Gaisa transporta politika

Gaisa transporta politika.
1999 – 2004

?? politika ir izstr?d?ta, ?emot v?r? Latvijas Republikas ilglaic?g?s
ekonomisk?s intereses, saist?bas, ko Latvijas Republika ir uz??musies k?
Starptautisk?s civil?s avi?cijas organiz?cijas un Eiropas civil?s avi?cijas
konferences dal?bvalsts, saist?bas, kas izriet no Latvijas Republikas
vald?bas nosl?gtajiem divpus?jiem un daudzpus?jiem l?gumiem avi?cijas jom?,
Eiropas Savien?bas gaisa transporta politiku un pieredzi, kas g?ta
restrukturiz?jot un moderniz?jot gaisa transporta sist?mu, un nosaka
pamatprincipus, kas j?iev?ro att?stot gaisa transportu laika posm? no 1999.
l?dz 2004. gadam.

1. Nozares att?st?bas m?r?is.

Gaisa transporta nozares att?st?bas m?r?is ir maksim?li izmantojot
visus pieejamos resursus un iesp?jas izveidot dro?u, ekonomiski efekt?vu
gaisa transporta sist?mu, kas, optim?li iek?aujoties Eiropas un pasaules
gaisa transporta sist?m?, vispiln?g?k apmierin?tu Latvijas Republikas
iedz?vot?ju vajadz?bas p?c gaisa p?rvad?jumiem un sniegtu maksim?lu
ieguld?jumu Latvijas Republikas ekonomik?.

2. Nozares pa?reiz?j? st?vok?a raksturojums.

2.1. Nozares strukt?ra:

2.1.1. valsts p?rvaldes un uzraudz?bas instit?cijas — Satiksmes
ministrijas Avi?cijas departaments un Civil?s avi?cijas administr?cija;
2.1.2. infrastrukt?ras uz??mumi — VAS lidosta “R?ga” un pa?vald?bas
uz??mums lidosta “Liep?ja”, gaisa satiksmes vad?bas uz??mums VAS “Latvijas
gaisa satiksme”;
2.1.3. p?rvad?t?ji;
2.1.4. visp?r?j? avi?cija.

2.2. Nozares tiesisk? regul??ana.

2.2.1. Gaisa transporta nozari regul? likums “Par avi?ciju” un uz t?
pamata pie?emtie normat?vie akti.
2.2.2. Latvijas Republika k? Konvencijas par starptautisko civilo
avi?ciju dal?bvalsts iev?ro t?s pielikumos iek?autos standartus,
rekomend?cijas un to groz?jumus, k? ar? citus starptautiskos ties?bu aktus,
kurus t? ir parakst?jusi.
2.2.3. Tiek veikta avi?cijas jomu regul?jo?o normat?vo aktu
saska?o?ana ar Eiropas Savien?bas normat?vajiem aktiem, izstr?d?jot jaunus
normat?vos aktus un izdarot groz?jumus jau sp?k? eso?ajos, taj? skait? ar?
likum? “Par avi?ciju”.

3. Nozares att?st?bas uzdevumi.

3.1.Nozares vad?ba.

1. Gaisa transporta nozares vad?bu realiz? Satiksmes ministrija.
3.1.2. Valsts politikas un p?rvaldes realiz??anas funkcija ir nodal?ta
no tehnisko un dro??bas standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bas
funkcijas.
3.1.3. Da?as valsts funkcijas, kas attiecas uz avi?cijas dro??bu un
tehnisko standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bu, tiks dele??tas
pa?laik veidojamai Eiropas avi?cijas dro??bas instit?cijai.
3.1.4. Latvijas likumdo?anas harmoniz?cijas ar Eiropas Savien?bas
pras?b?m procesa rezult?t? tiek main?tas atsevi??as avi?cijas p?rvaldes
instit?ciju funkcijas. Lai paaugstin?tu sist?mas efektivit?ti un dro??bu,
tiek izveidota avi?cijas nelaimes gad?jumu izmekl??anas instit?cija.

3.2. Infrastrukt?ras att?st?ba

3.2.1. Ekonomisk? efektivit?te un dro??ba tiek uzskat?tas par
galvenajiem krit?rijiem izlemjot jaut?jumu par valsts l?dzek?u ieguld??anu
infrastrukt?ras moderniz?cij?.
3.2.2. Infrastrukt?ras uz??mumi valsts akciju sabiedr?ba lidosta
“R?ga” un valsts akciju sabiedr?ba “Latvijas gaisa satiksme” saglab? savu
juridisko statusu.
3.2.3. Lidosta “R?ga” tiek moderniz?ta un papla?in?ta, izmantojot t?s
iek??jos resursus, ien?kumus, kas g?ti no pasa?ieru izlido?anas nodevas, un
Eiropas Savien?bas fondus.
3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vad?ba, izmantojot valsts
akciju sabiedr?bas “Latvijas gaisa satiksme” iek??jos resursus.
3.2.5. Att?stot lidostas ‘’R?ga’’ un gaisa satiksmes vad?bas VAS
“Latvijas gaisa satiksme” infrastrukt?ru un optimiz?jot sadarb?bu starp
infrastrukt?ras uz??mumiem un p?rvad?t?jiem, izveidot R?gu par re?ion?lu
gaisa satiksmes centru.
3.2.6. Tiek izv?rt?ti pa?vald?bas uz??muma starptautisk?s lidostas
“Liep?ja” un viet?jo lidostu (Daugavpils, Ventspils, R?zekne) att?st?bas
projekti un veicin?ta pamatotu projektu realiz??ana.

3.3.P?rvad?t?ji.

3.3.1. Latvijas Republikas p?rvad?t?jiem tiek sniegts maksim?ls
institucion?ls atbalsts divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par gaisa satiksmi
ietvaros.
3.3.2. Tiek veicin?ta Latvijas Republikas p?rvad?t?ju apvieno?an?s un
to ierobe?oto resursu koncentr?cija.
3.3.3. Tiek atbalst?tas p?rvad?t?ju aktivit?tes, kas v?rstas uz
kop?jas Baltijas valstu aviokomp?nijas izveido?anu.
3.3.4. Lai garant?tu p?rvad?jumu dro??bu, tiek pastiprin?ta valsts
kontrole p?r p?rvad?t?jiem. T? tiek realiz?ta saska?? ar Satiksmes
ministrijas Noteikumu par gaisa p?rvad?t?ju licenc??anas k?rt?bu jauno
redakciju, kuru l?dz 1999.gada 30.maijam paredz?ts izstr?d?t atbilsto?i
Eiropas Padomes 1992.gada 23.j?lija noteikumu nr.2407/97 pras?b?m.
3.3.5. Tiek nodro?in?ta br?va p?rvad?t?ju konkurence divpus?jo
starpvald?bu nol?gumu noteikto ierobe?ojumu ietvaros.

3.4. Visp?r?j? avi?cija.

3.4.1. ?emot v?r?, ka visp?r?j? avi?cija ir kadru rezerve
komercavi?cijai un ar valsts aizsardz?bu un dro??bu saist?t?m avi?cijas
strukt?r?m, organizatoriski un institucion?li tiek atbalst?ta visp?r?j?s
avi?cijas att?st?ba.
3.5. Divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par gaisa satiksmi sist?mas
pilnveido?ana.

3.5.1. Tiek turpin?ts papla?in?t divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par
gaisa satiksmi sist?mu, realiz?jot Latvijas Republikas intereses un ?emot
v?r?, ka beidzoties p?rejas periodam ce?? uz Eiropas Savien?bu, iesp?jama
??s funkcijas da??ja dele???ana Eiropas Savien?bas instit?cij?m.
3.5.2. Tiek sl?gti p?c iesp?jas liber?l?ki divpus?jie starpvald?bu
nol?gumi par gaisa satiksmi, kas n?kotn? dos pla??kas iesp?jas veidot
efekt?v?ku mar?rutu t?klu.
3.5.3. Tiek organiz?tas konsult?cijas, lai pan?ktu groz?jumu
izdar??anu tajos agr?k nosl?gtajos divpus?jos starpvald?bu nol?gumos par
gaisa satiksmi, kuru noteikumi ierobe?o gaisa satiksmes papla?in??anos.

3.6. Integr??an?s Eiropas gaisa transporta sist?m?.

3.6.1. Eiropas vienot?s avi?cijas telpas l?guma nosl?g?ana ir vald?bas
priorit?te gaisa transporta nozar?.
3.6.2. Visu ar l?guma nosl?g?anu saist?to darbu vada un koordin?
Satiksmes ministrija.
3.6.3. Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas noteikumi avi?cijas jom?
ar? p?rejas period? tiek piem?roti tie?i saska?? ar Eiropas vienot?s
avi?cijas telpas l?guma projekta attiec?go pielikumu un protokolu par
horizont?lo adapt?ciju.

3.7. Avi?cijas dro??ba.

3.7.1. Augsts un starptautiski atz?ts dro??bas l?menis ir gaisa
transporta sist?mas darb?bas galvenais priek?noteikums.
3.7.2. L?dz 2000.gadam tiek pabeigta p?reja uz Eiropas apvienoto
avi?cijas instit?ciju (JAA) noteiktajiem standartiem, kas iek?auti
Apvienotaj?s avi?cijas pras?b?s (JAR).
3.7.3. 2000.gad? tiek pabeigta iest??an?s proced?ra Eiropas
aeronavig?cijas dro??bas organiz?cij? “Eirokontrole”.
3.7.3. Latvijas Republikas civilo gaisa ku?u re?istr? komerci?lo gaisa
ku?u sada?? no 1999. gada 1.septembra vairs netiek re?istr?ti gaisa ku?i,
kas neatbilst Apvienoto avi?cijas noteikumu (JAR) pras?b?m.
3.7.4. ?emot v?r?, ka pasaul? apm?ram 60% avi?cijas negad?jumu ir
notiku?i person?la vainas d??, tiek paaugstin?ta valsts kontrole p?r
person?la atlasi, apm?c?bu un uz??mumu veikto atbilst?bas nov?rt?jumu.
3.7.5. Tiek pla?i izmantots Starptautisk?s civil?s avi?cijas
organiz?cijas un re?ion?lo avi?cijas organiz?ciju (ECAC, JAA, Eurocontrol)
atbalsts un pieredze Latvijas Republikas civil?s avi?cijas dro??bas
sist?mas uztur??an? un pilnveido?an?.
6. ?emot v?r? pras?bas, kas izriet no pl?nojam?s pievieno?an?s Eiropas
vienot?s avi?cijas telpas l?gumam, l?dz 2000.gadam Satiksmes ministrij?
tiek izstr?d?ta civil?s avi?cijas dro??bas paaugstin??anas programma.

3.8. Vides aizsardz?ba.

3.8.1. Saska?? ar Eiropas Padomes direkt?v?m l?dz 2002. gadam tiek
nodro?in?ta t?du gaisa ku?u ekspluat?cijas izbeig?ana, kas neatbilst
Konvencijas par starptautisko civilo avi?ciju 16. pielikuma 1. s?juma 3.
da?as 2. sada?as pras?b?m par trok??a l?me?a samazin??anu.
3.8.2. L?dz 2000.gadam tiek izstr?d?ta t?da aeronavig?cijas
pakalpojumu maksas un nos??an?s maksas sist?ma, kas stimul?s modern?kas
un videi nekait?g?kas avi?cijas tehnikas izmanto?anu.

3.9. Speci?l? izgl?t?ba.

3.9.1. Balstoties uz re?lo piepras?jumu sadarb?b? ar Izgl?t?bas
ministriju tiek izveidota speci?l?s izgl?t?bas sist?ma, kas apmierina
avi?cijas uz??mumu un valsts p?rvaldes instit?ciju vajadz?bas p?c
kvalific?tiem speci?listiem.

Ministru prezidents V.Kri?topans

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Vizas:

Valsts sekret?rs U.P?tersons

Juridisk? departamenta direktore A.?ub?ina

Добавить комментарий