважливіших для Хвильового впродовж усієї його творчості
була проблема розбіжності мрії і дійсності. А звідси у його новелах майже
завжди два часові плани: брудне сьогодення, всі вади якого він аж надто
прозорливо помічає, — і протиставлене йому омріяне майбутнє або манливе
минуле.
Самий перший твір, з якого я почала ознайомлення та вивчення
творчості Василя Стефаника – “Камінний хрест”, який вразив мене своєю
оригінальністю, тому я детальніше зупинюсь на дослідженні та аналізі цього
твору.
Камінний хрест як художній символ трагізму життя українського
селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника «Камінний хрест».
Еміграція. Скільки їх, українців, живе за кордоном. Протягом 1890-
1910 років тільки з Галичини виїхало за кордон 300 тисяч українців.
Цієї теми торкалися у своїй творчості багато письменників. Та й
розглядалося це питання по-різному. Бо ж і покидали свою батьківщину
люди з різних причин.
У Стефаника в «Камінному хресті» еміграція — один з виходів для
селян з нестерпного становища, пошуки кращої долі. Безземелля, занепад
селянських господарств, загроза смерті — це штовхає селян до
еміграції. Але й втрата батьківщини для багатьох була рівноцінною
смерті. Так і з'явився камінний хрест на «могилі» живих людей як символ
трагедії у житті українців.
Новела «Камінний хрест» — єдиний твір Василя Стефаника
присвячений темі еміграції. В основу твору покладено справжній факт.
Односелець письменника, емігруючи до Канади, поставив на своєму полі
камінний хрест. Він і понині стоїть на найвищому пагорбі в Русові.
Герой новели Іван Дідух емігрує, піддавшись вимогам дружини і синів:
«Два pоки нічого в хаті не говорилось, лише Канада та й Канада…»
Іван не тішив себе ніякими ілюзіями. Він переконаний, що Канада
— це могила для нього і дружини.
Так, на горб «щонайвищий і щонайгірший над усе сільське поле»,
що його отримав Іван Дідух у спадщину від батьків, на нього витратив
селянин молодечу силу, на ньому скалічився, постарів і став господарем.
Не багачем, але свій шматок хліба був. А тепер, на старість літ,
господарство, налагоджене такою каторжною працею і неймовірними зусиллями,
Іван добровільно залишає. «Ця земля не годна кілько народу здеpжіти та
й кільки біді витримати», — звучить розпач у словах селянина.
Для героя розставання з рідною землею — трагедія. Пройнятий
страшною тугою, Дідух почував себе як камінь, викинутий хвилею на берег.
Та й весь він наче закам'янів.
Картини прощання, сповіді, жалібний спів, божевільний танець — все
це намагання автора показати читачеві народну недолю, людське горе і
водночас сподівання трудівника на краще майбутнє.
Василь Стефаник — великий знавець психології людини в її
найкритичніші хвилини життя. Письменник часто подає свого героя в
ситуації відчаю, розпуки, захмеління з горя, тобто в такому стані, коли
наболіле виливається на зовні. Камінний хрест зі своїм і жіночим
іменами, поставлений Іваном Дідухом на глиняному горбі, став пам'ятником
не лише його родині, а й всім тим трудівникам, які виїздили до «Гамеpики»
й Канади, котрі асоціювалися у Стефаника з могилою, став символом трагізму
життя селянина-бідняка, емігранта.
Чуєш, брате мій,
Товаришу мій,
Відлітають сірим шнурком
Журавлі в вирій.
Чути: кpу! кpу! кpу!
В чужині умру,
Заки море перелечу,
Кpилонька Зітpу
( Богдан Лепкий ).
Цей твір був екранізований українським телебаченням.
У «Моєму слові» Стефаник писав: «слово своє ламати буду на ясні
соняшні промінчики, і замочу його в кожній чічці, і пускати буду направо.
Слово своє буду гострити на кремені моєї душі і, намочене в труті-зіллі,
пускати буду наліво… А вишня в моїх головах возьме всі мої болі на свій
цвіт».
Новелістика Стефаника – яскравого представника “нової школи” займає
чільне місце в українській прозі. Трагічна подія (ситуація) як
композиційний центр новел Стефаника (“Новина”, “Катруся”, “Камінний хрест”,
“Палій”, “Сини” та ін.) діє на читача миттєво. Ця подія викликає у нас
великий жаль та співчуття героям творів Стефаника, які живуть своїм життям,
нерозміреним на якісь радощі, не балуваним щасливою долею.
Новела “Камінний хрест” – психологічне розкриття теми еміграції.
Драматизм конфлікту. Образ Івана Дідуха.
“Марія”. Історична основа новели заключається у важкій долі жінки
того часу. Образ селянки Марії, матері-страдниці, яка не бачила ні чого
крім свого села та роботи. В цьому творі закладена патріотична ідея
єдності українського народу.
Прозові твори Василя Стефаника, а саме вони становлять основу,
найціннішу частину його невеликої художньої спадщини, визначаються добрим
знанням сільського життя, глибоким проникненням у духовний світ покутського
трудівника-хлібороба, щирим співчуттям до тяжкої долі скривджених і
знедолених. Його новели тяжіють до соціально-психологічної прози. Вони
стисло-лаконічні, забарвлені ліричним, психологічним настроєм.
В.Стефаник, майстерно використовує у своїх творах покутську говірку.
Новели письменника багаті на картини тогочасної дійсності; просвічуються і
автобіографічні моменти його життя. Кращі із сільських малюнків Стефаника
(“Новина”, “Катруся”, “Камінний хрест”, “Палій”, “Сини” та ін.) засвідчують
безперечний талант митця, який вправно керував своїм літературним пером.
Характерною особливістю твору стає іронія, яка використовується лише
з однією метою – для створення трагікомічного враження від зображеного.
Вищезазначені жанрові прийоми модерністського типу новели дозволяють
зробити висновок про певний інтерес до жанру з боку письменників доби
модернізму. Це цілком зрозуміло. Залишається фактом, що на початку ХХ
століття зазнають поразки регламентовані жанрові структури, які більше не
використовуються письменниками в тому вигляді, в якому до них звикли
раніше. Трансформаційні жанрові зміни, які відбуваються у цей час, можна
розглядати як відповідну реакцію на сучасні події. Крім того, в період
революційних перетворень, які охоплюють усі сфери життя суспільства, мовна
і літературна реформації стають неминучими. Жанри малої прози (в тому числі
новела), які стали найбільш популярними з кінця ХІХ — початку ХХ ст., є
тому доказом.

ВИСНОВКИ.

Історичний розвиток жанру новели відбувався у боротьбі двох
протилежностей – наближення до стабільності та постійного розширення його
естетико-пізнавальних можливостей. Так, з появою модернізму, визначальними
рисами якого стають новизна і анти традиціоналізм, пов’язане виникнення
одного з жанрових типів новели – модерністського.
Модернізм свідомо затверджує змістове значення усіх елементів форми.
Зміст підкоряється умовній формі. Широко використовується ефект
ірреального: його елементи проникають у повсякденне життя, але сприймаються
як “найприродніша річ у світі”. Основою змісту стає модерністська художня
суб’єктивність. Жанрова структура модерністської новели набуває більшої
рухомості. Однією з основних жанрових ознак залишається зображення
незвичайної події. Таємниця, яка лежить в основі оповіді, розглядається як
своєрідний культ трагікомічної гри випадку, який не руйнує тканину
повсякденності. Зберігається фрагментарність сюжету. Оцінка кожного із
вчинків героїв цілком залежить від суб’єктивного сприйняття дійсності. Тому
повсякденне життя набуває парадоксальності, а реальність події – відносного
характеру.
Найважливіші риси, що характерні творчості Василя Стефаника – це, по-
перше, переважна увага до власне естетичних, художніх вартостей, а не до
суспільних потреб, рішуча вимога незаангажованості мистецтва, звільнення
його від служіння позаестетичним потребам (народу, нації, трудящих, партій
тощо), а відтак – і ствердження права митця творити за законами краси й
художньої довершеності.
Ім'я Василя Стефаника стоїть поруч з іменами Леся Українка й
І.Франко, М.Коцюбинський, Максим Горький, П.Тодоров, Марко Черемшина,
І.Труш, О.Кобилянська й А.Луначарський.
Не можна не погодитися з тими дослідниками української літератури
кінця ХІХ – початку ХХ ст., які вважають, що саме життя зобов’язує
українських письменників не поривати з реальною дійсністю і водночас дбати
про новизну змісту, настроїв, форм. Оскільки українські митці були в
основному вихідцями з гущі народу, який стогнав у ярмі соціального й
національного гніту й потребував захисту, то вони не могли й не мали
морального права забувати й про великі традиції.

Література

1. Білецький О.І. До питання про періодизацію історії дожовтневої
української літератури. – Зібр. праць: У 5 т. — Т.2.– К.: Наука, 1965.
2. Грицюта М. Василь Стефаник // Історія української літератури : У 2х
т. – Т.1. – К., 1987.
3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. — Львів,
1999.
4. Єфремов С. Історія українського письменства: У 2 т. — Т.1. – К., 1924.

5. Єфремов С. Стефаник і його школа. // Історія українського
письменства. –К., 1995.
6. Жулинський М. Традиція і проблема ідейно-естетичних пошуків в
українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століття // Записки
наук. товариства імені Т. Шевченка. Праці філолог. секції. – Львів,
1992.
7. Історія Української літератури кінець ХІХ — початок ХХ століття.
Видавництво “Вища школа” 1978 р., Видання друге.
8. Кучинський М. Стильові особливості новел В.Стефаника … // Дивослово.
–1995. — № 5-6.
9. Література ХХ ст.: проблеми періодизації. (Круглий стіл) // Слово і
час. — 1995.- № 4.
10. Музичка М. Штрихи до біографії В.Стефаника // Дивослово. – 1995. — №5-
6.
11. Погребенник Ф. У консуляті. До 120-річчя з дня народження Василя
Стефаника // Сучасність, 1991. — № 5.
12. Франко І.Я. Старе й нове в сучасній українській літературі // Зібр.
тв.: У 50 тт. — Т. 35. — К.: Наука, 1982.
13. Хропко П. Василь Стефаник // Українська література: 10 клас. – К.,
1997.
14. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово.
Хрестоматія… — К., 1994.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Василь Стефаник – майстер психологічної новели

Курсова робота
студентки групи УІ –
-го курсу, факультету
української філології

Науковий керівник – .

Рівне – 2002
Зміст

сторінка
Вступ
………………………………………………………………….
………… 3
1. Методологія курсової роботи
……………………………………5
1. Актуальність теми курсової роботи ……………………5
2. Огляд критичної літератури
………………………………..6
3. Мета і завдання роботи
………………………………………. 8
2. Життєвий та творчий шлях Василя Стефаника……..9
3. Дослідження творчості В.Стефаника………………………16
Висновки
…………………………………………………………….
………….19
Список літератури
………………………………………………………..20

Добавить комментарий