Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

Реферат:

Цивільно-правова відповідальність за екологічні
правопорушення

ПЛАН

Вступ.. 3

1.
Відшкодування шкоди. 5

2.
Особливість цивільно-правової відповідальності 6

Висновок.. 9

Література.. 10Вступ

Специфіка цивільно-правової відповідальності
за екологічні правопорушення зумовлена особливостями об’єкта правопорушення,
способами обчислення і доведення шкоди та деякими іншими екологічними факторами.
Сутність цієї відповідальності полягає в покладенні на правопорушника обов’язку
відшкодувати майнову або моральну шкоду заподіяну внаслідок порушення норм
екологічного законодавства. Головною її функцією є компенсаційно відновлювальна.

Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища» (ст.69) передбачено, що шкода,
завдана внаслідок порушення екологічного законодавства, підлягає компенсації,
як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення
та незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та
погіршення якості природних ресурсів. Крім того, особи, яким завдано такої
шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний
для відновлення здоров’я, якості навколишнього природного середовища,
відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим
призначенням.

Шкода, завдана навколишньому природному
середовищу, природним ресурсам у процесі здійснення господарської діяльності
або внаслідок забруднення навколишнього природного середовища чи нанесення
шкоди природним об’єктам, як правило, належить до категорії позадоговірних
зобов’язань. У теорії вона іменується екологічною шкодою. Під нею розуміють
погіршення якісного стану навколишнього природного середовища в цілому і
окремих природних ресурсів зокрема.

Основною метою відповідальності за заподіяну
шкоду є забезпечення найбільш повного поновлення (компенсації) цих прав за
рахунок особи, що спричинила шкоду, або інших осіб, на яких згідно з
законодавством покладений обов’язок відшкодування шкоди. Необхідною умовою
виникнення зобов’язань щодо відшкодування заподіяної шкоди є наявність самої
шкоди. Екологічна шкода може проявлятися у різних формах — забруднення
навколишнього природного середовища, виснаження окремих природних ресурсів,
руйнування екологічних зв’язків і систем, шкода, завдана здоров’ю і майну
фізичних і юридичних осіб, завдання збитків природокористувачам та ін. Екологічна
шкода також може завдана і внаслідок дії стихійних сил природи (повені,
землетруси тощо). Особливість екологічної шкоди полягає у тому, що в більшості
випадків така шкода є непоправною або відносно відновлюваною, оскільки
відтворення компонентів природи пов’язано довготривалим періодом. Екологічна
шкода може бути відшкодована такими способами: поновлення майна в натурі
(відтворення знищених природних ресурсів); відшкодування збитків, завданих
природним компонентам (відновлення природних ресурсів); відшкодування збитків
природокористувачу; компенсація витрат спрямованих на оздоровлення
навколишнього природного середовища і поліпшення його якості.


1. Відшкодування шкоди

Загальні питання про відшкодування шкоди,
заподіяної екологічним правопорушенням, регулюються цивільним законодавством. Зокрема,
ст.1162 ЦК України встановлюються загальні підстави відповідальності за завдану
шкоду. Згідно з доктриною цивільного права поняття «шкода» є родовим
і більш широким. Майнова шкода являє собою майнові втрати — зменшення вартості
пошкодженої речі, зменшення чи втрату доходу, необхідність нових витрат і т.п. Вона
може бути відшкодована в натурі (наприклад, шляхом відновлення пошкодженого
майна) або компенсована в грошовій формі, що забезпечує найбільш повне
задоволення інтересів потерпілої сторони — фізичної чи юридичної особи.

Майнова шкода завжди пов’язана з певними
втратами і скороченням охоронюваних законом матеріальних (включаючи природні
ресурси і об’єкти) благ. Одним із способів її компенсації є відшкодування шкоди
в натурі за рахунок правопорушника, але стосовно навколишнього природного
середовища він не завжди може бути застосований, хоча можлива, наприклад,
рекультивація земель, відновлення лісів. Водночас неможливо відновити втрату
здоров’я людини внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження, втрату певного
біологічного виду.

У більшості випадків відшкодування екологічної
шкоди зводиться до відшкодування заподіяних збитків. Відшкодування збитків — це
встановлена законом цивільно-правова санкція. Поняття збитків визначається в ст.22
ЦК України, відповідно до якої «збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала
у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа
зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні
збитки; 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин,
якби її право не було порушене (упущена вигода». Збитки відшкодовуються в повному
обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування в меншому або
більшому розмірах. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, визначаються
відповідно до реальної вартості втраченого майна або виконання робіт,
необхідних для відновлення пошкодженої речі (ст. .1192). Стосовно екологічних
правовідносин під «збитками» розуміють майнові втрати, фінансові
витрати, не отримані доходи природокористувачів. Особи, яким завдано такої
шкоди, мають право на відшкодування неодержаних прибутків за час, необхідний
для відновлення здоров’я, якості навколишнього природного середовища,
відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за
цільовим призначенням. Слід зазначити, що відшкодування в установленому порядку
збитків, завданих порушенням екологічного законодавства, належить до
економічних заходів забезпечення охорони навколишнього середовища (ст.41 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища»).

2. Особливість цивільно-правової
відповідальності

Особливість цивільно-правової відповідальності
за шкоду, заподіяну навколишньому природному середовищу або природним ресурсам,
полягає у тому, що мають бути відшкодовані як майбутні витрати
природокористувачів на відновлення відповідних природних ресурсів, так і
державні витрати по відновленню якості навколишнього природного середовища.

Застосування заходів дисциплінарної,
адміністративної або кримінальної відповідальності не звільняє винних від
компенсації шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища
та погіршенням якості природних ресурсів. Таким чином, цивільно-правова
відповідальність може бути застосована разом з іншими видами юридичної
відповідальності. Ця обставина пояснюється тим, що заходи відповідальності у
разі застосування дисциплінарної, адміністративної та кримінальної
відповідальності за своєю юридичною природою є заходами стягнення, а не
відшкодування шкоди, хоча в багатьох випадках ці стягнення мають майновий характер
(позбавлення премії, штраф, конфіскація).

Особи, які внаслідок порушення екологічного
законодавства заподіяли шкоду, повинні її відшкодувати в повному обсязі
незалежно від того, чи були їх дії (бездіяльність) умисними або необережними. Виняток
становлять випадки, коли шкода завдана фізичною чи юридичною особою, діяльність
яких пов’язана з підвищеною небезпекою для навколишнього природного середовища.
Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки, зобов’язані
компенсувати заподіяну шкоду фізичним та юридичним особам, якщо не доведуть, що
шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи навмисних дій потерпілих
(ст.1187 ЦК України, частина друга ст.69 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища»). У цьому випадку відповідальність
настає незалежно від наявності вини, за умови, якщо заподіювач шкоди не доведе,
що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілої особи.

Чинне законодавство передбачає судовий і
позасудовий порядок відшкодування екологічної шкоди. Цей обов’язок може бути
виконаний на підставі рішення суду (загальної юрисдикції або господарського).

Відповідно до ст.9 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища» кожний громадянин України має
право на подання позовів до суду до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну
внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище. Аналогічні
повноваження щодо відшкодування збитків і втрат, заподіяних внаслідок порушення
екологічного законодавства, відповідно до статей 20 та 21 цього закону мають
спеціальні уповноважені органи державного управління в галузі охорони
навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів та
громадські об’єднання. Органи прокуратури в процесі виконання функцій нагляду
за додержанням законодавства також можуть звертатися до судів з позовами про
відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення екологічного
законодавства та про припинення екологічно небезпечної діяльності (ст.37 закону).

Позасудовий порядок відшкодування екологічної
шкоди може здійснюватися добровільно, за допомогою страхування ризику
заподіяння екологічної шкоди, а також в адміністративному порядку. В
адміністративному порядку відшкодування екологічної шкоди може застосовуватись
у випадках техногенних аварій або стихійних лих, шляхом застосування заходів
соціально-економічного захисту населення, яке постраждало внаслідок настання
негативних екологічних наслідків.

Визначення розміру шкоди, заподіяної
навколишньому природному середовищу, здійснюється за спеціальними правилами,
встановленими екологічним законодавством: відповідно до такс, методик
обчислення розміру шкоди або, за їх відсутності, за фактичними витратами на
відновлення порушеного стану навколишнього природного середовища з урахуванням
понесених збитків, у тому числі упущеної вигоди (не отриманих доходів).

Такси як інструмент обчислення екологічної
шкоди передбачені для обчислення розміру шкоди окремим природним ресурсам чи
об’єктам (наприклад, постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1996 р. «Про
такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству» та
від 21 квітня 1998 р. «Про затвердження такс для обчислення шкоди,
заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та
об’єктів природно-заповідного фонду України»). Розмір такси визначається з
урахуванням екологічної цінності відповідного виду рослинного і тваринного
світу, витрат, понесених на їх утримання, і встановлюється за кожний екземпляр.Висновок

Методики розрахунку шкоди застосовуються у
випадках відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням вод, земельних ресурсів,
атмосферного повітря тощо. Нині, зокрема, діють: Методика визначення розмірів
шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення
природоохоронного законодавства, затверджена наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27 жовтня
1997 p.; Методика розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в
результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,
затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та
ядерної безпеки України від 18 травня 1995 p.; Методика розмірів відшкодування
збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та
раціональне використання одних ресурсів, затверджена наказом Міністерства
охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 18
травня 1995 p.; Тимчасова методика визначення збитків від забруднення довкілля
при транспортуванні небезпечних речовин та відходів, затверджена наказом
Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 травня 2001 р.

Іноді розмір шкоди обчислюється за допомогою
кадастрової оцінки природних ресурсів. Наприклад, розмір шкоди, заподіяної
внаслідок порушення законодавства про природно-заповідний фонд, визначається на
основі кадастрової еколого-економічної оцінки включених до його складу
територій та об’єктів, що проводяться відповідно до Закону України «Про
природно-заповідний фонд України», та спеціальних такс, які затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Коли ж відсутні відповідні такси або методики
розрахунку розмір шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу,
відшкодовується за фактичними витратами.

Література

1.        
Баб’як О. С, Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне
право України: Навчальний посібник. — К.: Атіка, 2000. — 216 с.

2.        
Балюк Г.І. Екологічне право України. Конспект лекції у схемах (Загальна
і Особлива частина): Навч. Посібник. – К.: Хрінком Інтер, 2006. – 192 с.

3.        
Екологічне право. Особлива частина Підручник. Для студентів юридичних
вузів і факультетів. За редакцією академіка АПрН України, В.І. Андрейцева. К.: Істина,
2001

4.        
Екологічне право України За редакцією професорів В.К.
Попова і А.П. Гетьмани. Харків, «Право». 2001

5.        
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник /
За заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ
«Видавництво »Юридична думка», 2005. — 848
с

6.        
Закон України “Про охорону навколишнього
середовища”. – К., 1991.

7.        
Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування:
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. — Львів: “Новий
Світ — 2000”, 2003. — 248 с.

Добавить комментарий