Strahovanie zizni

Latvijas Universit?te
Ekonomikas un vad?bas fakult?te
Finansu instit?ts

Kursa darbs

studiju kurs?: Apdro?in??ana

Dz?v?bas apdro?in??anas raksturojums.

R?ga 2000

Saturs

Ievads
1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts
2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi
1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana
1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves gad?jum?

2. B?rnu apdro?in??ana laul?bai
3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana
2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi
4. Pensijas apdro?in??ana
3. LATVA un RIGAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas apdro?in??anas
piedav?jumi
1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas apdro?in??ana
1. Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai . Uzkr?jo?? programma “5+5”
2. Uzkr?jo?? dz?ves programma “Klasika “
3. Uzkr?jo?? dz?ves programma “M?r?a ieguld?jums “
4. Programma “Garants”
5. Par darba dev?ja l?dzek?iem
2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana
1. Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu
2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana
3. “Saist?to dz?v?bu” apdro?in??ana

Secin?jumi un priek?likumi

Izmantotas literat?ras saraksts

Ievads

Ar 1998.gada 1.septembri valst? st?jies sp?k? Latvijas Republikas
likums “Par apdro?in??anas l?gumu” un “Apdro?in??anas sabiedr?bu un to
uzraudz?bas likums”. Min?tie likumi un saska?? ar ?iem likumiem pie?emti
Ministru kabineta noteikumi sekm?s apdro?in??anas tirgus t?l?ku att?st?bu
un sak?rto?anu, k? ar? preciz?s apdro?in??anas sabiedr?bu un
apdro?in??anas ??m?ju savstarp?j?s attiec?bas. Apdro?in??anas bizness
atkar?gs no sabiedr?bas maks?tsp?jas l?me?a un no uztic??an?s
apdro?in??anas sabiedr?b?m. Atsevi??u firmu neveiksm?g? finansi?l?
darb?ba , negat?vi iespaidoja apdro?in??anas sf?ras att?st?bu. Un tom?r,
apdro?in??anas biznesam ir liela loma Latvijas tirgus ekonomik? un tas
att?st?s ?oti strauji. Apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir audzis, k? ar?
audzis ir nosl?gto l?gumu skaits. L?dz ?im apdro?in??anas firm?m Latvij?
bija sam?r? neizdev?gs bizness, cilv?ks vair?k nodarboj?s ar ikdieni??iem
eksistences jaut?jumiem un t? ?pa?i nedom?ja, ka ar vi?u kas slikts
var?tu notikt. Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta
ien?kuma un komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c
iesp?jas ilg?k lai b?tu dro?iem par savu n?kotni. Dz?v?bas apdro?in??ana
var ?aut ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzkr?jumu un ?aus ar? p?c
akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes l?meni.
Apdro?in??anas sabiedr?bu pied?v?to pakalpojumu kl?sts aug no gada uz
gadu un klientiem tiek pied?v?tas visda??d?k?s iesp?jas, visda??d?kaj?s
jom?s.
Kursa darba m?r?is ir izp?t?t, k?das dz?v?bas apdro?in??anas iesp?jas
sabiedr?bai pied?v? apdro?in??anas tirgus, un k?da var b?t dz?v?bas
apdro?in??anas noz?me cilv?ka dz?v?.
Lai sasniegtu izvirz?to m?r?i, autors ir izvirz?jis sekojo?us
uzdevumus:
1) Pamatojoties uz pieejamo literat?ru izp?t?t dz?v?bas apdro?in??anas
noz?mi;
2) Izp?t?t da?u apdro?in??anas sabiedr?bu Latvij? pied?v?t?s dz?v?bas
apdro?in??anas iesp?jas gan juridisk?m, gan fizisk?m person?m;
3) Izstr?d?t secin?jumus un priek?likumus.

1. Dz?v?bas apdro?in??anas apraksts .

Br?vpr?t?g? dz?v?bas apdro?in??ana balst?s uz abu pu?u br?vpr?t?go
piekr??anu. Apdro?in??anas sabiedr?ba izstr?d? apdro?in??anas noteikumus
un nosac?jumus, kuri tiek pied?v?ti apdro?in??anas ??m?jam : tiek
ieviesti atbilsto?i ierobe?ojumi un iz??mumi apdro?in??anas l?gumu
nosl?g?anai ; apdro?in??anas termi?i tiek stingri noteikti ;
apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas ; apdro?in??anas
summu un naudas summas sa?em?anas nosac?jumus noteic nosl?dzot l?gumu
ar abu pu?u vieno?anos .
Tradicion?li , dz?v?bas apdro?in??ana ir saist?ta ar s?kojo?iem riskiem
:
— apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in?ta )n?ves gad?jums;
— pagaidu un past?v?gs darba sp?jas zaud?jums ;
— darb?bas beig?ana , iz?jot (vecuma) pensij? ;
— apdro?in??anas ??m?ja nodz?vo?ana l?dz apdro?in??anas l?guma termi?a
beig?m vai l?dz notektajam l?guma vecumam .
?o risku iesp?jam?ba dz?v? veicina atbilsto?o apdro?in??anas veidu
att?st?bu . Piem?ram , tiek veikti sekojo?i apdro?in??anas veidi :
— jaukta dz?v?bas apdro?in??ana- visizplat?ts apdro?in??anas veids, tap?c
, ka pie nodz?vo?anas l?dz apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m riskam
var pievienot ar? citus riskus , saist?tus ar dz?v?bu , vesel?bu ,
apdro?in??anas ??m?ja darba sp?ju ;
— b?rnu apdro?in??ana – pal?dz nodro?in?t b?rna inter?ses ( apdro?in?tas
personas) , kam par labu tiek nosl?gts apdro?in??anas l?gums ,
apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;
— pensiju apdro?in??ana – tiek veikta pusm??as vecuma person?m , lai
nodro?in?t vi?us ar papildien?kumiem , vi?iem iz?jot pensij? .
— ren?u apdro?in??ana — tiek veikta papildienakumu sa?em?anai noteikt?jos
termi?os vai pozhiznenno , ar rentes izmaksu uz uzkr?to summu ;
— apdro?in??ana n?ves gad?jumam – garant? noteiktas summas izmaksu
apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ;
2. Dz?v?bas apdro?in??anas veidi .

2.1. Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana

Jaukt? dz?v?bas apdro?in??ana ir viens no personas apdro?in??anas
pamatveidiem . Individu?l? dz?v?bas apdro?in??ana nodro?ina pilso?u
mantiskas intereses apdro?in??anas aizst?v??ana apdro?in??anas gad?jumam
iest?joties . Apdro?in??anas l?gumi tiek sl?gti ar deesposobnimi fizisk?m
person?m .Tom?r , apdro?in??anas sabiedr?bai ir ties?bas ieviest
ierobe?ojumus ,piem. , inval?diem , k? ar? ieviest vecuma robe?as,
piem., apdro?in?tais nevar b?t jaun?ks par 16 un vec?ks par 70 gadiem
.Tada veida ierobe?ojumi ?auj iev?rojami samazin?t n?ves gad?juma riska
pak?pi , tas noz?me , samazin?t apdro?in??anas pr?mijas apjomu .Tom?r var
b?t pie?auti iz??mumi . ??j? gad?jum? l?gums tiek sl?gts ar ?pa?iem
nosac?jumiem ar palielin?tiem ( sal?dzinajum? ar sp?k? eso?iem )
tar?fiem .Bez individu?las pielieto ar? kolekt?vu dz?ves apdro?in??anu
.Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas l?gums tiek sl?gts ar juridisk?m
person?m ( ar uz??mumiem , iest?d?m , sabiedr?b?m utt.) par labu
kolekt?va darbiniekiem , kuri ir apdro?in?tie .Kad nosl?dz kolekt?vas
dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu , ar? t?da gad?jum? tiek ieviesti vecuma
un apdro?inato personu kategoriju ierobe?ojumi . Apdro?in??anas
sabiedr?ba ?em v?r? , k?das profesijas darbinieki b?s apdro?in?ti , vi?u
darba apst?k?us , vecuma ierobe?ojumus pa apdro?in?to personu grup?m
utt. T?da veida inform?cija ?auj apdro?in??anas sabiedr?bai nov?rt?t
faktisku riska pak?pi un noteikt apdro?in??anas pr?mijas lielumu
.Kolekt?vas dz?v?bas apdro?in??anas ?patn?ba ir t?da , ka pr?mijas
lielums var b?t noteikts vid?jais visiem darbiniekiem vai ar? pa
ats?vi???m darbinieku grup?m .
Lai nosl?gtu jaukt?s dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu apdro?in??anas
??m?js
( fiziska vai juridiska persona ) aizpilda iesniegumu , kur? tiek
nor?d?ta visa nepiecie?am? inform?cija , kas ?auj noteikt
apdro?in??anas pr?mijas lielumu un apdro?in??anas ??m?jam piem?rotus
apdro?in??anas noteikumus . Apdro?in??anas ??m?js ir atbild?gs par
iesniegtas inform?cijas paties?bu .
L?gums var b?t sl?gts ar? p?c apdro?in??anas ??m?ja mutiska
iesnieguma . T?da gad?jum? inform?cija , kas tiek nor?d?ta polis? (
l?gum?) tiek uzskat?ta par patiesu , t?p?c ka apdro?in??anas ??m?js ,
parakstot polisi ar? ir atbild?gs par ?o inform?ciju . Nosl?dzot
l?gumu par kolektivas dz?v?bas apdro?in??anu apdro?in??anas ??m?jam
j?iesniedz ne tikai iesniegumu , bet ar? apdro?in?to personu sarakstus
, kur tiek nor?d?ti uzv?rdi , v?rdi , vecums utt. Iesniegums , k? ar?
augst?k min?ti dokumenti , parasti tiek uzskat?ti par nepiecie?amu
l?guma da?u .
Apdro?in??anas sabiedr?ba var piepras?t ar? citus dokumentus , piem .,
medicinas izmekl??anas rezult?tus vai anketes par vesel?bas stavok?i .
Individu?las dz?v?bas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas ??m?js un
apdro?in?tais parasti ir viena un t? pati persona . B?rnu apdro?in??anas
gad?jum? apdro?in?tais ir b?rns , bet apdro?in??anas ??m?js — parasti
ir vec?ki vai b?rna radinieki . Kad tiek nosl?gts l?gums, apdro?in?t?jam
j?paskaidro apdro?in??anas ??m?jam , k?di gad?jumi ir un k?di nav
apdro?in??anas gad?jumi . Piem?ram , par apdro?in??anas gad?jumu ar
liguma noteik?anu var b?t pie??mti ne tikai n?ves vai nelaimes gad?jums
vai apdro?in??anas ??m?ja slim?ba apdro?in??anas l?gum? noteiktaj?
termi?a laik? , bet ar? apdro?in??anas ??m?ja ( apdro?in?ta ) n?ves
gad?jums gada laik? p?c apdro?in??anas termi?a beigam, ja n?ves c?lonis
bija nelaimes gad?jums ( slim?ba ) , kas bija noticis apdro?in??anas
termi?a period? .
Bez tam , apdro?in?t?jam ir skaidri j?noteikt apst?k?u saraksts , pie
kuriem notiku?ais gad?jums neizrais?s ar sevi apdro?in??anas
nodro?in?juma izmaksu .
Pie t?diem apst?k?iem parasti attiecas :
— apdro?in?tas personas n?ve , kas bija izrais?ta izdarot vi?am noziegumu ;
— apdro?in?tas personas n?ve , kas iest?jas vadot automa??nu alkogolisk? ,
narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl?, k? ar? vad?bu nodo?ana
citai personai , kura ir analo?isk? st?vok?? ;
— apdro?in?tas personas n?ve , kas ir pa?n?v?bas me?in?juma rezult?ts .
Apdro?in??anas sabiedr?ba var papildin?t ?o sarakstu p?c sava uzsk?ta
un to j?nor?da apdro?in??anas l?gum? .
Nosl?dzot dz?v?bas apdro?in??anas l?gumu apdro?in?t?js un
apdro?in??anas ??m?js noteic apdro?in??anas summas lielumu p?c
savstarp?jas vieno?anos . Apdro?in?t?js noteic minim?lu apdro?in??anas
summu , zem?k par to l?gums vairs nevar b?t sl?gts; pr?t?ja gad?jum? ,
apdro?in??anas sabiedr?bas izdevumi , veicot un apkalpojot ?o l?gumu, b?s
daudz liel?ki nek? to var pie?aut .
Apdro?in??anas summa parasti tiek noteikta vien?da visiem riskiem , bet
var ar? at??irties . Apdro?in??anas termi?u noteic ar abu pu?u
vieno?anos , bet tas nevar but maz?ks par 1 gadu .
Apdro?in??anas pr?mija , kas j?maksa apdro?in??anas ??m?js , tiek
apr??in?ta uz tar?fu likmes pamata , kur tiek ?emti v?r? apdro?in??anas
??m?ja
( apdro?in?ta ) vecums , apdro?in??anas termi?? un iemaksu bie?ums .
Iemaksu bie?ums tiek noteikts p?c apdro?in??anas ??m?ja v?l??an?s :
vienlaikus vai k?tru m?nesi, ceturksni , pusgadu , gadu ; ( ar
p?rskat?jumiem vai skaidr? naud? ) .
Kad tiek apr??in?ts apdro?in??anas summas lielums apdro?in??anai “ uz
nodz?vo?anu“ l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m , tad apdro?in?t?js
noteic ien?kuma normu iemaks?t?m apdro?in??anas pr?mij?m . Tas noz?me ,
ka apdro?in??anas summa var iev?rojami p?rsniegt iemaksu summu , t?p?c
ka apdro?in?t?jam j?invest? sa??mtas no apdro?in??anas ??m?jiem
l?dzek?us v?rtspap?ros , nekust?m? ?pa?um? val?tas v?rt?b?s utt ., un
t?d?j?di palielin?t apdro?in??anas rezerves lielumu un atbilsto?u
ien?kuma da?u .
Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri . Latvijas
apdro?in??anas sabiedr?b?s ar? str?d? aktu?ri , kuri seko tirgus
situ?cij?m un cenu izmai??m .
Apdro?in??anas termi?a laik? l?gums var b?t p?rtraukts apdro?in??anas
??m?ja (apdro?in?ta ) n?ves gad?jum? , apdro?in??anas nodro?in?juma
izmaksas gad?jum? apdro?in??anas summas apm?r? , k? ar? p?c
apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas .
Apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?ana ( lai gan apdro?in??anas gadijums
nav noticis) p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas var notikt , piem., ja ir
zaud?ta uztic?ba pret apdro?in??anas ??m?ju , kad sniedzama inform?cija
modina nopietnas ba?as vai neuztic?bu . ??j? gad?jum? apdro?in??anas
??m?js sa?ems apdro?in??anas rezerves summu , kas bija izveidota ar m?r?i
apdro?in?t?jam izpild?t pien?kumu izdar?t apdro?in??anas izmaksu
apdro?in??anas l?gum? noteiktas summas apm?r? .
Gad?jum? , kad l?gums ir p?rtraukts p?c apdro?in?t?ja iniciat?vas ,
t?pec ka apdro?in??anas ??m?js ir p?rk?pis apdro?in??anas l?guma
pras?bas , tad no apr??in?tas izmaksu summas tiek at??mta sodas nauda
, ja t?da forma tiek pie??mta l?gum? .
Apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anai p?c apdro?in??anas ??m?ja
iniciat?vas var b?t da??di iem?sli ( objekt?v? vai subjekt?v? rakstura ).
??j? gad?jum? apdro?in?t?js parasti izmaksa izmaksas summu apdro?in??anas
??m?jam .
Vienlaikus ir iesp?ja , ka viens no ilgtermi?a dz?v?bas apdro?in??anas
l?guma “uz nodz?vo?anu “ noteikumiem b?s t?ds , ka ir noteikts periods ,
kur? laik? apdro?in??anas ??m?js nevar piepras?t l?dztermi?a l?guma
p?rtrauk?anu , ja apdro?in?t?js izpilda visus apdro?in??anas l?guma
noteikumus .

Ja iest?jas apdro?in??anas gad?jums izmaksas tiek veiktas t?da k?rt?b?
un apm?r? , k?das atbilst pie?emtajiem apdro?in??anas riskiem .Piem .,
pie apdro?inatas personas nodz?vo?anas l?dz apdro?in??anas termi?a
beig?m , apdro?in?t?js izmaksa apdro?in??anas summu , kura ir nor?d?ta
apdro?in??anas polis? .

2.1.1. Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves
gad?jum? .

Apdro?in??anas nodro?in?juma apm?rs apdro?in?tas personas n?ves
gad?jum? var but atkar?gs no n?ves c?lo?a un no apdro?in??anas tar?fu
apr??in??anas vari?nta , piem . :

Ja n?ve iest?jas sl?m?bas rezult?t? , tiek izmaks?ta apdro?in??anas
summa , nor?d?ta l?gum? un ar? iemaks?ta summa ar ien?kuma normas
iev?ro?anu . Tas ir saist?ts ar to , ka uz n?ves risku noteikts
patst?v?gs tar?fs , bet uz “ nenotiku?o “ nodz?vo?anas risku tiek
veikta iemaksu atdo?ana ;
Ja n?ve iest?jas nelaimes gad?juma rezult?t? , izmaksot apdro?in??anas
summu tiek ?emti v?r? agr?k veiktas apdro?in??anas izmaksas , saist?tas
ar traum?m , t? k? tar?f? nelaimes gad?jumu apdro?in??anai iek?auts ar?
naves risks nelaimes gad?juma rezult?t? ;
Ja n?ve iest?jas neapdro?in??anas gad?juma rezult?t? , tad labumg?v?jam
( mantiniekam ) tiek atdotas apdro?in??anas iemaksas ar atbilsto?iem
ien?kuma normas da??m .

2.2 . B?rnu apdro?in??ana laul?bai .

B?rnu apdro?in??ana laul?bai ir viens no dz?v?bas apdro?in??anas
veidiem .
Neskatoties uz to , ka apdro?in??ana laul?bai attiecas uz dz?v?bas
apdro?in??anu, tas noteikumi at???r?s no tradicion?laj?m jauktas
dz?v?bas apdro?in??anas un b?rnu apdro?in??anas .
Pirm? ?patn?ba ir t?da , ka ir garant?ta apdro?in??anas nodro?in?juma
izmaksa apdro?in?tai personai laul?bai , ar? t?da gad?juma , ja
apdro?in??anas l?guma termi?a period? apdro?in??anas iemaksas b?s
p?rtrauktas saist?b? ar apdro?in??anas ??m?ja n?vi . T?p?c , ??j?
apdro?in??anas veid? visieinteres?ti ir vecm?tes un vect?vi , kurus
?pa?i apmierina apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa mazmeitai vai
mazd?lam iest?joties laul?b? , ar? tad , ja apdro?in??anas ??m?js
nenodz?vos l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m un neiemaks?s visas
l?gum? paredz?tas iemaksas piln? apm?r? .
Apdro?in??anai laul?bai ir v?l viena ?patn?ba . Apdro?in??anas
nodro?in??ana tiek izmaks?ta apdro?in?tai personai p?c apdro?in??anas
termi?a beig?m , iest?joties re?istr?t? laul?b? .Apdro?in?t?ja atbild?ba
beidzas ar b?rna pilngad?bas sasnieg?anu , bet izmaksa tiek veikta tikai
p?c noteikta laika perioda .No apdro?in??anas l?guma termi?a beig?m un
l?dz apdro?in??anas nodro?inajuma izmaksas momentam ,iestajoties
apdro?in?tai personai laul?b? ( vai sasniedzot tai 21 gada vecumu ),
l?gums darbojas piln? apm?r? attiec?b? uz citiem riskiem , kuri ir
iek?auti apdro?in?t?ja atbild?bas sarakst? . Bez t?m , par nor?d?to
uzgaides periodu ,izmaksas apdro?in??anas summas apm?rs palielin?s uz
papildu procentu ien?kumu , kas ir ??mts v?r? tar?fu likmes struktur? .
T? pat , k? jauktas dz?v?bas un b?rnu apdro?in??anas gad?jum? ,
apdro?in??anas l?gum? laul?bai var b?t paredz?ta apdro?in??anas izmaksa
, ja notiek apdro?in?tas personas vesel?bas zaud?jums nelaimes gad?juma
rezult?t?.
Apdro?in?t?ji ir b?rna vec?ki , vecvec?ki , radinieki vecum? no 18
l?dz 80 gadiem , kuri nosl?dza l?gumu b?rnu lab? (apdro?in?tie). B?rni
var b?t apdro?in?ti no dzim?anas br??a, bet ne vair?k , k? uz termi?u ,
kad tie sasniegs 18 gadu vecumu uz apdro?in??anas l?guma termi?a beigas
momentu .
Viena b?rna lab? var but sl?gti vair?ki apdro?in??anas l?gumi . L?gumus
nesliedz ar I grupas inval?diem .
Par apdro?in??anas gad?jumiem p?c l?guma tiek uzskat?ti : apdro?in?ta
b?rna nodz?vo?ana l?dz apdro?in??anas termi?a beig?m un noteikta
notikuma iest??anos ( re?istr?ta laul?ba vai 21 gada vecuma sasnieg?ana
).
Ar noteikta notikuma iest??anos tiek izmaks?ta apdro?in??anas summa ,
kas paredz?ta l?kum? . Apdro?in??anas ??m?ji un apdro?in?tie p?c l?guma –
ir da??di cilv?ki , t?p?c tiek paredz?tas ar? da??das apdro?in??anas
izmaksas apdro?in?ta vai apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? .
Visbie??k apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma
darb?bas period? apdro?in??anas l?gums turpina darboties bez tal?k?m
iemaks?m un ?auj apdro?in?tai personai sa?emt pilnu apdro?in??anas summu
iest?joties laul?b? . Bet ja apdro?in??anas ??m?ja n?ve notika
noteiktaj? l?guma darb?bas laika period? , piem ., pirm?jos 6 m?ne?os p?c
onkolo?iskas, sirdsvad?bu slim?bas vai saist?b? ar automa??nas vad??anu
alkogolisk? , narkotisk? vai toksisk? noreibuma st?vokl? , apdro?in?tai
personai tiek izmaks?ta da?a no apdro?in??anas iemaks?m .
Apdro?in?tas personas n?ves gad?jum? apdro?in??anas l?guma darb?bas
laik? , apdro?in??anas l?gums tiek p?rtraukts un apdro?in??anas ??m?jam
tiek atdotas visas iemaksas .
P?c apdro?in??anas l?guma laul?bai noteikumiem par apdro?in??anas
gad?jumiem var b?t pie?emti notikumi , kas tiek saist?ti ar apdro?in?tas
personas vesel?bas zaud??anu , un t?da gad?jum? tiek paredz?ta
apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa da??d?s form?s pie pagaidu
darbasp?jas zaud?juma : pabalsti , apr??in?ti saist?b? ar darbasp?jas
zaud?juma pak?pi vai ikdienas pabalsti procentos no apdro?in??anas summas
par k?tru ?rst??anas dienu .
Apdro?in??anas summas apm?rs p?c l?guma parasti noteikts p?c abu pu?u
vieno?anos. Apdro?in??anas pr?mijas apm?rs, kuru j?izmaksa , ir atkar?gs
no apdro?in??anas ??m?ja un apdro?in?tas personas vecuma , apdro?in??anas
summas , apdro?in??anas termi?a un citiem l?guma noteikumiem .
Apdro?in??anas pr?mija apdro?in??an? laul?bai , t? pat k? dz?v?bas
apdro?in??an? ,var b?t iemaks?ta skaidr? naud? , ar p?rskait?jumiem ,
vienlaikus , ikgadu , k?tru ceturksni , k?tru m?nesi un citos termi?os ,
kas tiek paredz?ti apdro?in??anas l?gum? .
Ja netiek iemaks?tas k?rt?jas apdro?in??anas iemaksas apdro?in??anas
l?guma darb?ba tiek p?rtraukta . L?gums var b?t atjaunots gada laik? p?c
ta p?rtrauk?anas , ja tiek samaks?tas iepriek??jas iemaksas un iemaksa
par n?ko?u iemaksas periodu vienlaikus.
Iemaksu apm?rs apdro?in??anas l?guma darb?bas laik? var main?ties
vienlaikus ar apdro?in??anas summas izmai??m .
Apdro?ina?an? laul?bai apdro?in??anas termi?? tiek noteikts , k?
starp?ba starp 18 gadiem un b?rna vecumu apdro?in??anas l?gumu sl?g?anas
moment? . ??j? gad?jum? b?rna vecums tiek apa?ots l?dz pilniem gadiem .
Apdro?in??an? laul?bai j?at??ir apdro?in??anas termi?u un uzgaides
periodu , kas s?kas p?c apdro?in??anas termi?a beig?m un beidzas ar
apdro?in?tas personas iest??anos re?istr?t? laul?b? vai nodz?vo?anu
lidz 21 gadam .
Apdro?in??anas nodro?in?jumu p?c apdro?in??anas l?guma sa?ems
apdro?in?tais .
Noteikt?jos gad?jumos ties?bas uz nodrosinajuma sa?em?anu ir
apdro?in??anas ??m?jam . Apdro?in?tais sa?em ar? apdro?in??anas izmaksas
saist?b? ar vesel?bas zaud?jumu , ja tas paredz?ts l?guma noteikumos ,
un izmaksu summas p?c l?guma .
Apdro?in?ta n?ves gad?jum? apdro?in??anas summas tiek izmaks?tas
apdro?in??anas ??m?jam vai apdro?in?ta mantiniekiem , k? noteikts
apdro?in??anas ligum? . Lai sa??mtu apdro?in??anas nodro?in?jumu
apdro?in??anas sabiedr?b? j?iesniedz dokumentus , kas apstiprina
apdro?in??anas l?guma nosl?g?anas faktu , iemaksu samaks??anu ,
apdro?in??anas gad?juma esam?bu un to , ka personai ir ties?bas sa?emt
apdro?in??anas nodro?in?jumu .

2. 3. Rentes (annuit?tes ) apdro?in??ana .

Annuit?tes apdro?in??ana , rentes vai pensijas apdro?in??ana – dz?v?bas
apdro?in??anas veidi , kas ir saistiti ar apdro?in?t?ja saist?b?m
izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu apdro?in??anas ??m?ja vai
apdro?in?ta nodz?vo?anas gad?jum? l?dz vecumam ( termi?am) , kas ir
paredz?ts apdro?in??anas ligum? .
Parastaj? dz?v?bas apdro?in??anas l?gum? uz apdro?in?ta “nodz?vo?anu “
, apdro?in?t?ja saist?bas s?kas apdro?in??anas termi?a beig?s paredz
vienlaiku apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas summas apm?r? , kas
nor?d?ta apdro?in??anas l?gum? .
Apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? ,vi?a mantiniekiem b?s izmaks?ta
summa iemaksu rez?rves apm?r? ( p?c l?guma ), kura , k? parasti , ir
palielin?ta par ien?kuma normu , kas ir paredz?ta apr??inot
apdro?in??anas tar?fus . Ja ar apdro?in??anas noteikumiem paredz?tas
apdro?in?t?ja saist?bas veikt apdro?in??anas izmaksu apdro?in??anas
??m?ja naves gad?jum? , tad norad?t?m person?m b?s izmaks?ta
apdro?in??anas summas piln? apm?r? , kas ir noteikts apdro?in??anas
l?gum? .
Nosl?dzot t?dus l?gumus , kop?ja samaks?tu apdro?in??anas iemaksu
summa ( vai vienlaikus iemaks?ta apdro?in??anas pr?mija ) ir maz?ka ,
nek? apdro?in??anas summa , par ien?kuma no invest?tiem sakr?tiem
l?dzek?iem lielumu . Jo augst?k ir ien?kuma norma , kas ir paredz?ta
apr??inot apdro?in??anas tar?fu , jo maz?ku apdro?in??anas iemaksu
j?samaks? apdro?in??anas ??m?jam .
Dz?v?bas apdro?in??anas l?gumos ar noteikumu par apdro?in?tas personas
“nodz?vo?anu” l?dz termi?a beig?m , ir iesp?jama apdro?in??anas pr?mijas
iemaksa vienlaikus , k? ar? k?tru m?nesi , ceturksni vai cit?da veid? ,
k? ir ?rti apdro?in??anas ??m?jam un apdro?in?t?jam . T?da gad?jum?
notekts iemaksu periodiskums ietekm? iemaksu apm?ru , t?p?c ka t?s ir
saist?ts ar noteiktas ien?kuma normas pielieto?anu fakt?ski sakr?tai
apdro?in??anas iemaksu rezervei , t?t?d ietkm? apdro?in??anas summas
sakr??anas procesu ,kurai apdro?in??anas termi?a beig?s j?atbilst
apm?ram , kas noteikts apdro?in??anas l?gum? .
Literat?r? par apdro?in??anu t?du dz?v?bas apdro?in??anu , pie kuras
apdro?in?t?js atbild par saist?b?m veikt vienlaiku apdro?in??anas summas
izmaksu apdro?in?tai personai nodz?vojot l?dz apdro?in??anas termi?a
beig?m , sauc par kapit?la apdro?in??anu .
At?kir?b? no kapit?la apdro?in??anas annuit?tes apdro?in??anu ,
pensiju apdro?in??anu pie?emts saukt par rentes apdro?in?sanu .
??s nosaukums , kas apvieno pl??u da??du apdro?in??anas veidu grupu ,
atspogu?o galveno apdro?in??anas saist?bas sat?ru p?c rentes
apdro?in??anas l?gumiem ; pien?kot termi?am , kas ir noteikts
apdro?in??anas l?gum? , iest?jas apdro?in?t?ja saist?bas veikt
apdro?in??anas ??m?jam (apdro?in?tam ) apdro?in??anas nodro?in?juma
izmaksu fikset? summ? noteiktaj? laika period? , t .i ., “rentes” uz
sakr?tu apdro?in??anas izmaksu rezervi .
Pats t?rmins “annuit?te “ (v?c. annuitat ), no l?ti?u t?rmina “annuitas
“ , kas noz?me ikgad?js rentes maks?jums .
Apdro?in??anas ??m?js p?c rentes apdro?in??anas l?gumiem var b?t
fiziska persona, kura nosl?dz l?gumu sav? lab? vai 3. personu lab?
(apdro?in?tie) , vai juridiskas personas , kuras nosl?dz apdro?in??anas
l?gumu 3. personu lab? .
Rentes (annuit?tes ) apdro?in??anas m?r?is — apdro?in?tas personas
mantisko intere?u aizsarg??ana , kas saist?tas ar dz?v?bu , darbasp?ju
un pensijas nodro?in?jumu . Apdro?in??anas l?gumi , kas parasti tiek
sl?gti ar person?m darbasp?j?g? vecum? , lai nodro?in?tu vecumdien?s vai
citos apst?k?os t?da ien?kumu l?me?a saglab??anu, kas bija iesp?jams pie
akt?vas darba dz?ves . Ne maz?k izpl?t?ti ir annuit?tes apdro?in??anas
l?gumi 3.personu lab?, kurus , piem?ram , sl?dz t?vi radinieki b?rnu lab?
savas n?ves gad?jum? .
Apdro?in??anas risks rentes apdro?in??anas l?gumos , t?pat , k? citos
dz?v?bas apdro?in??anas veidos ir saist?ts ar apdro?in??anas ??m?ja
nodz?vo?anu l?dz termi?am , kas noteikts l?gum? .Ja l?gums tiek sl?gts
3.personas lab? , tad apdro?in?t?ja saist?bas var b?t saist?tas ar
noteikumu apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum? veikt izmaksas 3. personai
.
Apdro?in??anas summas forma rentes apdro?in??anas l?gumos b?tiski
at??ir?s no jebk?ra cita dz?v?bas apdro?in??anas veida .K? zin?ms ,
apdro?in??anas summa – t?s ir summa , kur?s robe??s apdro?in?t?js n?s
saist?bas apdro?in??anas ??m?ja priek?? izmaks?t apdro?in??anas izmaksu ,
iest?joties noteikt?jiem gad?jumiem , kuri ir noteikti ar l?gumu .
Rentes apdro?in??anas l?gum? apdro?in??anas summa – apdro?in??anas
nodro?in?juma (annuit?tes ) summa , kuru j?izmaksa apdro?in??anas ??m?jam
ar noteiktu l?gum? periodiskumu .
Apdro?in??anas l?gums st?jas sp?k? , kad apdro?in??anas ??m?js samaks?s
apdro?in??anas iemaksu , un apdro?in?t?ja saist?bas izmaks?t
apdro?in??anas izmaksu var b?t tikai gad?jum? , ja apdro?in??anas
iemaksas , noteikt?s apdro?in??anas l?gum? tiek samaks?tas apdro?in??anas
??m?jam piln? apm?r? .Rentes apdro?in??anas l?gumu ?patn?ba ir t?da , ka
apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu (annuit?ti )
noteiktaj? apm?r? var st?ties ne agr?k , ka apdro?in??anas ??m?js
samaks?s visas l?gum? paredz?tas iemaksas . T?p?c rentes apdro?in??anas
l?gumos tiek pie??mts at??irt divus periodus : apdro?in??anas iemaksu
samaks??anas periods un apdro?in??anas annuit?tes izmaksas periods .Starp
??diem periodiem var b?t ar? t? saucamais uzgaidu periods .
T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos apdro?in??anas
iemaksu samaks??anas periodiskums tiek noteikts p?c abu pu?u vieno?anos ,
un var b?t ikm?ne?a , ikceturk??a , k? ar? ikgada iemaksu samaks??ana .
Apdro?in??anas pr?mija var b?t samaks?ta ar? vienlaikus . T?s dod
apdro?in??anas ??m?jam ties?bas sa?emt “ t?l?t?jas “ annuit?tes .
Parasti apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas main?t annuit?tes apm?ru ,
izmaksas periodiskumu iemaksu rezerves “sakr??anas “ noteikumus p?c
apdro?in??anas l?guma. Piem?ram , ja izmain?jas apdro?in??anas ??m?ja
ien?kumi , un vi?s iepriek? nosl?dza l?gumu ar noteiktiem ikm?ne?a
iemaks?m , iemaksu apm?rs var b?t samazin?ts samazinot annuit?ti vai
iemaksu samaksa var b?t p?rtraukta, bet annuit?tes apm?rs b?s
p?rapr??in?ts ?emot v?r? faktiski sakr?to apdro?in??anas rezervi .
T?pat , k? citos dz?v?bas apdro?in??anas veidos , p?c annuit??u
apdro?in??anas l?gumiem ar apdro?in?ta nodz?vo?anas l?dz noteiktam
termi?am noteikumu , ja pirmslaika tiek p?rtraukts l?gums p?c
apdro?in??anas ??m?ja vai apdro?in?t?ja iniciat?vas , tad apdro?in??anas
??m?jam ir ties?bas sa?emt izmaksu summu . Izmaksas summas apm?rs ir
atkar?gs no faktiski samaks?t?m iemaks?m , l?guma darb?bas termi?a un no
pielietotas ien?kuma normas . Bet l?gum? var b?t noteikts , ka
apdro?in??anas ??m?ja ties?bas uz izmaksas summu st?jas sp?ka ne t?l?t
p?c apdro?in??anas l?guma st??anos sp?k? , bet p?c noteikta laika ,piem
., p?c gada . Iz??mums , ja p?c l?guma , apdro?in??anas pr?mija tiek
samaks?ta vienlaikus .
2.3.1. Rentes apdro?in??anas noteikumi .

T?l?t?ja annuit?te uz m??u. Apdro?in??anas pr?mija tiek samaks?ta ar
vienlaiku maks?jumu , un apdro?in?t?ja saist?b?m samaks?t apdro?in??anas
izmaksu j?b?t ?stenotam nekav?joties , ar noteiktu periodiskumu , piem .,
ikgadu . T?da gad?jum? izmaksas t?rpin?sies apdro?in??anas ??m?ja m??as
g?rum? . T?da annuit?te var b?t kop?ga , piem ., laul?tajam p?rim , un
viena n?ves gad?jum? izmaksas t?rpin?sies otra m??as g?rum? .
Atlikt? annuit?te uz m??u . T?das apdro?in??anas noteikumi var b?t
saist?ti ar apdro?in??anas ??m?ja saist?bu samaks?t apdro?in??anas
pr?miju ar vienlaiku maks?jumu vai noteiktaj? laika period? (
apdro?in??anas iemaksu samaks??anas period?) . Atlikt? annuit?te vienm?r
paredz , ka l?gum? ir uzgaides periods starp apdro?in??anas iemaksu
periodu beig?m un annuit??u izmaksu s?kumu . No noteikta ar l?gumu datuma
apdro?in??anas ??m?jam ir ties?bas uz annuit?tes sa?em?anu , kads tiek
izmaks?ts m??a g?rum? ar periodiskumu un apm?r? , kas paredz?ts l?gum?
.
L?gum? tiek noteiktas apdro?in??anas ??m?ja mantinieka (labumg?v?ja )
ties?bas sa?emt izmaksas summu , apdro?in??anas ??m?ja n?ves gad?jum?
uzgaides period? , kas ietekme apdro?in??anas izmaksas apm?ru .
Palaiku annuit?te ( t?l?t?ja vai atlikta )
Apdro?in?t?ja saist?bas par apdro?in??anas izmaksu tiek noteiktas uz
ierobe?otu laika periodu . Apdro?in??anas pr?mijas samaks??ana var b?t
veikta ar vienlaiku maks?jumu vai pa da??m , ka ar? var b?t paredz?ts
uzgaides periods . Diezgan bie?i palaiku annuit?tes apdro?in??anu izmanto
vec?ki , sl?dzot l?gumu b?rna lab? , piem ., b?rna izgl?t?bas period? .
Annuit?tes apdro?in??anas pamatnoteikumi var b?t papildin?ti , piem.,
ar noteikumu , ka apdro?in??anas ??m?js piedal?sies apdro?in?t?ja
ien?kum? . Apdro?in??anas ??m?ja piedal?sanos apdro?in?t?ja ien?kum?
at??ir?s no ien?kuma normas , kas tiek ?emta v?r? apr??inot
apdro?in??anas iemaksu p?c dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem .
Jesp?ja apdro?in??anas ??m?jam piedal?ties apdro?in??anas sabiedr?bas
ien?kum? ir atkar?ga no t?s darb?bas finansu rezult?tiem un ir
iesp?j?mais apdro?in??anas l?guma papildnoteikums .
Ar? tad , ja apdro?in?t?js cie? faktiskus zaud?jumus , apdro?in?t?ja
pien?kums ir nodro?in?t pamatsaist?bas izp?ld??anu – annuit?tes izmaksu
apm?r? , kas ir paredz?ts apdro?in??anas l?gum? un ir apr??in?ts iz?jot
no pastav?gas ien?kuma normas .
Annuit?tes apdro?in??ana var b?t papildin?ta ar apdro?in??anas ??m?ja
un apdro?in?t?ja vieno?anos par apdro?in??anu no nelaimes gad?jumiem .
T?pat k? citie dz?v?bas apdro?in??anas veidi , rentes apdro?in??anas
l?gumi var b?t sl?gti kalekt?va vai cilv?ku grupas lab? .
T?da veida apdro?in??an? ir priek?roc?bas apdro?in??anas ??m?jam ,
3.person?m un apdro?in?t?jam . Apdro?in?t?jam rentes apdro?in??anas
l?guma sl?gsana noz?me b?tisku apdro?in??anas loka palielin??anu un dauz
dro??kus apdro?in??anas ?steno?anas rezult?tus .T?di l?gumi tiek sl?gti
darbinieku lab? , t?tad v?selu personu lab? . T?s viss ?auj b?tiski
samazin?t apdro?in??anas tar?fu apm?rus un t?da veid? apdro?in??anu
padar?t par pie?jamu apdro?in??anas ??m?jam .
At??ir?b? no dz?v?bas apdro?in??anas l?gumiem, kuras tradicion?lais
pamatm?r?is – nodro?in?t mantiskas apdro?in??anas ??m?ja mantinieku
intereses , rentes apdro?in??anas gad?jum? tiek garant?ta intere?u
nodro?in??ana un apdro?in??anas ??m?ja (apdro?in??anatas personas )
ien?kums dz?v?bas laik? .

2.4. Pensijas apdro?in??ana

Pensijas apdro?in??anas gad?jum? apdro?in??anas nodro?in?juma
pamatizmaksas tiek veiktas , kad apdro?in??anas ??m?js ir sasniedz?s
pensijas vecumu . ?is noteikums nav oblig?ts , t?p?c ka puses var noteikt
vecumu , no kada var s?kt izmaks?t apdro?in??anas nodro?in?jumu vai renti
p?c apdro?in??anas l?guma noteikumiem .
Pensijas apdro?in??ana , k? jebk?da dz?v?bas apdro?in??ana , ir
saist?ta ar ilgtermi?a l?gumu un ar apdro?in?tas personas nodz?vo?anu
(n?vi ) l?dz noteiktam vecumam , kas ir noteikts ar l?gumu . Pensijas
apdro?in??anas l?gums var ar? iek?aut sev? cita veida riskus , piem ., no
nelaimes gad?juma vai no n?ves gad?juma .
Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t nosl?gts ar fizisk?m un
juridisk?m person?m. Pensijas apdro?in??anas l?gums var b?t sl?gts vienai
personai citas personas lab? .
Apdro?in??anai , k? parasti , tiek pie??mtas personas neatkar?b? no
v?sel?bas st?vok?a uz momentu , kad tiek sl?gts l?gums .
Apdro?in??anas summa l?gum? ir noteikta periodisko apdro?in??anas
izmaksu apm?r? , t . i . , t?ko?u izmaksu , vai annuit?tes veid? .
Pensijas apdro?in??anas l?gumos tos var saukt par pensij?m .
Apdro?in??anas pr?mija var b?t iemaks?ta ar periodiskiem maks?jumiem
vai vienlaikus .
Pensijas apm?rs , kuru sa??ms apdro?in?ta persona ir atkar?gs no 4
pamatnosac?jumiem :
No samaks?to apdro?in??anas pr?miju apm?ra ;
No gadu daudzuma , kas p?riet no apdro?in??anas l?guma sl?gsanas
momenta ( un pirmas iemaksas ) l?dz pensijas izmaksu s?kumam : jo liel?ks
ir sakr??anas periods , jo liel?ka ir sakr?ta summa un augst?ks var but
sa??mtas pensijas apm?rs ;
No apdro?in?tas personas vecuma :jo vec?ka ir apdro?in?ta persona , jo
maz?ks b?s uzkr??anas periods , jo liel?kai j?b?t apdro?in??anas iemaksai
;
No apdro?in?tas personas dzimuma : t?s ietekm? pensijas apm?ru , t?p?c
ka tas ir saist?ts ar apdro?in?tas personas dz?ves m??as g?rumu ; noteic
pensijas izmaksu perioda g?rumu un tam nepiecie?amo apdro?in??anas fondu
.
Parasti apdro?in??anas sabiedr?bas dod iesp?ju izv?l?ties visizdev?g?ko
pensijas apdro?in??anas programmas klientam .
Ir ar? citi pensijas apdro?in??anas varianti :
?imenes apdro?in??ana . ??j? veida apdro?in??an? var izdal?t kop?gas
rentes par labu vienai vai d??iem labumg?v?jiem , kas tiek izmaks?tas
l?dz viena no vi?am n?ves gad?jumam , un kop?gas rentes vai pensijas ,
kas tiek izmaks?tas l?dz tam laikam , kam?r kaut vai viens no
labumg?v?jiem ir dz?vs . T?da veid? rentes tiek izmaks?tas apdro?in?tai
personai visa m??a g?rum? , bet p?c n?ves ar? visa m??a g?rum?
noteiktaj?m labumg?v?jam .
L?gumi ar past?v?gu renti . Rentes apm?rs nemain?s apdro?in?tas
personas visa m??a garum? .
L?gumi ar palielin?to renti . Progres?vas rentes apmers var
palielin?ties arifmetisk? vai ?eometrisk? progresij? atkar?b? no tar?fa
likmes apr??in??anas pa??miena .
Garant?ta renta uz m??u . Apdro?in?t?js ap??mas nodro?in?t noteiktajam
polis? labumg?v?jam palaiku renti vai t?s ekvival?ntu vienlaikus
izmaks?tas apdro?in??anas summas veid? p?ragras apdro?in?tas personas
naves gad?jum? .T?da veid? , ja apdro?in??anas ??m?js ir samaks?jis
augstu vienlaiku pr?miju , bet p?c tam nomira , nesa??mot renti vai
sa??mot tikai nelielu summu , tad ??das rentes veid? iemaks?ta nauda
nepaz?d?s , bet tiek izmaks?ta noteiktajam apdro?in??anas labumg?v?jam .
Polises redukcija noz?me apdro?in??anas summas apm?ra samazin??anu ,
ja tiek p?rtrauktas apdro?in??anas iemaksas un ir sagl?b?ts
apdro?in??anas l?gums . Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt iemaksu
samaks??anu , bet l?gums neb?s p?rtraukts at??ir?b? no analo?iskiem
gad?jumiem citos apdro?in??anas veidos . Apdro?in??anas summa samazin?jas
proporcion?li jau samaks?to iemaksu da?ai attiec?b? pret pilnu iemaksu
summu , k?du j?samaks? p?c l?guma . Ligums t?rpin? darboties , bet bez
apdro?in??anas ??m?ja saist?bam samaks?t iemaksas un ar maz?ku
apdro?in??anas summu , nek? ta bija sl?dzot l?gumu .
Cits apdro?in??anas pensijas iesp?jamais noteikums ir reduc?ta polisa
atjauno?ana , kas atkal sa??ms iepriek??jus raksturojumus , ja
apdro?in??anas ??m?js samaks?s visas neiemaks?tas pr?mijas un noteiktu
tehnisko procentu .
Apdro?in??anas ??m?js var p?rtraukt apdro?in??anas pr?miju iemaksu ,
piem ., ja nav pietiek?mi n-s l?dzek?u , bet sagl?b? ties?bas atjaunot
savu polisi s?kotn?j? veid? jebkur? vi?am piem?rot? moment? .
P?c noteiktaja ar ligumu termi?a ( k? parasti , p?c 2 gadiem no
apdro?in??anas l?guma sl?g?anas ) apdro?in??anas ??m?js var sa??mt
izmaksu summu . Izmaksu summas apm?rs noteikts k? iemaksu summa , kas ir
iemaks?t? l?dz l?guma p?rtrauk?anas momentam , ar at??mtiem apdro?in?t?ja
izdevumiem par dar?jumiem . Izmaksas summas sa??m?ana noz?me
apdro?in??anas l?guma p?rtrauk?anu .
Apdro?in??anas sabiedr?ba var pied?v?t savam klientam s?kojo?o
atvieglojumu . Ja klients apdro?in?ja pats sevi un nelaimes gad?juma
rezult?t? , kas noticis apdro?in??anas termi?a laik? , k??st par ival?du
, vi?? tiek atbr?vots no n?ko?o pr?miju iemaksam . Apdro?in??anas summas
apm?rs ??j? gad?jum? nesamazin?sies .
Apdro?in??anas izmaksu pamatvari?nti :
a) apdro?in??anas izmaksas notiek noteikta periodu laik? ;
b) apdro?in??anas izmaksas notiek t?l?t?ji , izp?ldot apdro?in??anas
??m?jam saist?bas samaks?t pr?miju .
c) rente tiek izmaks?ta k?tra noteikt? ar l?gumu perioda s?kum? (m?ne?a ,
gada utt .);
d) rente tiek izmaks?ta par izbeigto periodu ( m?nesis , gads utt .)
Apdro?in??anas sabiedr?bas klienti , kas ir visieinteres?ti dotaj?
rentes veid? ir pusm??a cilv?ki , kuri ar pr?mijas iemaksu v?las
nodro?in?t sev ien?kumu pensijas uz m??u (rentes ) veid? .
3. LATVA un R?GAS FENIKSS apdro?in??anas sabiedr?bu dz?v?bas
apdro?in??anas pied?v?jumi .

3.1. Apdro?in??anas sabiedr?bas LATVA uzkr?jo?? dz?v?bas
apdro?in??ana .
Cilv?kam ir da??das iesp?jas, k? ieguld?t savu naudu: bank?s,
v?rtspap?ros, nekust?maj? ?pa?um?.AAS LATVA pied?v? vienu no pasaul?
popul?r?kajiem un stabil?kajiem naudas ieguld??anas veidiem – uzkr?jo?o
dz?ves apdro?in??anu. Uzkr?jo?? dz?ves apdro?in??ana vienlaic?gi sev?
apvieno gan dz?v?bas apdro?in??anu, gan uzkr?jumu veido?anu. L?dz ar
pirm?s apdro?in??anas iemaksas veik?anu sp?k? st?jas apdro?in??ana. Tas
noz?m?, ka apdro?in?t? n?ves gad?jum? pieder?gajiem tiks izmaks?ta pilna
apdro?in??anas summa. Savuk?rt, ja apdro?in??anas l?guma laik?
apdro?in??anas gad?jums nav iest?jies apdro?in?tajai personai tiek
izmaks?ta visa apdro?in??anas summa k? ar? pe??as procenti par uzkr?to
kapit?lu.

3.1.1.Dz?ves apdro?in??ana b?rnu izgl?t?bai
Uzkr?jo?? programma “5+5”
Maksas izgl?t?ba ar? Latvij? k??st par realit?ti, diem??l ne katrs to
var at?auties.Vai J?s v?laties lai J?su b?rns sa?emtu kvalitat?vu
augst?ko izgl?t?bu? Ta?u par to n?kas g?d?t jau laikus. AAS LATVA pied?v?
?o ieceri p?rv?rst realit?t?, nosl?dzot dz?ves apdro?in??anas l?gumu, kas
atvieglos b?rnam m?c?b?m nepiecie?amo naudas l?dzek?u uzkr??anu.
Programma atvieglo vec?kiem sakr?t finanses, kas b?rnam b?s nepiecie?amas
augst?k?s izgl?t?bas ieg??anai vai patst?v?gas dz?ves uzs?k?anai. Katram
no b?rna vec?kiem vai citiem radiniekiem tas ?obr?d izmaks?s tikai 5
latus m?nes?. T? patiesi nav liela summa, lai garant?tu J?su b?rna
n?kotnes labkl?j?bu.
Programmas priek?roc?bas
No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt
da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t b?rna izgl?t?bas
finans?jumu J?su ?imenes bud?et?. L?guma darb?bas laik? J?s varat main?t
uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu termi?u un
bie?umu. Vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum?, turpm?kie pr?miju
maks?jumi nav j?veic, b?rns l?gum? noteiktaj? datum? sa?ems visu l?guma
summu.Vienlaic?gi b?rnu var apdro?in?t pret nelaimes gad?jumiem, kas
vec?kiem ir finansi?li izdev?g?k, nek? ieg?d?joties atsevi??u nelaimes
gad?jumu apdro?in??anas polisi. B?rns sa?em ar? papildus pabalstu vec?ku
vai radinieku zaud?juma gad?jum?.
Papildapdro?in??anas iesp?jas
Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
papildus var iek?aut:
Pabalstu apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma gad?jum? LATVA
izmaks?s b?rnam v?l papildus ikgad?jos pabalstus l?dz b?rna 15 vai 18
gadu vecuma sasnieg?anai.
Nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
Uzkr?t?s summas izmaks??ana
Kad b?rns ir sasniedzis 15 vai 18 gadu vecumu, LATVA uzkr?to naudas
summu kop? ar pe??as procentiem izmaks? ?etru gadu laik? stipendiju veid?
vai vienreiz?j? maks?jum?. Apdro?in?t? vec?ka vai radinieka zaud?juma
gad?jum? turpm?kie pr?miju maks?jumi nav j?veic un l?gum? noteiktaj?
datum? LATVA izmaks?s J?su b?rnam visu l?gum? noteikto naudas
summu.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
beig?s b?rns sa?ems visu uzkr?to naudas summu un pien?ko?os pe??as
procentus.
3. 1. 2. Uzkr?jo?? dz?ves programma “KLASIKA “
Akt?vaj? dz?ves posm? m?s katrs esam pieradis pie noteikta ien?kuma un
komforta l?me?a. Nenoliedzami, to v?lamies saglab?t p?c iesp?jas ilg?k.
Ta?u Latvijas demogr?fisk? situ?cija, kad arvien samazin?s darba akt?vo
personu un palielin?s pension?to personu skaits, nevie? cer?bas ar valsts
garant?to pensiju iev?rojamu pieaugumu.
LATVA pied?v? programmu “Klasika” lai b?tu dro?iem par savu n?kotni.??
programma pal?dz?s Jums ilgtermi?? izveidot finansu l?dzek?u uzr?jumu un
?aus ar? p?c akt?v? dz?ves perioda saglab?t ierast?s dz?ves kvalit?tes un
komfortu. M?nes? ietaup?tie da?i lati pietiks, lai papildus valsts
garant?tai pensijai sev nodro?in?tu ierastos iztikas l?dzek?us.
Programmas priek?roc?bas
J?s varat b?t dro?s par savu vecumdienu finansi?lo labkl?j?bu.Programma
pal?dz sistematiz?t vecumdienu finansu labkl?j?bas nodro?in??anu J?su
bud?et?.No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju
sa?emt da?u no LATVAS pe??as.J?s varat papildus apdro?in?ties nelaimes
gad?jumiem, kas ir finansi?li izdev?g?k nek? ieg?d?ties atsevi??u
nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi.J?s varat sa?emt aizdevumu, t?
apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas laik? J?s varat
main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar? pr?miju maks?jumu
termi?u un bie?umu. J?s varat b?t dro?s, ka J?su sakr?t? nauda nepazud?s,
to var?s sa?emt ar? J?su nor?d?tais mantinieks.Regul?ri veicot iemaksas,
J?s k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?
sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem
Papildapdro?in??anas iesp?jas
Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
papildus var iek?aut:
nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
Uzkr?t?s summas izmaks??ana
L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem
LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa
da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas
summu un pien?ko?os pe??as procentus.
3.1.3.Uzkr?jo?? dz?ves programma “M?r?a ieguld?jums”
Ik dienas m?s katrs g?d?jam, lai sar?p?tu sadz?v? nepiecie?am?s un
v?lam?s lietas un nodro?in?tu sev arvien pieaugo?u komfortu. Tam
nepiecie?ami iev?rojami l?dzek?i, kuri parasti var?tu b?t vair?k.
Programma “M?r?a ieguld?jums” pal?dz?s izveidot finansu l?dzek?u
uzkr?jumus un nodro?in?ties, lai nelaimes gad?jums vai slim?ba nerad?tu
Jums vai J?su ?imenei finansi?las gr?t?bas. M?nes? ietaup?ti 10 lati
patiesi nav liela summa, ta?u t? var?tu b?t pietieko?a, lai nodro?in?tu
J?su ?imenes n?kotnes finansi?lo stabilit?ti, Jo jaun?ks J?s nosl?gsiet
uzkr?juma l?gumu, jo izdev?g?ki b?s t? nosac?jumi.
Programmas priek?roc?bas
No iemaks?taj?m pr?mij?m J?s g?siet garant?to pe??u un iesp?ju sa?emt
da?u no LATVAS pe??as.Programma pal?dz sistematiz?t finansu stabilit?tes
nodro?in??anu J?su ?imenes bud?et? . J?su ?imene b?s nodro?in?ta . Ja ar
Jums kas nel?gs atgad?sies, tad turpm?kie l?gum? noteiktie apdro?in??anas
pr?mijas maks?jumi vairs neb?s j?veic. Ta?u l?guma termi?a beig?s J?su
nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu l?gum? paredz?to naudas summu.Kr?jot
naudu pie apdro?in?t?ja, J?s vienlaic?gi sa?emat ar? apdro?in??anas
pakalpojumus, kuru paties? v?rt?ba atkl?jas laika gait?.J?s varat sa?emt
aizdevumu, t? apjoms atkar?gs no iemaks?taj?m pr?mij?m.L?guma darb?bas
laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s summas apm?ru, t?s val?tu, k? ar?
pr?miju maks?jumu termi?u un bie?umu. Regul?ri veicot iemaksas, J?s
k??stat par patst?v?go LATVAS klientu, kas paver Jums iesp?ju n?kotn?
sa?emt atlaides ar? citiem AG BALTAS apdro?in??anas pakalpojumiem
Papildapdro?in??anas iesp?jas
Palielinot apdro?in??anas iemaksas aptuveni par 1 latu m?nes?, l?gum?
papildus var iek?aut:
nelaimes gad?jumu papildapdro?in??ana, kas ir finansi?li izdev?g?k nek?
ieg?d?ties atsevi??u nelaimes gad?jumu apdro?in??anas polisi. LATVA Jums
pied?v?s piem?rot?ko nelaimes gad?jumu apdro?in??anas variantu.
Uzkr?t?s summas izmaks??ana
L?guma termi?a beig?s uzkr?to naudas summu kop? ar pe??as procentiem
LATVA izmaks?s vienreiz?j? maks?jum? vai saska?? ar vieno?anos – pa
da??m.Neatkar?gi no atl?dz?b?s sa?emt?s summas lieluma, l?guma termi?a
beig?s J?s vai J?su nor?d?tais labuma guv?js sa?ems visu uzkr?to naudas
summu un pien?ko?os pe??as procentus.
3.1.4. Programma “Garants “
AAS LATVA pied?v? dz?v?bas riska apdro?in??anu, t.i., apdro?in??anu
praktiski jebkuram n?ves gad?jumam — gan slim?bas, gan nelaimes gad?juma
rezult?t?.

M?su pied?v?jums piem?rots gan fizisk?m, gan juridisk?m person?m.

Apdro?in??anas l?gumu iesp?jams nosl?gt gan uz vienu gadu, gan uzreiz uz
vair?kiem gadiem, piem?ram, uz 5, 10 vai 15 gadiem.

Apdro?in??anas atl?dz?bu var noteikt ne tikai LVL, bet ar? cit?s val?t?s
— USD, EUR.
K?dos gad?jumos ieteicama dz?v?bas riska apdro?in??ana :
1. ja J?s r?p?jaties par savas ?imenes labkl?j?bu un Jums ir svar?ga
nodro?in?t tuviniekus ar naudas l?dzek?iem J?su n?ves gad?jum?
2. ja J?su ?imen? ir viens galvenais naudas peln?t?js, tad apdro?in??anas
atl?dz?ba pal?dz?s atrisin?t finansi?l?s probl?mas, kas rodas apg?dnieka
n?ves gad?jum?,
3. ja esat veiksm?gs uz??m?js un Jums ir izsniegts kred?ts, dz?v?bas riska
apdro?in??ana Jums ir ?pa?i piem?rota — apdro?in??anas polise var b?t gan
k? kred?ta nodro?in?jums, gan k? garantija J?su ?imenei, ka mantiniekiem
nevajadz?s uz?emties kred?tsaist?bas, bet ie??l?tais ?pa?ums paliks
?imenei
4. ja pagaid?m nevarat at?auties uzkr?jo?o apdro?in??anu, t.i., dz?v?bas
apdro?in??anu ar naudas l?dzek?u uzkr?juma veido?anu, tad Jums ir
piem?rota dz?v?bas riska apdro?in??ana, kas izmaks?s iev?rojami l?t?k
5. ja J?su ien?kumi ir stabili, J?su ?imenei pieder ?pa?umi, tad dz?v?bas
riska apdro?in??anas atl?dz?ba J?su ?imenei b?s noder?ga, lai kompens?tu
ar mantojuma sa?em?anu saist?tos izdevumus
6. ja J?su uz??mum? ir kvalific?ti, pieredz?ju?i darbinieki ar labu
izgl?t?bu, bez kuriem uz??muma t?l?ka att?st?ba nav iedom?jama, tad ?o
darbinieku dz?v?bas apdro?in??ana Jums ir b?tiska, r?p?joties par
uz??muma n?kotni
K? izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu
Apdro?in??anas atl?dz?bu izmaks?jam vienreiz?j? maks?jum? polis?
nor?d?tajam labuma guv?jam — fiziskai vai juridiskai personai, vai J?su
mantiniekiem. K? labuma guv?ju J?s varat nor?d?t ne tikai k?du no saviem
tuviniekiem, bet ar?, piem?ram, banku, kura izsniegusi aizdevumu, vai
uz??mumu, kura n?kotne Jums ir svar?ga. Ir iesp?jams nor?d?t vair?kus
labuma guv?jus, katram paredzot noteiktu apdro?in??anas atl?dz?bas da?u.
Apdro?in??anas pr?mija
Apdro?in??anas pr?mija jeb maksa par apdro?in??anu ir atkar?ga no J?su
izv?l?t?s apdro?in?juma summas (atl?dz?bas, kuru izmaks?jam apdro?in?t?s
personas n?ves gad?jum?) un l?guma termi?a.Apdro?in??anas pr?miju
iesp?jams samaks?t vienreiz?j? maks?jum?, nosl?dzot l?gumu, vai maks?t
pak?peniski — katru m?nesi, ceturksni, pusgadu vai vienu reizi gad?.

3. 1. 5. Par darba dev?ja l?dzek?iem
Ja izmantojat darbinieku dz?v?bas apdro?in??anu,- J?s k? darba dev?js
varat r?p?ties par savu darbinieku labkl?j?bu n?kotn?. Pied?v? Darba
dev?jam uzkr?t naudu, vienlaikus apdro?inot gan darbinieku dz?v?bu, gan
darbiniekus nelaimes gad?jum?. J?s varat uz??mumam piesaist?t v?rt?gus
darbiniekus un aizsarg?t person?la izgl?t?b? invest?to. J?su uz??mums g?s
pe??u no naudas uzglab??anas apdro?in??anas sabiedr?b?.J?s varat
palielin?t darbinieku ie??mumus, nepalielinot uz??muma izmaksas, jo
Uzkr?jo??s apdro?in??anas maks?jumi nav apliekami ar valsts oblig?to
soci?lo iemaksu un uz??muma ien?kumu nodokli.
Kad izmaks? apdro?in??anas atl?dz?bu :
Uzkr?jo??s apdro?in??anas l?guma termi?a beig?s apdro?in?tais
darbinieks sa?em uzkr?to naudu un pe??as procentus — vienreiz?j?
maks?jum? vai periodiskos maks?jumos.Apdro?in??anas sabiedr?ba izmaks?
apdro?in??anas atl?dz?bu apdro?in?t? darbinieka ?imenei apg?dnieka
zaud??anas gad?jum?.LATVA izmaks? apdro?in?tajai personai papildu
atl?dz?bu, ja Darba dev?js ir apdro?in?jis darbiniekus nelaimes
gad?jumiem,
Papildu pakalpojumi
7. L?guma laik? J?s l?gum? varat iek?aut jaunus apdro?in?tos, izsl?gt
personas no apdro?in??anas l?guma, k? ar? aizst?t no l?guma izsl?gt?s
personas ar cit?m.
8. Ja v?lieties, uzkr?jumu var veidot val?t?
9. Apdro?in??anas termi?a laik? J?s varat main?t uzkr?jam?s naudas summu,
pagarin?t l?guma termi?u vai main?t pr?miju maks??anas periodus.

Apdro?in??anas pr?mijas
10. Apdro?in??anas maks?jumu jeb apdro?in??anas pr?miju apm?rs ir atkar?gs
no klienta izv?l?t?s uzkr?jam?s summas un apdro?in??anas termi?a.
Pr?mijas var maks?t reizi m?nes?, ceturksn?, pusgad? vai reizi gad?.
Iesp?jamie maks?jumu veik?anas l?dzek?i — uz??muma l?dzek?i, uz??muma un
darbinieka l?dzek?i vai darbinieka l?dzek?i.

3.2. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?GAS FENIKSS dz?v?bas apdro?in??ana.

3.2.1 Dz?v?bas apdro?in??ana ar kapit?la uzkr??anu .

|Dz?v?bas apdro?in??an? ar kapit?la uzkr??anu atl?dz?bas tiek |
|izmaks?ta ne tikai tad, ja l?guma darb?bas laik? iest?jas |
|apdro?in?t?s personas n?ves gad?jums, bet ar? l?guma darb?bas |
|perioda beig?s. T?tad ?? apdro?in??ana vienlaic?gi nodro?ina |
|?imeni apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, k? ar? finans?jumu |
|vecumdienu apr?pei. Papildus j?min, ka apdro?in??anas atl?dz?ba |
|l?guma darb?bas laik? palielin?s, jo visi l?gumi piedal?s |
|papildus pe??as sadal?. |
| |
|Katram dz?v?bas apdro?in??anas ar kapit?la uzkr??anu l?gumam |
|j?b?t saist?tam ar aizsardz?bu darba sp?ju zuduma gad?jum?. M?s |
|iesak?m darba sp?ju zuduma papildus apdro?in??anu, jo, ja J?s |
|slim?bas vai negad?juma rezult?ta zaud?jat darba sp?jas, Jums |
|nevajadz?s maks?t pr?mijas dz?v?bas apdro?in??anai ar kapit?la |
|veido?anu. |
|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |
|apdro?in??anai: varat kontakt?ties ar R?gas Fenikss |
|apdro?in??anas sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par |
|vesel?bas p?rbaud?m dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |
|apdro?in??anai. |

3. 2. 2. Dz?v?bas riska apdro?in??ana .

|Dz?v?bas riska apdro?in??anu var?tu saukt par «t?ro» dz?v?bas |
|apdro?in??anu. T? ir piem?rota, ja J?s v?laties nodro?in?ties |
|tikai n?ves gad?jumam. T? ir ?pa?i piem?rota gados jaun?m |
|?imen?m, kuru ien?kumi v?l ir nelieli un kuriem ir svar?gi b?t |
|finansi?li nodro?in?tiem apg?dnieka zaud?juma gad?jum?, jo, ja |
|apg?dnieks nomirst, no valsts soci?l?s apdro?in??anas var |
|sagaid?t tikai nelielas izmaksas. |
|Pr?mijas, kas maks?jamas par dz?v?bas riska apdro?in??anu, ir |
|?oti izdev?gas. 28 gadus vecs v?rietis par nodro?in?jumu n?ves |
|gad?jum?, kura apjoms ir 50 000 DM un l?guma darb?bas laiks 20 |
|gadu, ik m?nesi maks? 45,75 DM. |
|Dz?v?bas riska apdro?in??anu pirmo 10 gadu laik? var p?rveidot |
|dz?v?bas apdro?in??anu ar kapit?la uzkr??anu bez atjaunotas |
|vesel?bas p?rbaudes un Jums vecum? neb?s j?skaita katrs sant?ms. |
| |

| |
|3.2.3.“Saist?to dz?v?bu “ apdro?in??ana . |

| ?is ?pa?ais dz?v?bas apdro?in??anas veids ir piem?rots |
|laul?tiem p?riem, kuru ?imenes bud?ets ir b?tiski atkar?gi no abu |
|dz?vesbiedru ien?kumiem. T? ir svar?ga, piem?ram, aiz??mumu |
|nodro?in??an?. |
|Apdro?in??anas atl?dz?ba tiek izmaks?ta, kad viena no ab?m |
|apdro?in?taj?m person?m mirst, bet v?l?kais, beidzoties l?guma |
|darb?bas termi?am. |
|Saist?to dz?v?bu apdro?in??anu var nosl?gt ne tikai laul?ti p?ri, |
|bet ar? citas personas, piem?ram dz?vesbiedri, kas dz?vo |
|civillaul?b?, dar?jumu partneri u.c. |
|Vesel?bas p?rbaudes dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma |
|apdro?in??anai: J?s variet kontakt?ties ar apdro?in??anas |
|sabiedr?bas ?rstu. Vi?? inform?s par vesel?bas p?rbaud?m |
|dz?v?bas, pensijas un darba sp?ju zuduma apdro?in??anai . |

Secin?jumi un priek?likumi

1. Dz?v?bas apdro?in??ana — ilgtermi?a apdro?in??ana , saist?s ar kapit?la
uzkr??anos . Apdro?in??ana s?kas p?c apdro?in??anas pr?mijas samaksas .
Apdro?in?t?js var noteikt savu ?pa?u k?rt?bu k?d? termi?? s?kas
apdro?in??ana
2. Dz?v?bas apdro?in??anas termi?? ir ne maz?ks par 1 gadu . Beig?s ir
ties?bas sa?emt visu naudu un plus v?l uzkr?tos procentus .Par l?dzek?u
glab??anu tiek maks?ti procenti .
3. Ja l?guma darb?bas laik? notiek nelaimes gad?jums , tad sa?em visu summu
, k? ar? n?ves gad?jum? sa?em visu naudas summu .
4. Pensijas apdro?in??ana, k? dz?v?bas apdro?in??anas veids – da?a no
soci?l?s apdro?in??anas maks?jumiem (valsts ) . Liel?ko ?patsv?ru ie?em
priv?tie pensiju fondi .
5. Dz?v?bas apdro?in??anas tarifa likmes noteic?ji ir aktu?ri .Nepareiza
tarifa likme ir t?d , ja t? ir par?k augsta vai par?k zema . Ne jebkura
cena ir pie?emama pat?r?t?jam .
Lai uzlabotu dz?v?bas apdro?in??anu
6. J?pied?v? apdro?in??anas ??m?jam iesp?ju izv?l?ties apdro?in??anas
noteikumus , p?c kuriem apdro?in??anas nodro?in?juma izmaksa b?rniem
notiek st?joties pilngad?bas vecum? , sasniedzot noteiktu vecumu , p?c
augst?kas izgl?t?bas beig?anas utt.
7. Garant?t apdro?in??anas nodro?in?juma sa?em?anu piln? apm?r? vai
dal?j?, teko?o izmaksu veid? p?c l?guma , iest?joties apdro?in??anas
gad?jumam .
8. Palielin?t apdro?in?t?ja saist?bu apjomu apdro?in??anas ??m?ja vai
apdro?in?tas personas saslim?an?s gad?jum? , kas noved pie invalidit?tes
, piesk?rt apdro?in??anas ??m?jam ties?bas izv?l?ties apdro?in??anas
saist?bu apm?ru p?c l?guma .
9. Palielin?t apdro?in??anas ??m?ju loku , it ?pa?i pusm??u vecuma cilv?ku,
ar noteikumu samaks?t apdro?in??anas iemaksu vienlaikus p?c l?guma.

Izmantotas literat?ras saraksts

1. “Apdro?in??anas sabiedr?bas un to uzraudz?bas likums “ ; 1998, 10
.j?nijs
2. “Likums par apdro?in??anas l?gumu “; 1998 ,10. j?nijs
3. “Apdro?in??ana . Pamatprincipi un prakse .” D. Blendis
4. “Cтрахование от А до Я .“ ; Москва 1996
5. “Основы страхования ;А . А .Гвозденко, Москва 1998
6. Apdro?in??anas uzraudz?bas inspekcijas interneta m?jas lapa
7. Apdro?in??anas sabiedr?bas «Latva» interneta m?jas lapa
8. Apdro?in??anas sabiedr?bas R?gas Fenikss interneta m?jas lapa .

Добавить комментарий