Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ

стороженко сергій михайлович

УДК
796.332.001.33:088.2

Впровадження системи атестації футбольних клубів
України

24.00.01.
– Олімпійський і професійний спорт

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового
ступеня

кандидата наук з фізичного виховання
і спорту

Харків
– 2008

Дисертацією є
рукопис.

Роботу виконано в Харківській державній академії
фізичної культури,

Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Науковий
керівник: доктор
наук з фізичного виховання та спорту, професор

Мулик Вячеслав Володимирович,

Харківська
державна академія фізичної культури,

проректор з
навчально-методичної роботи, завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту
та туризму.

Офіційні
опоненти: доктор наук з фізичного
виховання і спорту, професор

Лісенчук Геннадій Анатолійович,

Національний університет фізичного виховання і спорту
України, завідувач кафедри футболу;

кандидат педагогічних наук, професор

Шамардін Валерій Миколайович,

Дніпропетровський державний інститут
фізичної культури і спорту, ректор, завідувач кафедри спортивних ігор.

Захист відбудеться « 27 » червня 2008 р. о 13 годині
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.862.01 у Харківській державній
академії фізичної культури (м. Харків, вул. Клочківська, 99).

Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці
Харківської державної академії фізичної культури (61022, м. Харків, вул.
Клочківська, 99).

Автореферат розісланий « 26 » травня 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.О. Градусов

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА роботи

Актуальність теми. У відповідності до директиви
Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА), починаючи з сезону 2004-2005
року можливість участі в Єврокубках будуть мати тільки ті клуби, які отримають
ліцензію – виконають «мінімальні» установлені УЄФА вимоги (Положення про
Атестацію футбольних клубів України, 2006; Траверсо А., 2004).

Тому на виконання
вимог УЄФА розроблено Положення про атестування футбольних клубів, яке на
підставі статей 2.3.3 та 2.3.7 Положення УЄФА з атестування футбольних клубів
(версія V1.0), а також статті 28 статуту Федерації футболу України (ФФУ) 5
вересня 2002 р., затверджене виконкомом ФФУ в контексті клубних змагань УЄФА і
всеукраїнських змагань з футболу серед команд професіональних клубів України.
Крім цього, створено Атестаційну комісію і її допоміжний орган – центр
атестування, а також апеляційний комітет із питань атестування футбольних
клубів. Клуби, які підлягають атестації, створили у своєму складі відповідні
підрозділи, розгорнули інформаційні центри, почали сертифікаційну діяльність
своєї інфраструктури.

Виконком ФФУ,
затверджуючи Положення про атестування футбольних клубів, мав на увазі, що
атестування футбольних клубів України, у відповідності до ліг, починаючи з
вищої, передбачає можливість дати клубам удосконалити свою інфраструктуру,
підвищити рівень транспарентності фінансових аспектів футболу, що сприятиме
укріпленню довіри з боку інвесторів і додатковим зовнішнім інвестиціям у
футбол, посилити безпеку вболівальників, зробити їх перебування на стадіоні під
час матчу більш комфортним.

Система
атестування в Україні також введена в різних гілках господарювання, у тому
числі й у сфері фізичної культури і спорту (Збірник нормативно-правових
документів з питань атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної
діяльності в Україні, 2001; постанова кабінету міністрів України від 14
листопада 2000 р. №1698 «Про затвердження переліку органів атестування»; Закон
України від 1 червня 2000 р. №1775-14 «Про атестування певних видів
господарської діяльності»). У той же час, атестування футбольних клубів має
свої особливості, пов’язані з обов’язковим дотримуванням вимог УЄФА. Упродовж
останніх років в Україні активно створюється підґрунтя для стандартів якості,
чому буде сприяти атестування футбольних клубів і підготовка до проведення
разом з Польщею фінального турніру Чемпіонату Європи 2012 з футболу (Євро 2012).

Тому розробка
системи атестування футбольних клубів України у відповідності до вимог УЄФА та
адаптованих до існуючих в Україні умов і чинного законодавства є актуальною
науково-методичною працею, яка дасть змогу поліпшити складові критерії
функціонування футбольних клубів України.

Зв’язок роботи з
науковими програмами, планами, темами.

Дослідження даної
проблеми входить до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту на 2006-2010 рр. за
темою 2.1.10.3 п «Оптимізація учбово-тренувального процесу футболістів різної
кваліфікації» (номер державної реєстрації 0106U011992), а також виконана на
замовлення федерації футболу України. Роль автора полягала в розробці основних
етапів і критеріїв атестування футбольних клубів України, аналізі виконання
вимог Атестації командами вищої, першої і другої ліг та прийнятті рішень щодо
їх атестації.

Мета дослідження: розробка змісту системи
атестування футбольних клубів і впровадження його в професійних командах
України.

Завдання
дослідження:

1.     Здійснити аналіз системи
атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні.

2.     Визначити зміст критеріїв та
етапи процедури атестації футбольних клубів країни.

3.     Виявити стан критеріїв
атестації футбольних клубів України та розробити процедуру впровадження системи
атестування.

4.     Впровадити систему
атестування щодо професійних футбольних клубів України.

Об’єкт
дослідження:
система атестування професійних футбольних клубів України.

Предмет дослідження: критерії і зміст системи атестації професійних
футбольних клубів України різних ліг.

Методи
дослідження.
Вибір методів проведено у відповідності до завдань і існуючих вимог до
проведення педагогічних досліджень. Використовувався комплекс взаємодоповнюючих
методів досліджень: аналіз науково-літературних джерел, Інтернет-пошук, аналіз
документів діяльності футбольних клубів, контент-аналіз, опитування,
стандартизоване інтерв’ю, експертна оцінка, системний та організаційний аналіз,
організаційний діагноз, програмно-цільовий метод, методи математичної
статистики.

Наукова новизна
одержаних результатів:

—         
уперше в
Україні розроблена і впроваджена національна система з атестування професійних
футбольних клубів;

—         
упорядковані
правові критерії щодо функціонування футбольних клубів вищої ліги;

—         
виявлено
сучасний стан складових інфраструктури футбольних клубів України різних ліг;

—         
визначено
кадрові й адміністративні критерії, які потрібно виконати для атестування, їх
стан у професійних футбольних клубах України;

—         
установлено
особливості фінансової діяльності футбольних клубів України різних ліг;

—         
розроблено
систему і процедуру проходження атестації для отримання атестата;

—         
розроблено
зміст і форми документів, які необхідні для проходження процедури атестування.

Практичне
значення одержаних результатів полягає в систематизації вимог для атестування, яке створює
підґрунтя для підвищення стандартів якості футболу в Україні. Представлена
національна система з атестування футбольних клубів дозволяє поступово
здійснити її впровадження в різних лігах України та більш ефективно провести
підготовку інфраструктури до проведення Євро 2012 року.

Особистий внесок
здобувача полягає
в постановці проблеми, визначенні мети і завдань досліджень, а також методичних
підходів для їх вирішення. Автор є розробником Положення системи атестації, а
також відповідальним за її впровадження в футбольних клубах України.

Апробація
результатів дисертації проводилася на республіканських семінарах із працівниками професіональних
футбольних клубів, які відповідають за проходження атестації клубів (березень
2003 р.), під час атестування футбольних клубів вищої ліги України (2003-2007
рр.), а також на республіканських та міжнародних науково-практичних
конференціях (2004-2007 рр.).

Публікації. Здобувачем опубліковано 7
робіт за темою дисертації, з яких 3 брошури, 3 статті у виданнях, затверджених
ВАК України і 1 стаття в збірнику наукової конференції, присвяченої 110-річчю
українського футболу.

Структура та
обсяг дисертаційної роботи. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків,
додатків, списку використаних джерел і актів упровадження. Викладена на 235
сторінках, ілюстрована 10 таблицями та 7 рисунками. У роботі використано 209
джерел, серед яких 30 іноземних авторів.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі розкривається
актуальність теми, визначається об’єкт, предмет, мета, завдання дослідження,
характеризується наукова новизна, практичне значення дослідження, особистий
внесок, указується галузь апробації та впровадження в практику результатів
дослідження.

У першому розділі
«Ліцензування різних видів фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності» проведений
аналіз літератури, яка пов’язана з формами ліцензування різних видів діяльності
фізкультурних і спортивних організацій, професійного спорту та футболу.

Проведення
Атестації полягає не в тому, щоб ввести щодо клубів якісь обмеження, а навпаки:
надати клубу можливість удосконалити свою інфраструктуру до визнаних
європейських стандартів; підвищити рівень «прозорості» фінансових аспектів
футболу, що призведе до зміцнення довіри з боку інвесторів та додатковим
зовнішнім інвестиціям у цей вид спорту; посилити безпеку вболівальників,
зробити їх перебування на стадіоні під час матчу більш комфортним та
привабливим.

Впровадження
Системи Атестації передбачає такі завдання:

—         
подальше
стимулювання та незмінне вдосконалення стандарту всіх аспектів європейського й
українського футболу;

—         
адаптація
спортивної інфраструктури футбольних клубів у відповідності до сучасних і
майбутніх вимог (стадіони, навчально-тренувальні об’єкти тощо);

—         
зміцнення
взаєморозуміння між тренерами, футболістами й арбітрами у плані поставлених
перед ними завдань та переборювання труднощів, з якими вони стикаються;

—         
прагнення
до постійного поглиблення розуміння Правил гри IFBA та принципів «Fair play».

Таким чином,
впровадження встановлених Положенням вимог з критеріїв атестації футбольних
клубів, відповідність клубів цим вимогам безумовно надасть додатковий поштовх
професіоналізації футболу України, сприятиме досягненню європейських стандартів
якості та покращенню рівня змагань і гри.

У другому розділі
«Методи й організація дослідження» подано опис методів досліджень, розкрито
сутність їх використання, представлено організацію дослідження.

Дослідження проводилося у декілька етапів.

На першому етапі
(2002 р.) було проаналізовано спеціальну літературу щодо різних критеріїв
атестування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності в Україні, вимог
ФІФА та УЄФА щодо атестування професійних футбольних клубів.

Визначався стан
складових критеріїв (спортивний, інфраструктурний, кадровий і адміністративний,
правовий та фінансовий) команд вищої, першої і другої футбольних ліг України.
Проведений аналіз дозволив виявити кількісні та якісні показники функціонування
футбольних клубів України, які в подальших дослідженнях використовувались як
вихідні.

На другому етапі
(2003 р.) розроблялася змістовна частина критеріїв (спортивний,
інфраструктурний, кадровий і адміністративний, правовий та фінансовий) у
відповідності до вимог ФІФА й УЄФА та законодавства України для подальшого
впровадження в професійні футбольні клуби.

На третьому етапі
(2003-2006 рр.) здійснювалося впровадження розроблених критеріїв атестування
футбольних клубів вищої, першої і другої ліг України. Членами акредитаційної
комісії здійснювався постійний контроль за ходом виконання окремих критеріїв.

На четвертому
етапі (2007 р.) проведена Атестація професіональних футбольних клубів за
визначеними критеріями (спортивний, інфраструктурний, кадровий і
адміністративний, правовий та фінансовий). Здійснено порівняльний аналіз
кожного з критеріїв відповідно до вихідних даних, які отримано перед
впровадженням розробленого змісту.

У третьому
розділі роботи «Критерії атестації футбольних клубів, їх стан і етапи
впровадження в Україні» представлено основні складові й етапи системи Атестації
клубів федерації футболу України, а також визначено стан складових, що підлягають
атестації професійних футбольних клубів країни на початку експерименту
(констатуючий експеримент).

Основні процедури
в межах системи Атестації футбольних клубів містять: спортивні,
інфраструктурні, кадрові й адміністративні, правові та фінансові критерії (рис.
1).

Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

Рис. 1. Вимоги, які мають бути виконані подавачем на отримання Атестату

Визначено, що для
проведення Атестації необхідно здійснити:

—         
надання допомоги Атестаційній комісії у встановленні
належної та ефективної процедури Атестації відповідно до її потреб і
особливостей організаційної структури;

—         
узгодження основних вимог, яких повинна дотримуватись
Атестаційна комісія при видачі атестата, необхідного для участі в національних
і клубних змаганнях УЄФА;

­         
забезпечення ухвалення рішення про видачу атестата
незалежним органом (Директивним органом першої інстанції та/або Апеляційним
органом);

­         
забезпечення адекватної підтримки директивних органів з
боку адміністрації ФФУ;

­         
створення для Атестаційної комісії таких умов, за яких
вона зможе здійснювати гнучке керування системою Атестації футбольних клубів.

Даним порядком Атестації визначені його основні етапи (рис. 2).

Вказані
нормативні положення є невід’ємною частиною всієї процедури Атестації
футбольних клубів України.

Аналіз
інфраструктури для підготовки футбольних команд клубів вищої ліги у 2003 році
дав змогу розподілити їх на три групи.

Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

Впровадження системи атестації футбольних клубів країни

Рис. 2. Основні
етапи процедури атестації футбольних клубів України

Адміністративний орган Атестаційної
комісії
Директивні органи Претендент

До першої
належать: «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк, «Металург» Донецьк, «Іллічівець»
Маріуполь, «Чорноморець» Одеса, «Дніпро» Дніпропетровськ, «Металург» Запоріжжя.
Усі ці клуби мають сучасні умови для проведення тренувального процесу, до яких
належать: футбольні поля з трав’яним покриттям, футбольні поля з синтетичним
покриттям, спортивні майданчики, спортивні зали, тренажерні зали,
медико-реабілітаційні центри. Звичайно, їх кількість у кожного клубу різна:
«Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк у своїй структурі мають по 9 полів з природним
покриттям, по 2 футбольних поля із штучним покриттям, найсучасніші
реабілітаційні центри з басейнами. «Металург» Донецьк володіє 5 футбольними
полями з трав’яним покриттям та одним із синтетичним, новим
медико-реабілітаційним центром. Сучасну інфраструктуру для тренувань продовжує
будувати «Іллічівець» Маріуполь. Клуб володіє 4 футбольними полями з трав’яним
покриттям та 8 із синтетичним. Починається експлуатація унікального стадіону
під дахом на 6000 місць для глядачів із футбольним полем, яке буде мати
синтетичне покриття останнього покоління. «Чорноморець» Одеса, «Металіст»
Харків мають по 3 футбольних поля з природним покриттям і штучні поля, «Дніпро»
Дніпропетровськ та «Металург» Запоріжжя по 2, але якщо у «Дніпра» є тренувальне
поле з гаровим покриттям, то «Металург» Запоріжжя володіє 3 футбольними полями
з синтетичним покриттям.

Друга група
клубів: «Таврія» Сімферополь, «Ворскла» Полтава, «Кривбас» Кривий Ріг, та інші
мають інфраструктуру для тренувань, що потребує вдосконалення. У ФК «Ворскла»
Полтава є 3 футбольних поля з природним покриттям, але жодного зі штучним, у
«Кривбаса» та «Волині» по 2 футбольних поля з природним покриттям і також
жодного зі штучним, «Таврія» має тільки одне футбольне поле з природним
покриттям та відповідно одне гарове в Сімферополі.

Футбольні клуби:
«Арсенал» Київ, «Харків», «Сталь» Алчевськ та «Закарпаття» Ужгород складають
третю групу. Вони не мають сучасних умов для тренувань і змушені орендувати
футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали, тренажерні зали, медико-реабілітаційні
центри. Найгірше становище у «Закарпаття» Ужгород. Футболісти мешкають у
готелі, тренуватися виїжджають на далекі відстані від місця помешкання, не
мають сучасних умов для відновлення після виснажливих матчів. Час вимагає від окремо
зазначених клубів мати необхідні умови для навчально-тренувального процесу
своїх команд у структурі клубу та постійно їх удосконалювати.

Співставлення
умов щодо критеріїв атестування і наявних на 2003 рік (на початок впровадження)
свідчить, що в футбольних клубах були як загальні для всіх недоліки, так і специфічні
для кожного.

Основними
зауваженнями щодо недоліків із критеріїв Атестації у футбольних клубів вищої
ліги на початок проведення Атестації (2003 р.) слід зазначити дві основні
групи. Перша група (головна) складається з критеріїв, які суттєво впливають на
якість підготовки команди – фінансові та спортивні критерії. У другу групу
доцільно виділити критерії, що переважно заважають проведенню спортивних
заходів – критерії інфраструктури та правові.

У четвертому розділі «Зміст основних складових системи
Атестації футбольних клубів України» представлено зміст спортивного,
інфраструктурного, кадрового й адміністративного, правового та фінансового критеріїв,
які визначені з урахуванням директивних документів УЄФА.

Основним змістом критеріїв Атестації клубів слід вважати наступне.

Спортивний критерій, перш за все, допомагає в здійсненні інвестиції в
програми розвитку дитячо-юнацького футболу і вихованні здібних футболістів для
головної команди клубу, а також збірних команд України. У зв’язку з цим для
роботи з дитячо-юнацькими командами клуби повинні залучати висококваліфікованих
і тих, що мають ліцензію тренерів для того, щоб підвищити якість футбольної
підготовки. Крім цього, клуби повинні піклуватися про забезпечення загальної
якісної освіти для своїх юних футболістів.

Важливо також сприяти застосуванню принципів «ФЕЙР ПЛЕЙ» як на
футбольному полі, так і за його межами.

Критерії інфраструктури повинні базуватися на знаннях і виконанні:

—         
правил гри у футбол;

—         
положення про проведення клубних змагань УЄФА;

—         
положень УЄФА про заходи щодо підтримання безпеки і
правопорядку на стадіоні при проведенні матчів у рамках УЄФА всіх рівнів;

—         
вказівок і рекомендацій з освітлення стадіонів при
проведенні змагань УЄФА всіх рівнів;

—         
керівних принципів УЄФА щодо роботи із засобами масової
інформації;

—         
Положення УЄФА/ФІФА «Футбольні стадіони – Технічні
рекомендації і вимоги», пропоновані до будівництва або модернізації футбольних
стадіонів;

—         
регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед
професіональних команд.

Кадрові і адміністративні критерії вимагають від клубів необхідної
професійної допомоги з боку фахівців широкого кола галузей і видів
господарської діяльності у сфері маркетингу, фінансів, індустрії розваг, засобів
масової інформації тощо. Кадрові й адміністративні критерії складаються з трьох
основних розрядів («А», «В», «С»).

До цих розрядів входять фахівці управління та футбольний персонал клубу –
генеральний директор, секретаріат, керівник програми розвитку дитячо-юнацького
футболу, до розряду «В» – співробітник із фінансових питань, головний
тренер/тренери, співробітник із питань безпеки, медичний та науковий персонал,
тренери дитячо-юнацьких команд, співробітник із зв’язків засобів масової
інформації, розпорядники, сектор інформаційних технологій.

Правові критерії передбачають подання документів, що мають юридичну силу:

—         
копію чинного статуту претендента на атестат;

—         
підтвердження того, що претендент на атестат бере на
себе зобов’язання щодо дотримання положень і умов системи Атестації футбольних
клубів;

—         
підтвердження того, що всі подані Атестаційній комісії
документи є повними й достовірними;

—         
підтвердження того, що претендент на атестат цілком уповноважує
компетентний атестаційний орган здійснювати перевірку поданих документів і
збирати будь-які відомості, що стосуються видачі атес­тата, відповідно до вимог
чинного законодавства.

Крім цього претендент на атестат повинен бути правомочним членом ФФУ і
дотримуватися регламентованих його положень та підтвердити участь у змаганнях
визнаних і затверджених ФФУ, а також подати відомості про клуб відповідно до
реєстру.

Фінансові критерії враховують національні стандарти бухгалтерського
обліку і ґрунтуються на таких принципах:

—         
безперервність діяльності (фінансова звітність
підготовлена на припущенні про безперервність діяльності компанії і про те, що
компанія продовжить діяльність у найближчому майбутньому);

—         
нарахування в бухгалтерському обліку (операції і події
враховуються на момент здійснення, а не на момент одержання чи оплати грошових коштів,
і заносяться до книги бухгалтерського обліку, відбиваються у фінансовій
звітності за період, до якого вони належать);

—         
постійність (надання і класифікація інформації у
фінансовій звітності повинна залишатися постійною при переході з одного
звітного періоду в інший);

—         
згортання (активи й пасиви повинні бути надані у
розгорнутому вигляді);

—         
доречність (фінансова звітність містить інформацію,
необхідну користувачам для прийняття рішень);

—         
надійність (фінансова звітність вірогідно відбиває
результат діяльності і положення компанії, відображає сутність подій і
операцій, а не лише юридичну форму, а також є нейтральною, вільною від впливу,
і повною у всіх істотних аспектах).

Структура звіту про рух коштів заснована на загальній класифікації таких
видів діяльності:

—         
кошти,
отримані від основної діяльності;

—         
кошти, отримані від інвестиційної діяльності. Ця
категорія включає придбання і вибуття основних засобів, фінансові інвестиції та
інвестиції в нематеріальні активи (включаючи, зокрема, сплачені суми за
трансфер футболістів);

—         
кошти, отримані від фінансової діяльності – ця категорія
включає зміни у фінансовій діяльності та у власному капіталі, а також у
розподілі прибутку.

Розроблена система Атестації дозволила впровадити спортивні, кадрові й
адміністративні критерії в практику футбольних клубів України, набути певний
позитивний досвід, особливо в контексті проведення в Україні Євро — 2012, і
приступити до розробки нової версії (2.0) системи Атестації футбольних клубів України.

У п’ятому розділі «Аналіз і узагальнення результатів
впровадження системи УЄФА з атестування футбольних клубів в Україні» представлено
дані щодо виконання мінімальних критеріїв футбольними клубами вищої ліги на
право участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу серед професійних команд
сезону 2007-2008 років, які представлені в табл. 1.

У розділі також надані дані виконання критеріїв
атестації футбольних клубів України першої і другої ліг.

Представлено порівняльний аналіз результатів атестації
професійних футбольних клубів України за час впровадження критеріїв відповідно
до вимог УЄФА.

Зіставлення
показників критеріїв Атестації футбольних клубів України 2003-2007 років
показало:

Таблиця
1

Норматив
атестації футбольних клубів України в системі національної федерації.

Таблиця
відповідності мінімальним критеріям Атестації футбольних клубів вищої ліги станом
на 25.05.2007 (сезон 2007/2008 рр.)

КЛУБ Критерії
Правові Спортивні

Кадрові й

адміністративні

Інфраструктурні

Фінансові

(розряд А)

А В А С А В С А В С F1.01 F1.02 F1.03
1.   «Динамо»
2.   «Шахтар»
3.   «Арсенал»
4.   «Ворскла»
5.   «Дніпро»
6.   «Іллічівець»
7.   «Кривбас»
8.   «Металург» Д.
9.   «Металург» 3.
10.          
 
«Металіст»
11.          
 
«Сталь»
12.          
 
«Таврія»
13.          
 
«ФК Харків»
14.          
 
«Чорноморець»
15.          
 
«Карпати»
16.          
 
«Зоря»
Зауважень
немає.
Є зауваження.
Критерій не
виконано.

1.    
Футбольні
клуби вищої ліги за час впровадження атестування значно покращили визначені
показники. Так, відповідно до правових критеріїв клуби привели свої статути у
відповідності до вимог Положення про атестацію футбольних клубів України.

Зі
спортивного критерію слід зазначити велику увагу команд в розвитку дитячого та
юнацького футболу. Особлива увага цьому питанню приділяється в клубах: «Шахтар»
Донецьк, «Динамо» Київ, «Іллічівець» Маріуполь, «Металург» Донецьк, «Дніпро»
Дніпропетровськ, програми розвитку дитячого і юнацького футболу яких ураховують
усі аспекти цього питання й розраховані не на один рік.

Найбільш
гострою проблемою кадрово-адміністративного критерію є плинність тренерських
кадрів команд і відсутність у них ліцензій, що не дає право цим тренерам
працювати з клубами вищої ліги і під час матчів знаходитись у межах технічної
зони.

Інфраструктурні
критерії найбільш фінансово ємні з усіх критеріїв Положення про Атестацію. У
більшості клубів вищої ліги виконані вимоги критеріїв розрядів «А» і «В». У той
же час футбольним клубам «ФК Харків», «Металіст» Харків, «Сталь» Алчевськ,
«Волинь» Луцьк необхідно закінчити реконструкцію своїх стадіонів.

2.    
Переважна
більшість футбольних клубів першої ліги фінансують ДЮФШ на договірних засадах,
часто ці договори носять формальний характер; у наявності недостатня кваліфікація
тренерського корпусу, слабке медичне забезпечення ДЮФШ і недостатнє
фінансування ДЮФШ; спортивні споруди першої ліги відрізняються одна від одної
своїми стандартами з точки зору інфраструктури; стан навчально-тренувальних
об’єктів більшості клубів не відповідає вимогам Положення.

3.    
Більш
складна ситуація у виконанні вимог критеріїв атестування складається у футбольних
клубів України другої ліги:

—         
більшість
клубів не відповідають статусу професійного футбольного клубу;

—         
відсутність
у клубах програми розвитку дитячо-юнацького футболу та недостатня фінансова й
методична допомоги;

—         
відсутність
достатньої кількості кваліфікованих кадрів (тренери, методичний та кадровий
персонал), які могли б забезпечити належну життєдіяльність клубу;

—         
практично
90% клубів не мають навчально-тренувальної інфраструктури;

—         
фінансові
критерії в більшості показників (своєчасна виплата заробітної та додаткової
платні, соціальні відрахування і податки з фонду заробітної плати, виконання
зобов’язань за трансферними контрактами та ін.) не виконуються.

Тому, на сьогоднішній день переважна більшість
учасників першості України серед команд другої ліги не відповідає вимогам
«Положення» про Атестацію.

висновки

1.  Упродовж останніх років в Україні активно впроваджується система
атестації фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності, це стосується і
футболу. У зв’язку з цим ФФУ введено в дію Систему атестації футбольних клубів
вищої, першої і другої ліг, Положення та процедура якої були акредитовані УЄФА,
що сприятимуть удосконаленню загальної структури українського футболу,
збереженню і підвищенню загальної якості навчально-тренувального процесу та
стандартів футболу по всій Україні, і відповідно, забезпеченню здорової
конкуренції між футбольними клубами.

Таким чином, впровадження встановлених Положенням вимог до критеріїв атестації
футбольних клубів, відповідність клубів цим вимогам, безумовно, надасть додатковий
поштовх професіоналізації футболу України, призведе до досягнення європейських
стандартів якості та покращення рівня проведення змагань та гри.

2.  Положення УЄФА, яке повністю адаптоване до існуючих в Україні умов,
складається з двох основних підрозділів. Перший адресовано ФФУ, що виступає як
Атестаційна комісія, роз’яснює її завдання і визначає претендентів на атестат,
а також містить опис етапів реалізації системи Атестації. Другий розділ
адресовано клубам ФФУ, в якому визначено п’ять ліцензійних критеріїв
(спортивні, інфраструктурні, кадрові й адміністративні, правові та фінансові),
які поділено на розряди «А», «В», «С» та «D».

Виконання критеріїв розрядів «А», «В» і «С» є обов’язковим, критерії
розряду «D» є рекомендаціями, які підготовлені на основі наявного передового
досвіду, тому на теперішній час претендент не зобов’язаний виконувати ці
критерії, проте надалі вони можуть стати обов’язковими.

3.  Основним змістом критеріїв Атестації футбольних клубів України слід
вважати:

—         
спортивний критерій, перш за все, допомагає в інвестуванні
в програму розвитку дитячо-юнацького футболу і вихованні здібних футболістів
для головної команди клубу, а також збірних команд України;

—        
критерії інфраструктури повинні базуватися на знаннях і
виконанні Положень УЄФА та регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед
професійних команд;

—        
кадрові й адміністративні критерії вимагають від клубів
необхідної професійної допомоги з боку фахівців широкого кола галузей і видів
господарської діяльності у сфері маркетингу, фінансів, індустрії розваг,
засобів масової інформації та інших;

—        
правові критерії передбачають подання документів, що
мають нормативну силу (документи, які подаються до Атестаційної комісії,
повинні бути повними і достовірними);

—        
фінансові критерії повинні враховувати національні
стандарти бухгалтерського обліку і містити такі принципи: безперервність
діяльності, нарахування в бухгалтерському обліку, постійність, згортання,
доречність і надійність.

4.  Здійснення системи Атестації футбольних клубів України передбачає
такі заходи та процедури:

—         
створення правової основи у межах Статуту ФФУ;

—         
введення в дію Положення про Атестацію футбольних
клубів;

—         
надання особливих умов;

—         
акредитування;

—         
процес розвитку системи Атестації.

5.  Правовий аналіз стану футбольних клубів України за різними критеріями
на початок впровадження системи Атестації (2003 р.) виявив дві основні групи
зауважень. Перша група (головна) складається з критеріїв, які суттєво впливають
на якість підготовки команд (фінансові та спортивні критерії). У другу групу
доцільно виділити критерії, що переважно заважають проведенню спортивних
заходів (критерії інфраструктури та правові критерії).

6.  Впровадження системи Атестації футбольних клубів України дозволило
суттєво покращити критерії, що підлягають атестуванню, але не в однаковій мірі
у клубів різних ліг.

У клубів вищої ліги показники критерію розряду «А» покращились на 15%,
критерію розряду «В» на 12%, розряду «С» на 17%, розряду «D» на 8%, що дало
змогу всім клубам вищої ліги виконати обов’язкові вимоги до участі у чемпіонаті
України.

Клуби першої ліги суттєвих зрушень у визначених критеріях не здійснили
це, перш за все, стосується обов’язкових критеріїв розрядів «А», «В» і «С».
Так, до структури тільки 2 клубів першої ліги входять дитячо-юнацькі школи, 17
клубів не мають професійного Статуту, підігрів футбольного поля у робочому
стані тільки в трьох, штучне освітлення діє лише у 9 клубів, переважна
більшість клубів практично не мають власних навчально-спортивних баз та ін.

Футбольні клуби другої ліги мають більш суттєві недоліки стосовно всіх
критеріїв атестування: переважна більшість клубів не відповідають Статусу
професійного футбольного клубу; немає програми розвитку дитячо-юнацького
футболу та недостатнє фінансування і методична допомога; бракує кваліфікованих
кадрів; майже 90% клубів не мають навчально-тренувальної інфраструктури; вимоги
фінансового критерію в більшості показників не виконуються.

Представлені недоліки потребують термінового їх усунення, що вимагає,
перш за все, фінансової підтримки.

7.  Удосконаленню спортивних, інфраструктурних, кадрових і
адміністративних, правових та фінансових складових функціонування клубів сприяє
розпочата в Україні Атестація, яка дозволить досягти Європейських стандартів
якості.

Тому власникам клубів та спонсорам необхідне додаткове залучення коштів
для покрашення різних сторін функціонування футбольних клубів (інфраструктури,
підготовки спортивного резерву і тренерських кадрів, придбання гравців тощо),
що, безперечно, вплине на якість гри і залучення глядачів на стадіони.

Список опублікованих праць за темою дисертації

Брошури

1.                
Стороженко
С.М. Система УЄФА з атестування футбольних клубів і впровадження її в Україні.
– К.: Лазер, 2003. – 227 с.

2.                
Стороженко
С.М., Задіран С.М. Положення «Про керування якістю в системі Атестації
футбольних клубів України». – Київ, 2004. – 37 с.

3.                
Положення
про Атестацію футбольних клубів України / Упорядкувач Сторженко С.М. –
Акредитовано УЄФА 27.11.2006 р. – Київ, 2006. – 132 с.

Статті

4.                
Стороженко
С.М. Сучасні тенденції розвитку футболу в Україні в контексті впровадження
атестації футбольних клубів // Матеріали наукової конференції, присвяченої
110-річчю українського футболу «Футбол в Україні – витоки, традиції,
перспективи». – Львів-Київ, 2004. – С. 241-248.

5.                
Стороженко С.М.
Выполнение лицензионных требований футбольными клубами Украины первой лиги к
сезону 2007-2008 гг. // Физическое воспитание студентов творческих
специальностей: Сб. научн. тр. под ред. проф. Ермакова С.С. – Харьков: ХГАДИ
(ХХПИ), 2007. – №6. – С. 34-39.

6.                
Стороженко
С.М. Характеристика основних етапів системи Атестації футбольних клубів України
// Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2007. – Вип.12. –
С. 350-354.

7.                
Стороженко
С.М. Виконання ліцензійних вимог футбольних клубів України вищої ліги на право
участі у Всеукраїнських змаганнях з футболу у сезоні 2007-2008 рр. // Молодіжний
науковий вісник. Збірник наукових праць Волинського національного університету
ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2007. – С. 28-32.

Анотації

Стороженко Сергій
Михайлович. Впровадження системи атестації футбольних клубів України. –
Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
наук з фізичного виховання і спорту за спеціальністю 24.00.01 – Олімпійський і
професійний спорт. – Харківська державна академія фізичної культури, Харків,
2008.

У дисертаційній роботі представлено систему Атестації
професійних футбольних клубів України, яка складається з етапів і складових, що
підлягають Атестації.

Основні процедури в межах системи Атестації футбольних
клубів України містять спортивні, інфраструктурні, кадрові й адміністративні,
правові та фінансові критерії.

Порівняльний аналіз результатів атестації футбольних
команд вищої, першої і другої ліг України за час впровадження критеріїв
відповідно до вимог УЄФА свідчить про ефективність розробленої системи, але
виконання окремих критеріїв командами різних ліг не однакове.

Розроблена система Атестації
дозволила впровадити спортивні, кадрові й адміністративні критерії в практику
футбольних клубів України, набути певний позитивний досвід, особливо в
контексті проведення в Україні Євро — 2012, і розпочати розробку нової версії
(2.0) системи Атестації футбольних клубів України.

Ключові слова: Атестація, критерії, спортивні, інфраструктурні,
кадрові й адміністративні, правові та фінансові.

Стороженко Сергей
Михайлович. Внедрение системы аттестации футбольных клубов Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по
физическому воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 – Олимпийский и
профессиональный спорт. – Харьковская государственная академия физической
культуры, Харьков, 2008.

В диссертационной работе представлено систему аттестации профессиональных футбольных клубов Украины, которая включает этапы и содержание процедуры, подлежащие Аттестации.Основные процедуры в рамках системы Аттестации футбольных клубов высшей, первой и второй лиг Украины включают спортивные, инфраструктурные, кадровые и административные, правовые и финансовые критерии.

Сопоставление
показателей критериев Аттестации футбольных клубов Украины 2003-2007 гг.
показало следующее.

Футбольные
клубы высшей лиги за время внедрения аттестации значительно улучшили
определенные показатели. Так, в соответствии с правовыми критериями клубы
привели уставы своих клубов в соответствие с требованиями Положения «Об
аттестации футбольных клубов Украины».

Из
спортивного критерия следует отметить большое внимание команд к развитию
детского и юношеского футбола. Особенное внимание этому вопросу уделяется в
клубах: «Шахтер» Донецк, «Динамо» Киев, «Ильичевец» Мариуполь, «Металлург»
Донецк, «Днепр» Днепропетровск, программы развития детского и юношеского
футбола которых учитывают все аспекты этого вопроса и рассчитанные не на один
год.

Наиболее
острой проблемой кадрово-административного критерия является текучесть
тренерских кадров команд и отсутствие у них лицензий, которые дают право
работать с клубами высшей лиги.

Инфраструктурные
критерии требуют наибольшего финансирования из всех критериев Положения об
Аттестации. В большинстве клубов высшей лиги выполнены требования критериев
разрядов «А» и «В». В то же время футбольным клубам «ФК Харьков», «Металлист»
Харьков, «Сталь» Алчевск, «Волынь» Луцк необходимо закончить реконструкцию
своих стадионов.

Подавляющее
большинство футбольных клубов первой лиги финансируют ДЮФШ на договорных
принципах, многие договоры носят формальный характер; недостаточно высокая квалификация
тренерского корпуса, слабое медицинское обеспечение и недостаточное
финансирование ДЮФШ; спортивные сооружения первой лиги отличаются друг от друга
своими стандартами с точки зрения инфраструктуры; состояние
учебно-тренировочных объектов большинства клубов не отвечает требованиям
Положения.

Более
сложная ситуация в выполнении критериев аттестации футбольных клубов Украины второй
лиги:

—         
подавляющее
большинство клубов не отвечают статусу профессионального футбольного клуба;

—         
отсутствуют в
клубах программы развития детско-юношеского футбола и недостаточное оказание
финансовой и методической помощи им;

—         
отсутствует
достаточное количество квалифицированных кадров (тренеры, методический и обслуживающий
персонал), которые могли бы обеспечить надлежащую жизнедеятельность клуба;

—         
практически 90%
клубов не имеют современную учебно-тренировочную инфраструктуру;

—         
финансовые
критерии в большинстве показателей (своевременная выплата заработной и
дополнительной платы, социальные отчисления и налоги из фонда заработной платы,
выполнение обязательств за трансферными контрактами и др.) не выполняются.

Поэтому и на сегодняшний день подавляющее большинство участников первенства Украины среди команд второй лиги не отвечают требованиям «Положения» об Аттестации.Ключевые слова: Аттестация, критерии, спортивные, инфраструктурные, кадровые и административные, правовые и финансовые.

Storozhenko Sergey Michaylovich. Introduction of the system of attestation of soccer clubs in Ukraine. – Manuscript.

Dissertation for obtaining scientific
degree of Candidate of Sciences in Physical Training and Sport on the specialty
24.00.01. – Olympic and professional sport. – Kharkov State Academy of Physical
Culture, Kharkov, 2008.

Subject is the system of Attestation
of professional soccer clubs of Ukraine which consists of the stages and
constituents that are presented in the dissertation work.

Basic procedures within the limits of
the system of Attestation of soccer clubs of Ukraine contain sporting,
infrastructural, skilled and administrative, legal and financial criteria.

Comparative analysis of results of
attestation of soccer teams of top first and second league of Ukraine during introduction
of criteria in accordance with the requirements of UEFA testifies to efficiency
of separate criteria is not identical for the teams of different levels.

Developed
system of Attestation allowed to inculcate sporting skill and administrative
criteria in practice of soccer clubs of Ukraine, to obtain certain positive
experience, especially in the context of holding of Euro — 2012 in Ukraine and to
begin developing of update version (2.0) of the system of Attestation of soccer
clubs of Ukraine.

Key words: Attestation, criteria, sporting,
infrastructural, skilled and administrative, legal and financial.

Добавить комментарий